Förslag till resolution - B7-0046/2011Förslag till resolution
B7-0046/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland

17.1.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0044/2011

Förfarande : 2011/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0046/2011
Ingivna texter :
B7-0046/2011
Antagna texter :

B7‑0046/2011

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt resolutionen av den 17 december 2009,

–   med beaktande av rådets beslut 2010/639/Gusp av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland, som förlängde både de restriktiva åtgärderna och upphävandet till och med den 31 oktober 2010 och av de preliminära iakttagelserna och slutsatserna i yttrandet om presidentvalet i Vitryssland av den 20 december 2010 från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) samt OSSE:s parlamentariska församling,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Rådet uppmanade den 25 oktober 2010 de vitryska myndigheterna att se till att arrangemangen för (president)valet motsvarade internationella normer och standarder för demokratiska val och Vitrysslands åtaganden i OSSE och FN.

B.  Rådet bekräftade att det är berett att fördjupa sina förbindelser med Vitryssland, förutsett att framsteg görs i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

C. Efter att ha utvärderat utvecklingen i Vitryssland beslutade rådet att förlänga de restriktiva åtgärderna mot vissa tjänstemän i Vitryssland men att inte tillämpa dem förrän den 31 oktober 2011.

D. Vitryssland har lovat att beakta rekommendationerna från OSSE och ODIHR om en förbättring av vallagen för att den ska stämma överens med internationella standarder för demokratiska val, och att samråda med OSSE om de föreslagna ändringarna. Den vitryska nationalförsamlingen har nyligen godkänt en reform av vallagen, dock utan att först ha samrått med OSSE.

E.  Enligt yttrandet med preliminära iakttagelser och slutsatser om presidentvalet i Vitryssland från OSSE:s parlamentariska församling samt OSSE/ODIHR skedde vissa förbättringar inför valet, men dessa överskuggades av de allvarliga oegentligheter som inträffade under valdagen och det våld som utbröt under natten den 19 december 2010.

F.  Efter demonstrationen i Minsk den 19 december 2010 arresterades 700 personer, varav de flesta nu har frigetts efter att ha tjänat korta administrativa straff. 24 oppositionsaktivister och journalister, inklusive sex presidentkandidater, har emellertid åtalats för att ha organiserat massupplopp åtföljt av våldsamma attacker och väpnat motstånd, vilket kan ge fängelsestraff på upp till femton år. Dessutom kan ytterligare fjorton personer snart komma att åtalas.

G. Femton av de kvarhållna personerna är erkända som samvetsfångar av Amnesty International och förvägras tillgång till rättsligt biträde och läkarvård.

H. Polisens våldsamma tillslag mot demonstrationen den 19 december 2010 har tillsammans med övriga åtgärder som från myndighetshåll vidtagits mot den demokratiska oppositionen, de fria medierna och det civila samhällets aktivister fördömts av EU:s höga representant, Europaparlamentets talman samt FN:s generalsekreterare.

1.  Europaparlamentet anser på grundval av iakttagelserna i de preliminära slutsatserna från OSSE:s parlamentariska församling och OSSE/ODIHR att presidentvalet den 19 december 2010 inte uppfyllde internationella normer för fria, rättvisa och öppna val. Parlamentet anser att detta val utgör ytterligare ett förlorat tillfälle att säkerställa Vitrysslands övergång till demokrati och att man, mot bakgrund av de många och allvarliga oegentligheter som rapporterats av OSSE/ODIHR, bör utlysa nyval.

2.  Europaparlamentet fördömer det brutala våld som polisen och KGB använde mot de protesterande på valdagen och som utgör en grov kränkning av de grundläggande demokratiska principerna, såsom mötes- och yttrandefriheten, liksom av de mänskliga rättigheterna.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftigt beslutet att arrestera och fängsla över 700 fredliga demonstranter, bland dem sju av de nio presidentkandidaterna. Parlamentet är djupt oroat över de vitryska myndigheternas straffrättsliga lagföring av flera presidentkandidater och av demokratiska oppositionsledare liksom av ett stort antal aktivister från det civila samhället, journalister, lärare och studenter.

4.  Europaparlamentet kräver att alla som frihetsberövats på valdagen och i dess efterdyningar omedelbart och utan villkor ska försättas på fri fot, och yrkar på att oberoende juridisk rådgivning och läkarvård omedelbart ges till dem som är i behov av detta.

