Rezolūcijas priekšlikums - B7-0044/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0044/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

12.1.2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0044/2011

Procedūra : 2011/2514(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0044/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0044/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0044/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā, jo īpaši 2009. gada 17. decembra rezolūciju par Baltkrieviju,

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 25. oktobra Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām, ar kuru līdz 2011. gada 31. oktobrim pagarina gan ierobežojošo pasākumu, gan dažu ierobežojumu apturēšanu,

–   ņemot vērā 2010. gada 25. oktobra Ārlietu padomes secinājumus,

–   ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/ DICB) un EDSO Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) 2010. gada 20. decembra paziņojumu ar sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem saistībā ar prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. decembra paziņojumu par Austrumu partnerību (COM(2008)0823),

–   ņemot vērā 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmē pieņemto Eiropadomes deklarāciju par Austrumu partnerību, kā arī Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 7. maijā pieņemto kopīgo deklarāciju,

–   ņemot vērā Komisijas 2006. gada 21. novembra paziņojumu par Eiropas Savienības gatavību atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās iedzīvotājiem, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā kopīgi ar Baltkrievijas valdību parakstītajā Prāgas deklarācijā norādīts, ka: „Prāgas augstākā līmeņa sanāksmes dalībnieki ir vienisprātis, ka Austrumu partnerība būs balstīta uz apņemšanos ievērot starptautisko tiesību principus un pamatvērtības, tostarp demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanu”;

B.  tā kā Padome 2010. gada 25. oktobrī „aicināja Baltkrievijas iestādes nodrošināt, ka (prezidenta) vēlēšanas norit saskaņā ar starptautiskajām demokrātisku vēlēšanu normām un standartiem un tiek izpildītas Baltkrievijas saistības pret EDSO un ANO”;

C. tā kā Padome „atkārtoti apliecināja gatavību padziļināt attiecības ar Baltkrieviju atkarībā no tās sasniegumiem virzībā uz demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu, kā arī Padome apliecināja gatavību palīdzēt valstij šo mērķu sasniegšanā. Ja Baltkrievijā minētajās jomās būs konstatēts progress, Padome ir gatava veikt pasākumus, ar kuriem atjaunināt līgumattiecības ar Baltkrieviju”;

 

D. tā kā Padome, izvērtējot notikumus Baltkrievijā, nolēma attiecināt ierobežojošos pasākumus pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām, bet atcelt ceļošanas ierobežojumus uz ES, — abos gadījumos līdz 2010. gada 31. oktobrim;

E.  tā kā Baltkrievija apņēmās apsvērt EDSO un tā Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (DICB) ieteikumus par uzlabojumiem valsts vēlēšanu likumā, lai nodrošinātu tā atbilstību starptautiskajiem standartiem attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām, kā arī apņēmās apspriesties ar EDSO par ierosinātajiem grozījumiem; tā kā Baltkrievijas Nacionālā asambleja ir apstiprinājusi Vēlēšanu kodeksa reformu, iepriekš neapspriežoties ar EDSO;

F.  tā kā EDSO PA un EDSO/ DICB paziņojumā par sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem saistībā ar prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā norādīts, ka „prezidenta vēlēšanas liecināja, ka Baltkrievijai joprojām ir ilgs ceļš ejams, lai izpildītu EDSO saistības, kaut gan ir veikti daži konkrēti uzlabojumi. Vēlēšanu naktī pēkšņi tika aizturēta lielākā daļa prezidenta amata kandidātu un simtiem aktīvistu, žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju.”;

G. tā kā policijas uzbrukumu 2010. gada 19. decembra demonstrācijai un turpmākos tiesībaizsardzības iestāžu veiktos pasākumus pret demokrātisko opozīciju, plašsaziņas līdzekļu brīvību un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem nosodīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, ES augstā pārstāve un ANO ģenerālsekretārs,

1.  uzsver, ka EDSO PA un EDSO/ DICB paziņojumā par sākotnējiem secinājumiem norādīts, ka: „lai gan vēlēšanu norise kopumā novērtēta kā laba, tā būtiski pasliktinājās balsu skaitīšanas laikā, tādējādi mazinot to pasākumu nozīmi, kuri tika īstenoti nolūkā uzlabot vēlēšanas. [..] Balsu skaitīšana lielākoties notika nepārredzami, nesniedzot nekādu informāciju, un līdz ar to mazinājās rezultātu ticamība. Bieži vien novērotājiem neļāva piedalīties balsu skaitīšanā un viņiem nebija reālas iespējas šo procesu novērot. Atsevišķos gadījumos teritoriālajās vēlēšanu komisijās (TVK) iesniegtie balsu skaitīšanas rezultāti atšķīrās no tiem, kas reģistrēti vēlēšanu iecirkņu protokolos.”;

