Päätöslauselmaesitys - B7-0047/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0047/2011

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta

  18.1.2011

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0044/2011

  Menettely : 2011/2514(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0047/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0047/2011
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0047/2011

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjän tilanteesta ja erityisesti 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman,

  –   ottaa huomioon neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemän päätöksen 2010/639/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, jolla sekä rajoittavien toimenpiteiden että keskeytyksen voimassaoloa jatkettiin 31 päivään lokakuuta 2010 saakka,

  –   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

  –   ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen 20. joulukuuta 2010 esittämät alustavat havainnot ja päätelmät Valko-Venäjän presidentinvaaleista,

  –   ottaa huomioon itäisestä kumppanuudesta 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon (KOM(2008)0823),

  –   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. maaliskuuta 2009 antaman julkilausuman itäisestä kumppanuudesta ja 7. toukokuuta 2009 Prahassa pidetyssä itäistä kumppanuutta koskevassa huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

  –   ottaa huomioon komission 21. marraskuuta 2006 antaman lausuman Euroopan unionin valmiudesta uudistaa suhteitaan Valko-Venäjän ja sen kansan kanssa Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) yhteydessä,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. toteaa, että Valko-Venäjä on eurooppalainen maa ja EU:n tärkeä naapuri ja että maan asukkaat suhtautuvat Eurooppaan hyvin määrätietoisesti,

  B.  toteaa, että itäistä kumppanuutta koskevassa Prahan julkilausumassa vahvistetaan muun muassa Valko-Venäjän sitoutuminen kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, myös demokratiaan, oikeusvaltion periaatteeseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen,

  C. ottaa huomioon, että neuvosto kehotti Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että vaalit pidetään demokraattisille vaaleille asetettujen kansainvälisten normien sekä Valko-Venäjän Etyjille ja YK:lle tekemien sitoumusten mukaisesti,

  D. panee merkille, että neuvosto oli valmis tiivistämään suhteita Valko-Venäjään entisestään ja jopa parantamaan sen sopimuksiin perustuvaa asemaa, jos maassa tapahtuu konkreettista edistymistä ihmisoikeuksien alalla ja maahan vakiinnutetaan oikeusvaltion periaatteet,

  E.  ottaa huomioon, että neuvosto lykkäsi vuonna 2008 Valko-Venäjän eräille viranomaisille, mukaan luettuna presidentti Lukašenkalle, asetettujen EU:ta koskevien matkustuskieltojen soveltamista,

  F.  ottaa huomioon, että Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Etyj/ODIHR:n alustavissa havainnoissa ja päätelmissä todettiin, että Valko-Venäjän presidentinvaaleissa ei kyetty noudattamaan Etyj-sitoumuksia,

  G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin puhemies, EU:n korkea edustaja ja YK:n pääsihteeri tuomitsivat jyrkästi sen, että poliisi hajotti mielenosoituksen 19. joulukuuta 2010 sekä lainvalvontaviranomaisten muut demokraattisen opposition, vapaiden tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien vastaiset toimet,

  1.  myöntää, että Euroopan unionin aiempi Valko-Venäjää koskeva lähentymispolitiikka on epäonnistunut; toistaa olevansa erittäin järkyttynyt Valko-Venäjän vaalien jälkeisestä tilanteesta, ja korostaa, että äänestyksen järjestämisessä ilmenneet puutteet ja etenkin vaalien jälkeiset väkivaltaisuudet ja pidätykset ovat nyt vieneet EU:n ja Valko-Venäjän suhteet tienhaaraan;

  2.  katsoo, että nykytilanteessa Valko-Venäjän-suhteita koskevat EU:n mahdolliset tavoitteet olisi laadittava sen perusteella, että hallinto on vaihdettava tavalla, joka vastaa kansalaisten vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa ilmaisemaa tahtoa;

