Förslag till resolution - B7-0047/2011Förslag till resolution
B7-0047/2011

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland

  18.1.2011

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben‑Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0044/2011

  Förfarande : 2011/2514(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0047/2011
  Ingivna texter :
  B7-0047/2011
  Antagna texter :

  B7‑0047/2011

  Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt resolutionen av den 17 december 2009 om Vitryssland,

  –   med beaktande av rådets beslut 2010/639/Gusp av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland, som förlängde både de restriktiva åtgärderna och upphävandet till och med den 31 oktober 2011,

  –   med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte den 25 oktober 2010,

  –   med beaktande av yttrandet av den 20 december 2010 från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) samt OSSE:s parlamentariska församling med de preliminära iakttagelserna och slutsatserna om presidentvalet i Vitryssland,

  –   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 december 2008 med titeln ”Östligt partnerskap” (KOM(2008)0823),

  –   med beaktande av förklaringen om det östliga partnerskapet, utfärdad vid Europeiska rådets möte den 19–20 mars 2009, och den gemensamma förklaringen om det östliga partnerskapet, utfärdad vid toppmötet om det östliga partnerskapet den 7 maj 2009 i Prag,

  –   med beaktande av kommissionens uttalande av den 21 november 2006 om att Europeiska unionen är beredd att förnya sitt förhållande till Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken,

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Vitryssland är ett europeiskt land och tillika ett av EU:s viktiga grannländer, och dess folk är fast beslutet att tillhöra Europa.

  B.  I förklaringen från toppmötet i Prag om det östliga partnerskapet bekräftas ånyo bland annat Vitrysslands uppslutning kring principerna för internationell rätt samt grundläggande värden såsom demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

  C. Rådet uppmanade vid upprepade tillfällen de vitryska myndigheterna att se till att valet hölls i enlighet med internationella normer och standarder för demokratiska val och Vitrysslands åtaganden i OSSE och FN.

  D. Rådet var inställt på att ytterligare fördjupa förbindelserna med Vitryssland och rentav tillerkänna landet en mer fördelaktig avtalsmässig ställning om landet kunde uppvisa påtagliga framsteg i fråga om respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

  E.  År 2008 upphävde rådet restriktionerna för resor till EU för vissa vitryska tjänstemän, inbegripet president Lukasjenko.

  F.  Av de preliminära iakttagelserna och slutsatserna från OSSE:s parlamentariska församling och OSSE/ODIHR om presidentvalet i Vitryssland framgick att de åtaganden som gjorts i OSSE inte fullgjordes i samband med valet.

  G. Polisens våldsamma tillslag mot demonstrationen den 19 december 2010 har, tillsammans med de ytterligare åtgärder som från myndighetshåll vidtagits mot den demokratiska oppositionen, de fria medierna och det civila samhällets aktivister, fördömts av Europaparlamentets talman, EU:s höga representant samt FN:s generalsekreterare.

  1.  Europaparlamentet erkänner att Europeiska unionens tidigare tillnärmningspolitik gentemot Vitryssland har misslyckats. Parlamentet upprepar sin stora bestörtning över den situation som råder i Vitryssland efter valet, och betonar att de brister som förelåg vad gäller genomförandet av valet, och i synnerhet det våld och de frihetsberövanden som förekom efter valet, innebär att förbindelserna mellan EU och Vitryssland nu står vid skiljevägen.

  2.  Europaparlamentet anser att EU:s eventuella målsättningar för förbindelserna med Vitryssland under nuvarande omständigheter bör utarbetas med hänsyn till behovet av ett regimskifte som återspeglar medborgarnas röster i ett fritt och rättvist val.

  3.  I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet de vitryska myndigheterna att utarbeta en tydlig färdplan för en demokratisk reform som leder fram till att ett nytt presidentval hålls under rättvisa former och med stöd från de internationella organisationerna.

  4.  Europaparlamentet fördömer det brutala våld som polisen och KGB använde mot de protesterande på valdagen, och uttrycker i synnerhet sin harm över ett brutalt angrepp mot Uladzimir Njakliajeŭ, som utgör grova kränkningar av de grundläggande demokratiska principerna, såsom mötes- och yttrandefriheten, liksom av de mänskliga rättigheterna.

  5.  Europaparlamentet fördömer Vitrysslands myndigheter för att de inte låtit de frihetsberövade få obehindrad tillgång till juridiskt bistånd och framför allt inte till läkarvård. Parlamentet insisterar på att samtliga frihetsberövade personer som har behov av akut eller långvarig och regelbunden läkarvård erbjuds tillbörlig läkarvård och omsorg.

  6.  Europaparlamentet fördömer att sju av de nio alternativa presidentkandidaterna och över 700 protesterande har gripits och frihetsberövats.

