Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0047/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0047/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

18.1.2011

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0044/2011

Procedūra : 2011/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0047/2011
Pateikti tekstai :
B7-0047/2011
Priimti tekstai :

B7‑0047/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, pagal kurį priemonių galiojimas pratęsiamas iki 2011 m. spalio 31 d. ir iki tos pačios datos laikinai sustabdomas kelionių į ES apribojimų taikymas,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) ir ESBO parlamentinės asamblėjos 2010 m. gruodžio 20 d. pareiškimą dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje preliminarių rezultatų ir išvadų,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą dėl Rytų partnerystės (COM(2008)0823),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2009 m. kovo 19–20 d. posėdyje paskelbtą deklaraciją dėl Rytų partnerystės ir į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. lapkričio 21 d. pareiškimą dėl Europos Sąjungos pasirengimo atnaujinti santykius su Baltarusija ir jos žmonėmis įgyvendinat Europos kaimynystės politiką (EKP),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Baltarusija yra Europos šalis ir svarbi ES kaimynė, o jos žmonės tvirtai pasiryžę savo ateitį sieti su Europa,

B.  kadangi Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo Rytų partnerystės klausimu deklaracijoje dar kartą patvirtinami įsipareigojimai, taip pat ir Baltarusijos, laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms,

C. kadangi Taryba pakartotinai ragino Baltarusijos valdžios institucijas užtikrinti, kad rinkimai vyktų laikantis demokratiniams rinkimams taikomų tarptautinių normų bei standartų ir Baltarusijos įsipareigojimų ESBO bei JT,

D. kadangi Taryba pasirengusi toliau stiprinti santykius su Baltarusija ir netgi pagerinti jos statusą, paremtą susitarimais, jei Baltarusijoje bus padaryta akivaizdi pažanga pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės srityse;

E.  kadangi Taryba 2008 m. laikinai sustabdė kai kurių Baltarusijos valdžios pareigūnų, įskaitant prezidento A. Lukašenkos, kelionių į ES apribojimų taikymą,

F.  kadangi, atsižvelgiant į ESBO parlamentinės asamblėjos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro preliminarius prezidento rinkimų Baltarusijoje vertinimo rezultatus ir išvadas, prezidento rinkimai vyko nesilaikant įsipareigojimų ESBO,

G. kadangi Europos Parlamento pirmininkas, ES vyriausioji įgaliotinė ir JT Generalinis Sekretorius pasmerkė griežtus policijos veiksmus, taikytus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusios demonstracijos metu, ir tolesnes teisėsaugos tarnybų priemones prieš demokratinę opoziciją, laisvą žiniasklaidą ir pilietinės visuomenės aktyvistus,

1.  pripažįsta, kad ankstesnė Europos Sąjungos draugiškų santykių su Baltarusija politika nedavė rezultatų; primena didžiulį sukrėtimą, kurį jam sukėlė padėtis Baltarusijoje po rinkimų, ir pabrėžia, kad dėl rinkimų eigos trūkumų ir ypač smurto veiksmų ir sulaikymų po rinkimų ES ir Baltarusijos santykiai atsidūrė kryžkelėje;

2.  mano, kad dabartinėmis aplinkybėmis galimi ES santykių su Baltarusija tikslai turėtų būti numatomi turint mintyje poreikį keisti režimą siekiant atsižvelgti į piliečių balsavimo laisvuose ir sąžininguose rinkimuose rezultatus;

3.  šiomis aplinkybėmis ragina Baltarusijos valdžios institucijas parengti aiškų demokratinės reformos, kurią įgyvendinant būtų siekiama laisvai ir sąžiningai pakartoti prezidento rinkimus padedant tarptautinėms institucijoms, planą;

4.  smerkia brutalios policijos ir KGB tarnybų jėgos panaudojimą prieš protestuotojus rinkimų dieną, ypač piktinasi brutaliu išpuoliu prieš V. Nekliajevą, nes abiem atvejais šiurkščiai pažeisti pagrindiniai demokratiniai principai, kaip antai susirinkimo laisvė ir saviraiškos laisvė, taip pat žmogaus teisės;

5.  smerkia Baltarusijos valdžios institucijas dėl to, kad sulaikytiems asmenims neužtikrino galimybės nevaržomai gauti teisinę ir visų pirma medicininę pagalbą; primygtinai reikalauja, kad sulaikytiesiems, kuriems reikalinga neatidėliotina ar ilgalaikė nuolatinė medicininė priežiūra, būtų teikiamos tinkamos medicininės paslaugos ir priežiūra;

6.  smerkia septynių iš devynių kandidatų į prezidentus ir daugiau kaip 700 taikių protestuotojų areštą ir sulaikymą;

7.  yra susirūpinęs dėl baudžiamųjų bylų, kurias Baltarusijos valdžios institucijos iškėlė kandidatams į prezidentus, demokratinės opozicijos lyderiams, taip pat daugybei pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų, mokytojų ir studentų; yra itin susirūpinęs dėl Baltarusijos valdžios institucijų mėginimų patalpinti į našlaičių namus Danilą Sannikovą, kanditato į prezidentus Andrei Sannikovo ir Irinos Khalip, tyrimą atliekančios žurnalistės, kurie abu nuo gruodžio 19 d. rinkimų yra kalėjime, trejų metų amžiaus sūnų,