  3.  kehottaa tässä yhteydessä Valko-Venäjän viranomaisia kehittämään demokraattisia uudistuksia koskevan selvän etenemissuunnitelman, joka johtaa presidentinvaalien vapaaseen ja oikeudenmukaiseen uusimiseen kansainvälisten instituutioiden avustamana;

  4.  tuomitsee poliisin ja KGB-joukkojen vaalipäivänä harjoittaman raa'an väkivallan mielenosoittajia kohtaan ja on erityisen närkästynyt Nekljajeviin kohdistuneesta raa'asta hyökkäyksestä, ja katsoo kummankin tapahtuman osoittavan, että demokratian keskeisiä periaatteita, kuten kokoontumisvapautta ja ilmaisunvapautta, on loukattu vakavasti;

  5.  moittii Valko-Venäjän viranomaisia siitä, että ne eivät ole kyenneet takaamaan pidätetyille oikeusavun eivätkä etenkään lääkinnällisen avun esteetöntä saatavuutta; edellyttää, että välitöntä tai pitkän aikavälin lääketieteellistä apua tarvitseville pidätetyille järjestetään asianmukaista lääketieteellistä apua ja hoitoa;

  6.  tuomitsee sen, että seitsemän yhdeksästä muusta presidenttiehdokkaasta pidätettiin ja että yli 700 mielenosoittajaa vangittiin;

  7.  on huolissaan siitä, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat käynnistäneet rikosoikeudellisia menettelyjä presidenttiehdokkaita, demokraattisen opposition johtajia sekä lukuisia kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, toimittajia, opettajia ja opiskelijoita vastaan; on erityisen huolissaan siitä, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat yrittäneet ottaa 19. joulukuuta pidetyistä vaaleista lähtien vankilaan joutuneiden presidenttiehdokkaan Andrei Sannikovin ja tutkivan toimittajan Irina Halipin kolmevuotiaan pojan Danil Sannikovin valtion huostaan;

  8.  vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki vaalipäivänä ja sen jälkeen pidätetyt henkilöt sekä Amnesty Internationalin tunnustaman mielipidevangin (Mikalai Autuhovitš);

  9.  tuomitsee kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin vaalipäivänä kohdistetun vainon ja häirinnän, mukaan lukien mittavat etsinnät yksityiskoteihin, tiedotusvälineiden toimistoihin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin sekä karkotukset yliopistoista ja työpaikoilta;

  10. tuomitsee monien tärkeimpien verkkosivustojen sulkemisen Valko-Venäjän vaalipäivänä, mukaan lukien verkostosivustot ja opposition sivustot;

  11. pitää valitettavana, että Valko-Venäjän viranomaiset päättivät sulkea Minskissä sijainneen Etyjin toimiston; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia harkitsemaan tätä päätöstä uudelleen ja varmistamaan, että Etyjiä koskevia velvoitteita noudatetaan;

  12. kehottaa neuvostoa, komissiota ja EU:n korkeaa edustajaa tarkistamaan EU:n Valko-Venäjää koskevaa politiikkaa; korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan painopisteitä ja Valko-Venäjälle annettavaa kansallista apua olisi kohdennettava uudelleen sen varmistamiseksi, että kansalaisyhteiskuntaa tuetaan asianmukaisesti; toistaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä on käytettävä tehokkaasti;

  13. kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa, komissiota ja EU:n korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita tukemaan Valko-Venäjän demokratiaa lisäämällä merkittävästi riippumattomille tiedotusvälineille ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tarkoitettua rahoitustukea ja myöntämällä Valko-Venäjän opiskelijoille enemmän stipendejä;

  14. pitää myönteisenä aloitetta Varsovassa ja Vilnassa järjestettävästä tuenantajien "Solidaarisuutta Valko-Venäjälle" -konferenssista, ja odottaa Euroopan unionin olevan yksi tärkeimmistä toimijoista; korostaa, että on tuettava erityisesti pidätettyjä henkilöitä, heidän perheenjäseniään ja tukahduttavien toimien kohteiksi Valko-Venäjällä joutuneita henkilöitä;

