Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0038/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0038/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról

17.1.2011

a B7‑0670/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Diana Wallis az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0029/2011

Eljárás : 2010/2960(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0038/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0038/2011
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B7‑0038/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezményre, és különösen annak 21. cikkére,

–   tekintettel a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló (1993-ban, Hágában aláírt) egyezményre, valamint a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló, 1996. január 25-én elfogadott európai egyezményre (Európai szerződések sorozat, 160. szám),

–   tekintettel a kiskorúak örökbefogadása tekintetében a jogalkotás és a tagállamok közötti együttműködés javításáról szóló európai parlamenti állásfoglalásra (A4-0392/1996),

–   tekintettel az EU gyermekjogi stratégiájáról szóló, 2008. január 16-i európai parlamenti állásfoglalásra (2007/2093 (INI)),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a gyermekek jóléte kiemelt fontosságú ügy,

B.  mivel valamennyi uniós tagállam aláírta a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló, 1993. május 29-i egyezményt,

C. mivel az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és a Hágai Egyezmény szerint a család a társadalom alapvető egysége, és az esetek túlnyomó többségében a gyermekgondozásra legalkalmasabb közeg, mivel természetes környezetet biztosít a gyermekek fejlődéséhez és jólétéhez,

D. mivel amennyiben egy gyermek gondozása nem oldható meg a családon belül, az örökbefogadást kellene a természetes másodlagos lehetőségek egyikének tekinteni, az intézményekben történő elhelyezéshez pedig a legvégső esetben kellene folyamodni,

E.  mivel az egyes tagállamokban eltérően vélekednek a gyermekek örökbefogadása terén követendő elvekről, az örökbefogadási eljárásokról és az örökbefogadás jogi következményeiről,

F.  mivel a gyermekek örökbefogadására vonatkozó, átdolgozott közös elvek és gyakorlatok elfogadása segítene a nemzeti szabályozások különbségéből adódó nehézségek csökkentésében, ugyanakkor előtérbe helyezné az örökbefogadott gyermekek jogait,

G. mivel Európában egyre súlyosabbá és sürgetőbbé válik az elhagyott gyermekek problémája, és a megoldás érdekében fontos a gyermekek örökbefogadáshoz való jogának nemzetközi szintű védelme, hogy elkerülhetővé váljék az, hogy a gyermekek árvaházba kényszerüljenek,

H. mivel már léteznek a gyermekvédelemmel és a szülői felelősséggel foglalkozó egyezmények, úgymint a kiskorúak örökbefogadásáról szóló 1967-es európai egyezmény, amelynek célja a tagállamok törvényeinek egymáshoz közelítése abban az esetben, amikor az örökbefogadás a gyermek másik országba költöztetésével jár, illetve a gyermekek védelméről és az országok közötti örökbefogadás vonatkozásában történő együttműködésről szóló 1993-as egyezmény,

I.   mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével kötelező érvényűvé vált az Európai Unió Alapjogi Chartája, melynek 24. cikke értelmében „A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”; továbbá, a Lisszaboni Szerződés 3. cikke kimondja, hogy az Unió célkitűzései között szerepel „a gyermekek jogainak védelme”,

J.   mivel az EU-ban továbbra is problémát okoz a gyermekek jogainak megsértése, a gyermekek elleni erőszak, valamint az illegális örökbefogadás, prostitúció, illegális munka, kényszerházasság, utcai koldulás céljából vagy más illegális célból folytatott gyermekkereskedelem,

K. mivel a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása alapvető fontosságú,

1.  felszólít arra, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének, a nemzetközi örökbefogadásról szóló hágai egyezménynek és egyéb nemzetközi normáknak megfelelően tanulmányozzák a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatos politikák és stratégiák uniós szintű összehangolását a tájékoztatási szolgáltatások, az országok közötti örökbefogadás előkészítése, a nemzetközi örökbefogadásra vonatkozó kérelmek feldolgozása, valamint az örökbefogadást követő szolgáltatások tekintetében nyújtott segítség elmélyítése érdekében, figyelembe véve, hogy a gyermekek jogainak védelmével foglalkozó összes nemzetközi egyezmény elismeri az árva vagy elhagyott gyermekek családhoz és védelemhez való jogát;

2.  úgy véli, hogy a gyermekek származási országban történő örökbefogadását, illetve a nemzetközi örökbefogadási eljárás során talált családnál való elhelyezését a nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban kell lebonyolítani, és hogy az intézményben történő elhelyezésük csak átmeneti megoldásként alkalmazható; alternatív családi gondozási megoldást kínálhatnak például a nevelőcsaládok;

3.  sürgeti, hogy a tagállamok és a Bizottság – a Hágai Konferenciával, az Európa Tanáccsal és a gyermekvédelmi szervezetekkel együttműködésben – hozzanak létre egy olyan keretet, amely biztosítja az átláthatóságot, valamint az elhagyott és örökbefogadott gyermekek fejlődésének hatékony nyomon követését, és hangolják össze tevékenységeiket a gyermekkereskedelem megelőzése érdekében;

4.  sürgeti a tagállamokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a sajátos igényű, például rendszeres orvosi ellátást igénylő vagy fogyatékkal élő gyermekekre;

5.  elismeri, hogy a születési anyakönyvi kivonat segíti a gyermek védelmét azon jogsértésekkel szemben, amelyek a gyermek korával vagy személyazonosságával kapcsolatos kételyek miatt következnek be; úgy véli, hogy egy megbízható anyakönyvi nyilvántartás gátat szabhat az illegális örökbefogadásnak;

6.  felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy vállaljanak aktív szerepet az illegális örökbefogadás elleni küzdelemben;

7.  felszólítja az uniós intézményeket, hogy vállaljanak aktívabb szerepet a Hágai Konferenciában, és gyakoroljanak nyomást a konferenciára a nemzetközi örökbefogadás javítása, egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, tiszteletben tartva a harmadik országokból származó gyermekek jogait és fenntartva e jogok védelmét;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.