Rezolūcijas priekšlikums - B7-0046/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0046/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

17.1.2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0044/2011

Procedūra : 2011/2514(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0046/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0046/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0046/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2009. gada 17. decembra rezolūciju,

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 25. oktobra Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām, ar kuru līdz 2011. gada 31. oktobrim pagarina gan ierobežojošos pasākumus, gan dažu ierobežojumu apturēšanu, un ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/ DICB) un EDSO Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) 2010. gada 20. decembra paziņojumu par sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem saistībā ar prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Padome 2010. gada 25. oktobrī aicināja Baltkrievijas iestādes nodrošināt, „ka [prezidenta] vēlēšanas norit saskaņā ar demokrātisku vēlēšanu starptautiskām normām un standartiem un Baltkrievijas saistībām EDSO un ANO”;

B.  tā kā Padome atkārtoti apstiprināja gatavību padziļināt attiecības ar Baltkrieviju, ja tā apliecinās panākumus demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā;

C. tā kā Padome, izvērtējot notikumus Baltkrievijā, nolēma pagarināt ierobežojošo pasākumu piemērošanu pret konkrētām Baltkrievijas amatpersonām, bet atlikt šo pasākumu piemērošanu līdz 2010. gada 31. oktobrim;

D. tā kā Baltkrievija apņēmās apsvērt EDSO un tā Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (DICB) ieteikumus par uzlabojumiem valsts vēlēšanu likumā, lai nodrošinātu tā atbilstību starptautiskajiem standartiem attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām, un apspriesties ar EDSO par ierosinātajiem grozījumiem; tā kā Baltkrievijas Nacionālā asambleja nesen pieņēma Vēlēšanu kodeksa reformu, iepriekš neapspriežoties ar EDSO;

E.  tā kā, pamatojoties uz EDSO PA un EDSO/DICB paziņojumu par sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem par prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, nelieli uzlabojumi tika veikti, gatavojoties vēlēšanām, tomēr šos uzlabojumus aizēnoja nopietnie pārkāpumi vēlēšanu dienā, kā arī vardarbība, kas norisinājās 19. decembra naktī;

F.  tā kā par dalību Minskā 19. decembrī notikušajā demonstrācijā tika aizturētas vairāk nekā 700 personas, no kurām lielākā daļa tika atbrīvota, piespriežot nelielus administratīvos sodus, savukārt pret 24 opozīcijas aktīvistiem un žurnālistiem, tostarp sešiem prezidenta amata kandidātiem ir izvirzītas apsūdzības par „masu nekārtību rīkošanu”, kā arī par vardarbīgiem uzbrukumiem un bruņotu pretošanos, un tā rezultātā viņiem varētu tikt piespriests sods ar brīvības atņemšanu līdz pat 15 gadiem; tā kā drīz varētu tikt izvirzītas apsūdzības vēl pret 14 personām;

G. tā kā 15 aizturētie ir „Amnesty International” atzītie politieslodzītie un viņiem tiek liegta piekļuve juridiskajai palīdzībai un medicīniskajai aprūpei;

H. tā kā policijas uzbrukumu 2010. gada 19. decembra demonstrācijai un turpmākos tiesībaizsardzības iestāžu veiktos pasākumus pret demokrātisko opozīciju, brīvajiem plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem vienprātīgi nosodīja ES augstā pārstāve, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un ANO ģenerālsekretārs,

1.  pamatojoties uz EDSO PA un EDSO/DICB sākotnējo secinājumu atzinumiem, uzskata, ka 2010. gada 19. decembra prezidenta vēlēšanas neatbilda starptautiskajiem brīvu, taisnīgu un pārredzamu vēlēšanu standartiem; uzskata, ka šis balsojums ir kārtējā zaudētā iespēja nodrošināt Baltkrievijā demokrātisku pāreju, un, ņemot vērā dauzos nopietnos pārkāpumus, par kuriem ziņoja EDSO/DICB, aicina rīkot jaunas vēlēšanas;

2.  nosoda policijas un KGB dienestu izmantoto brutālo spēku pret protestētājiem vēlēšanu dienā un uzskata to par smagu tādu demokrātijas pamatprincipu pārkāpumu kā pulcēšanās brīvība un vārda brīvība un par cilvēktiesību pārkāpumu;

3.  stingri nosoda vairāk nekā 700 miermīlīgi noskaņotu protestētāju un septiņu no deviņiem alternatīvajiem prezidenta amata kandidātiem arestēšanu un apcietināšanu; pauž nopietnas bažas par Baltkrievijas iestāžu ierosinātajiem kriminālprocesiem pret vairākiem prezidenta amata kandidātiem, demokrātiskās opozīcijas līderiem, kā arī daudziem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, žurnālistiem, skolotājiem un studentiem;

4.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visas personas, kas apcietinātas vēlēšanu dienā un turpmākajās dienās pēc vēlēšanām, un pieprasa nekavējoties nodrošināt neatkarīgu juridisko palīdzību un medicīnisko aprūpi tiem, kam tā nepieciešama;

5.  nosoda pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem vērstās represijas un apspiešanu pēc vēlēšanu dienas, tostarp masveida kratīšanas privātajos mājokļos, plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju birojos, izslēgšanu no universitātēm un atlaišanu no darba;

