Forslag til beslutning - B7-0046/2011Forslag til beslutning
B7-0046/2011

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Belarus

  17.1.2011

  på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0044/2011

  Procedure : 2011/2514(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0046/2011
  Indgivne tekster :
  B7-0046/2011
  Vedtagne tekster :

  B7‑0046/2011

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Belarus

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus, navnlig beslutningen af 17. december 2009,

  –   der henviser til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus, der forlænger både de restriktive foranstaltninger og suspensionen indtil den 31. oktober 2010, og til erklæringen om foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) og OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) af 20. december 2010,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at Rådet den 25. oktober 2010 opfordrede de belarussiske myndigheder til at sikre, at (præsident)valget foregik i overensstemmelse med de internationale normer og standarder for demokratiske valg og Belarus' tilsagn i OSCE og FN,

  B.  der henviser til, at Rådet bekræftede sin vilje til at uddybe sine forbindelser med Belarus, forudsat at landet gjorde fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstaten,

  C. der henviser til, at Rådet på grundlag af en vurdering af den udvikling, der har fundet sted i Belarus, har besluttet at forlænge gyldighedsperioden for de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd, men samtidig suspendere anvendelsen heraf indtil den 31. oktober 2011,

  D. der henviser til, at Belarus har forpligtet sig til at tage hensyn til henstillingerne fra OSCE og OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) om forbedringer af landets valglov for at bringe den i overensstemmelse med internationale standarder for demokratiske valg og høre OSCE om foreslåede ændringer af denne; der henviser til, at Belarus’ nationalforsamling har vedtaget en reform af valgloven uden forudgående høring af OSCE,

  E.  der henviser til, at der ifølge OSCE PA’s og OSCE/ODIHR’s erklæring om foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fandt visse forbedringer sted i tiden op til valget, men de blev overskygget af de alvorlige uregelmæssigheder på valgdagen og den vold, der brød ud om natten den 19. december,

   

  F.  der henviser til, at flere end 700 personer blev tilbageholdt for deres deltagelse i demonstrationen den 19. december i Minsk, hvoraf de fleste er blevet løsladt efter afsoning af korte administrative domme, mens 24 oppositionsaktivister og journalister, herunder seks præsidentkandidater, er blevet anklaget for ”organisation af masseuroligheder” samt voldelige angreb og væbnet modstand, der kan give fængselsstraffe på op til 15 år; der henviser til, at yderligere 14 personer måske snart bliver anklaget,

  G. der henviser til, at 15 af de tilbageholdte er samvittighedsfanger anerkendt af Amnesty International, og de nægtes adgang til juridisk bistand og lægehjælp,

  H. der henviser til, at politiet hårde indgriben over for demonstration den 19. december 2010 og yderligere foranstaltninger, der er blevet truffet af de retshåndhævende myndigheder mod den demokratiske opposition, frie medier og civilsamfundsaktivister, blev entydigt fordømt af EU's højtstående repræsentant, Europa-Parlamentets formand og FN’s generalsekretær,

  1.  mener på grundlag af resultaterne af de foreløbige resultater og konklusioner fra OSCE PA og OSCE/ODIHR, at præsidentvalget den 19. december 2010 ikke levede op til internationale standarder for frie, retfærdige og gennemsigtige valg; mener, at dette valg var endnu en forpasset chance for overgang til demokrati i Belarus og appeller i lyset af de mange og alvorlige uregelmæssigheder indberettet af OSCE/ODIHR til, at der afholdes nyvalg;

  2.  fordømmer politiets og KGB’s anvendelse af rå magt mod demonstranter på valgdagen, hvilket er eksempler på alvorlige krænkelser af de grundlæggende demokratiske principper, såsom forsamlings- og ytringsfriheden og menneskerettighederne;

  3.  fordømmer på det kraftigste anholdelsen og tilbageholdelsen af over 700 fredelige demonstranter og syv ud af ni alternative præsidentkandidater; udtrykker sin dybe bekymring over de straffesager, der er blevet indledt af de belarussiske myndigheder, mod en lang række præsidentkandidater, ledere af den demokratiske opposition samt et stort antal civilsamfundsaktivister, journalister, undervisere og studerende;

  4.  anmoder om øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle tilbageholdte på valgdagen og de følgende dag og kræver øjeblikkelig uafhængig juridisk rådgivning og lægehjælp til personer med behov herfor;

  5.  fordømmer den undertrykkelse og chikane af civilsamfundsaktivister, der fulgte valgdagen, herunder masseransagninger i private lejligheder, kontorer tilhørende medieforetagender og civilsamfundsorganisationer samt bortvisninger fra universiteter og arbejdspladser;

