Предложение за резолюция - B7-0047/2011Предложение за резолюция
B7-0047/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

  18.1.2011

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

  Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0044/2011

  Процедура : 2011/2514(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0047/2011
  Внесени текстове :
  B7-0047/2011
  Приети текстове :

  B7‑0047/2011

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Беларус, по-специално резолюцията от 17 декември 2009 г. относно Беларус,

  –   като взе предвид Решение 2010/639/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, за удължаване на действието на ограничителните мерки и неприлагането на ограниченията за пътуване до 31 октомври 2011 г.

  –   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 25 октомври 2010 г,

  –   като взе предвид доклада с предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус, направени от Бюрото за демократични институции и права на човека и мисиите на ОССЕ (ОССЕ/СДИПЧ) и Парламентарната асамблея на ОССЕ от 20 декември 2010 г.

  –   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 декември 2008 г. относно източното партньорство (COM(2008)0823),

  –   като взе предвид декларацията относно Източното партньорство, направена от Европейския съвет на заседанието му на 19-20 март 2009 г. и съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

  –   като взе предвид изявлението на Комисията от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС),

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че Беларус е европейска страна, важен съсед на ЕС и неговият народ има силна европейска решимост,

  Б.  като има предвид, че срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, проведена в Прага потвърждава ангажиментите, наред с останалото на Беларус, към принципите на международно право и към основни ценности, включително демокрация, върховенство на закона и зачитане на правата на човека и основните свободи;

  В.  като има предвид, че Съветът многократно призова беларуските органи да гарантират, че изборите се провеждат в съответствие с международните норми и стандарти за демократични избори и ангажиментите на Беларус към ОССЕ и ООН;

  Г.  като има предвид, че Съветът е готов за по-нататъшно засилване на отношенията с Беларус и стига до актуализиране на договорния си статут, ако в Беларус трябва да се установи осезаем напредък в областта на зачитането на правата на човека и върховенството на закона;

  Д. като има предвид, че през 2008 г. Съветът преустанови прилагането на ограниченията за пътуване в ЕС на някои беларуски длъжностни лица, включително президента Лукашенко;

  Е.  като има предвид, че според предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус на Парламентарната асамблея на ОССЕ и Бюрото за демократични институции и права на човека и мисиите на ОССЕ (ОССЕ/СДИПЧ), изборите не успяха да отговорят на ангажиментите към ОССЕ;

  Ж. като има предвид, че полицейските мерки срещу демонстрацията на 19 декември 2010 г. и допълнителните мерки, предприети от правоприлагащите органи срещу демократичната опозиция, свободните медии и активистите на гражданското общество бяха осъдени от председателя на Европейския парламент, върховния представител на ЕС и генералния секретар на ООН;

  1.  признава, че предходната политика за "сближаване" на ЕС с Беларус претърпя неуспех; изразява отново дълбокия си шок от следизборната ситуация в Беларус и подчертава, че недостатъците в провеждането на гласуването и по-специално следизборното насилие и задържания поставиха отношенията между Беларус и ЕС на кръстопът;

  2.  счита, че при сегашните обстоятелства възможните цели на ЕС за отношения с Беларус следва да бъдат разработени в рамките на необходимостта от смяна на режима, отразяваща вота на гражданите в свободни и честни избори;

  3.  в този контекст призовава беларуските органи да разработят ясна пътна карта за демократична реформа, която да доведе до свободно и честно повтаряне на президентските избори с помощта на международните институции;

  4.  осъжда използването на брутална сила от страна на полицията и службите на КГБ срещу протестиращи в изборния ден, по-специално изразява възмущението си от бруталното нападение над г-н Niakliayeu, както и примерите на тежко нарушаване на основните демократични принципи като свобода на събранията, свободата на изразяване и също така правата на човека;

  5.  осъжда беларуските органите за това, че не успяха да предоставят безпрепятствен достъп на задържаните до правна и най-вече медицинска помощ; настоява да се предоставят адекватна медицинска помощ и грижи на задържаните, които се нуждаят от незабавна или дългосрочна редовна медицинска помощ;

  6.  осъжда арестите и задържанията на седем от девет алтернативни кандидати за президент и над 700 протестиращи;

  7.  изразява загриженост във връзка с наказателното производство, което се провежда от беларуските органи срещу кандидатите за президент, лидерите на демократичната опозиция, както и големия брой активисти на гражданското общество, журналисти, учители и студенти; изразява особена загриженост от опитите на беларуските органи да вземат под държавна опека Danil Sannikov, 3-годишният син на кандидата за президент Andrei Sannikov и Irina Khalip, разследващ журналист, задържани и двамата в затвора след изборите на 19 декември;

