Päätöslauselmaesitys - B7-0030/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0030/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS hylätyistä lapsista ja kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa

12.1.2011

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0670/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Timothy Kirkhope, Sajjad Karim, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0029/2011

Menettely : 2010/2960(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0030/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0030/2011
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0030/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma hylätyistä lapsista ja kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 1993 tehdyn Haagin yleissopimuksen lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa,

–   ottaa huomioon vuonna 1967 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lapseksiottamisesta,

–   ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–   ottaa huomioon tammikuussa 2004 annetun Unicefin lausunnon kansainvälisistä adoptioista,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston lasten oikeuksien käytöstä vuonna 1996 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin 27 jäsenvaltion kansallisen perhe- ja adoptiolainsäädännön,

–   ottaa huomioon päätöslauselmansa alaikäisten adoptiota koskevan lainsäädännön ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamisesta (A4-0392/96),

–   ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta (2007/2093 (INI)),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että kansainvälinen adoptio on kyseessä, kun adoptiovanhemmat asuvat toisessa maassa ja lapsi muuttaa tähän maahan,

B.  ottaa huomioon, että kansainvälisten adoptioiden määrä on maailmanlaajuisesti lähes kaksinkertaistunut vuosittain ja että useimmat kansainväliset adoptiot koskevat nykyään lapsia, jotka muuttavat kehitysmaista teollisuusmaihin,

C. ottaa huomioon, että 81 maan allekirjoittama vuoden 1993 Haagin yleissopimus lapseksiottamisesta on tärkein kansainvälisiä adoptioita säätelevä kansainvälisen oikeuden asiakirja,

D. katsoo, että lapsikaupan ja lasten sieppausten riski on merkittävästi suurempi maissa, joissa kansainvälisiä adoptioita ei säännellä,

E.  katsoo, että hylättyjen lasten suojelu on Euroopan unionin perusarvo,

F.  toteaa, että EU:n sisällä kansainvälinen adoptio on erittäin monimutkainen oikeudellinen prosessi, jota säädellään kunkin jäsenvaltion adoptiolainsäädännössä,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa käsitellään lasten oikeuksia ja todetaan, että "kaikissa lasta koskevissa ... toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu",

1.  toteaa, että kansainvälinen adoptio voi joissakin tapauksissa olla lapselle hyvä vaihtoehto, jos hän ei voi elää biologisten vanhempiensa kanssa hylkäämisen tai huonon kohtelun vuoksi taikka jos lapsen toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat kykenemättömiä huolehtimaan hänestä;

2.  toteaa, että kansainväliseen adoptioon liittyy kaltoinkohtelun ja väärinkäytösten riski, mikä on vastain lapsen etua, ja että lapselle voi olla järkyttävää joutua erotetuksi biologisista vanhemmistaan ja synnyinmaastaan;

3.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen kaikkia periaatteita noudatetaan aina, kun se on mahdollista;

4.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon, että lapsen viemisellä pois synnyinmaastaan voi olla erilaisia psykologisia, emotionaalisia, fyysisiä sekä sosiaalisia ja koulutukseen liittyviä seurauksia, sekä tarjoamaan asianmukaista apua adoptiovanhemmille ja adoptoiduille lapsille;

5.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki lapsen adoptioon liittyvät päätökset tehdään yksinomaan lapsen edun mukaisesti;

6.  kannustaa jäsenvaltioita käsittelemään adoptiohakemukset ripeästi Haagin yleissopimuksen mukaisesti, jotta lapset voisivat ilman kohtuuttomia viivästyksiä hyötyä kaikista adoptioonsa liittyvistä oikeuksista ja vaikutuksista;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.