Rezolūcijas priekšlikums - B7-0047/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0047/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

18.1.2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0044/2011

Procedūra : 2011/2514(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0047/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0047/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0047/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā, jo īpaši 2009. gada 17. decembra rezolūciju par Baltkrieviju,

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 25. oktobra Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām, ar kuru līdz 2011. gada 31. oktobrim pagarina gan ierobežojošo pasākumu, gan dažu ierobežojumu apturēšanu,

–   ņemot vērā 2010. gada 25. oktobra Ārlietu padomes secinājumus,

–   ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/ DICB) un EDSO Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) 2010. gada 20. decembra paziņojumu ar sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem saistībā ar prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. decembra paziņojumu par Austrumu partnerību (COM(2008)0823),

–   ņemot vērā 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmē pieņemto Eiropadomes deklarāciju par Austrumu partnerību, kā arī Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 7. maijā pieņemto kopīgo deklarāciju,

–   ņemot vērā Komisijas 2006. gada 21. novembra paziņojumu par Eiropas Savienības gatavību atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās tautu, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP);

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Baltkrievija ir Eiropas valsts un ļoti nozīmīga ES kaimiņvalsts, un Baltkrievijas tautai ir stingra apņemšanās īstenot virzību uz Eiropu;

B.  tā kā Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtajā deklarācijā atkārtoti apstiprinātas saistības, tostarp Baltkrievijas saistības, ievērot starptautiskās tiesības un pamatvērtības, kas ietver demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

C. tā kā Padome vairākkārt ir aicinājusi Baltkrievijas iestādes nodrošināt, ka vēlēšanas norit saskaņā ar starptautiskajām demokrātisku vēlēšanu normām un standartiem un tiek izpildītas Baltkrievijas saistības pret EDSO un ANO;

D. tā kā Padome bija gatava nostiprināt attiecības ar Baltkrieviju un pat atjaunināt tās līgumattiecību statusu, ja Baltkrievijā būtu panākts reāls progress attiecībā uz cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu;

E.  tā kā Padome 2008. gadā apturēja dažām Baltkrievijas amatpersonām, tostarp prezidentam A. Lukašenko, piemērotos ierobežojumus ieceļošanai Eiropas Savienībā;

F.  tā kā saskaņā ar EDSO PA un EDSO/ DICB sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem par prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā šīs vēlēšanas neatbilda EDSO saistībām;

G. tā kā policijas uzbrukumu 2010. gada 19. decembra demonstrācijai un turpmākos tiesībaizsardzības iestāžu veiktos pasākumus pret demokrātisko opozīciju, plašsaziņas līdzekļu brīvību un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem nosodīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, ES augstā pārstāve un ANO ģenerālsekretārs,

1.  atzīst, ka līdzšinējā Eiropas Savienības un Baltkrievijas tuvināšanās politika ir izgāzusies; vēlreiz pauž dziļo šoku par pēcvēlēšanu stāvokli Baltkrievijā un uzsver, ka balsošanā konstatētie trūkumi un jo īpaši pēcvēlēšanu vardarbība un aresti ir noveduši krustcelēs ES un Baltkrievijas attiecības;

2.  uzskata, ka pašreizējā situācijā iespējamie ES mērķi attiecībām ar Baltkrieviju ir jānosaka, ņemot vērā vajadzību mainīt režīmu tā, lai tiktu atspoguļots iedzīvotāju balsojums brīvās un taisnīgās vēlēšanās;

3.  šajā saistībā aicina Baltkrievijas iestādes izstrādāt skaidru demokrātiskās reformas plānu, kā rezultātā atkārtoti tiktu sarīkotas prezidenta vēlēšanas, kuras būtu brīvas un taisnīgas un kurās iesaistītos starptautiskās iestādes;

4.  nosoda policijas un KGB dienestu pielietoto brutālo spēku pret protestantiem vēlēšanu dienā un jo īpaši ir sašutis par brutālo uzbrukumu U. Niakliayeu, norādot, ka abi minētie uzbrukumi ir rupjš tādu demokrātisko pamatprincipu pārkāpums kā pulcēšanās brīvība un vārda brīvība, kā arī cilvēktiesības;

5.  nosoda Baltkrievijas iestādes, ka tās aizturētajiem nav nodrošinājušas netraucētu piekļuvi juridiskajai un jo īpaši medicīniskajai palīdzība; prasa nodrošināt pienācīgu medicīnisko palīdzību un aprūpi aizturētajiem, kuriem nekavējoties nepieciešama ilgtermiņa medicīniskā aprūpe;

6.  nosoda to, ka 7 no 9 prezidenta amata kandidātiem un vairāk nekā 700 protestantu ir arestēti un ieslodzīti;

7.  pauž bažas par Baltkrievijas iestāžu ierosinātajiem kriminālprocesiem pret prezidenta amata kandidātiem, demokrātiskās opozīcijas līderiem, kā arī daudziem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, žurnālistiem, skolotājiem un studentiem; jo īpaši ir nobažījies par Baltkrievijas iestāžu mēģinājumiem nodot valsts aizgādībā Danil Sannikov, prezidenta amata kandidāta Andrei Sannikov un pētošās žurnālistikas reportieres Irina Khalip trīsgadīgo dēlu, kura abi vecāki kopš 19. decembra vēlēšanām atrodas cietumā;

