Forslag til beslutning - B7-0047/2011Forslag til beslutning
B7-0047/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Belarus

18.1.2011

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0044/2011

Procedure : 2011/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0047/2011
Indgivne tekster :
B7-0047/2011
Vedtagne tekster :

B7‑0047/2011

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Belarus

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, særlig af 17. december 2009,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus, der forlænger både de restriktive foranstaltninger og suspensionen indtil den 31. oktober 2011,

–   der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 25. oktober 2010,

–   der henviser til erklæringen om de foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) og OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) af 20. december 2010,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. december 2008 om østpartnerskabet (KOM(2008)0823),

–   der henviser til Det Europæiske Råds erklæring af 19.-20. marts 2009 om det østlige partnerskab og til den fælles erklæring fra topmødet den 7. maj 2009 i Prag om det østlige partnerskab,

–   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. november 2006 om EU's vilje til at genoptage forbindelserne med Belarus og dets befolkning som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Belarus er et europæisk land og en vigtig nabo til EU, og til, at dets befolkning har en stærk europæisk bevidsthed,

B.  der henviser til, at Prag-erklæringen fra det østlige partnerskabs topmødet bekræfter bl.a. Belarus’ forpligtelse til at overholde principperne i folkeretten og de grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder,

C. der henviser til, at Rådet ved flere lejligheder har opfordret de belarussiske myndigheder til at sikre, at valg foregår i overensstemmelse med de internationale normer og standarder for demokratiske valg og Belarus' tilsagn i OSCE og FN,

D. der henviser til, at Rådet var indstillet på yderligere at intensivere forbindelserne med Belarus og gå så langt som til at opgradere landets aftalemæssige status, hvis der skete håndgribelige fremskridt i respekten for menneskerettighederne og retsstaten i Belarus,

E.  der henviser til, at Rådet i 2008 suspenderede anvendelsen af restriktioner over for visse belarussiske embedsmænds rejser til EU, herunder præsident Lukasjenkos,

F.  der henviser til, at OSCEIPA's og OSCE/ODIHR's foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus er, at valget ikke opfyldte OSCE-forpligtelserne,

G. der henviser til, at politiets hårdhændede nedkæmpning af demonstrationen af 19. december 2010 og yderligere foranstaltninger, der blev truffet af ordensmagten mod den demokratiske opposition, de frie medier og civilsamfundsaktivister blev fordømt af Europa-Parlamentets formand, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og FN's generalsekretær,

1.  erkender, at EU's hidtidige politik for "tilnærmelse" til Belarus er slået fejl; er dybt rystet over situationen efter valget i Belarus og understreger, at manglerne i gennemførelsen af valget og især volden efter valget og fængslingerne nu har betydet, at EU og Belarus står ved en korsvej i deres indbyrdes forbindelser;

2.  mener, at eventuelle EU-mål for forbindelserne med Belarus under de nuværende omstændigheder bør udarbejdes ud fra et behov for at ændre regimet, således som det kommer til udtryk i borgernes afstemning ved frie og retfærdige valg;

3.  opfordrer i denne forbindelse de belarussiske myndigheder til at udvikle en klar køreplan for demokratiske reformer, der vil føre til en fri og retfærdig gentagelse af præsidentvalget med bistand fra de internationale institutioner;

4.  fordømmer politiets og KGB’s anvendelse af brutal magt mod demonstranter på valgdagen og udtrykker navnlig harme over et brutalt overfald på Vladimir Nekljajev, hvilket begge eksempler på alvorlige krænkelser af de grundlæggende demokratiske principper, såsom forsamlings- og ytringsfriheden og menneskerettighederne;

5.  fordømmer de belarussiske myndigheder for ikke at give de fængslede uhindret adgang til juridisk bistand og mest af alt lægehjælp; insisterer på, at der skal gives tilstrækkelig lægehjælp og pleje til de fanger, der kræver øjeblikkelig eller langsigtet regelmæssig lægehjælp;

6.  fordømmer anholdelsen og tilbageholdelsen af over 700 demonstranter og syv ud af ni alternative præsidentkandidater;

7.  er bekymret over de straffesager, der er blevet indledt af de belarussiske myndigheder, mod en lang række præsidentkandidater, ledere af den demokratiske opposition samt et stort antal civilsamfundsaktivister, journalister, undervisere og studerende; er især bekymret over de belarussiske myndigheders forsøg på at tage Danil Sannikov, 3-årige søn præsidentkandidaten Andrej Sannikov, og Irina Khalip, en undersøgende journalist, der begge har været fængslet siden den 19. december valg, i statslig varetægt;

