Предложение за резолюция - B7-0044/2011Предложение за резолюция
B7-0044/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

12.1.2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0044/2011

Процедура : 2011/2514(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0044/2011
Внесени текстове :
B7-0044/2011
Приети текстове :

B7‑0044/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Беларус, по-специално резолюцията от 17 декември 2009 г. относно Беларус,

–   като взе предвид Решение 2010/639/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, за удължаване както на действието на ограничителните мерки така и на отлагането на ограниченията за пътуване до 31 октомври 2011 г.

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 25 октомври 2010 г,

–   като взе предвид доклада с предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус, направени от Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на ОССЕ, от 20 декември 2010 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 декември 2008 г. относно Източното партньорство (COM(2008)0823),

–   като взе предвид декларацията относно Източното партньорство, направена от Европейския съвет на заседанието му на 19-20 март 2009 г. и съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

–   като взе предвид изявлението на Комисията от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в Декларацията от Прага – подписана от правителството на Беларус – се заявява: „Участниците в срещата на високо равнище потвърждават, че Източното партньорство ще се основава на ангажимент към принципите на международното право и фундаментални ценности, включително демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основните свободи,”

Б.  като има предвид, че на 25 октомври 2010 г. Съветът призова беларуските органи да гарантират, че изборите (за президент) се провеждат в съответствие с международните норми и стандарти за демократични избори и ангажиментите на Беларус в ОССЕ и ООН;

В.  като има предвид, че Съветът „потвърди своята готовност да задълбочи отношенията с Беларус в зависимост от по-нататъшния напредък към демокрация, права на човека и правова държава, както и да подпомогне тази държава в постигането на тези цели. В зависимост от напредъка на Беларус в тези области той е готов да предприеме стъпки за развитие на договорните си отношения с Беларус;

 

Г.  като има предвид, че след оценка на събитията в Беларус Съветът реши да удължи действието на ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, но и да отложи прилагането на ограниченията за пътуване в ЕС, и в двата случая до 31 октомври 2011 г.;

Д. като има предвид, че Беларус пое ангажимент да разгледа препоръките на ОССЕ и на нейното Бюро за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) за подобрение на изборния закон с цел привеждането му в съответствие с международните стандарти за демократични избори и да се консултира с ОССЕ относно предложените изменения; като има предвид, че Националното събрание на Беларус прие реформа на Избирателния кодекс, без предварително да се консултира с ОССЕ,

Е.  като има предвид, че според доклада с предварителните констатации и заключения на Парламентарната асамблея на ОССЕ и Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) относно президентските избори в Беларус „Президентските избори показаха, че Беларус е все още доста далеч от изпълнението на поетите пред ОССЕ ангажименти, въпреки че бяха направени някои конкретни подобрения. Изборната нощ беше помрачена от задържането на повечето кандидати за президент и на стотици активисти, журналисти и представители на гражданското общество.”,

Ж. като има предвид, че полицейските мерки срещу демонстрацията на 19 декември 2010 г. и допълнителните мерки, предприети от правоприлагащите органи срещу демократичната опозиция, свободните медии и активистите на гражданското общество бяха осъдени от председателя на Европейския парламент, върховния представител на ЕС и генералния секретар на ООН;

1.  подчертава, че в доклада с предварителните констатации на Парламентарната асамблея на ОССЕ и ОССЕ/БДИПЧ се отбелязва следното: „Докато процесът на гласуване получи добра оценка като цяло, той се влоши значително по време на преброяването на гласовете, което подкопа предприетите мерки за подобряване на изборите. (...) Преброяването на гласовете се извърши до голяма степен по непрозрачен начин и като цяло мълчаливо, което подкопа доверието в него. В много случаи достъпът на наблюдателите беше ограничен и те нямаха реална възможност да наблюдават преброяването на гласовете. В някои случаи данните, записани в протоколите за резултатите от избирателните секции, бяха различни при пристигането им в Териториалната избирателна комисия.”

2.  в този контекст призовава органите на Беларус за повторно провеждане на президентските избори;

3.  осъжда използването на брутална сила от страна на полицията и службите на КГБ срещу протестиращите в изборния ден, по-специално изразява възмущението си от бруталното нападение над г-н Niakliayeu, като два примера на тежко нарушаване на основните демократични принципи като свобода на събранията, свободата на изразяването и също така правата на човека;

4.  осъжда органите на Беларус за това, че не предоставиха безпрепятствен достъп на задържаните до правна и най-вече медицинска помощ;

5.  осъжда арестите и задържанията на над 700 протестиращи и на седем от общо девет алтернативни кандидати за президент;

6.  изразява загриженост във връзка с наказателното производство, открито от беларуските органи срещу почти всички кандидати за президент, лидерите на демократичната опозиция (Anatol Liebiedzka и Pavel Seviarynets), както и голям брой активисти на гражданското общество, журналисти, учители и студенти, което би могло да доведе до присъди за лишаване от свобода до 15 години;

7.  осъжда репресиите и тормоза над активисти на гражданското общество, които последваха изборния ден, включително масови претърсвания в частни домове, офиси на медии и организации на гражданското общество, случаи на изгонване от университетите и работните места;

8.  настоява за незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани по време на изборния ден и по време на събитията след него, както и на признатия от Amnesty International за лишен от свобода заради своите убеждения Mikalay Autukhovich;

