Предложение за резолюция - B7-0046/2011Предложение за резолюция
B7-0046/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

17.1.2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Adrian Severin, Кристиан Вигенин, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0044/2011

Процедура : 2011/2514(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0046/2011
Внесени текстове :
B7-0046/2011
Приети текстове :

B7‑0046/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус, и по-специално резолюцията си от 17 декември 2009 г.,

–   като взе предвид Решение 2010/639/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, за удължаване както на действието на ограничителните мерки така и на отлагането на ограниченията за пътуване до 31 октомври 2011 г.

–   като взе предвид доклада с предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус, на Бюрото за демократични институции и права на човека и мисиите на ОССЕ (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на ОССЕ (ПА на ОССЕ) от 20 декември 2010 г.

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 25 октомври 2010 г. Съветът призова беларуските органи да гарантират, че изборите (за президент) се провеждат в съответствие с международните норми и стандарти за демократични избори и ангажиментите на Беларус в ОССЕ и ООН;

Б.  като има предвид, че Съветът препотвърди готовността си да задълбочи отношенията си с Беларус при условие, че страната постигне напредък към демокрация, права на човека и правова държава,

В.  като има предвид, че след оценка на събитията в Беларус Съветът реши да удължи действието на ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, но да отложи прилагането им до 31 октомври 2011 г.;

Г.  като има предвид, че Беларус пое ангажимент да разгледа препоръките на ОССЕ и на нейното Бюро за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) за преразглеждане на изборния закон с цел привеждането му в съответствие с международните стандарти за демократични избори и да се консултира с ОССЕ относно предложените изменения; като има предвид, че Националното събрание на Беларус прие реформа на Избирателния кодекс, без предварително да се консултира с ОССЕ;

Д. като има предвид, че според доклада с предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус на ПА на ОССЕ и ОССЕ/БДИПЧ някои подобрения са били направени преди изборите, но са били засенчени от сериозни нарушения в изборния ден и безредиците, които избухнаха в нощта на 19 декември;

Е.  като има предвид, че над 700 души бяха задържани за участието им в демонстрацията на 19 декември в Минск, повечето от които бяха освободени след като излежаха кратки административни присъди, докато срещу 24 активисти на опозицията и журналисти, включително шест кандидати за президент са повдигнати обвинения за „организиране на масови безредици”, придружени от нападения и насилие и въоръжена съпротива, за което могат да бъдат осъдени на до 15 години затвор; като има предвид вероятността скоро да бъдат повдигнати обвинения срещу още 14 лица;

Ж. като има предвид, че 15 от задържаните са признати от Amnesty International за лишени от свобода заради своите убеждения и че те нямат достъп до правна защита и медицински грижи;

З.  като има предвид, че полицейските мерки срещу демонстрацията на 19 декември 2010 г. и допълнителните мерки, предприети от правоприлагащите органи срещу демократичната опозиция, свободните медии и активистите на гражданското общество бяха категорично осъдени от върховния представител на ЕС, председателя на Европейския парламент и генералния секретар на ООН;

1.  счита, на базата на предварителните констатации на ПА на ОССЕ и ОССЕ/БДИПЧ, че президентските избори на 19 декември 2010 г. не отговарят на международните стандарти за свободни, честни и прозрачни избори; счита тези избори за още една пропусната възможност за демократична промяна в Беларус и призовава, в светлината на многобройните и сериозни нарушения, докладвани от ОССЕ/БДИПЧ, за провеждане на нови избори;

2.  осъжда използването на груба сила от полицията и службите на КГБ срещу протестиращите в деня на изборите като пример за тежко нарушение на основни демократични принципи, като свобода на събранията, свобода на изразяването и правата на човека;

3.  остро осъжда арестуването и задържането на над 700 мирни демонстранти и седем от общо девет алтернативни кандидати за президент; изразява дълбока загриженост във връзка с наказателното производство, открито от беларуските органи срещу няколко от кандидатите за президент, лидери на демократичната опозиция, както и голям брой активисти на гражданското общество, журналисти, учители и студенти;

4.  отправя искане за незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани в изборния ден и по време на събитията след него и настоява за незабавно предоставяне на независима правна помощ и медицински грижи на нуждаещите се;

