Päätöslauselmaesitys - B7-0044/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0044/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta

12.1.2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0044/2011

Menettely : 2011/2514(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0044/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0044/2011
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0044/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjän tilanteesta, erityisesti 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemän päätöksen 2010/639/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, jolla sekä rajoittavien toimenpiteiden että keskeytyksen voimassaoloa jatkettiin 31 päivään lokakuuta 2011 saakka,

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen 20. joulukuuta 2010 esittämät alustavat havainnot ja päätelmät Valko-Venäjän presidentinvaaleista,

–   ottaa huomioon itäisestä kumppanuudesta 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon (KOM(2008)0823),

–   ottaa huomioon 19. ja 20. maaliskuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julkilausuman itäisestä kumppanuudesta ja 7. toukokuuta 2009 Prahassa pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon komission 21. marraskuuta 2006 antaman lausuman Euroopan unionin valmiudesta uudistaa suhteitaan Valko-Venäjään ja sen kansaan Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) yhteydessä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän yhtenä osapuolena allekirjoittamassa Prahan julkilausumassa todetaan seuraavaa: "Prahan huippukokouksen osallistujat ovat yhtä mieltä siitä, että itäinen kumppanuus perustuu sitoutumiseen kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, joihin kuuluvat demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen",

B.  ottaa huomioon, että neuvosto kehotti 25. lokakuuta 2010 "Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että vaalit järjestetään demokraattisia vaaleja koskevien kansainvälisten normien ja sääntöjen sekä Valko-Venäjän Etyjissä ja YK:ssa tekemien sitoumusten mukaisesti",

C. ottaa huomioon, että neuvosto "on edelleen valmis syventämään suhteitaan Valko-Venäjään sen mukaan, miten Valko-Venäjä edistyy demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla, ja auttamaan Valko-Venäjää saavuttamaan nämä tavoitteet"; ottaa huomioon, että unioni ilmoitti olevansa valmis tiivistämään sopimussuhteitaan Valko-Venäjän kanssa edellyttäen, että Valko-Venäjä edistyy edellä mainituilla aloilla,

D. ottaa huomioon, että arvioituaan Valko-Venäjän kehitystä neuvosto päätti jatkaa tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä mutta keskeyttää matkustuskiellon EU:hun 31. lokakuuta 2011 asti,

E.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä oli sitoutunut harkitsemaan Etyjin ja sen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) suosituksia, jotka koskevat vaalilakiin tehtäviä parannuksia, jotta se olisi demokraattisia vaaleja koskevien kansainvälisten normien mukainen, sekä kuulemaan Etyjiä ehdotetuista muutoksista; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansalliskokous oli hyväksynyt vaalilain uudistuksen kuulematta Etyjiä etukäteen,

F.  ottaa huomioon, että Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) lausunnossa Valko-Venäjän presidentinvaaleja koskevista alustavista havainnoista ja päätelmistä todettiin presidentinvaalien osoittaneen, että Valko-Venäjällä on vielä paljon tehtävää, ennen kuin se täyttää Etyjille antamansa sitoumukset, vaikka joitakin parannuksia on tehty, ja että vaalipäivän iltaa synkensivät useimpien presidentinvaaliehdokkaiden samoin kuin satojen aktivistien, toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien pidätykset,

G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin puhemies, EU:n korkea edustaja ja YK:n pääsihteeri tuomitsivat sen, että poliisi hajotti mielenosoituksen 19. joulukuuta 2010, sekä demokraattiseen oppositioon, vapaisiin tiedotusvälineisiin ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin kohdistuneet lainvalvontaviranomaisten toimet,

1.  korostaa, että Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen alustavissa päätelmissä ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston lausunnossa todetaan seuraavaa: "Vaalien arvioitiin yleisesti sujuneen hyvin, mutta vaalijärjestelyjen taso laski huomattavasti ääntenlaskennan aikana, mikä vei pohjaa vaalien parantamiseksi toteutetuilta toimilta. (...) Ääntenlaskentaa ei toteutettu avoimella tavalla ja sen aikana vallitsi yleisesti hiljaisuus, mikä vähensi sen uskottavuutta. Monissa tapauksissa vaalitarkkailijoiden työskentelyä rajoitettiin ja heillä ei ollut todellisia mahdollisuuksia tarkkailla ääntenlaskentaa. Joissakin tapauksissa äänestysasemien pöytäkirjoihin kirjatut tulokset muuttuivat matkalla alueellisiin vaalikomiteoihin.";

