Forslag til beslutning - B7-0044/2011Forslag til beslutning
B7-0044/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Belarus

12.1.2011

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0044/2011

Procedure : 2011/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0044/2011
Indgivne tekster :
B7-0044/2011
Vedtagne tekster :

B7‑0044/2011

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Belarus

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, særlig af 17. december 2009,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus, der forlænger både de restriktive foranstaltninger og suspensionen indtil den 31. oktober 2011,

–   der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 25. oktober 2010,

–   der henviser til erklæringen om de foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) og OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) af 20. december 2010,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. december 2008 om Østpartnerskabet (KOM(2008)0823),

–   der henviser til Det Europæiske Råds erklæring af 19.-20. marts 2009 om det østlige partnerskab og til den fælles erklæring fra topmødet den 7. maj 2009 i Prag om det østlige partnerskab,

–   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. november 2006 om EU's vilje til at genoptage forbindelserne med Belarus og dets befolkning som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Pragdeklarationen – der også er underskrevet at den belarussiske regering – fastlægger følgende: deltagerne i Pragtopmødet er enige om, at det østlige partnerskab skal bygge på tilslutning til folkerettens principper og til grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder,

B.  der henviser til, at Rådet den 25. oktober 2010 opfordrede de belarussiske myndigheder til at sikre, at (præsident)valget foregik i overensstemmelse med de internationale normer og standarder for demokratiske valg og Belarus' tilsagn i OSCE og FN,

C. der henviser til, at Rådet har bekræftet, at det er rede til at uddybe sine forbindelser med Belarus, hvis der sker en udvikling i Belarus i retning af demokrati, respekt for menneskerettigheder og retsstatsforhold, og at det er rede til at bistå landet med at nå disse mål, samt at det, hvis der sker fremskridt i Belarus på disse områder, er rede til at tage skridt til at opgradere de aftalemæssige forbindelser med Belarus,

 

D. der henviser til, at Rådet på grundlag af en vurdering af den udvikling, der har fundet sted i Belarus, har besluttet at forlænge gyldighedsperioden for de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd, men samtidig suspendere anvendelsen af restriktioner for rejser til EU, i begge tilfælde frem til den 31. oktober 2011,

E.  der henviser til, at Belarus har forpligtet sig til at tage hensyn til henstillingerne fra OSCE og OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) om forbedringer af landets valglov for at bringe den i overensstemmelse med internationale standarder for demokratiske valg og høre OSCE om foreslåede ændringer; der henviser til, at Belarus’ nationalforsamling har vedtaget en reform af valgloven uden forudgående høring af OSCE,

F.  der henviser til, at præsidentvalget ifølge erklæringen om foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fra OSCE/PA og OSCE/ODIHR viste, at Belarus stadig har et betragteligt stykke vej at gå, inden det lever op til sine OSCE-forpligtelser, om end visse forbedringer har fundet sted, og at valgnatten blev skæmmet af tilbageholdelsen af de fleste præsidentkandidater og hundreder af aktivister, journalister og repræsentanter for civilsamfundet,

G. der henviser til, at politiets hårde indgriben over for demonstration den 19. december 2010 og yderligere foranstaltninger, der er blevet truffet af de retshåndhævende myndigheder mod den demokratiske opposition, frie medier og civilsamfundsaktivister, blev entydigt fordømt af Europa-Parlamentets formand, EU's højtstående repræsentant og FN’s generalsekretær,

1.  understreger, at de foreløbige konklusioner i erklæringen fra OSCE PA og OSCE/ODIHR bemærker følgende: den overordnede afstemningsproces blev bedømt som god, men processen forringedes under stemmetællingen, hvilket undergravede de foranstaltninger, der var truffet for at forbedre valget, (...) stemmetællingen blev i stort omfang foretaget på en uigennemsigtig måde, generelt i stilhed, hvilket underminerede dens troværdighed, observatørerne blev i mange tilfælde begrænset i deres udfoldelser og havde ikke reel mulighed for at overvære stemmetællingen, og de tal, der blev registreret som resultater i valgstedernes protokoller, var i nogle tilfælde ændret, når de nåede frem til den territoriale valgkommission;

2.  opfordrer på denne baggrund de belarussiske myndigheder til at gentage præsidentvalget;

3.  fordømmer politiets og KGB’s anvendelse af rå magt mod demonstranter på valgdagen og udtrykker navnlig harme over et brutalt overfald på Uladzimir Niakliayeu, begge eksempler på alvorlige krænkelser af de grundlæggende demokratiske principper, såsom forsamlings- og ytringsfriheden og menneskerettighederne;

4.  fordømmer de belarussiske myndigheder for ikke at give de tilbageholdte uhindret adgang til juridisk og frem for alt medicinsk hjælp;

5.  fordømmer anholdelsen og tilbageholdelsen af over 700 demonstranter og syv ud af ni alternative præsidentkandidater;

6.  er bekymret over de straffesager, der gennemføres af de belarussiske myndigheder mod næsten alle præsidentkandidater, ledere af den demokratiske opposition (Anatol Liebiedzka og Pavel Seviarynets) samt et stort antal civilsamfundsaktivister, journalister, lærere og studerende, der kan føre til straffe på op til 15 år i fængsel;

7.  fordømmer den undertrykkelse og chikane af civilsamfundsaktivister, der fulgte efter valgdagen, herunder masseransagninger i private lejligheder, kontorer tilhørende medieforetagender og civilsamfundsorganisationer samt udvisninger fra universiteter og arbejdspladser;