5.  осъжда репресиите и тормоза на активисти на гражданското общество, които последваха изборния ден, включително масови претърсвания в частни домове, офиси на медии и организации на гражданското общество, случаи на изгонване от университетите и работните места;

6.  осъжда блокирането на редица важни интернет сайтове, включително каналите в мрежа и уебсайтовете на опозицията в изборния ден в Беларус и подчертава, че действащото медийно законодателство в Беларус не отговаря на международните стандарти и следователно призовава беларуските органи да го преразгледат и изменят;

7.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на Беларус да прекрати мисията на бюрото на ОССЕ в Беларус и призовава Беларус да преразгледа решението си;

8.  призовава Комисията да подкрепи, с финансови и политически средства, усилията на гражданското общество, независимите медии и неправителствените организации в Беларус за демократизация и срещу режима; подкрепя искането на беларуската опозиция за увеличаване на финансовата подкрепа за политическото представителство на демократичната опозиция и гражданското общество на Беларус в Брюксел; също така призовава Комисията да спре съществуващото сътрудничество и да оттегли помощта си за държавните медии в Беларус;

9.  препоръчва Европейската комисия да провежда диалог, консултации и политическо координиране със съседните на Беларус страни, които не са членки на ЕС и които традиционно поддържат специални отношения с тази страна и са също така партньори на ЕС, а именно Русия и Украйна, с цел постигане на максимална ефективност на политиката към Беларус и сътрудничество за правилното балансиране на реакцията срещу дефицита на демокрация и нарушаването на правата на човека в Беларус и необходимостта да бъде избегната международната й изолация;

10. призовава Комисията да продължи и увеличи финансовата помощ за Европейския хуманитарен университет, намиращ се във Вилнюс, Литва, за увеличаване на броя на стипендиите за беларуски студенти, репресирани заради гражданската си активност и изключени от университетите и да участва в конференцията за солидарност с донорите на Беларус във Варшава (02/02/2010);

11. призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС незабавно да възобновят забраната за издаване на визи и замразяването на финансовите средства на длъжностни лица в Беларус, представители на съдебната власт и на силите за сигурност, които се считат за отговорни за фалшифицирането на резултатите от изборите и последвалите брутални репресии и арести на членове на опозицията; санкциите следва да останат в сила най-малко до освобождаването на политическите затворници и снемането на обвиненията срещу тях;

12. призовава демократичните правителства в Европа и по света да наложат подобни санкции на представители на режима в Беларус; подчертава, че санкциите, налагани срещу режима в Беларус трябва да бъдат насочени срещу длъжностни лица и не трябва да водят до по-нататъшна изолация или влошаване на положението на гражданите на Беларус чрез прекъсване на съществуващи и възпрепятстване на възможни бъдещи контакти с граждани на ЕС в областта на търговията, науката, културата, туризма и в други области; подчертава, че промяната на политиката на ЕС спрямо Беларус следва да доведе до растящо признание сред гражданите на Беларус на необходимостта от сътрудничество с ЕС;

13. призовава органите на Беларус да разрешат независимо международно разследване на събитията от 19 и 20 декември 2010 г.;

14. призовава институциите на ЕС и държавите-членки да замразят контактите на високо равнище с органите на Беларус, като ги ограничат до технически консултации;

15. препоръчва на държавите-членки на ЕС и страните партньори да преразгледат икономическите и търговските си отношения с Беларус;

16. призовава ЕК, Съвета и върховния представител на ЕС да засилят работата си по насоките за преговори за облекчаване на визовия режим и сключване на договори за реадмисия, с цел увеличаване на междуличностните контакти; призовава държавите-членки на ЕС, отделно от напредъка по отношение на облекчаването на визовия режим, да разгледат възможността за намаляване на таксите за визи за граждани на Беларус и дори премахването им за студенти, учени и артисти; подчертава, че процесът на облекчаване на визовия режим, който следва да бъда завършен възможно най-скоро, следва да доведе до евтини и лесно достъпни шенгенски визи за гражданите на Беларус;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на ЕС, Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, президента, правителството и парламента на Беларус, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.