8.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus vēlēšanu dienā un pēc tās aizturētos, kā arī Mikalay Autukhovich, kuru Amnesty International atzinusi par ieslodzītu pārliecības dēļ;

9.  nosoda pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem vērstās represijas un apspiešanu, tostarp masveida kratīšanas privātos dzīvokļos, plašsaziņas līdzekļu birojos un pilsoniskās sabiedrības organizācijās, izslēgšanu no universitātēm un atlaišanu no darba;

10. nosoda vairāku galveno tīmekļa vietņu bloķēšanu Baltkrievijā vēlēšanu dienā, tostarp tīklošanas kanālu un opozīcijas tīmekļa vietņu slēgšanu;

11. pauž nožēlu par Baltkrievijas iestāžu lēmumu izbeigt EDSO biroja mandāta spēkā esamību Minskā; aicina Baltkrievijas iestādes atkārtoti izskatīt šo lēmumu un nodrošināt, ka vērā tiek ņemti to pienākumi pret EDSO;

12. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi pārskatīt ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju; uzsver, ka EKP virziens un dalībvalstu palīdzība Baltkrievijai ir jāpārorientē, lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai; atkārtoti norāda, cik nozīmīga ir Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta efektīva izmantošana;

13. šajā saistībā aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi un dalībvalstis atbalstīt demokrātiju Baltkrievijā, būtiski palielinot finanšu atbalstu neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un aicina palielināt Baltkrievijas studentiem piešķirto stipendiju skaitu;

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu par konferences „Solidarizēšanās ar Baltkrievijas atbalstītājiem” organizēšanu Varšavā un Viļņā un sagaida, ka Eiropas Savienība būs lielākā konferences atbalstītāja; uzsver, ka ir jāīsteno īpaši atbalsta pasākumi attiecībā uz aizturētajiem, viņu ģimenēm un personām, kuras Baltkrievijā cieš no represīviem pasākumiem;

15. neatlaidīgi mudina Komisiju palielināt finansiālo atbalstu Eiropas humanitāro zinātņu universitātei (EHU), kas atrodas Viļņā (Lietuva) un kas ir gatava uzņemt studentus, kuri pēc prezidenta 19. un 20. decembrī notikušajām prezidenta vēlēšanām vardarbīgu represiju rezultātā ir izslēgti no Baltkrievijas universitātēm;

16. aicina Eiropas Komisiju apturēt pašreizējo sadarbību un nesniegt palīdzību tiem Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļiem, kas ir valsts īpašumā;

17. mudina Eiropas Komisiju izstrādāt iniciatīvu, kurā tiktu analizētas iespējas izveidot īpašu atbalsta mehānismu, ar ko pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un demokrātiskām organizācijām sniegtu efektīvu un tiešu finansiālo un tehnisko palīdzību; šajā sakarībā aicina Komisiju izstrādāt to NVO reģistrēšanas mehānismu, kurām politisku motīvu dēļ atteikta reģistrācija Baltkrievijā un kuras ar šā mehānisma starpniecību varēs piekļūt ES programmām;

18. aicina Eiropā izveidot Baltkrievijas forumu, kas būtu struktūra demokrātiskas reformas veicināšanai Baltkrievijā un kurā būtu iekļauta demokrātiskā opozīcija, NVO, neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi un to sabiedrotie Eiropas Savienībā;

19. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi nekavējoties atjaunot Baltkrievijas vadošajām amatpersonām piemēroto vīzu izsniegšanas aizliegumu, to attiecinot arī uz tām personām un viņu tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas tieši iesaistījās 19. decembra represijās;

20. aicina Komisiju, Padomi un ES augsto pārstāvi atsaukt augsta līmeņa vizītes, Baltkrievijas dalību Austrumu partnerībā un citās ES programmās un iesaldēt kopīgo pagaidu plānu;

21. aicina Padomi apsvērt pārdomātu un mērķtiecīgu ekonomisko sankciju ieviešanu attiecībā uz Baltkrievijas valdībai piederošajiem uzņēmumiem, līdz bez nosacījumiem tiks atbrīvoti visi politieslodzītie;

22. aicina Komisiju, Padomi un ES augsto pārstāvi intensīvāk risināt sarunas par vīzu režīma atvieglojumiem un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem (izņemot diplomātiskās pases) nolūkā sekmēt cilvēku kontaktus;

23. pauž viedokli, ka sporta sacīkstes, piemēram, 2014. gada pasaules čempionātu hokejā, Baltkrievijā rīkot nedrīkst, kamēr valstī nav atbrīvoti politieslodzītie;

24. aicina Eiropas Savienības partnerus apvienot centienus, lai izveidotu starptautisku komisiju, kas objektīvi un detalizēti izmeklētu 2010. gada 19. un 20. decembra notikumus;

25. pauž nožēlu par Krievijas Federācijas nostāju, ka notikušās vēlēšanas un represijas jāuzskata par valsts iekšējo lietu; atzīst, ka Baltkrievijas kaimiņvalstīm un Eiropas Savienībai var būt nozīmīga ietekme, lai normalizētu stāvokli un veicinātu visu politieslodzīto tūlītēju un beznosacījumu atbrīvošanu;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Baltkrievijas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un EDSO Parlamentārajai asamblejai.