8.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle, der blev fængslet på valgdagen og i tiden derefter samt den af Amnesty International anerkendte samvittighedsfange (Mikalay Autukhovich);

9.  fordømmer den undertrykkelse og chikane af civilsamfundsaktivister, der fulgte valgdagen, herunder masseransagninger af private lejligheder, mediekontorer og civilsamfundsorganisationer, udvisninger fra universiteter og arbejdspladser;

10. fordømmer blokaden af en række større websteder, herunder netværkskanaler og oppositionens hjemmesider, på valgdagen i Belarus;

11. beklager de belarussiske myndigheders afgørelse om at ophæve mandatet for OSCE's kontor i Minsk; opfordrer de belarussiske myndigheder til at genoverveje denne afgørelse, og sikre, at deres forpligtelser over for OSCE overholdes;

12. opfordrer Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant til at revidere EU's politik i forhold til Belarus; understreger, at ENP's fokus og den nationale bistand til Belarus skal omdirigeres med henblik på at sikre passende støtte til civilsamfundet; minder om vigtigheden af effektiv anvendelse af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder;

13. opfordrer i denne sammenhæng Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at støtte demokratiet i Belarus ved hjælp af en betydelig forhøjelse af den finansielle støtte til uafhængige medier og civilsamfundsorganisationer og øge antallet af stipendier til belarussiske studerende;

14. bifalder initiativet til at organisere en donorkonference for solidaritet med Belarus i Warszawa og Vilnius og forventer, at EU vil være en vigtig bidragyder; understreger behovet for særlige støtteforanstaltninger for tilbageholdte personer, deres familier og dem, der risikerer repressive foranstaltninger i Belarus;

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge den finansielle støtte til European Humanities University (EHU) med base i Vilnius, Litauen, som er indstillet på at modtage studerende, der er bortvist fra belarussiske universiteter efter de voldsomme overgreb efter præsidentvalget den 19.-20. december 2010 i Belarus;

16. opfordrer Europa-Kommissionen til at standse det igangværende samarbejde og trække sin bistand til de statsejede medier i Belarus tilbage;

17. opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at analysere mulighederne for at etablere en særlig støttemekanisme for en effektiv og direkte finansiel og teknisk bistand til civilsamfundet, uafhængige medier og demokratiske, politiske organisationer i Belarus; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at udvikle en mekanisme til registrering af ngo'er, som nægtes registrering i Belarus af politiske grunde, så de kan drage fordel af EU-programmer;

18. opfordrer til, at der oprettes et paneuropæisk Belarus Forum, der skulle fungere som en struktur til fremme af demokratiske reformer i Belarus og omfatte den demokratiske opposition, ngo'er, uafhængige medier og deres samtalepartnere i EU;

19. opfordrer Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant til straks at genindføre visumforbuddet mod de førende belarussiske myndigheder, at udvide det til en liste over personer og deres nærmeste pårørende, som er direkte involveret i undertrykkelsen den 19. december;

20. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant til at suspendere besøg på højt plan, Belarus’ deltagelse i det østlige partnerskab og andre EU-programmer og indefryse den fælles interimsplan;

21. opfordrer Rådet til at overveje at indføre intelligente og målrettede økonomiske sanktioner mod statsejede, belarussiske virksomheder, indtil der sker en ubetinget løsladelse af alle politiske fanger;

22. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's højtstående repræsentant til at intensivere arbejdet med forhandlingsdirektiverne for visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler (ekskl. diplomatpas) for at øge de mellemfolkelige kontakter;

23. er af den opfattelse, at sportsbegivenheder, såsom verdensmesterskabet i ishockey i 2014, ikke bør afholdes i Belarus, så længe der er politiske fanger i dette land;

24. opfordrer Den Europæiske Unions partnere til at forene deres bestræbelser for at etablere den internationale kommission for en objektiv og detaljeret undersøgelse af begivenhederne den 19.-20. december 2010;

25. beklager, at Den Russiske Føderations har anerkendt valget og betegner undertrykkelsen som et indre anliggende; erkender, at Belarus’ naboer og Den Europæiske Union eventuelt kan spille en rolle i forbindelse med en normalisering af situationen og en tilskyndelse til øjeblikkelig, betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Belarus’ præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.