  7.  Europaparlamentet är oroat över de vitryska myndigheternas straffrättsliga lagföring av presidentkandidater och demokratiska oppositionsledare liksom av ett stort antal civilrättsaktivister, journalister, lärare och studenter. Parlamentet är i synnerhet oroat över de vitryska myndigheternas försök att tvångsomhänderta Danil Sannikov. Danil Sannikov är tre år gammal och son till presidentkandidat Andrej Sannikov och den undersökande journalisten Irina Chalip, vilka har suttit i fängelse sedan valet den 19 december 2010.

  8.  Europaparlamentet kräver att alla som frihetsberövats på valdagen och i efterspelet till den omedelbart och utan villkor ska försättas på fri fot, tillsammans med den samvetsfånge som erkänts av Amnesty International (Mikalaj Autuchovitj).

  9.  Europaparlamentet fördömer förtrycket av och trakasserierna mot det civila samhällets aktivister efter valdagen, där det bland annat har ingått husrannsakningar i massiv skala i privata lägenheter samt i kontorslokaler för massmedierna och organisationer inom det civila samhället. Dessutom har personer relegerats från universiteten och avskedats från sina arbeten.

  10. Europaparlamentet fördömer att ett antal större webbplatser på Internet spärrades på valdagen i Vitryssland, bland dem kanaler till nätverk samt webbplatser för oppositionen.

  11. Europaparlamentet beklagar de vitryska myndigheternas beslut att avsluta uppdraget för OSSE:s kontor i Minsk, och uppmanar de vitryska myndigheterna att dels ompröva detta beslut, dels se till att deras skyldigheter inom ramen för OSSE respekteras.

  12. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s höga representant att se över EU:s Vitrysslandspolitik. Parlamentet understryker att den europeiska grannskapspolitiken och det nationella stödet till Vitryssland bör läggas om så att lämpligt stöd till det civila samhället garanteras, och upprepar hur viktigt det är att det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter används effektivt.

  13. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet, kommissionen och EU:s höga representant samt medlemsstaterna att stödja demokratin i Vitryssland genom att avsevärt öka det ekonomiska stödet till oberoende medier och organisationer inom det civila samhället samt att anslå flera stipendier till vitryska studerande.

  14. Europaparlamentet välkomnar initiativet att organisera givarkonferensen ”Solidaritet med Vitryssland” i Warszawa och Vilnius, och förväntar sig att EU kommer att vara en av de största givarna. Parlamentet framhåller behovet av särskilda stödåtgärder för frihetsberövade personer, deras familjer samt för dem som riskerar repressiva åtgärder i Vitryssland.

  15. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att utöka det ekonomiska stödet till European Humanities University (EHU) som verkar i Vilnius i Litauen, med tanke på att universitetet är villigt att ta emot studerande som relegerats från vitryska universitet efter det våldsamma polistillslaget efter presidentvalet den 19‑20 december 2010 i Vitryssland.

  16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avbryta det pågående samarbetet med statsägda medier i Vitryssland och upphöra med sitt stöd till dem.

  17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till att undersöka om det skulle gå att inrätta en särskild mekanism för effektivt och direkt ekonomiskt och tekniskt stöd till det civila samhället samt till de oberoende medierna och demokratiska politiska organisationer i Vitryssland. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en mekanism för registrering av icke-statliga organisationer som av politiska skäl vägras registrering i Vitryssland, för att de ska kunna dra nytta av EU:s program.

  18. Europaparlamentet efterlyser ett gemensamt forum för Europa och Vitryssland, vilket skulle kunna tjäna till att främja en demokratisk reform i Vitryssland och där en demokratisk opposition, icke-statliga organisationer, oberoende medier samt dessas samtalspartner i EU skulle medverka.

  19. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s höga representant att omedelbart återinföra viseringsförbudet för de ledande myndigheterna i Vitryssland, och att utöka förbudet till att gälla för en rad personer som var direkt inblandade i de repressiva åtgärder som vidtogs den 19 december 2010, och för deras familjer.

  20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att ställa in alla besök på hög nivå, tills vidare upphäva Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapet och andra EU-program samt blockera den gemensamma interimsplanen.

  21. Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att införa smarta och riktade ekonomiska sanktioner mot vitryska statsägda företag fram till dess att samtliga politiska fångar villkorslöst har frigetts.

  22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s höga representant att intensifiera arbetet med förhandlingsdirektiven om avtal om viseringslättnader och återtagandeavtal (med undantag för diplomatpass) för att öka kontakterna människor emellan.

  23. Europaparlamentet anser att idrottstävlingar såsom världsmästerskapen i ishockey 2014 inte bör hållas i Vitryssland så länge som det finns politiska fångar i landet.

  24. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens partner att göra gemensamma insatser för att inrätta en internationell kommission för en objektiv och ingående undersökning av händelserna den 19–20 december 2010.

  25. Europaparlamentet beklagar Rysslands beslut att erkänna valet och beskriva förtrycket som en ”inre angelägenhet”. Parlamentet erkänner den betydelse som Vitrysslands grannländer och även EU kan få för en normalisering av situationen och för att uppmuntra till ett villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar.

  26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Vitrysslands president, regering och parlament samt till Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.