5.  Europaparlamentet fördömer förtrycket av och trakasserierna mot det civila samhällets aktivister efter valdagen, där det bland annat ingått husrannsakningar i massiv skala i privata lägenheter samt i kontorslokaler för massmedierna och organisationer inom det civila samhället. Dessutom har personer relegerats från universiteten och avskedats från sina arbeten.

6.  Europaparlamentet fördömer beslutet att på valdagen spärra ett antal större webbplatser i landet, bland dem sociala nätverk samt oppositionens webbplatser. Parlamentet understryker att Vitrysslands medielagstiftning inte följer internationella normer och uppmanar därför de vitryska myndigheterna att se över den och ändra den.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt de vitryska myndigheternas beslut att avsluta uppdraget för OSSE:s kontor i Vitryssland, och uppmanar med kraft Vitryssland att återkalla beslutet.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med alla finansiella och politiska medel stödja den strävan som finns hos det civila samhället, oberoende media och icke-statliga organisationer att främja demokrati i landet och bekämpa regimen. Parlamentet stöder den vitryska oppositionens begäran om ökat ekonomiskt stöd till den demokratiska oppositionen och det civila samhället i landet för att förbättra deras representation i Bryssel. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att avbryta det pågående samarbetet med statsägda medier i Vitryssland och att upphöra med sitt stöd till dem.

9.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att inleda en dialog, samråd och politisk samordning med de av Vitrysslands grannländer som inte är medlemmar i EU, vilka traditionellt sett har särskilda förbindelser med Vitryssland och vilka är partners till EU, dvs. Ryssland och Ukraina, för att göra EU:s politik gentemot Vitryssland så effektiv som möjligt och för att samarbeta för att rätt avpassa reaktionerna på det demokratiska underskottet och människorättskränkningarna i Vitryssland så att landet inte isoleras internationellt.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta med och öka det ekonomiska stödet till European Humanities University (EHU) i Vilnius i Litauen och att anslå fler stipendier till vitryska studenter som på grund av sitt samhällsengagemang förtryckts och relegerats från universiteten samt att bidra till givarkonferensen ”Solidaritet med Vitryssland” i Warszawa den 2 februari 2011 liksom den därpå följande konferensen i Vilnius.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s höga representant att omedelbart återinföra viseringsförbudet och frysningen av tillgångar för vitryska statstjänstemän och personer inom domstolsväsendet, polisväsendet och övriga säkerhetstjänster som kan anses skyldiga till valfusket och till det brutala förtryck med åtföljande arresteringar av oppositionsmedlemmar, som ägde rum efter valet. Sanktionerna bör kvarstå åtminstone tills alla politiska fångar och frihetsberövade frigetts och frikänts från anklagelserna mot dem.

12. Europaparlamentet uppmanar andra demokratiska regeringar i Europa och i övriga världen att införa liknande sanktioner mot företrädarna för den vitryska regimen. Parlamentet understryker att alla eventuella sanktioner mot den vitryska regimen måste riktas mot statstjänstemän och att de inte får leda till ytterligare isolering eller förvärra situationen för den vitryska befolkningen genom att bryta eller förhindra befintliga och framtida kontakter med EU:s medborgare på bland annat handels-, forsknings, kultur- och turismområdet. Vidare understryker parlamentet att omläggningen av EU:s politik gentemot Vitryssland bör öka insikten hos allmänheten i Vitryssland om behovet av att samarbeta med EU.

13. Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell undersökning av händelserna den 19–20 december 2010.

14. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att frysa kontakterna på hög nivå med de vitryska myndigheterna och att begränsa dessa kontakter till tekniska samråd.

15. Europaparlamentet rekommenderar EU:s medlemsstater och partnerländer att se över sina ekonomiska förbindelser och näringslivsförbindelser med Vitryssland.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att intensifiera arbetet med direktiven för att förhandla fram avtal om viseringslättnader och återtagandeavtal, i syfte att öka kontakterna människor emellan. Oberoende av framstegen i viseringsdialogen uppmanas EU:s medlemsstater att överväga att sänka viseringskostnaderna för vitryska medborgare och att dessutom avskaffa dem för studenter, forskare och artister. Parlamentet understryker att förfarandet för viseringsliberalisering, som bör genomföras så snabbt som möjligt, bör leda till billiga och lättillgängliga Schengenviseringar för vitryska medborgare.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till EU:s höga representant, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Vitrysslands president, regering och parlament samt till Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.