Návrh uznesenia - B7-0037/2011Návrh uznesenia
B7-0037/2011

NÁVRH UZNESENIA o medzinárodnej adopcii v Európskej únii

17.1.2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0670/2010
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Hannes Swoboda v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0029/2011

Postup : 2010/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0037/2011
Predkladané texty :
B7-0037/2011
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B7‑0037/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o medzinárodnej adopcii v Európskej únii

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 20. novembra 1989, najmä na jeho článok 21,

 

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (podpísaný v Haagu v roku 1993) a na Európsky dohovor o výkone práv detí z 25. januára 1996 (ETS č. 160),

 

–  so zreteľom na článok 24 Charty základných práv,

 

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 a ods. 5 Zmluvy o Európskej únii,

 

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o skvalitňovaní legislatívy a spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o adopciu detí (A4–0392/96),

 

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2008 o európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa (2007/2093(INI)),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A. keďže hmotné právo o adopcii patrí do právomoci členských štátov,

 

B. keďže spôsob uplatňovania medzinárodnej adopcie v rámci EÚ závisí od požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov v oblasti adopcie,

 

C. keďže článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje prijímať opatrenia týkajúcich sa rodinného práva,

 

D. keďže existujú platné medzinárodné dohovory týkajúce sa ochrany detí a rodičovských zodpovedností, najmä Haagsky dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993,

 

E. keďže na základe Haagskeho dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993, ktorý reguluje a zjednodušuje medzištátnu adopciu, došlo k výraznému pokroku,

 

F. keďže EÚ by sa mohla snažiť o lepšie fungovanie Haagskeho dohovoru medzi členskými štátmi tým, že odstráni zbytočnú byrokraciu a umožní, aby sa adopčné konania ukončovali rýchlejšie, pričom sa budú chrániť zvrchované práva dieťaťa,

 

G. keďže celosvetovo sa počet medzinárodných adopcií prudko zvýšil, pričom veľká väčšina medzinárodných adopcií sa týka presunu detí z rozvojových do rozvinutých krajín,

 

H. keďže v Európe je problém ohrozených detí, najmä opustených detí a detí umiestnených do ústavov, aj naďalej vážny a naliehavý, pričom je dôležité chrániť právo dieťaťa na rodinný život,

 

I.  keďže ochrana práv detí patrí medzi ciele Európskej únie,

 

1. vyzýva príslušný výbor, aby preskúmal spôsob, akým sa medzinárodná adopcia uplatňuje medzi členskými štátmi na európskej úrovni v súlade s medzinárodnými dohovormi, najmä s Haagskym dohovorom o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, s cieľom skvalitniť podporu v oblasti informačných služieb, prípravy na medzištátnu adopciu, spracúvanie žiadostí o medzinárodnú adopciu a služieb po uskutočnení adopcie, pričom sa zohľadní skutočnosť, že všetky medzinárodné dohovory týkajúce sa ochrany práv detí uznávajú právo sirôt alebo opustených detí na rodinu;

 

2. vyzýva na zjednodušenie a koordináciu súčasných vnútroštátnych postupov; na tento účel by mohla Komisia začať riadne doložený prieskum, aby bolo možné hodnotiť uskutočniteľnosť a potrebu celoeurópskeho monitorovacieho mechanizmu a šírenie osvedčených postupov s cieľom podporiť a rozvinúť skutočnú homogénnosť postupov, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, v súlade s medzinárodnými dohovormi;

 

3. domnieva sa, že ak je to možné a v najlepšom záujme dieťaťa, mali by sa prednostne podporovať adopcie do štátu, z ktorého dieťa pochádza, alebo alternatívne rodinná starostlivosť, ako je pestúnska a domáca starostlivosť, alebo nájdenie rodiny prostredníctvom medzinárodnej adopcie v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi, pričom sa umiestnenie v domove využije len ako dočasné riešenie;

 

4. naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Haagskou konferenciou, Radou Európy a organizáciami pre práva detí vytvorili rámec na zabezpečenie skutočného hodnotenia vývoja opustených a adoptovaných detí a aby koordinovali svoju činnosť s cieľom zabrániť obchodovaniu s deťmi na účely adopcie;

 

5. naliehavo žiada členské štáty, aby venovali mimoriadnu pozornosť deťom s osobitnými potrebami, ako sú deti vyžadujúce lekársku starostlivosť a deti so zdravotným postihnutím;

 

6. uznáva, že procedurálne záruky a náležitá kontrola všetkých dokumentov spojených s adopciou vrátane rodného listu, pomáhajú chrániť dieťa pred porušením jeho práv spojených s pochybnosťami o veku či totožnosti; domnieva sa, že spoľahlivý systém registrácie narodených detí môže zamedziť obchodovaniu s deťmi na účely adopcie;

 

7. vyzýva inštitúcie EÚ a všetky členské štáty, aby sa aktívne zapájali do boja proti obchodovaniu s deťmi na účely adopcie a aby podporovali transparentnosť nákladov vo všetkých činnostiach, ktoré sa vykonávajú v krajine, kde je adopcia nahlásená;

 

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.