6.  nosoda vairāku galveno tīmekļa vietņu bloķēšanu, tostarp tīklošanas kanālu un opozīcijas tīmekļa vietņu slēgšanu, Baltkrievijā vēlēšanu dienā un uzsver, ka pašreizējie Baltkrievijas tiesību akti, kas reglamentē plašsaziņas līdzekļu darbību, neatbilst starptautiskajiem standartiem, un tāpēc aicina Baltkrievijas iestādes pārskatīt un grozīt minētos aktus;

7.  pauž dziļu nožēlu par Baltkrievijas iestāžu lēmumu izbeigt EDSO biroja darbību Baltkrievijā un mudina Baltkrieviju mainīt savu lēmumu;

8.  aicina Komisiju, izmantojot visus finansiālos un politiskos līdzekļus, atbalstīt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju centienus veicināt Baltkrievijā demokrātiju un pretoties pastāvošajam režīmam; atbalsta Baltkrievijas opozīcijas lūgumu palielināt finansiālo atbalstu Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības politiskajai pārstāvībai Briselē; turklāt aicina Komisiju apturēt pašreizējo sadarbību un nesniegt palīdzību tiem Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļiem, kas ir valsts īpašumā;

9.  iesaka Eiropas Komisijai sākt dialogu, apspriedes un politisku saskaņošanu ar Baltkrievijas kaimiņvalstīm ārpus ES, kurām jau vēsturiski ir izveidojušās īpašas attiecības ar šo valsti un kuras ir arī ES partneri, proti, ar Krieviju un Ukrainu, lai maksimāli palielinātu ES politikas efektivitāti attiecībā uz Baltkrieviju, un sadarboties, lai pasākumus, ko īsteno, vēršoties pret demokrātisko deficītu un cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā, pienācīgi līdzsvarotu ar nepieciešamību novērst šīs valsts starptautisko izolāciju;

10. mudina Komisiju turpināt sniegt un palielināt finansiālo atbalstu Eiropas humanitāro zinātņu universitātei (EHU), kas atrodas Viļņā (Lietuva), lai palielinātu stipendiju skaitu Baltkrievijas studentiem, kuri ir tikuši represēti par viņu pilsoniskajām aktivitātēm un izslēgti no universitātēm, un lai pēc Viļņas konferences piedalītos 2011. gada 2. februārī Varšavā paredzētās konferences „Solidarizēšanās ar Baltkrievijas atbalstītājiem” rīkošanā;

11. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi nekavējoties atjaunot vīzu aizlieguma un finanšu līdzekļu iesaldēšanas piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, tiesu iestāžu amatpersonām un par drošību atbildīgajām amatpersonām, kuras var uzskatīt par atbildīgām par manipulēšanu ar vēlēšanu rezultātiem, kā arī par brutālajām represijām un opozīcijas pārstāvju arestiem pēc vēlēšanām; sankcijām būtu jāpaliek spēkā vismaz tik ilgi, kamēr netiks atbrīvoti visi politieslodzītie un apcietinātie un kamēr netiks atsauktas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;

12. aicina citas demokrātiskās valdības Eiropā un pasaulē noteikt līdzīgas sankcijas Baltkrievijas režīma pārstāvjiem; uzsver, ka visām sankcijām, ko piemēro pret Baltkrievijas režīmu, ir jābūt vērstām pret amatpersonām un tās nedrīkst vēl vairāk izolēt Baltkrievijas iedzīvotājus vai saasināt viņu stāvokli, pārtraucot esošās un novēršot iespējamas turpmākās saites ar ES iedzīvotājiem uzņēmējdarbībā, zinātnē, kultūrā, tūrismā un citās jomās; uzsver, ka Baltkrievijai paredzētās ES politikas pārveidošanai vajadzētu Baltkrievijas iedzīvotāju vidū radīt lielāku vienprātību par nepieciešamību sadarboties ar ES;

13. aicina Baltkrievijas iestādes atļaut veikt starptautisku neatkarīgu izmeklēšanu par 2010. gada 19. un 20. decembra notikumiem;

14. aicina ES iestādes un dalībvalstis pārtraukt augsta līmeņa saziņu ar Baltkrievijas iestādēm un atļaut veikt tikai tehniskas konsultācijas ar šīm iestādēm;

15. iesaka Eiropas Savienības dalībvalstīm un partnervalstīm pārskatīt savas ekonomiskās un darījumu attiecības ar Baltkrieviju;

16. aicina EK, Padomi un ES augsto pārstāvi intensīvāk veikt darbu saistībā ar sarunu direktīvām par vīzu režīma atvieglojumiem un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem nolūkā sekmēt tiešus personiskus kontaktus; neatkarīgi no rezultātiem vīzu režīma atvieglojumu jomā aicina ES dalībvalstis apsvērt iespēju samazināt maksu par vīzu Baltkrievijas pilsoņiem un pat atcelt to studentiem, zinātniekiem un māksliniekiem; uzsver, ka būtu jānodrošina, lai pēc vīzu režīma atcelšanas procesa, kurš būtu jāīsteno pēc iespējas ātrāk, Šengenas vīzas būtu lētas un vienkārši pieejamas Baltkrievijas pilsoņiem;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju ES augstajai pārstāvei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Baltkrievijas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un EDSO Parlamentārajai asamblejai.