Förslag till resolution - B7-0044/2011Förslag till resolution
B7-0044/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland

12.1.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0044/2011

Förfarande : 2011/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0044/2011
Ingivna texter :
B7-0044/2011
Antagna texter :

B7‑0044/2011

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt resolutionen av den 17 december 2009 om Vitryssland,

–   med beaktande av rådets beslut 2010/639/Gusp av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland, som förlängde både de restriktiva åtgärderna och upphävandet till och med den 31 oktober 2011,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte den 25 oktober 2010,

–   med beaktande av yttrandet av den 20 december 2010 från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) samt OSSE:s parlamentariska församling med de preliminära iakttagelserna och slutsatserna om presidentvalet i Vitryssland,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 december 2008 med titeln ”Östligt partnerskap” (KOM(2008)0823),

–   med beaktande av förklaringen om det östliga partnerskapet, utfärdad vid Europeiska rådets möte den 19–20 mars 2009, och den gemensamma förklaringen om det östliga partnerskapet, utfärdad vid toppmötet om det östliga partnerskapet den 7 maj 2009 i Prag,

–   med beaktande av kommissionens yttrande av den 21 november 2006 om att Europeiska unionen är beredd att förnya sitt förhållande till Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I Pragförklaringen, som undertecknats också av Vitrysslands regering, står det att toppmötesdeltagarna i Prag är överens om att det östliga partnerskapet ska grunda sig på att parterna åtar sig följa principerna för internationell rätt samt grundläggande värden såsom demokrati, rättsstatlighet och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

B.  Rådet uppmanade den 25 oktober 2010 de vitryska myndigheterna att se till att (president)valet hölls i enlighet med internationella normer och standarder för demokratiska val och Vitrysslands åtaganden i OSSE och FN.

C. Rådet bekräftade återigen sin beredvillighet att fördjupa sina förbindelser med Vitryssland, beroende på hur Vitryssland utvecklas i riktning mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet, tillsammans med sin beredvillighet att hjälpa landet nå dessa mål. Rådet förklarade sig också berett att vidta åtgärder för att höja nivån på avtalsförbindelserna med Vitryssland, beroende på vilka framsteg landet gör inom ovannämnda områden.

D. Efter att ha utvärderat utvecklingen i Vitryssland har rådet beslutat att förlänga de restriktiva åtgärderna mot vissa tjänstemän i Vitryssland men att upphäva tillämpningen av restriktionerna för resor till EU, i vartdera fallet till och med den 31 oktober 2011.

E.  Vitryssland har åtagit sig att beakta rekommendationerna från OSSE och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) om en förbättring av vallagen för att den ska stämma överens med internationella standarder för demokratiska val, och att samråda med OSSE om de föreslagna ändringarna. Den vitryska nationalförsamlingen har godkänt en reform av vallagen utan att först ha samrått med OSSE.

F.  Enligt yttrandet från OSSE:s parlamentariska församling samt OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) med preliminära iakttagelser och slutsatser om presidentvalet i Vitryssland framgick det av presidentvalet att Vitryssland fortfarande inte på långa nejder uppfyller sina åtaganden inom ramen för OSSE, trots att det åstadkommits förbättringar på vissa punkter. Valnatten stördes av att flertalet presidentkandidater frihetsberövades, liksom också hundratals aktivister, journalister och företrädare för det civila samhället.

G. Att polisen slog ned demonstrationen den 19 december 2010 har, tillsammans med de ytterligare åtgärder som från myndighetshåll vidtagits mot den demokratiska oppositionen, de fria medierna och det civila samhällets aktivister, fördömts av Europaparlamentets talman, EU:s höga representant för utrikes frågor samt FN:s generalsekreterare.

