Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0046/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0046/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

17.1.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0044/2011

Procedūra : 2011/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0046/2011
Pateikti tekstai :
B7-0046/2011
Priimti tekstai :

B7‑0046/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, kuriuo pratęsiamas ribojamųjų priemonių galiojimas ir jų įšaldymas iki 2011 m. spalio 31 d.,

ir į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir ESBO parlamentinės asamblėjos 2010 m. gruodžio 20 d. pareiškimą dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje vertinimo preliminarių rezultatų ir išvadų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Taryba 2010 m. spalio 25 d. paragino „Baltarusijos valdžios institucijas užtikrinti, kad [prezidento] rinkimai vyktų laikantis demokratiniams rinkimams taikomų tarptautinių normų bei standartų ir Baltarusijos įsipareigojimų ESBO bei JT“,

B.  kadangi Taryba dar kartą patvirtino esanti pasirengusi stiprinti savo ryšius su Baltarusija, jei šalis žengs demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės keliu,

C. kadangi Taryba, įvertinusi pokyčius Baltarusijoje, nusprendė pratęsti ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams galiojimą, tačiau sustabdyti jų taikymą iki 2011 m. spalio 31 d.,

D. kadangi Baltarusija įsipareigojo atsižvelgti į ESBO ir jos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) rekomendacijas dėl rinkimų įstatymo pataisų, kad įstatymas atitiktų tarptautinius demokratiškų rinkimų standartus, ir konsultuotis su ESBO dėl siūlomų pakeitimų; kadangi Baltarusijos nacionalinė asamblėja pritarė rinkimų kodekso reformai prieš tai nepasikonsultavusi su ESBO,

E.  kadangi pasak ESBO parlamentinės asamblėjos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro pareiškimo dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje vertinimo preliminarių rezultatų ir išvadų kai kurios pataisos organizuojant rinkimus įgyvendintos, tačiau jas užtemdė dideli pažeidimai balsavimo dieną ir smurto protrūkis gruodžio 19-osios naktį,

F.  kadangi daugiau kaip 700 asmenų sulaikyta už dalyvavimą gruodžio 19 d. demonstracijoje Minske, kurių dauguma, atlikę trumpas administracines bausmes, paleisti, o 24 opozicijos aktyvistai ir žurnalistai, įskaitant šešis kandidatus į prezidentus, apkaltinti „masinių neramumų kurstymu“, prie kurio prisidėjo smurtiniai išpuoliai ir ginkluotas pasipriešinimas, o už tai galima gauti iki 15 metų kalėjimo; kadangi netrukus gali būti teisiama dar 14 asmenų,

G. kadangi organizacija „Amnesty International“ 15 sulaikytųjų pripažino sąžinės kaliniais ir jiems nesuteikiama galimybė gauti teisinę konsultaciją ir medicininę priežiūrą,

H. kadangi ES vyriausioji įgaliotinė, Europos Parlamento pirmininkas ir JT Generalinis Sekretorius vienareikšmiškai pasmerkė griežtus policijos 2010 m. gruodžio 19 d. vykusiai demonstracijai taikytus veiksmus ir tolesnes teisėsaugos tarnybų priemones prieš demokratinę opoziciją, laisvą žiniasklaidą ir pilietinės visuomenės aktyvistus,

1.  remdamasis ESBO parlamentinės asamblėjos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vertinimo preliminariais rezultatais ir išvadomis, mano, kad 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimai neatitiko tarptautinių laisvų, sąžiningų ir skaidrių rinkimų standartų; mano, kad šis balsavimas yra dar viena praleista proga pereiti prie demokratijos Baltarusijoje, ir ragina, atsižvelgiant į daugybę rimtų pažeidimų, apie kuriuos pranešė ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras, surengti naujus rinkimus;

2.  smerkia brutalios policijos ir KGB tarnybų jėgos panaudojimą prieš protestuotojus rinkimų dieną kaip pagrindinių demokratinių principų, tokių kaip susirinkimo laisvė, žodžio laisvė ir žmogaus teisės, didelių pažeidimų atvejus;

3.  griežtai smerkia daugiau kaip 700 taikių protestuotojų ir septynių iš devynių kandidatų į prezidentus areštą ir sulaikymą; reiškia didelį susirūpinimą dėl baudžiamųjų bylų, kurias Baltarusijos valdžios institucijos iškėlė keliems kandidatams į prezidentus, demokratinės opozicijos lyderiams, taip pat daugybei pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų, mokytojų ir studentų;

4.  reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus rinkimų dieną ir po jos sulaikytus asmenis ir tiems, kuriems reikia, nedelsiant suteikti nepriklausomo teisininko konsultaciją ir medicininę priežiūrą;

5.  smerkia po rinkimų dienos vykusį pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą ir priekabiavimą prie jų, įskaitant masines privačių butų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų biurų kratas, pašalinimą iš universitetų ir darbo vietų;