9.  изразява съжаление във връзка с решението на органите на Беларус да прекратят мисията на бюрото на ОССЕ в Беларус и призовава органите на Беларус незабавно да преразгледат това решение и отново да отворят бюрото;

10. осъжда блокирането на редица важни интернет сайтове, включително каналите в мрежа и уебсайтовете на опозицията в изборния ден в Беларус; подчертава, че действащото законодателство за медиите в Беларус не отговаря на международните стандарти и следователно призовава органите на Беларус да го преразгледат и изменят;

11. призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС да преразгледат политиката на ЕС спрямо Беларус, включително икономическите отношения; подчертава, че ориентацията на ЕПС и националната помощ за Беларус следва да бъдат пренасочени, за да се гарантира подходяща подкрепа за гражданското общество; подчертава значението от ефективното използване на европейския инструмент за демокрация и права на човека;

12. в този контекст призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС, както и държавите-членки да подкрепят демокрацията в Беларус чрез значително увеличаване на финансовата помощ за независимите медии (включително ТВ Белсат, Европейско радио за Беларус, Радио „Рация”и други) и за организациите на гражданското общество и да увеличат броя на стипендии за беларуски студенти, репресирани заради гражданската си активност и изключени от университетите, и да участват в конференцията за солидарност с донорите на Беларус във Варшава (2/02/2010 г.) и конференцията във Вилнюс след това;

13. настоятелно призовава Комисията да продължи и да увеличи финансовата помощ за Европейския хуманитарен университет, намиращ се във Вилнюс, Литва, който има готовност да приеме студенти, изключени от беларуски университети след репресивните мерки последвали президентските избори на 19-20 декември 2010 г. в Беларус;

14. призовава Комисията да разработи механизъм за регистриране на НПО, на които е отказана регистрация в Беларус по политически причини, за да могат да ползват програмите на ЕС; поради необходимостта от укрепване на гражданското общество в Беларус участието на беларуски НПО във Форума на гражданското общество на Източното партньорство следва да бъде продължено;

15. призовава Европейската комисия да спре съществуващото сътрудничество и да оттегли помощта си за държавните медии в Беларус;

16. насърчава Европейската комисия да предприеме инициатива за анализиране на възможностите за създаване на специален механизъм за подкрепа за ефективна и пряка финансова и техническа помощ за гражданското общество, независимите медии и политически организации в Беларус;

17. призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС незабавно да възобновят прилагането на забраната за издаване на визи за високопоставени представители на органите на Беларус, като я разширят до длъжностни лица, представители на съдебната власт и на силите за сигурност, които могат да се считат за отговорни за фалшифицирането на резултатите от изборите и последвалите брутални репресии и арести на членове на опозицията (санкциите следва да останат в сила най-малко до освобождаването на всички политически затворници и снемането на обвиненията срещу тях); приветства добрия пример, даден от полското правителство и литовския парламент, които наложиха собствени ограничения по отношение на пътуването на представителите на режима в Минск и същевременно опростиха достъпа до Европейския съюз за гражданите на Беларус;

18. насърчава всички европейски демократични правителства, като например правителствата на Швейцария и Норвегия, да наложат подобни санкции срещу представителите на режима в Беларус; изразява разочарование във връзка с изявлението на президента на Руската федерация от 20 декември 2010 г.;

19. призовава Комисията, Съвета, и върховния представител на ЕС за замразяване на всякаква макрофинансова помощ, предоставяна чрез заеми от МВФ, както и операциите по отпускане на заеми по програмите на ЕИБ и ЕБВР;

20. призовава Комисията, Съвета, и върховния представител на ЕС за замразяване на участието на Беларус в дейностите във връзка с Източното партньорство до настъпването на истински промени в Беларус, започващи с безусловното освобождаване на всички членове на политическата опозиция;

21. призовава Комисията, Съвета, върховния представител на ЕС и държавите-членки да сведат контактите с органите на Беларус до абсолютния минимум;

22. призовава Комисията, Съвета, върховния представител на ЕС за замразяване на активите за BELTETH Export и други предприятия за износ на оръжия за Беларус;

23. призовава Комисията, Съвета и върховния представител на ЕС да засилят работата си по насоките за преговори за облекчаване на визовия режим и сключване на договори за реадмисия (с изключение на дипломатическите паспорти), с цел увеличаване на междуличностните контакти;

24. приканва международните партньори на Европейския съюз за приемане на обща позиция и да следват подобна стратегия към режима в Беларус;

25. изразява становището си, че спортни събития като Световното първенство по хокей на лед през 2014 г. не следва да се провеждат в Беларус, докато в страната има политически затворници;

26. призовава партньорите на Европейския съюз за обединение на усилията за създаването на международна комисия за обективно и задълбочено разследване на събитията от 19-20 декември 2010 г.;

27. подкрепя искането на беларуската опозиция за откриването на бюро за политическото представителство на демократичната опозиция и гражданското общество на Беларус в Брюксел; подчертава, че общността на ЕС и нейните партньори следва да предоставят адекватна финансова подкрепа за бюрото;

28. подчертава, че Беларус е добре дошла в европейското семейство при условие, че в страната се зачитат върховенството на закона, демокрацията и правата на човека;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, президента, правителството и парламента на Беларус, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.