1.  Europaparlamentet understryker att det i yttrandet med de preliminära iakttagelserna från OSSE:s parlamentariska församling och OSSE/ODIHR konstaterats att röstningen visserligen överlag bedömts ha förlöpt bra, men att en avsevärd försämring inträffat vid rösträkningen och motverkat de åtgärder som vidtagits för att förbättra valet. Detta skedde genom att rösträkningen verkställdes utan insyn och på det hela taget under tystnad, vilket undergrävt dess trovärdighet samt att valobservatörerna ofta ålagts begränsningar och inte haft någon verklig möjlighet att observera rösträkningen, vartill kommer att de resultat som protokollförts i vallokalerna i vissa fall blivit annorlunda när de kommit fram till de territoriella valkommissionerna.

2.  Europaparlamentet uppmanar mot bakgrund av detta Vitrysslands myndigheter att utlysa nytt presidentval.

3.  Europaparlamentet fördömer det brutala våld som polisen och KGB förövat mot de protesterande på valdagen och uttrycker i synnerhet sin harm över ett brutalt angrepp mot Uladzimir Njakliajeŭ, och betraktar bäggedera händelserna som en grov kränkning av demokratins grundläggande principer, såsom mötes- och yttrandefriheten, liksom också av de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet fördömer Vitrysslands myndigheter för att de inte låtit de frihetsberövade få obehindrad tillgång till juridiskt bistånd och framför allt inte till läkarvård.

5.  Europaparlamentet fördömer att över 700 protesterande arresterats och frihetsberövats, bland dem sju av de nio alternativa presidentkandidaterna.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över Vitrysslands myndigheters straffrättsliga lagföring av nästan alla presidentkandidater och demokratiska oppositionsledare (Anatol Ljebjedzka och Pavel Sevjarynets), liksom också av ett stort antal av det civila samhällets aktivister, tillsammans med journalister, lärare och studerande, något som kunde utmynna i fängelsestraff på upp till 15 år.

7.  Europaparlamentet fördömer förtrycket och trakasserierna mot det civila samhällets aktivister efter valdagen, där det bland annat ingått husrannsakningar i massiv skala i privata lägenheter samt kontorslokaler för massmedierna och organisationer inom det civila samhället, vartill kommer att personer relegerats från universiteten och avskedats från sina arbeten.

8.  Europaparlamentet kräver att alla som frihetsberövats på valdagen och i efterspelet till den omedelbart och utan villkor ska försättas på fri fot, tillsammans med den samvetsfånge som erkänts av Amnesty International (Mikalaj Autuchovitj).

9.  Europaparlamentet beklagar Vitrysslands myndigheters beslut att avsluta OSSE:s kontors uppdrag i Vitryssland och uppmanar Vitrysslands myndigheter att omedelbart annullera beslutet och öppna kontoret på nytt.

10. Europaparlamentet fördömer beslutet att på valdagen spärra ett antal större webbplatser i landet, bland dem sådana som erbjuder möjligheter till nätverksbildning samt oppositionens webbplatser. Parlamentet understryker att Vitrysslands nuvarande medielagstiftning inte följer internationella standarder och uppmanar därför de vitryska myndigheterna att se över den och ändra den.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s höga representant att se över EU:s Vitrysslandspolitik, också i fråga om ekonomiska förbindelser. Parlamentet understryker att den europeiska grannskapspolitiken och det nationella stödet till Vitryssland bör läggas om så att lämpligt stöd till det civila samhället garanteras och upprepar hur viktigt det är att det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter används effektivt.

12. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet, kommissionen och EU:s höga representant samt medlemsstaterna att stödja demokratin i Vitryssland genom att avsevärt öka det ekonomiska stödet till oberoende medier (bland dem TV-kanalen Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racyja med flera) och organisationer inom det civila samhället samt att anslå flera stipendier till vitryska studerande som förtryckts och relegerats från universiteten på grund av sin verksamhet för de mänskliga rättigheterna och bidra till givarkonferensen i Warszawa ”Solidaritet med Vitryssland” den 2 februari 2010 och den därpå följande konferensen i Vilnius.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft och eftertryck kommissionen att fortsätta med det ekonomiska stödet till European Humanities University (EHU) som verkar i Vilnius i Litauen, samt utöka detta stöd, då universitetet är villigt att ta emot studerande som relegerats från vitryska universitet efter det våldsamma polistillslaget efter presidentvalet den 19–20 december 2010 i Vitryssland.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en mekanism för registrering av icke-statliga organisationer som av politiska skäl vägras registrering i Vitryssland, för att de ska kunna dra nytta av EU:s program. Parlamentet anser att vitryska icke-statliga organisationer bör få fortsätta delta i det östliga partnerskapets forum för det civila samhället, till följd av att det civila samhället i Vitryssland behöver stärkas.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avbryta det pågående samarbetet med statsägda medier i Vitryssland och upphöra med sitt stöd till dem.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ett initiativ till att undersöka om det skulle gå att inrätta en särskild mekanism för effektivt och direkt ekonomiskt och tekniskt stöd till det civila samhället samt till oberoende medier och politiska organisationer i Vitryssland.

17. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s höga representant att omedelbart återinföra tillämpningen av viseringsförbudet för de ledande myndigheterna i Vitryssland och utvidga detta förbud till att också gälla för sådana statstjänstemän och personer inom domstolsväsendet, polisväsendet och övriga säkerhetstjänster som kan anses skyldiga till valfusket och till det brutala förtryck med åtföljande arresteringar av medlemmar av oppositionen, vilket utspelat sig efter valet. Sanktionerna bör kvarstå åtminstone tills alla politiska fångar och frihetsberövade frigetts och frikänts från anklagelserna mot dem. Parlamentet välkomnar att Polens regering och Litauens parlament föregått med gott exempel genom att införa egna reserestriktioner för företrädarna för regimen i Minsk och samtidigt gjort det lättare för vitryska medborgare att resa in i Europeiska unionen.

18. Europaparlamentet uppmanar alla demokratiska regeringar i Europa, såsom i Schweiz och Norge, att införa liknande sanktioner mot företrädarna för den vitryska regimen. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över Rysslands presidents yttrande den 20 december 2010.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att frysa in allt makroekonomiskt bistånd via Internationella valutafondens lån, liksom också alla lånetransaktioner via program i regi av Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att inte tillåta Vitryssland att delta i det östliga partnerskapets verksamheter till dess att det sker verkliga förändringar i landet, börjande med att alla medlemmar av den politiska oppositionen villkorslöst friges.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant samt medlemsstaterna att inskränka kontakterna med Vitrysslands myndigheter till ett absolut minimum.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att frysa in tillgångarna för BelTechExport och andra vitryska vapenexportföretag.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att intensifiera förhandlingsdirektiven om avtal om viseringslättnader och återtagandeavtal (med undantag för diplomatpass) för att öka kontakterna människor emellan.

24. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens internationella partner att anta en gemensam ståndpunkt och följa en liknande strategi mot den vitryska regimen.

25. Europaparlamentet anser att idrottstävlingar såsom världsmästerskapen i ishockey 2014 inte bör hållas i Vitryssland så länge som det finns politiska fångar i landet.

26. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens partner att göra gemensamma insatser för att inrätta en internationell kommission för en objektiv och ingående undersökning av händelserna den 19–20 december 2010.

27. Europaparlamentet stöder den vitryska oppositionens begäran om inrättande av ett kontor i Bryssel med uppgift att politiskt företräda Vitrysslands demokratiska opposition och civila samhälle. Parlamentet understryker att EU och dess partner bör ordna med adekvat ekonomiskt stöd till kontoret.

28. Europaparlamentet understryker att Vitryssland är välkommet i den europeiska familjen, så länge som landet är en demokratisk rättsstat där de mänskliga rättigheterna respekteras.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Vitrysslands president, regering och parlament samt till Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.