Projekt rezolucji - B7-0046/2011Projekt rezolucji
B7-0046/2011

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Białorusi

  17.1.2011

  zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt w imieniu grupy politycznej S&D

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0044/2011

  Procedura : 2011/2514(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0046/2011
  Teksty złożone :
  B7-0046/2011
  Teksty przyjęte :

  B7‑0046/2011

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Białorusi, a zwłaszcza rezolucję z dnia 17 grudnia 2009 r.,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, która zarówno rozszerza środki ograniczające, jak i przedłuża zawieszenie ich stosowania do 31 października 2011 r.,

  –    uwzględniając oświadczenie w sprawie wstępnych ustaleń i wniosków dotyczących wyborów prezydenckich na Białorusi przedstawione dnia 20 grudnia 2010 r. przez Biuro OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że w dniu 25 października 2010 r. Rada wezwała władze Białorusi do zapewnienia, że wybory (prezydenckie) zostaną przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi normami demokratycznych wyborów oraz ze zobowiązaniami Białorusi wobec OBWE i ONZ,

  B.  mając na uwadze, że Rada powtórzyła, iż jest gotowa zacieśnić stosunki z Białorusią, pod warunkiem że kraj ten poczyni postępy w zakresie demokracji, praw człowieka i praworządności,

  C. mając na uwadze, że po przeanalizowaniu wydarzeń na Białorusi Rada postanowiła rozszerzyć ograniczenia wobec niektórych białoruskich urzędnikom, jednak zawiesiła ich stosowanie do 31 października 2011 r.,

  D. mając na uwadze, że Białoruś zobowiązała się rozważyć zalecenia OBWE/ODIHR dotyczące zmian w ordynacji wyborczej w celu dostosowania jej do międzynarodowych norm demokratycznych wyborów, a także konsultować z OBWE proponowane zmiany do ordynacji wyborczej; mając na uwadze, że Zgromadzenie Narodowe Białorusi zatwierdziło reformę ordynacji wyborczej bez wcześniejszej konsultacji z OBWE,

  E.  mając na uwadze, że z oświadczenia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i OBWE/ODIHR w sprawie wstępnych ustaleń i wniosków dotyczących wyborów prezydenckich na Białorusi wynika, że w okresie poprzedzającym wybory nastąpiła nieznaczna poprawa sytuacji, jednak wybory przysłoniły poważne uchybienia, które miały miejsce w dniu głosowania, oraz przemoc, która wybuchła w nocy 19 grudnia,

  F.  mając na uwadze, że ponad 700 osób zatrzymano za udział w demonstracji w Mińsku w dniu 19 grudnia oraz że większość z nich została zwolniona po odbyciu krótkiej kary administracyjnej, podczas gdy 24 opozycjonistom i dziennikarzom, w tym sześciu kandydatom na prezydenta, postawiono zarzut „poważnego zakłócania porządku” połączonego z aktami przemocy i zbrojnym oporem, za co jest zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności; mając na uwadze, że kolejne 14 osób może wkrótce usłyszeć zarzuty,

  G. mając na uwadze, że Amnesty International uznała 15 zatrzymanych za więźniów sumienia i że odmawia się im dostępu do pomocy prawnej i opieki medycznej,

  H. mając na uwadze, że rozpędzenie przez policję demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r. oraz dalsze kroki podjęte przez organy ścigania wobec działaczy opozycji demokratycznej, wolnych mediów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego zostały jednoznacznie potępione przez wysoką przedstawiciel UE, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz sekretarza generalnego ONZ,

  1.  odwołując się do ustaleń zawartych we wstępnych wnioskach Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i OBWE/ODIHR, uważa, że wybory prezydenckie, które odbyły się dnia 19 grudnia 2010 r. nie spełniły międzynarodowych norm wolnych, uczciwych i przejrzystych wyborów; uznaje te wybory za kolejną straconą szansę na demokratyczne przemiany na Białorusi i apeluje o ponowne ich przeprowadzenie w związku z licznymi i poważnymi uchybieniami, o których informuje OBWE/ODIHR;

  2.  potępia brutalną reakcję milicji i służb KGB wobec demonstrantów w dniu wyborów i uznaje ją za przejaw poważnego naruszenia zasad demokracji, takich jak swoboda zgromadzenia i wolność słowa, oraz prawa człowieka;

  3.  zdecydowanie potępia aresztowanie i zatrzymanie ponad 700 pokojowych demonstrantów i siedmiu z dziewięciu kandydatów na prezydenta; wyraża głębokie zaniepokojenie wytoczeniem przez władze białoruskie procesów karnych wobec kilku kandydatów na prezydenta, przywódców opozycji demokratycznej oraz wielu działaczy społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy, nauczycieli i studentów;

  4.  domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia osób zatrzymanych w dniu wyborów i po wyborach oraz żąda niezwłocznego udzielenia potrzebującym niezależnej pomocy prawnej i opieki medycznej;