8.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle, der blev fængslet på valgdagen og i tiden derefter, samt den af Amnesty International anerkendte samvittighedsfange (Mikalay Autukhovich);

9.  beklager de belarussiske myndigheders beslutning om at bringe missionen fra OSCE's kontor i Belarus’s aktiviteter, og opfordrer de belarussiske myndigheder til omgående at trække denne beslutning tilbage og genåbne kontoret;

10. fordømmer blokaden af en række større websteder, herunder netværkskanaler og oppositionens hjemmesider, på valgdagen i Belarus, og understreger, at den nuværende medielovgivningen i Belarus ikke er i overensstemmelse med internationale standarder, og opfordrer derfor de belarussiske myndigheder til at revidere og ændre denne;

11. opfordrer Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant til at revidere EU’s politik i forhold til Belarus, herunder de økonomiske forbindelser, og understreger, at ENP's fokus og den nationale bistand til Belarus skal omdirigeres med henblik på at sikre passende støtte til civilsamfundet; minder igen om vigtigheden af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder;

12. opfordrer i denne sammenhæng Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at støtte demokratiet i Belarus gennem en betydelig forøgelse af den finansielle støtte til uafhængige medier (herunder Tv Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racyja og andre) og civilsamfundsorganisationer for at øge antallet af stipendier til belarussiske studerende, der er undertrykt for deres samfundsmæssige aktiviteter og bortvist fra universiteter, og at bidrage til donorkonferencen ”Solidarity with Belarus” i Warszawa (2010/02/02) og derefter til konferencen i Vilnius;

13. opfordrer Kommissionen til at fortsætte og øge den finansielle støtte til European Humanities University (EHU) med base i Vilnius, Litauen, som er rede til at modtage studerende, der er bortvist fra belarussiske universiteter efter de voldsomme overgreb efter præsidentvalget den 19.-20. december 2010 i Belarus;

14. opfordrer Kommissionen til at udvikle en mekanisme til registrering af ngo'er, som nægtes registrering i Belarus af politiske grunde, så de kan drage fordel af EU-programmer; mener under henvisning til behovet for at styrke civilsamfundet i Belarus, at de belarussiske ngo'er fortsat bør deltage i civilsamfundsforummet som led i østpartnerskabsinitiativet;

15. opfordrer Europa-Kommissionen til at standse det igangværende samarbejde og trække sin bistand til de statsejede medier i Belarus tilbage;

16. opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at analysere mulighederne for at etablere en særlig støttemekanisme for en effektiv og direkte finansiel og teknisk bistand til civilsamfundet, uafhængige medier og politiske organisationer i Belarus;

17. opfordrer Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant til straks at genindføre visumforbuddet over for belarussiske myndigheder, og udvide det til statsembedsmænd, medlemmer af dommerstanden og sikkerhedstjenesten, som kan betragtes som ansvarlige for valgsvindelen og den brutale undertrykkelse efter valget og anholdelser af oppositionsmedlemmer; mener, at disse sanktioner som minimum bør forblive i kraft, indtil alle politiske fanger og tilbageholdte er løsladt og anklagerne frafaldet; glæder sig over, at den polske regering og det litauiske parlamentet er gået foran som et godt eksempel og har indført deres egne restriktioner for indrejse af repræsentanter for styret i Minsk og samtidig har forenklet adgangen for belarussiske statsborgere til Den Europæiske Union;

18. opfordrer alle demokratiske lande i Europa, f.eks. Schweiz og Norge, til at indføre lignende sanktioner mod repræsentanter for det belarussiske regime; er skuffet over erklæringen fra præsidenten for Den Russiske Føderation af 20. december 2010;

19. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant til at indefryse al makrofinansiel bistand via IMF-lån samt alle udlånstransaktioner via EIB og EBRD;

20. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant til at suspendere belarussisk deltagelse i aktiviteter under det østlige partnerskab, indtil der sker reelle ændringer i Belarus, startende med en betingelsesløs løsladelse af medlemmer af den politiske opposition;

21. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at begrænse kontakterne til de belarussiske myndigheder til et absolut minimum;

22. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant til at indefryse aktiver til BELTETH-eksport og andre våbeneksportaktiviteter til Belarus;

23. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant til at intensivere arbejdet med forhandlingsdirektiverne for visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler (ekskl. diplomatpas) for at øge de mellemfolkelige kontakter;

24. opfordrer Den Europæiske Unions internationale partnere til at vedtage en fælles holdning og følge tilsvarende strategier over for det belarussiske styre;

25. er af den opfattelse, at sportsbegivenheder, såsom verdensmesterskabet i ishockey i 2014, ikke bør afholdes i Belarus, så længe der er politiske fanger i dette land;

26. opfordrer Den Europæiske Unions partnere til at forene deres bestræbelser for at etablere den internationale kommission for en objektiv og detaljeret undersøgelse af begivenhederne den 19.-20. december 2010;

27. støtter den belarussiske oppositions anmodning om at etablere et kontor til den belarussiske demokratiske oppositions og civilsamfunds politiske repræsentation i Bruxelles; understreger, at EU og dets partnere bør tilvejebringe passende økonomisk støtte til dette kontor;

28. understreger, at Belarus er velkommen i den europæiske familie, når blot retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne overholdes i dette land;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Belarus' præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.