2.  kehottaa näin ollen Valko-Venäjän viranomaisia järjestämään presidentinvaalit uudelleen;

3.  tuomitsee poliisin ja KGB-joukkojen vaalipäivänä harjoittaman raa'an väkivallan mielenosoittajia kohtaan ja on erityisen närkästynyt Vladimir Nekljajeviin kohdistuneesta raa'asta hyökkäyksestä, ja katsoo kummankin tapahtuman osoittavan, että demokratian keskeisiä periaatteita, kuten kokoontumisvapautta ja ilmaisunvapautta, ja ihmisoikeuksia on loukattu vakavasti;

4.  moittii Valko-Venäjän viranomaisia siitä, että ne eivät ole kyenneet takaamaan pidätetyille oikeusapua eivätkä etenkään lääkinnällisen avun esteetöntä saatavuutta;

5.  tuomitsee sen, että yli 700 mielenosoittajaa ja seitsemän yhdeksästä muusta presidenttiehdokkaasta pidätettiin ja vangittiin;

6.  ilmaisee huolensa Valko-Venäjän viranomaisten lähes kaikkia presidenttiehdokkaita, demokraattisten opposition johtajia (Anatol Lebedzka ja Pavel Severinets) ja useita kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, toimittajia, opettajia ja opiskelijoita vastaan käynnistämistä rikosoikeudenkäynneistä, koska niissä voidaan määrätä jopa 15 vuoden vankeustuomiot;

7.  tuomitsee kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin vaalipäivänä kohdistetun vainon ja häirinnän, mukaan lukien mittavat etsinnät yksityiskoteihin, tiedotusvälineiden toimistoihin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin sekä erottamiset yliopistoista ja työpaikoilta;

8.  vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki vaalipäivänä ja sen jälkeen pidätetyt henkilöt sekä Amnesty Internationalin tunnustaman mielipidevangin (Mikalai Autuhovitš);

9.  pahoittelee Valko-Venäjän viranomaisten päätöstä sulkea Etyjin toimisto maassa ja kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia peruuttamaan tämän päätöksen välittömästi ja avaamaan toimiston uudelleen;

10. tuomitsee monien tärkeimpien verkkosivustojen sulkemisen Valko-Venäjän vaalipäivänä, mukaan lukien verkostosivustot ja opposition sivustot; korostaa, että Valko-Venäjän nykyinen medialainsäädäntö ei ole kansainvälisten standardien mukainen, ja kehottaa Valko-Venäjää näin ollen tarkistamaan ja muuttamaan sitä;

11. kehottaa neuvostoa, komissiota ja EU:n korkeaa edustajaa tarkistamaan EU:n Valko-Venäjää koskevaa politiikkaa, myös taloussuhteita; korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan painopisteitä ja Valko-Venäjälle annettavaa kansallista apua olisi kohdennettava uudelleen sen varmistamiseksi, että kansalaisyhteiskuntaa tuetaan asianmukaisesti; toistaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä on käytettävä tehokkaasti;

12. kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa, komissiota ja EU:n korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita tukemaan Valko-Venäjän demokratiaa lisäämällä merkittävästi riippumattomille tiedotusvälineille (esimerkiksi Belsat TV, Valko-Venäjän eurooppalainen radio ja Radio Racja) ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tarkoitettua rahoitustukea ja myöntämällä kansalaisaktivismin vuoksi vainotuille ja yliopistoista erotetuille Valko-Venäjän opiskelijoille enemmän stipendejä sekä tukemaan Varsovassa 2. helmikuuta 2011 järjestettävää tuenantajien "Solidaarisuutta Valko-Venäjälle" ‑konferenssia jatkona Vilnassa järjestetylle konferenssille;

13. kehottaa painokkaasti komissiota jatkamaan ja lisäämään rahoitustukea Liettuan Vilnassa sijaitsevalle eurooppalaiselle humanistiselle yliopistolle, joka on valmis ottamaan vastaan opiskelijoita, jotka erotettiin Valko-Venäjän yliopistoista maassa 19.–20. joulukuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeisissä väkivaltaisissa ratsioissa;

