Predlog resolucije - B7-0037/2011Predlog resolucije
B7-0037/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji

17.1.2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0670/2010
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Hannes Swoboda v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0029/2011

Postopek : 2010/2960(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0037/2011
Predložena besedila :
B7-0037/2011
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B7‑0037/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989, zlasti člena 21 te konvencije,

 

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (podpisane v Haagu leta 1993) in Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic z dne 25. januarja 1996 (ETS št. 160),

 

–  ob upoštevanju člena 24 Listine o temeljnih pravicah,

 

–  ob upoštevanju člena 3(3) in (5) Pogodbe EU,

 

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o izboljšanju zakonodaje in sodelovanja med državami pri posvojitvah otrok (A4-0392/96),

 

–  ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2008: Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti (2007/2093 (INI)),

 

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je materialno pravo o posvojitvah v pristojnosti držav članic,

 

B.        ker je izvajanje mednarodnih posvojitev v EU odvisno od zahtev nacionalne zakonodaje države članice o posvojitvi,

 

C.       ker člen 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije omogoča sprejetje ukrepov, ki zadevajo družinsko pravo,

 

D. ker so v veljavi mednarodne konvencije o varstvu otrok in odgovornosti staršev, zlasti Haaška konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah iz leta 1993, ki jo je podpisalo 81 držav,

 

E.  ker je bil na podlagi Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah, podpisane v Haagu leta 1993, ki ureja in poenostavlja meddržavne posvojitve v EU in tretjih državah, dosežen precejšen napredek,

 

F. ker bi si EU lahko prizadevala za izboljšanje delovanja Haaške konvencije med državami članicami z odpravo nepotrebne birokracije in omogočanjem hitrejšega zaključka postopkov za posvojitev ob varovanju otrokovih pravic, ki so najpomembnejše,

 

G. ker število mednarodnih posvojitev v svetovnem merilu strmo narašča, pri čemer gre pri veliki večini mednarodnih posvojitev za otroke, ki se iz držav v razvoju selijo v razvite države,

 

H. ker je v Evropi problem negotovega otroštva, zlasti zapuščenih otrok in otrok, ki se znajdejo v zavodih, še vedno hud in nujen in ker je pomembno zaščititi otrokovo pravico do družinskega življenja,

 

I.  ker varstvo njihovih pravic spada med cilje Evropske unije,

 

1. poziva pristojni odbor, naj razišče, kako mednarodne posvojitve potekajo med državami članicami na evropski ravni, v skladu z mednarodnimi konvencijami, zlasti Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah, da bi izboljšali pomoč v obliki informacijskih storitev, priprave za meddržavne posvojitve, postopkov obdelave prošenj za mednarodno posvojitev in storitev po posvojitvi, ob upoštevanju, da vse mednarodne konvencije o varovanju otrokovih pravic priznavajo pravico osirotelih ali zapuščenih otrok do družine in varstva;

 

2.  poziva k poenostavitvi in uskladitvi obstoječih nacionalnih postopkov; Komisija bi lahko v ta namen začela utemeljeno raziskavo, da bi po možnosti ocenila izvedljivost in potrebnost evropskega mehanizma za spremljanje ter ocenila širjenje dobre prakse, da bi spodbudili učinkovito enotnost postopkov v državah članicah v skladu z mednarodnimi konvencijami;

 

3. meni, da bi bilo treba v osnovi, kadar je to le mogoče in v korist otroka, spodbujati posvojitev v otrokovi matični državi ali ponuditi nadomestne oblike družinske oskrbe, na primer rejništvo ali nastanitev v domovih, oziroma poiskati družino prek mednarodne posvojitve v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami, pri čemer je nastanitev v zavodu samo začasna rešitev;

 

4. poziva države članice in Komisijo, naj v tesnem sodelovanju s Haaško konferenco, Svetom Evrope in organizacijami, ki skrbijo za otroke, razvijejo okvir za zagotavljanje učinkovitega ocenjevanja trendov na področju zapuščenih in posvojenih otrok ter naj svoje ukrepe usklajujejo, da bi preprečevale trgovino z otroki;

 

5. spodbuja države članice, naj posebno pozornost namenijo otrokom s posebnimi potrebami, kot so otroci, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, in invalidni otroci;

 

6. se zaveda, da postopkovna zaščita in ustrezen nadzor vseh dokumentov o posvojitvi, vključno z rojstnimi listi, prispevata k varstvu otrok pred kršitvami na podlagi negotovosti glede njihove starosti ali identitete; meni, da bi lahko zanesljiv sistem beleženja rojstev preprečil trgovino z otroki za posvojitve;

 

7. poziva institucije EU in vse države članice, naj dejavno sodelujejo v boju proti trgovini z otroki za namene posvojitve in spodbujajo preglednost stroškov pri vseh dejavnostih, ki potekajo v državah, kjer je posvojitev prijavljena;

 

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.