8.  reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus rinkimų dieną ir vėliau sulaikytus asmenis, taip pat organizacijos „Amnesty International“ pripažintą sąžinės kalinį (Michail Autukovič);

9.  smerkia po rinkimų dienos vykusį pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą ir priekabiavimą prie jų, įskaitant masines privačių butų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų biurų kratas, pašalinimą iš universitetų ir darboviečių;

10. smerkia daugelio pagrindinių interneto svetainių, įskaitant tinklinius kanalus ir opozicijos svetaines, blokavimą rinkimų Baltarusijoje dieną;

11. apgailestauja dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo sustabdyti ESBO biuro Minske įpareigojimus; ragina Baltarusijos valdžios institucijas persvarstyti šį sprendimą ir užtikrinti, kad būtų gerbiami jų prisiimti įsipareigojimai ESBO;

12. ragina Tarybą, Komisiją ir ES vyriausiąją įgaliotinę persvarstyti ES politiką Baltarusijos atžvilgiu; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tinkamą paramą pilietinei visuomenei, reikėtų perorientuoti EKP kursą ir nacionalinę pagalbą Baltarusijai; primena Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės veiksmingo taikymo svarbą;

13. šiomis aplinkybėmis ragina Tarybą, Komisiją, ES vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares remti demokratiją Baltarusijoje gerokai padidinant finansinę paramą nepriklausomai žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms ir Baltarusijos studentams skiriant daugiau stipendijų;

14. pritaria iniciatyvai Varšuvoje ir Vilniuje organizuoti paramos teikėjų konferenciją „Solidarumas su Baltarusija“ ir tikisi, kad Europos Sąjungos indėlis bus vienas iš didžiausių; pabrėžia, kad reikia numatyti specialias paramos priemones, skirtas sulaikytiems žmonėms, jų šeimoms ir asmenims, kuriems Baltarusijoje taikomos represinės priemonės;

15. griežtai ragina Komisiją padidinti finansinę paramą Vilniuje (Lietuva) įsteigtam Europos humanitariniam universitetui (EHU), kuris pasirengęs priimti iš Baltarusijos universitetų po smurto protrūkių pasibaigus 2010 m. gruodžio 19–20 d. prezidento rinkimams Baltarusijoje pašalintus studentus;

16. ragina Europos Komisiją sustabdyti bendradarbiavimą ir atšaukti savo pagalbą, teikiamą valstybinei Baltarusijos žiniasklaidai;

17. skatina Europos Komisiją imtis iniciatyvos siekiant išanalizuoti specialių paramos priemonių, skirtų tiesioginei finansinei ir techninei paramai pilietinei visuomenei, nepriklausomai žiniasklaidai ir demokratinėms politinėms organizacijoms Baltarusijoje teikti, parengimo galimybes; šiomis aplinkybėmis ragina Komisiją parengti NVO, kurias dėl politinių priežasčių atsisakyta įregistruoti Baltarusijoje, registracijos sistemą siekiant suteikti joms galimybę turėti naudos iš ES įgyvendinamų programų;

18. ragina įsteigti visos Europos forumą Baltarusijos klausimu, kuris padėtų skatinti demokratinę reformą Baltarusijoje ir kuriame dalyvautų demokratinė opozicija, NVO, nepriklausoma žiniasklaida ir atitinkami dialogo ES dalyviai;

19. ragina Tarybą, Komisiją, ES vyriausiąją įgaliotinę nedelsiant atnaujinti vizų išdavimo vadovaujantiems Baltarusijos valdžios pareigūnams draudimą ir taip pat jį taikyti žmonėms ir artimiausiems jų šeimos nariams, tiesiogiai dalyvavusiems gruodžio 19 d. represijose;

20. ragina Tarybą, Komisiją, ES vyriausiąją įgaliotinę laikinai sustabdyti aukšto lygio vizitus, susijusius su Baltarusijos dalyvavimu įgyvendinant Rytų partnerystės iniciatyvą ir kitas ES programas, ir įšaldyti pereinamojo laikotarpio planą;

21. ragina Tarybą apsvarstyti ekonominių sankcijų Baltarusijos valstybinėms įmonėms taikymo, kol bus besąlygiškai išlaisvinti visi politiniai kaliniai, klausimą;

22. ragina Komisiją, Tarybą ir ES vyriausiąją įgaliotinę intensyviau dirbti rengiant derybų gaires dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų (neįtraukiant diplomatinių pasų), siekiant gerinti žmonių tarpusavio ryšius;

23. mano, kad kol Baltarusijoje yra politinių kalinių, toje šalyje neturėtų būti rengiami sporto renginiai, pvz., Pasaulio ledo ritulio 2014 m. čempionatas;

24. ragina Europos Sąjungos partneres suvienyti pastangas ir įsteigti tarptautinę komisiją, kuri atliktų objektyvų ir išsamų 2010 m. gruodžio 19–20 d. įvykių tyrimą;

25. apgailestauja dėl to, kad Rusijos Federacija pripažino rinkimus ir represijas apibūdino kaip vidaus reikalą; pripažįsta galimą kaimyninių Baltarusijos šalių ir Europos Sąjungos vaidmenį normalizuojant padėtį ir skatinant nedelsiant besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybos ir ESBO parlamentinėms asamblėjoms.