2.  šajā sakarībā aicina Baltkrievijas iestādes atkārtoti rīkot prezidenta vēlēšanas;

3.  nosoda policijas un KGB dienestu pielietoto brutālo spēku pret protestantiem vēlēšanu dienā un jo īpaši ir sašutis par brutālo uzbrukumu U. Niakliayeu, norādot, ka abi minētie uzbrukumi ir rupjš tādu demokrātisko pamatprincipu pārkāpums kā pulcēšanās brīvība un vārda brīvība, kā arī cilvēktiesības;

4.  nosoda Baltkrievijas iestādes, ka tās aizturētajiem nav nodrošinājušas netraucētu piekļuvi juridiskajai un jo īpaši medicīniskajai palīdzība;

5.  nosoda to, ka vairāk nekā 700 protestantu un 7 no 9 prezidenta amata kandidātiem ir arestēti un ieslodzīti;

6.  ir nobažījies par to, ka Baltkrievijas iestādes ir ierosinājušas kriminālprocesus gandrīz pret visiem prezidenta amata kandidātiem, demokrātiskās opozīcijas līderiem (Anatol Liebiedzka un Pavel Seviarynets), kā arī daudziem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, žurnālistiem, skolotājiem un studentiem, un šo procesu rezultātā viņiem varētu tikt piespriests sods ar brīvības atņemšanu līdz pat 15 gadiem;

7.  nosoda pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem vērstās represijas un apspiešanu, tostarp masveida kratīšanas privātos dzīvokļos, plašsaziņas līdzekļu birojos un pilsoniskās sabiedrības organizācijās, izslēgšanu no universitātēm un atlaišanu no darba;

8.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus vēlēšanu dienā un pēc tās aizturētos, kā arī Mikalay Autukhovich, kuru Amnesty International atzinusi par ieslodzītu pārliecības dēļ;

9.  pauž nožēlu, ka Baltkrievijas iestādes ir pieņēmušas lēmumu, ar ko izbeidz EDSO biroja darbību Baltkrievijā, un aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties atsaukt šo lēmumu un atjaunot biroja darbību;

10. nosoda vairāku galveno tīmekļa vietņu bloķēšanu Baltkrievijā vēlēšanu dienā, tostarp tīklošanas kanālu un opozīcijas tīmekļa vietņu slēgšanu; uzsver, ka pašreizējā plašsaziņas līdzekļu legalizācija Baltkrievijā neatbilst starptautiskajiem standartiem un tāpēc aicina Baltkrievijas iestādes šo procesu pārskatīt un grozīt;

11. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi pārskatīt ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju, tostarp ekonomiskās attiecības; uzsver, ka EKP virziens un dalībvalstu palīdzība Baltkrievijai ir jāpārorientē, lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai; atkārtoti norāda, cik nozīmīga ir Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta efektīva izmantošana;

12. šajā sakarībā aicina Padomi, Komisiju, ES augsto pārstāvi un dalībvalstis atbalstīt demokrātiju Baltkrievijā, būtiski palielinot finanšu atbalstu neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem (tostarp TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racyja un citiem) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un aicina lielāku skaitu stipendiju piešķirt Baltkrievijas studentiem, kuri pilsonisko aktivitāšu dēļ ir represēti un izslēgti no universitātēm, kā arī aicina atbalstīt Varšavā (2010. gada 2. februārī) plānoto konferenci „Solidarizēšanās ar Baltkrievijas atbalstītājiem”, kas ir Viļņā rīkotās konferences turpinājums;

13. neatlaidīgi mudina Komisiju turpināt sniegt un palielināt finansiālo atbalstu Eiropas humanitāro zinātņu universitātei (EHU), kas atrodas Viļņā (Lietuva) un kas ir gatava uzņemt studentus, kuri pēc prezidenta 19. un 20. decembrī notikušajām prezidenta vēlēšanām vardarbīgu represiju rezultātā ir izslēgti no Baltkrievijas universitātēm;