  8.  настоява за незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани по време на изборния ден и след това, както и на лишения от свобода заради неговите убеждения, признат от Amnesty International (Mikalay Autukhovich);

  9.  осъжда репресиите и тормоза на активисти на гражданското общество, които настъпиха след изборния ден, включително масови претърсвания в частни домове, офиси на медии и организации на гражданското общество, случаи на експулсиране от университетите и работните места;

  10. осъжда блокирането на редица важни интернет сайтове, включително каналите в мрежа и уебсайтовете на опозицията в изборния ден в Беларус;

  11. изразява съжаление от решението на беларуските органи да прекратят мандата на бюрото на ОССЕ в Минск; призовава беларуските органи да преразгледат това решение и да гарантират, че задълженията им към ОССЕ се спазват;

  12. призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС да преразгледат политиката на ЕС спрямо Беларус; подчертава, че ориентацията на ЕПС и националната помощ за Беларус следва да бъдат пренасочени, за да се гарантира подходяща подкрепа за гражданското общество; подчертава значението от ефективното използване на европейския инструмент за демокрация и права на човека;

  13. в този контекст призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС, както и държавите-членки да подкрепят демокрацията в Беларус чрез значително увеличаване на финансовата помощ за независимите медии, организациите на гражданското общество, да се увеличи броят на стипендии за беларуски студенти;

  14. приветства инициативата за организиране на донорската конференция "Солидарност с Беларус" във Варшава и Вилнюс, очаква Европейският съюз да има основен принос; подчертава необходимостта от специфични мерки за подкрепа на задържаните лица, техните семейства и подложените на репресивни мерки в Беларус;

  15. настоятелно призовава Комисията да увеличи финансовата помощ за Европейския хуманитарен университет, намиращ се във Вилнюс, Литва, който има готовност да приеме студенти, изключени от беларуски университети след жестоките мерки след президентските избори на 19-20 декември 2010 г. в Беларус;

  16. призовава Европейската комисия да спре съществуващото сътрудничество и да оттегли подкрепата си, предоставена на държавните медии в Беларус;

  17. насърчава Европейската комисия да предприеме инициатива за анализиране на възможностите за създаване на специален механизъм за подпомагане на ефективна и пряка финансова и техническа помощ за гражданското общество, независимите медии и демократичните политически организации в Беларус; в този контекст призовава Комисията да разработи механизъм за регистриране на НПО, на които е отказана регистрация в Беларус по политически причини, за да могат да се ползват от програмите на ЕС;

  18. призовава за създаването на пан-европейски форум, който да служи за структура за насърчаване на демократичната реформа в Беларус и да включва демократичната опозиция, независимите медии и партньорите им в ЕС;

  19. призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС незабавно да възобновят прилагането на забраната за издаване на визи за ръководни беларуски органи, като я разширят до списъка с лица и техни те семейства, участвали пряко в репресиите на 19 декември;

  20. призовава Комисията, Съвета и върховния представител на ЕС да прекратят посещенията на високо равнище с участието на Беларус в Източното партньорство и други програми на ЕС и за замразяване на съвместния временен план;

  21. призовава Съвета да разгледа въвеждането на интелигентни и целенасочени икономически санкции на предприятия, собственост на беларуското правителство, до безусловното освобождаване на всички политически затворници;

  22. призовава Комисията, Съвета и върховния представител на ЕС да засилят работата си по преговорите за директиви за облекчаване на визовия режим и реадмисия (с изключение на дипломатическите паспорти), с цел увеличаване на контактите между хората;

  23. изразява становището си, че спортни събития като Световното първенство по хокей на лед през 2014 г., не следва да се провеждат в Беларус, докато в страната има политически затворници;

  24. призовава партньорите на Европейския съюз да обединят усилия за създаването на международна комисия за обективно и задълбочено разследване на събитията от 19-20 декември 2010 г.;

  25. изразява съжаление от промяната на позицията на Руската федерация при признаването на изборите и описанието на репресиите като "вътрешни работи"; признава възможната роля на съседите на Беларус и Европейския съюз за нормализиране на положението и насърчаване на незабавно безусловно освобождаване на всички политически затворници;

  26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, президента, правителството и парламента на Беларус, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.