Návrh usnesení - B7-0040/2011Návrh usnesení
B7-0040/2011

NÁVRH USNESENÍ o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání

17. 1. 2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella, Patrizia Toia za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0039/2011

Postup : 2011/2521(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0040/2011
Předložené texty :
B7-0040/2011
Přijaté texty :

B7‑0040/2011

Usnesení Evropského parlamentu o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o Iráku, trestu smrti (především případu Tárika Azíze) a útocích proti křesťanským komunitám, a na usnesení ze dne 21. ledna 2010 o nedávných útocích na křesťanské komunity,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie se opakovaně zavázala, že bude prosazovat svobodu vyznání, svědomí a myšlení, a zdůraznila, že vlády mají povinnost zaručit tyto svobody na celém světě,

B.  vzhledem tomu, že článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanoví, že každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; vzhledem k tomu, že toto právo zahrnuje svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním,

C. vzhledem k útoku na koptské křesťany, k němuž došlo dne 1. ledna 2011 v Alexandrii a při němž byli zabiti a zraněni nevinní civilisté; vzhledem k tomu, že prezident Husní Mubarak ve svém vystoupení po útoku prohlásil, že cílem tohoto činu byli Egypťané: koptové i muslimové,

D. vzhledem k tomu, že dne 25. prosince 2010 bylo násilně přerušeno slavení vánoční mše v místním kostele Hagios Synesios v obci Rizokarpaso na severním Kypru,

E.  vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2010 byli v Mosúlu zabiti dva iráčtí křesťané; vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2010 byli v Bagdádu při sérii útoků zaměřených na křesťanské čtvrti zabiti nevinní civilisté; vzhledem k tomu, že k těmto útokům došlo poté, co dne 31. října 2010 islamističtí ozbrojenci obsadili syrsko-katolickou katedrálu v Bagdádu a zabili více než 50 věřících,

F.  vzhledem k tomu, že zavraždění guvernéra provincie Paňdžáb Salmána Tasíra dne 4. ledna 2011 a také případ Asie Bibiové, k nimž došlo v Pákistánu, vyvolaly protesty mezinárodního společenství,

 

G. vzhledem k tomu, že i v Evropě stejně jako v jiných částech světa dochází k porušování svobody vyznání, útokům na členy náboženských menšin na základě jejich víry a k nábožensky motivované diskriminaci,

1.  odsuzuje nedávné útoky na křesťanské menšiny v různých zemích a vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí;

2.  vyjadřuje závažné obavy ze zneužívání náboženství pachateli teroristických činů v různých částech světa;

3.  opět zdůrazňuje, že právo na svobodu vyznání, svědomí a myšlení je základním lidským právem a důrazně odsuzuje všechny formy násilí, diskriminace a netolerantnosti vůči věřícím, odpadlíkům a nevěřícím, které vycházejí z vyznání a víry;

4.  vyzývá vlády a orgány ve všech dotčených zemích, aby nadále soustředily své úsilí na ochranu zranitelných náboženských společenství, včetně křesťanských menšin, před násilnými útoky a aby učinily maximum pro to, aby pachatelé těchto činů byli předáni spravedlnosti;

5.  připomíná vládám ve všech dotčených zemích jejich povinnost zaručit, aby členové náboženských společenství mohli využívat všech aspektů svobody vyznání, a předcházet jakékoli diskriminaci namířené vůči těmto společenstvím;

6.  opět zdůrazňuje, že dodržování lidských práv a občanských svobod jsou základními zásadami a cíli Evropské unie a představují společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi;

7.  vyzývá Radu, Komisi a místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby otázce svobody vyznání a situaci náboženských menšin věnovaly zvýšenou pozornost jak při uzavírání dohod a spolupráce se třetími zeměmi, tak ve zprávách o lidských právech;

8.  opakuje svou podporu všem iniciativám zaměřeným na podporu dialogu a vzájemného respektu mezi náboženskými a jinými společenstvími; vybízí všechny náboženské autority, aby podporovaly toleranci a aby přijaly opatření proti stupňování nenávisti, násilí a extremismu;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, parlamentu a vládě Egypta, parlamentu a vládě Iráku a parlamentu a vládě Pákistánu.