  15. kehottaa painokkaasti komissiota lisäämään rahoitustukea Liettuan Vilnassa sijaitsevalle eurooppalaiselle humanistiselle yliopistolle, joka on valmis ottamaan vastaan opiskelijoita, jotka erotettiin Valko-Venäjän yliopistosta maassa 19.–20. joulukuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeisissä väkivaltaisissa ratsioissa;

  16. kehottaa komissiota keskeyttämään nykyisen yhteistyön Valko-Venäjän valtion omistamien tiedotusvälineiden kanssa ja perumaan niille myönnetyn tuen;

  17. kannustaa komissiota käynnistämään analyysin mahdollisuuksista perustaa erityinen tukimekanismi, jolla tarjotaan suoraa ja tehokasta rahoitustukea ja teknistä tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle, riippumattomille tiedotusvälineille ja demokraattisille poliittisille organisaatioille; kehottaa tässä yhteydessä komissiota kehittämään rekisteröintijärjestelmän kansalaisjärjestöille, joilta on poliittisista syistä evätty rekisteröintioikeus Valko-Venäjällä, jotta ne voivat hyödyntää EU:n ohjelmia;

  18. edellyttää, että perustetaan yleiseurooppalainen Valko-Venäjää koskeva foorumi, jolla edistetään Valko-Venäjän demokraattisia uudistuksia ja johon osallistuvat demokraattinen oppositio, kansalaisjärjestöt, riippumattomat tiedotusvälineet ja niiden yhteistyökumppanit EU:ssa;

  19. kehottaa neuvostoa, komissiota ja EU:n korkeaa edustajaa soveltamaan viipymättä uudelleen Valko-Venäjän johtavia viranomaisia koskevaa viisumikieltoa ja laajentamaan sitä 19. joulukuuta tukahduttamistoimiin suoraan osallistuneisiin henkilöihin ja heidän lähimpiin perheenjäseniinsä;

  20. kehottaa komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa lykkäämään korkean tason vierailuja ja keskeyttämään Valko-Venäjän osallistumisen itäiseen kumppanuuteen ja muihin EU:n ohjelmiin sekä jäädyttämään yhteisen väliaikaissuunnitelman;

  21. kehottaa neuvostoa harkitsemaan, että Valko-Venäjän valtion omistamiin yhtiöille langetetaan järkeviä ja kohdennettuja talouspakotteita kunnes kaikki poliittiset vangit on vapautettu ehdoitta;

  22. kehottaa komissiota, neuvostoa ja EU:n korkeaa edustajaa tehostamaan työtään viisumihuojennuksien ja (lukuun ottamatta diplomaattipassin haltijoita) takaisinottoa koskevien sopimusten neuvotteluohjeita varten, jotta voidaan tehostaa suoria kansalaisyhteyksiä;

  23. katsoo, että vuoden 2014 jääkiekon MM-kisojen kaltaisia urheilutapahtumia ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä niin kauan kuin maassa on poliittisia vankeja;

  24. kehottaa Euroopan unionin kumppaneita osallistumaan pyrkimyksiin perustaa kansainvälinen komitea, joka tutkisi joulukuun 19.–20. päivän 2010 tapahtumia puolueettomasti ja yksityiskohtaisesti;

  25. pitää valitettavana, että Venäjän federaatio pitää Valko-Venäjän puolia tunnustamalla vaalituloksen ja luonnehtimalla tukahduttamistoimia maan "sisäiseksi asiaksi; tunnustaa Valko-Venäjän naapurimaiden ja Euroopan unionin potentiaalisen roolin tilanteen normalisoimisessa ja kaikkien poliittisten vankien välittömään ja ehdoitta toteutettavaan vapauttamiseen kannustamisessa;

  26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Valko-Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvoston ja Etyjin parlamentaarisille yleiskokouksille.