Návrh usnesení - B7-0037/2011Návrh usnesení
B7-0037/2011

NÁVRH USNESENÍ o mezinárodní adopci v Evropské unii

17. 1. 2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0670/2010
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Hannes Swoboda za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0029/2011

Postup : 2010/2960(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0037/2011
Předložené texty :
B7-0037/2011
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0037/2011

Usnesení Evropského parlamentu o mezinárodní adopci v Evropské unii

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte, přijatou Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989, zejména na článek 21 této úmluvy,

 

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (podepsanou v Haagu v roce 1993) a na Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí ze dne 25. ledna 1996 (ETS č. 160),

 

–  s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

 

–  s ohledem na čl. 3 odst. 3 a 5 Smlouvy o Evropské unii,

 

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o zlepšení právních předpisů a spolupráce mezi členskými státy ve věci adopce dětí (A4-0392/96),

 

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2008 o strategii EU o právech dítěte (2007/2093 (INI)),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že právní předpisy o adopcích spadají převážně do působnosti členských států,

 

B.        vzhledem k tomu, že to, jak jsou mezinárodní adopce prováděny v rámci EU, závisí na požadavcích vnitrostátních právních předpisů daného členského státu vztahujících se na adopce,

 

C.       vzhledem k tomu, že článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje přijímat opatření vztahující se k rodinnému právu,

 

D. vzhledem k tomu, že platí mezinárodní úmluvy o ochraně dětí a odpovědnosti rodičů, zejména Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z roku 1993, k níž se připojilo 81 zemí,

 

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku Haagské úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, která reguluje a usnadňuje mezinárodní adopce v EU a ve třetích zemích, došlo k významnému pokroku,

 

F. vzhledem k tomu, že EU by měla usilovat o lepší uplatňování Haagské úmluvy mezi členskými státy odstraněním zbytečné byrokracie a umožnit, aby adopční řízení mohlo probíhat hladčeji při současné ochraně svrchovaných práv dítěte,

 

G. vzhledem k tomu, že počet mezinárodních adopcí se celosvětově prudce zvýšil, přičemž velká většina mezinárodních adopcí se v současnosti týká dětí přicházejících z rozvojových do rozvinutých zemí,

 

H. vzhledem k tomu, že v Evropě je problém ohrožených dětí, zejména dětí opuštěných a předaných do ústavní péče, i nadále vážný a naléhavý a že je důležité chránit právo dítěte na život v rodině;

 

I.  vzhledem k tomu, že ochrana jejich práv patří k cílům Evropské unie,

 

1. vyzývá příslušný výbor k prozkoumání toho, jakým způsobem se provádí mezinárodní adopce mezi členskými státy na evropské úrovni, v souladu s mezinárodními úmluvami, zejména s Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, s cílem zlepšit asistenci při informačních službách, přípravu na mezinárodní adopci, zpracování žádostí o mezinárodní adopci a postadopční služby, přičemž bude zohledněna skutečnost, že všechny mezinárodní úmluvy o ochraně práv dítěte uznávají právo osiřelých či opuštěných dětí na rodinu;

 

2.  vyzývá ke zjednodušení a koordinaci stávajících vnitrostátních postupů; za tímto účelem by měla Komise zahájit věcně opodstatněný výzkum směřující k případnému posouzení proveditelnosti a potřeby celoevropského monitorovacího mechanismu a rozšíření osvědčených postupů, s cílem podpořit a posílit skutečnou homogenitu postupů fungujících ve členských státech v souladu s mezinárodními úmluvami;

 

3. domnívá se, že adopce by měla být první prosazovanou možností. kdykoli je to možné a je to v nejlepším zájmu dítěte, v zemi původu dítěte nebo prostřednictvím alternativní rodinné péče, jako jsou pěstouni a dětské vesničky, nebo nalezením rodiny prostřednictvím mezinárodní adopce v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, a že umístění dítěte do ústavu by mělo být pouze dočasným řešením;

 

4. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby ve spolupráci s Haagskou konferencí, Radou Evropy a organizacemi pro práva dětí vytvořily rámec pro zajištění  efektivního monitorování vývoje, pokud jde o opuštěné a adoptované děti, a koordinovaly svou činnost s cílem zabránit obchodování s dětmi za účelem adopce;

 

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost dětem se zvláštními potřebami, jako jsou děti, které potřebují lékařskou péči, a děti se zdravotním postižením;

 

6. uznává, že procesní záruky a řádná kontrola dokladů potřebných k adopci včetně rodných listů pomáhá chránit dítě proti porušování práv, které pramení z pochybností o věku nebo totožnosti dítěte; je toho názoru, že spolehlivý systém registrace narození může omezit obchodování s dětmi za účelem adopce;

 

7. vyzývá všechny orgány EU a všechny členské státy, aby se aktivně zapojily do boje proti obchodování s dětmi za účelem adopce a aby prosazovaly transparentnost nákladů u všech činností prováděných v zemích, v nichž je adopce nahlášena;

 

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.