6.  smerkia stambių interneto svetainių, įskaitant tinklinius kanalus ir opozicijos svetaines, blokavimą rinkimų dieną Baltarusijoje ir pabrėžia, kad dabartinai žiniasklaidos įstatymai Baltarusijoje neatitinka tarptautinių standartų, todėl ragina Baltarusijos valdžios institucijas juos persvarstyti ir pakeisti;

7.  labai apgailestauja dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo nutraukti ESBO biuro Baltarusijoje misiją ir primygtinai ragina Baltarusiją atšaukti savo sprendimą;

8.  ragina Komisiją finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų Baltarusijoje pastangas propaguoti demokratiją ir oponuoti režimui; remia Baltarusijos opozicijos prašymą padidinti finansinę paramą Baltarusijos demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės politiniam atstovavimui Briuselyje; taip pat ragina Komisiją sustabdyti vykstantį bendradarbiavimą ir atšaukti savo pagalbą, teikiamą valstybinei Baltarusijos žiniasklaidai;

9.  rekomenduoja Europos Komisijai įsitraukti į dialogą, konsultacijas ir politinį koordinavimą su ES nepriklausančiomis Baltarusijos kaimynėmis, kurios tradiciškai turi ypatingų ryšių su šia šalimi ir taip pat yra ES partnerės, t.y. Rusija ir Ukraina, siekiant kuo labiau padidinti ES politikos Baltarusijos atžvilgiu veiksmingumą ir bendradarbiauti tinkamai subalansuojant atsaką į demokratijos trūkumą ir žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, nes reikia vengti tarptautinės šios šalies izoliacijos;

10. ragina Komisiją ir toliau teikti bei padidinti finansinę paramą Vilniuje (Lietuvoje) įsikūrusiam Europos humanitariniam universitetui (EHU), padidinti stipendijų persekiojamiems už pilietinę veiklą ir pašalintiems iš universitetų Baltarusijos studentams skaičių ir prisidėti prie paramos „Solidarumas su Baltarusija“ teikėjų konferencijos Varšuvoje (2010/02/02) ir tolesnės konferencijos Vilniuje;

11. ragina Tarybą, Komisiją ir ES vyriausiąją įgaliotinę nedelsiant atnaujinti vizų išdavimo Baltarusijos valstybės pareigūnams, teisėsaugos ir saugumo pareigūnams, kurie gali būti laikomi atsakingais už balsų klastojimą ir brutalų persekiojimą po rinkimų, taip pat opozicijos narių areštus, draudimą ir finansinio turto įšaldymą; šios sankcijos turėtų galioti bent jau iki tol, kol bus paleisti visi politiniai kaliniai ir sulaikytieji ir jiems bus panaikinti kaltinimai;

12. ragina kitas demokratines Europos ir pasaulio valstybes taikyti panašias sankcijas Baltarusijos režimo atstovams; pabrėžia, kad bet kokios prieš Baltarusijos režimą nukreiptos sankcijos turi būti taikomos pareigūnams ir negali lemti didesnės izoliacijos ar Baltarusijos piliečių padėties pablogėjimo nutraukiant esamus ir užkertant kelią galimiems jų ryšiams su ES piliečiais verslo, mokslo, kultūros, turizmo ir kitose srityse; pabrėžia, kad Baltarusijai taikomos ES politikos reformos rezultatas turėtų būti vis platesnis Baltarusijos piliečių pripažinimas, kad reikia bendradarbiauti su ES;

13. ragina Baltarusijos valdžios institucijas leisti atlikti nepriklausomą tarptautinį 2010 m. gruodžio 19-20 d. įvykių tyrimą;

14. ragina ES institucijas ir valstybes nares įšaldyti aukšto lygio ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir apsiriboti tik techninėmis konsultacijomis;

15. rekomenduoja Europos Sąjungos valstybėms narėms ir šalims partnerėms persvarstyti savo ekonominių ir verslo santykių su Baltarusija klausimą;

16. ragina Europos Komisiją, Tarybą ir ES vyriausiąją įgaliotinę intensyviau dirbti rengiant derybų gaires dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų, siekiant stiprinti žmonių tarpusavio ryšius; nepriklausomai nuo pažangos vizų supaprastinimo klausimu, ragina ES valstybes nares svarstyti vizų Baltarusijos piliečiams įkainių mažinimo klausimą ir netgi panaikinti juos studentams, mokslininkams ir menininkams; pabrėžia, kad vizų liberalizavimo proceso, kuris turėtų būti kuo greičiau įgyvendinamas, rezultatas turėtų būti pigios ir lengvai gaunamos Šengeno vizos Baltarusijos piliečiams;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ES vyriausiajai įgaliotinei, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybos ir ESBO parlamentinėms asamblėjoms.