Resolutsiooni ettepanek - B7-0040/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0040/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Kristlaste olukord ja usuvabadus

17.1.2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0039/2011

Menetlus : 2011/2521(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0040/2011
Esitatud tekstid :
B7-0040/2011
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0040/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon kristlaste olukorra ja usuvabaduse kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eeskätt 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni Iraagi ning eelkõige surmanuhtluse (eriti Tariq Azizi juhtumi) ja rünnakute kohta kristlaste kogukondade vastu ning 21. jaanuari 2010. aasta resolutsiooni hiljutiste rünnakute kohta kristlike kogukondade vastu;

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–   võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt väljendanud oma pühendumust usu-, südametunnistuse- ja mõttevabadusele ning rõhutanud, et valitsuste kohustus on tagada need vabadused kõikjal maailmas;

B.  arvestades, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 18 on kirjas, et igal inimesel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele; arvestades, et see õigus kätkeb vabadust omada või võtta vabal valikul omaks usku või veendumusi, samuti vabadust tunnistada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt palve- ja kombetalitustes, praktilises tegevuses ning õpetuses;

C. arvestades, et 1. jaanuaril 2011 Aleksandrias kopti kristlaste vastu korraldatud rünnakus hukkusid ja said vigastada süütud tsiviilelanikud; arvestades, et president Hosni Mubarak märkis rünnaku järel peetud kõnes, et rünnak oli suunatud Egiptuse rahva, koptide ja moslemite vastu;

D. arvestades, et 25. detsembril 2010 katkestati vägivaldselt Põhja-Küprosel Rizokarpaso külas Püha Sinesiose kirikus peetud jõulujumalateenistus;

E.  arvestades, et 22. novembril 2010 tapeti Mosulis kaks Iraagi kristlast; arvestades, et 10. novembril 2010 Bagdadis kristlaste rajoonide vastu korraldatud rünnakutes hukkusid süütud tsiviilelanikud; arvestades, et need rünnakud järgnesid Bagdadi Süüria katoliku katedraali hõivamisele islamistliku liikumise võitlejate poolt 31. oktoobril 2010, mil tapeti rohkem kui 50 katedraalis viibinud inimest;

F.  arvestades, et Pakistani Punjabi provintsi kuberneri Salmaan Taseeri mõrvamine 4. jaanuaril 2011 ning Asia Bibi juhtum Pakistanis on esile kutsunud rahvusvahelise üldsuse proteste;

 

G. arvestades, et Euroopas, nagu mujalgi maailmas, esineb usuvabaduse rikkumisi ning usuvähemuste liikmete vastaseid rünnakuid, mille põhjuseks on nende inimeste usulised veendumused, ning diskrimineerimist usu tõttu,

1.  mõistab hukka hiljuti mitmes riigis toimunud kristlaste vähemuse vastu suunatud rünnakud ja väljendab solidaarsust ohvrite perekondadega;

2.  väljendab sügavat muret usu ettekäändel toimepandud terroriaktide pärast mitmel pool maailmas;

3.   rõhutab taas, et usu-, südametunnistuse- ja mõttevabadus on põhilised inimõigused ning mõistab teravalt hukka igasuguse usul ja veendumustel põhineva vägivalla, diskrimineerimise ja sallimatuse, mis on suunatud usklike inimeste, usust taganejate ja mitteusklike vastu;

4.  nõuab, et kõikide asjaomaste riikide valitsused ja asutused jätkaksid jõupingutusi, et kaitsta ohustatud usukogukondi, sealhulgas kristlikke vähemusi vägivaldsete rünnakute eest, ning teeksid kõik võimaliku, et anda selliste tegude toimepanijad kohtu alla;

5.  tuletab kõikide asjaomaste riikide valitsustele meelde nende kohustust tagada usukogukondade liikmetele võimalus kasutada usuvabaduse kõiki aspekte ning hoida ära nende inimeste diskrimineerimine;

6.  rõhutab veel kord, et inimõiguste ja kodanikuvabaduste austamine kuulub Euroopa Liidu aluspõhimõtete ja eesmärkide hulka ning annab ühise aluse liidu suhetele kolmandate riikidega;

7.  kutsub nõukogu, komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning komisjoni asepresidenti pöörama suuremat tähelepanu usuvabaduse teemale ning usuvähemuste olukorrale kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes ning tehtavas koostöös ja inimõiguste aruannetes;

8.  kinnitab taas, et toetab kõiki algatusi, mille eesmärk on edendada usukogukondade ja teiste kogukondade dialoogi ja vastastikust lugupidamist; kutsub usujuhte ja -asutusi üles edendama sallivust ja rakendama meetmeid vihkamise ning vägivalla ja ekstremismi vastu võitlemiseks;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Egiptuse parlamendile ja valitsusele, Iraagi parlamendile ja valitsusele ning Pakistani parlamendile ja valitsusele.