14. aicina EK izstrādāt to NVO reģistrēšanas mehānismu, kurām politisku motīvu dēļ atteikta reģistrācija Baltkrievijā un kuras ar šā mehānisma starpniecību varēs piekļūt EK programmām; tā kā Baltkrievijā ir jānostiprina pilsoniskā sabiedrība, ir jāturpina Baltkrievijas NVO dalība Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forumā;

15. aicina Eiropas Komisiju apturēt pašreizējo sadarbību un nesniegt palīdzību tiem Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļiem, kas ir valsts īpašumā;

16. mudina Eiropas Komisiju izstrādāt iniciatīvu, kurā tiktu analizētas iespējas izveidot īpašu atbalsta mehānismu, ar ko Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un politiskām organizācijām sniegtu efektīvu un tiešu finansiālo un tehnisko palīdzību;

17. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi nekavējoties atjaunot vīzu aizlieguma piemērošanu Baltkrievijas vadošajām amatpersonām, attiecinot šo aizliegumu arī uz valsts ierēdņiem, tiesu sistēmas pārstāvjiem un drošības spēku amatpersonām, kuras var uzskatīt kā atbildīgās par manipulēšanu ar vēlēšanu rezultātiem un pēc vēlēšanām notikušajām brutālajām represijām pret opozīciju un tās pārstāvju arestiem (sankcijas jāpiemēro tik ilgi, līdz tiks atbrīvoti visi politieslodzītie un aizturētie un tiks atsaukta viņiem izvirzītās apsūdzības); atzinīgi vērtē Polijas valdības un Lietuvas Parlamenta labo piemēru, ieceļošanas ierobežojumus piemērojot Minskas režīma atbalstītājiem un vienlaikus vienkāršojot Baltkrievijas iedzīvotāju iekļuvi Eiropas Savienība;

18. mudina visas demokrātiskās valdības Eiropā, piemēram, Šveici un Norvēģiju, Baltkrievijas režīma atbalstītājiem piemērot līdzīgas sankcijas; ir sarūgtināts par Krievijas prezidenta 2010. gada 20. decembra paziņojumu;

19. aicina Komisiju, Padomi un ES augsto pārstāvi iesaldēt visu finansiālo atbalstu, kas sniegts kā SVF aizdevumi, kā arī apturēt ar EIB un ERAB programmām nodrošinātās aizdevumu operācijas;

20. aicina Komisiju, Padomi un ES augsto pārstāvi pārtraukt Baltkrievijas piedalīšanos Austrumu partnerības aktivitātēs, līdz Baltkrievijā tiks panāktas īstenas izmaiņas, sākot ar to, ka bez nosacījumiem tiek atbrīvoti visi politiskās opozīcijas pārstāvji;

21. aicina Komisiju, Padomi, ES augsto pārstāvi un dalībvalstis līdz minimumam ierobežot kontaktus ar Baltkrievijas iestādēm;

22. aicina Komisiju, Padomi un ES augsto pārstāvi iesaldēt aktīvus, kas pienākas BELTETH Export un citiem Baltkrievijas ieroču eksportētājuzņēmumiem;

23. aicina Komisiju, Padomi un ES augsto pārstāvi intensīvāk risināt sarunas par vīzu režīma atvieglojumiem un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem (izņemot diplomātiskās pases) nolūkā sekmēt cilvēku kontaktus;

24. aicina Eiropas Savienības starptautiskos partnerus attiecībā uz Baltkrievijas režīmu pieņemt kopīgu nostāju un veidot līdzīgu stratēģiju;

25. pauž viedokli, ka sporta sacīkstes, piemēram, 2014. gada pasaules čempionātu hokejā, Baltkrievijā rīkot nedrīkst, kamēr valstī nav atbrīvoti politieslodzītie;

26. aicina Eiropas Savienības partnerus apvienot centienus, lai izveidotu starptautisku komisiju, kas objektīvi un detalizēti izmeklētu 2010. gada 19. un 20. decembra notikumus;

27. atbalsta Baltkrievijas opozīcijas lūgumu Briselē izveidot Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības politisko pārstāvību; uzsver, ka ES kopienai un tās partneriem ir jāsniedz šim birojam pienācīgs finansiālais atbalsts;

28. uzsver, ka Baltkrievija tiek gaidīta Eiropas saimē, ja vien valstī tiek ievērots tiesiskums, demokrātija un cilvēktiesības;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Baltkrievijas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un EDSO Parlamentārajai asamblejai.