14. kehottaa komissiota kehittämään rekisteröintijärjestelmän kansalaisjärjestöille, joilta on poliittisista syistä evätty rekisteröintioikeus Valko-Venäjällä, jotta ne voisivat hyödyntää komission ohjelmia; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan lujittamiseksi Valko-Venäjällä olisi jatkettava valkovenäläisten kansalaisjärjestöjen osallistumista itäiseen kumppanuuteen liittyvään kansalaisyhteiskuntafoorumiin;

15. kehottaa komissiota keskeyttämään nykyisen yhteistyön Valko-Venäjän valtion omistamien tiedotusvälineiden kanssa ja perumaan niille myönnetyn tuen;

16. kannustaa komissiota käynnistämään analyysin mahdollisuuksista perustaa erityinen tukimekanismi, jolla tarjotaan suoraa ja tehokasta rahoitustukea ja teknistä tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle, riippumattomille tiedotusvälineille ja poliittisille organisaatioille;

17. kehottaa neuvostoa, komissiota ja EU:n korkeaa edustajaa soveltamaan viipymättä uudelleen Valko-Venäjän johtavia viranomaisia koskevaa viisumikieltoa ja laajentamaan sen koskemaan muita sellaisia valtion virkamiehiä, oikeuslaitoksen jäseniä ja turvallisuuspalvelun virkamiehiä, joiden voidaan katsoa olevan vastuussa vaalivilpistä ja vaaleja seuranneista opposition jäsenten vainosta ja pidätyksistä (pakotteiden tulisi pysyä voimassa ainakin siihen saakka, kunnes kaikki poliittiset vangit poliittisista syistä pidätetyt on vapautettu ja heitä vastaan nostetut syytteet on kumottu); on tyytyväinen Puolan hallituksen ja Liettuan parlamentin näyttämään hyvään esimerkkiin, koska ne ovat asettaneet omat matkustusrajoitteensa Minskin hallinnon edustajille mutta samalla helpottaneet Valko-Venäjän kansalaisten pääsyä Euroopan unioniin;

18. kannustaa kaikkia Euroopan demokraattisia hallituksia, esimerkiksi Sveitsiä ja Norjaa, asettamaan vastaavanlaisia pakotteita Valko-Venäjän hallinnon edustajille; ilmaisee olevansa pettynyt Venäjän federaation presidentin 20. joulukuuta 2010 antaman lausuman johdosta;

19. pyytää komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa jäädyttämään kaiken Kansainvälisen valuuttarahaston lainojen kautta myönnetyn makrotaloudellisen avun sekä Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin lainaoperaatiot;

20. pyytää komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa keskeyttämään Valko-Venäjän osallistumisen itäisen kumppanuuden toimintaan siihen saakka, kunnes Valko-Venäjällä toteutetaan konkreettisia muutoksia alkaen poliittisen opposition jäsenten vapauttamisesta ehdoitta;

21. pyytää komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita vähentämään minimiin yhteydenpitoaan Valko-Venäjän viranomaisiin;

22. pyytää komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa jäädyttämään BELTETH Export ‑yrityksen ja muiden Valko-Venäjän asevientiyritysten varat;

23. kehottaa komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa tehostamaan työtään viisumihuojennuksien ja takaisinottoa koskevien sopimusten neuvotteluohjeita varten (lukuun ottamatta diplomaattipassin haltijoita), jotta voidaan tehostaa suoria kansalaisyhteyksiä;

24. kehottaa Euroopan unionin kansainvälisiä kumppaneita noudattamaan yhteistä kantaa ja vastaavaa strategiaa Valko-Venäjän hallinnon suhteen;

25. katsoo, että vuoden 2014 jääkiekon MM-kisojen kaltaisia urheilutapahtumia ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä niin kauan kuin maassa on poliittisia vankeja;

26. kehottaa Euroopan unionin kumppaneita osallistumaan pyrkimyksiin perustaa kansainvälinen komitea, joka tutkisi viime joulukuun 19.–20. päivän tapahtumia puolueettomasti ja yksityiskohtaisesti;

27. tukee Valko-Venäjän opposition pyyntöä perustaa toimisto maan demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan poliittisille edustajille Brysseliin; korostaa, että EU:n ja sen kumppaneiden olisi myönnettävä riittävästi rahoitusapua kyseiselle toimistolle;

28. painottaa, että Valko-Venäjä on tervetullut eurooppalaiseen perheeseen, kunhan maassa noudatetaan oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Valko-Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvoston ja Etyjin parlamentaarisille yleiskokouksille.