Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0037/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0037/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról

17.1.2011

a B7‑0670/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

Hannes Swoboda az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0029/2011

Eljárás : 2010/2960(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0037/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0037/2011
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B7‑0037/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a gyermekek jogairól szóló, az ENSZ Közgyűlése által 1989. november 20-án elfogadott ENSZ-egyezményre, és különösen annak 21. cikkére,

 

–  tekintettel a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló (1993-ban, Hágában aláírt) egyezményre, valamint a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló, 1996. január 25-én elfogadott európai egyezményre (Európai szerződések sorozat, 160. szám),

 

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikkére,,

 

–  tekintettel az EU-Szerződés 3. cikkének (3) és (5) bekezdésére,

 

–  tekintettel a kiskorúak örökbefogadása tekintetében a jogalkotás és a tagállamok közötti együttműködés javításáról szóló európai parlamenti állásfoglalásra (A4–0392/96),

 

–  tekintettel az EU gyermekjogi stratégiájáról szóló, 2008. január 16-i európai parlamenti állásfoglalásra (2007/2093 (INI)),

 

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az örökbefogadással foglalkozó anyagi jog a tagállamok hatáskörébe tartozik,

 

B.        mivel a nemzetközi örökbefogadás végrehajtása az EU-n belül az egyes tagállamok örökbefogadásra vonatkozó nemzeti jogában foglalt követelményektől függ,

 

C.       mivel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 81. cikke lehetővé teszi a családjoghoz tartozó intézkedések elfogadását,

 

D. mivel már léteznek a gyermekvédelemmel és a szülői felelősséggel foglalkozó nemzetközi egyezmények, úgymint a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló 1993-as Hágai Egyezmény, melynek 81 állam részes fele,

 

E.  mivel a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló, az EU és harmadik országok közötti örökbefogadást szabályozó és előmozdító, 1993-as Hágai Egyezménynek köszönhetően jelentős előrelépések történtek,

 

F. mivel az EU kísérletet tehetne a Hágai Egyezmény tagállamok közötti megvalósulásának javítására, a szükségtelen bürokrácia megszüntetésével és az örökbefogadási eljárások gyorsabb lebonyolításának lehetővé tételével, a gyermekek mindenekfelett való jogainak megóvása mellett,

 

G. mivel a nemzetközi örökbefogadások száma világviszonylatban kiugróan megemelkedett, és jelenleg a nemzetközi örökbefogadások túlnyomó többsége esetében a gyermekek fejlődő országból fejlett országba költöznek,

 

H. mivel Európában jelentős és sürgető a bizonytalan gyermekkor, és különösképpen az elhagyott és intézményben elhelyezett gyermekek problémája, és fontos a gyermekek családhoz való jogának védelme,

 

I.  mivel az Unió célkitűzései között szerepel a gyermekek jogainak védelme,

 

1. kéri az illetékes bizottságot, hogy a nemzetközi egyezményeknek, és különösen a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló egyezménynek megfelelően vizsgálja meg a nemzetközi örökbefogadás tagállamok közötti megvalósulását, a tájékoztatási szolgáltatások, az országok közötti örökbefogadás előkészítése, a nemzetközi örökbefogadásra vonatkozó kérelmek feldolgozása, valamint az örökbefogadást követő szolgáltatások tekintetében nyújtott segítség elmélyítése érdekében, figyelembe véve, hogy a gyermekek jogainak védelmével foglalkozó összes nemzetközi egyezmény elismeri az árva vagy elhagyott gyermekek családhoz és védelemhez való jogát;

 

2.  kéri a létező nemzeti eljárások egyszerűsítését és összehangolását; e célból a Bizottság részletes vizsgálatot indíthatna egy, nyomon követésre és a bevált gyakorlatok cseréjére szolgáló, uniós szintű mechanizmus megvalósíthatóságának és szükségességének lehetséges felmérésére, a tagállamokban a nemzetközi egyezményeknek megfelelően alkalmazott eljárások közötti tényleges hasonlóság előmozdítása és megerősítése érdekében;

 

3. úgy véli, hogy ahol csak lehetséges, a gyermek érdekében elsősorban a gyermek származása szerinti országban történő örökbefogadást, az alternatív családi gondozási megoldást (például nevelőcsaládok, bentlakás), vagy a nemzetközi örökbefogadási eljárás során talált családhoz való elhelyezést kell ösztönözni, a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban, és hogy az intézményeknél történő elhelyezés csak átmeneti megoldásként alkalmazható;

 

4. sürgeti, hogy a tagállamok és a Bizottság – a Hágai Konferenciával, az Európa Tanáccsal és a gyermekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben – hozzanak létre egy, a gyermekek elhagyása és örökbefogadása terén megfigyelhető trend hatékony nyomon követését biztosító keretet, és hangolják össze tevékenységeiket az örökbeadás céljából végzett gyermekkereskedelem megelőzése érdekében;

 

5. sürgeti a tagállamokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a sajátos igényű, például orvosi gondozást igénylő vagy fogyatékkal élő gyermekekre;

 

6. elismeri, hogy az eljárási biztosítékok és az örökbefogadással kapcsolatos dokumentumok, többek között a születési anyakönyvi kivonat megfelelő ellenőrzése segíti a gyermek védelmét azon jogsértésekkel szemben, amelyek a gyermek korával vagy személyazonosságával kapcsolatos kételyek miatt következnek be; úgy véli, hogy egy megbízható anyakönyvi nyilvántartás gátat szabhat az örökbeadás céljából végzett gyermekkereskedelemnek;

 

7. felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy vállaljanak aktív szerepet az örökbeadás céljából végzett gyermekkereskedelem elleni küzdelemben, és mozdítsák elő a költségek átláthatóságát az örökbefogadás kimondása szerinti országokban lebonyolított valamennyi tevékenység tekintetében;

 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.