Procedūra : 2010/2981(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0031/2011

Pateikti tekstai :

B7-0031/2011

Debatai :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Balsavimas :

PV 19/01/2011 - 6.13
CRE 19/01/2011 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 134kWORD 78k
12.1.2011
PE455.858v01-00
 
B7-0031/2011

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 ir O-0216/2010

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje


Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann S&D frakcijos vardu
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje  
B7‑0031/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tarptautines priemones, kuriomis užtikrinamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir draudžiama diskriminacija, ypač atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsnį, pagal kuriuos ES ir valstybės narės įpareigojamos gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves ir pagal kuriuos nustatomos Europos kovos su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais priemonės,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į 11 straipsnio nuostatas, pagal kurias užtikrinama teisė į saviraiškos laisvę, ir atsižvelgdamas į 21 straipsnio nuostatas, pagal kurias draudžiama diskriminacija dėl seksualinės orientacijos,

–   atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų projektą (Nr. XIP-2595),

–   atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonės projektą (Nr. 11-30-01),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos veiklą siekiant kovoti su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir homofobija,

–   atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių agentūros 2010 m. lapkričio mėn. pranešimą „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl padėties Lietuvoje priėmus nepilnamečių apsaugos įstatymą(1),

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, nepilnamečių apsaugos ir nediskriminavimo politikos ir ypač į rezoliucijas dėl homofobijos Europoje(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2010 m. gruodžio 16 d. Seimas atidėjo balsavimą dėl teisės aktų, kuriais būtų pakeistas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, projekto, kuriame numatoma, kad už „homoseksualių santykių propagavimą“ turėtų būti skiriama 2000–10 000 litų (580–2900 EUR) bauda,

B.   kadangi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2010 m. gruodžio 8 d. taip pat išbraukė seksualinę orientaciją iš sąrašo, kuriame išvardyti pagrindai, kuriais remiantis įgyjama teisė į apsaugą pagal Švietimo įstatymo lygių galimybių nuostatas (5 straipsnio 1 dalis),

C.  kadangi Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsniui, kuriame numatoma, kad žmogui neturi būti kliudoma ieškoti informacijos, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, ir 29 straipsniui, kuriame nurodoma, kad prieš įstatymą, teismą ir kitas valstybės institucijas ar pareigūnus visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų lyties, rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu,

D.  kadangi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų projektas pažeidžia Lietuvos įsipareigojimus pagal Konstituciją, Europos pagrindinių teisių chartiją, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

E.   kadangi naujausiame 2010 m. lapkričio mėn. pranešime „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ Pagrindinių teisių agentūra pateikia išvadą, kad atlikus šiuos pakeitimus prie nusikaltimų galėtų būti priskiriamos beveik visos homoseksualumo išraiškos, jo vaizdavimas arba informavimas apie jį,

F.   kadangi Seimas 2009 m. birželio mėn. didžiule balsų persvara pritarė tam, kad būtų pakeistas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas siekiant uždrausti nepilnamečiams prieigą prie informacijos apie homoseksualumą,

G.  kadangi teisės aktuose dėl reklamos neaiški sąvokos „seksualinės orientacijos demonstravimas“ apibrėžtis,

H.  kadangi šią rezoliuciją parengti paskatino nemažai nerimą keliančių įvykių, pvz., Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo priėmimas, vietos valdžios institucijų mėginimas uždrausti rengti lygybės ir gėjų paradus ir svarbiausių politikų ir parlamento narių kurstančios, grasinančios ir neapykantą skatinančios kalbos,

I.    kadangi 2010 m. gegužės 17 d. Tarptautinės dienos prieš homofobiją proga Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Herman van Rompuy ir Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzek vieningai pasmerkė bet kokią homofobiją ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos,

J.   kadangi Pasaulio sveikatos organizacija 1990 m. nusprendė nepriskirti homoseksualumo prie psichinių ligų, nes jokie patikimi moksliniai tyrimai neįrodo, kad vaikų ir jaunuolių seksualinis auklėjimas galėtų paveikti jų seksualinę orientaciją, ir kadangi žinių apie seksualinės orientacijos įvairumą teikimas skatina toleranciją ir skatina pripažinti skirtumus,

1.   dar kartą patvirtina, kad ES institucijų ir valstybių narių pareiga užtikrinti, kad Europos Sąjungoje žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir skatinamos, neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją, kaip numatyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;

2.   ragina Seimą nepritarti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų projektui, įtraukti seksualinę orientaciją į sąrašą, kuriame nurodyti pagrindai, kuriais remiantis įgyjama teisė į apsaugą pagal Švietimo įstatymo nuostatas, suteikti nepilnamečiams nevaržomą prieigą prie informacijos apie seksualinę orientaciją ir paaiškinti teisės aktuose dėl reklamos numatytą draudimą;

3.   pažymi Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės keliais atvejais priimtą tvirtą poziciją, smerkiančią homofobinių teisės aktų projektą, nes jis galėtų pakenkti Lietuvos piliečiams ir Lietuvos įvaizdžiui, ir ragina Prezidentę vetuoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus, jei jie būtų priimti;

4.   džiaugiasi, kad neseniai homofobija buvo priskirta prie nusikaltimą sunkinančių aplinkybių;

5.   palankiai vertina dvišalius veiksmus, kurių ėmėsi Komisija; ragina Komisiją atlikti teisinį siūlomų Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų vertinimą ir, jei balsavimo rezultatas būtų nesuderinamas su ES teisės aktais ir sutartimis, nedelsiant pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą ir parengti ES planą, kuriame būtų numatytos konkrečios kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos priemonės;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Lietuvos Respublikos Prezidentei ir Seimui, ES pagrindinių teisių agentūrai ir Europos Tarybos žmogaus teisių komisarui.

 

(1)

P7_TA (2009) 0019.

(2)

P6_TA(2006)0018, P6_TA(2006)0273, P6_TA(2007)0167

Teisinė informacija - Privatumo politika