Návrh usnesení - B7-0031/2011Návrh usnesení
B7-0031/2011

  NÁVRH USNESENÍ o porušování svobody projevu a diskriminaci na základě sexuální orientace v Litvě

  12. 1. 2011

  předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 a B7‑0216/2010
  v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

  Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE
  Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE
  Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann za skupinu S&D
  Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL


  Postup : 2010/2981(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0031/2011

  B7‑0031/2011

  Usnesení Evropského parlamentu o porušování svobody projevu a diskriminaci na základě sexuální orientace v Litvě

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na mezinárodní nástroje, které zaručují dodržování lidských práv a základních svobod a zakazují diskriminaci a mezi něž patří zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,

  –   s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie, které Evropskou unii a její členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a poskytují prostředky na úrovni EU k boji proti diskriminaci a porušování lidských práv,

  –   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 11, který zaručuje svobodu projevu, a článek 21, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace,

  –   s ohledem na pozměňovací návrhy k přestupkovému zákonu Litevské republiky (č. XIP-2595),

  –   s ohledem na návrh stanoviska Ministerstva spravedlnosti Litevské republiky (č. 11-30-01),

  –   s ohledem na činnost Evropské unie v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace a homofobii,

  –   s ohledem na zprávu Agentury pro základní práva z listopadu 2010, která nese název „Homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a identity“,

  –   s ohledem na své usnesení ze 17. září 2009 o situaci v Litvě po přijetí zákona na ochranu menšin[1],

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o homofobii, ochraně menšin a protidiskriminační politice, a zejména na usnesení o homofobii v Evropě[2],

  –   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2010 litevský parlament odročil hlasování o návrhu právního předpisu, který má novelizovat přestupkový zákon, tak aby bylo možné trestat „veřejnou propagaci homosexuálních vztahů“ pokutou mezi 2 000 a 10 000 LTL (580–2900 EUR),

  B.   vzhledemtomu, že dne 8. prosince 2010 výbor pro vzdělání, vědukulturu litevského parlamentu mj. vyškrtlustanoveních zákonavzdělání týkajících se rovných příležitostí sexuální orientaci ze seznamu důvodů zasluhujících ochranu (čl. 5 odst. 1),

  C.  vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy k přestupkovému zákonu jsou v rozporu s článkem 25 Ústavy Litevské republiky, v němž se uvádí, že „člověku nelze bránit v hledání, získávání a předávání informací a myšlenek“, a s článkem 29, v němž je stanoveno, že „všechny osoby si jsou před zákonem, soudy a jinými státními orgány a úředníky rovny. Lidská práva nelze omezovat ani není možné poskytovat jakákoli privilegia na základě pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, původu, sociálního postavení, víry, přesvědčení či názorů“,

  D.  vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti Litevské republiky vyjádřil názor, že pozměňovací návrhy k přestupkovému zákonu jsou v rozporu s povinnostmi Litvy vyplývajícími z Ústavy, Evropské listiny základních práv, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

  E.   vzhledem k tomu, že ze závěrů poslední zprávy Agentury pro základní práva o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a identity z listopadu 2010 vyplývá, že „pozměňovací návrhy mohou případně postavit mimo zákon téměř jakékoli vyjádření a popis homosexuality a informace o ní“,

  F.   vzhledem k tomu, že v červnu 2009 poslanci litevského parlamentu velkou většinou hlasovali pro novelizaci „zákona o ochraně nezletilých proti škodlivému vlivu veřejných informací“, který nezletilým brání v přístupu k informacím o homosexualitě,

  G.  vzhledem k tomu, že stále není jasné, co přesně znamená výraz „projevování nebo propagace sexuální orientace“ v zákoně o reklamě,

  H.  vzhledem k tomu, že toto usnesení je reakcí na řadu znepokojivých událostí, jako je přijetí zákona o ochraně nezletilých před škodlivým vlivem veřejných informací, pokus místních orgánů zakázat pochody za rovnoprávnost a průvody homosexuálů a používání pobuřujících či výhružných výrazů a nenávistných projevů ze strany politiků a poslanců,

  I.    vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, vysoká představitelka Evropské unie Catherine Ashtonová, předseda Evropské rady Herman van Rompuy a předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek dne 17. května 2010, který je Mezinárodním dnem proti homofobii, jednomyslně odsoudili jakoukoli formu homofobie a diskriminace z důvodu sexuální orientace,

  J.   vzhledem k tomu, že v roce 1990 Světová zdravotnická organizace vyřadila homosexualitu ze seznamu duševních chorob, vzhledem k tomu, že neexistuje důvěryhodný výzkum, který by ukazoval, že by poskytování informací o homosexualitě dětem a mládeži mohlo mít vliv na jejich sexuální orientaci, a vzhledem k tomu, že výuka o sexuální odlišnosti vede k vyšší toleranci a ochotě přijímat odlišnosti,

  1.   znovu potvrzuje, že orgány EU a členské státy mají povinnost zajistit dodržování, ochranu a podporu lidských práv v Evropské unii, jak je uvedeno v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, Evropské listině základních práv a v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, a to bez ohledu na rozlišování na základě sexuální orientace;

  2.   vyzývá litevský parlament, aby zamítl pozměňovací návrhy k přestupkovému zákonu, začlenil sexuální orientaci na seznam chráněných důvodů v zákoně o vzdělávání, umožnil nezletilým svobodný přístup k informacím o sexuální orientaci a ujasnil význam zákazu v zákoně o reklamě;

  3.   vyjadřuje uznání pevnému postoji, který při několika příležitostech zaujala prezidentka Litevské republiky Dalia Grybauskaiteová, která veřejně odsoudila návrh homofobního zákona coby právní normu, která poškozuje litevské občany a obraz Litvy ve světě, a vyzývá prezidentku, aby vetovala pozměňovací návrhy k přestupkovému zákonu, budou-li schváleny;

  4.   vítá, že homofobie byla v případě trestných činů nedávno označena za přitěžující okolnost;

  5.   oceňuje dvoustranná opatření, která Komise dosud přijala; vyzývá Komisi, aby provedla právní posouzení předložených pozměňovacích návrhů k přestupkovému zákonu, okamžitě zahájila řízení pro porušení právních předpisů, pokud by výsledek hlasování nebyl v souladu s právními předpisy EU a se smlouvami, a vypracovala plán EU, který by obsahoval konkrétní opatření proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace;

  6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komise, členským státům a vládám a parlamentům kandidátských zemí, prezidentce a parlamentu Litevské republiky, Agentuře pro základní práva a komisaři Rady Evropy pro lidská práva.