  5.  potępia represje wobec działaczy społeczeństwa obywatelskiego oraz prześladowanie ich, które nastąpiły po wyborach, w tym masowe rewizje w prywatnych mieszkaniach, w placówkach mediów oraz biurach organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także wydalanie z uczelni i zwalnianie z pracy;

  6.  potępia zablokowanie w dniu wyborów szeregu głównych stron internetowych, w tym portali społecznościowych i stron opozycji, i podkreśla, że obowiązujące na Białorusi prawo dotyczące mediów nie spełnia norm międzynarodowych, w związku z czym wzywa władze Białorusi do jego przeglądu i nowelizacji;

  7.  głęboko ubolewa nad decyzją władz białoruskich o zakończeniu misji biura OBWE na Białorusi i nalega, aby Białoruś wycofała się ze swojej decyzji;

  8.  wzywa Komisję, aby wspierała wszelkimi środkami finansowymi i politycznymi działania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów i organizacji pozarządowych na Białorusi mające na celu promowanie demokracji i przeciwstawianie się reżimowi;, popiera wniosek białoruskiej opozycji o zwiększenie wsparcia finansowego na rzecz przedstawicielstwa białoruskiej opozycji demokratycznej i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego w Brukseli; apeluje również do Komisji o wstrzymanie współpracy prowadzonej z mediami państwowymi na Białorusi oraz udzielanej im pomocy;

  9.  zaleca, aby Komisja Europejska zaangażowała się w dialog i konsultacje z Rosją i Ukrainą, tj. sąsiadami Białorusi spoza UE, których tradycyjnie łączą szczególne stosunki z Białorusią i którzy są także partnerami UE, oraz aby koordynowała z nimi działania polityczne w celu zapewnienia jak największej skuteczności polityki UE wobec Białorusi oraz współpracy na rzecz osiągnięcia właściwej równowagi między reagowaniem na deficyt demokracji i naruszanie praw człowieka na Białorusi a uniknięciem izolacji Białorusi na arenie międzynarodowej;

  10. wzywa Komisję, aby nadal wspierała finansowo Europejski Uniwersytet Humanistyczny (EHU) działający w Wilnie (Litwa), zwiększyła pomoc finansową dla EHU i liczbę stypendiów dla białoruskich studentów represjonowanych za działalność obywatelską i relegowanych z uczelni, a także wniosła wkład w konferencję darczyńców „Solidarność z Białorusią”, która ma się odbyć w dniu 2 lutego 2011 r. w Warszawie, po konferencji w Wilnie;

  11. wzywa Radę, Komisję i wysoką przedstawiciel UE do natychmiastowego ponownego wprowadzenia zakazu wydawania wiz białoruskim urzędnikom wysokiego szczebla, sędziom i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa, których można obciążyć odpowiedzialnością za fałszowanie głosów, brutalne represje po wyborach i aresztowania członków opozycji, a także wzywa do zamrożenia aktywów tych urzędników; uważa, że sankcje te powinny pozostawać w mocy, co najmniej do czasu zwolnienia i oczyszczenia z zarzutów wszystkich więźniów i zatrzymanych;

  12. apeluje do innych rządów demokratycznych w Europie i na świecie o nałożenie podobnych sankcji na przedstawicieli białoruskiego reżimu; podkreśla, że wszelkie sankcje wobec białoruskiego reżimu muszą być skierowane przeciw urzędnikom i nie mogą prowadzić do dalszej izolacji czy pogorszenia sytuacji obywateli Białorusi poprzez przerwanie istniejących więzi z obywatelami UE i uniemożliwienie ewentualnego nawiązania kontaktów z obywatelami UE w dziedzinie handlu, nauki, kultury, turystyki itp.; podkreśla, że nowy kształt polityki UE wobec Białorusi powinien doprowadzić do tego, że obywatele Białorusi będą w większym stopniu dostrzegać potrzebę współpracy z UE;

  13. wzywa władze Białorusi do umożliwienia przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie wydarzeń z 19-20 grudnia 2010 r.;

  14. apeluje do instytucji UE i państw członkowskich o zawieszenie kontaktów wysokiego szczebla z władzami Białorusi i ograniczenie ich wyłącznie do konsultacji technicznych;

  15. zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej i krajom partnerskim dokonanie przeglądu ich stosunków gospodarczych i handlowych z Białorusią

  16. wzywa KE, Radę i wysoką przedstawiciel UE do bardziej wytężonej pracy nad wytycznymi dotyczącymi negocjacji w sprawie umów o ułatwieniach wizowych i readmisji w celu zacieśnienia kontaktów międzyludzkich; niezależnie od postępów w kwestii ułatwień wizowych wzywa państwa członkowskie UE do zmniejszenia opłat wizowych dla obywateli Białorusi a nawet do zniesienia ich w przypadku studentów, naukowców i artystów; podkreśla, że wynikiem procesu liberalizacji systemu wizowego, który należy przeprowadzić jak najszybciej, powinny być tanie i łatwo dostępne dla obywateli Białorusi wizy do obszaru Schengen;

  17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel UE, Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Białorusi, a także Zgromadzeniom Parlamentarnym Rady Europy i OBWE.