  6.  fordømmer blokaden af en række større websteder, herunder netværkskanaler og oppositionens websteder, på valgdagen i Belarus og understreger, at den gældende medielovgivningen i Belarus ikke er i overensstemmelse med internationale standarder, og opfordrer derfor de belarussiske myndigheder til at revidere og ændre denne;

  7.  beklager dybt de belarussiske myndigheders beslutning om at bringe missionen for OSCE's kontor i Belarus til ophør og opfordrer Belarus til at ændre denne beslutning;

  8.  opfordrer Kommissionen til med alle finansielle og politiske midler at støtte det belarussiske civilsamfunds, uafhængige mediers og belarussiske ikke-statslige organisationers bestræbelser på at fremme demokrati og udøve modstand mod styret; støtter den belarussiske oppositions anmodning om at øge den finansielle støtte til den belarussiske demokratiske oppositions og civilsamfunds politiske repræsentation i Bruxelles; opfordrer ligeledes Kommissionen til at standse det igangværende samarbejde og trække sin bistand til statsejede medier i Belarus tilbage;

  9.  henstiller, at Europa-Kommissionen indleder dialog, høringer og politisk koordinering med nabolande til Belarus, som ikke er medlem af EU og traditionelt har særlige forbindelser med dette land, og som også er partnere med EU, nemlig Rusland og Ukraine, med henblik på at maksimere effektiviteten af EU's politik over for Belarus og samarbejde om at veje reaktionen på det demokratiske underskud og krænkelserne af menneskerettighederne i Belarus op mod behovet for at undgå sidstnævntes internationale isolation;

  10. opfordrer Kommissionen til at fortsætte og øge den finansielle støtte til European Humanities University (EHU) med base i Vilnius, Litauen, øge antallet af stipendier for hviderussiske studerende, der undertrykkes på grund af deres medborgeraktiviteter og er blevet bortvist fra universiteter, og bidrage til donorkonferencen ”Solidarity with Belarus” i Warszawa (2.2.2011) og efter konferencen i Vilnius;

  11. opfordrer Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant til straks at genindføre visumforbuddet og indfrysning af aktiver for belarussiske statsembedsmænd, medlemmer af dommerstanden og personale i sikkerhedstjenesten, som kan betragtes som ansvarlige for valgsvindelen og den brutale undertrykkelse og anholdelse af oppositionsmedlemmer efter valget; mener, at disse sanktioner som minimum bør forblive i kraft, indtil alle politiske fanger og tilbageholdte er løsladt og anklagerne mod dem frafaldet;

  12. opfordrer andre demokratiske regeringer i Europa og verden til at indføre lignende sanktioner mod repræsentanter for det belarussiske regime; understreger, at eventuelle sanktioner mod det belarussiske regime skal målrettes mod embedsmænd og ikke må føre til yderligere isolation eller forværring af situationen for belarussiske borgere ved at afbryde deres nuværende og hindre mulige forbindelser til EU-borgere i erhvervsmæssige, videnskabelige, kulturelle, turistmæssige og andre sammenhænge; understreger, at omlægningen af EU's politik over for Belarus bør resultere i en stigende erkendelse blandt belarussiske borgere af nødvendigheden af samarbejde med EU;

  13. opfordrer de belarussiske myndigheder til at tillade en uafhængig international undersøgelse af begivenhederne den 19.- 20. december 2010;

  14. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at suspendere kontakter på højt plan med de belarussiske myndigheder og begrænse disse til udelukkende tekniske konsultationer;

  15. henstiller til medlemsstaterne og partnerlande at evaluere de økonomiske og erhvervsmæssige forbindelser med Belarus;

  16. opfordrer Kommissionen, Rådet og Unionens højtstående repræsentant til at intensivere arbejdet med forhandlingsdirektiverne for visumlempelses‑ og tilbagetagelsesaftaler for at øge de mellemfolkelige kontakter; opfordrer, uafhængigt af eventuelle fremskridt med lempelse af visumreglerne, EU's medlemsstater til at overveje en nedsættelse af visumgebyrer for belarussiske borgere og endda afskaffelse af sådanne for studerende, videnskabsmænd og kunstnere; understreger, at visumliberaliseringsprocessen, som bør gennemføres så hurtigt som muligt, bør resultere i billige og let tilgængelige Schengen-visa for belarussiske borgere;

  17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Belarus’ præsident, regering og parlament samt til Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.