Предложение за резолюция - B7-0052/2011Предложение за резолюция
B7-0052/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на християните във връзка с религиозната свобода

17.1.2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2011/2521(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0052/2011
Внесени текстове :
B7-0052/2011
Приети текстове :

B7‑0052/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението на християните във връзка с религиозната свобода

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции,

–   като взе предвид член 18 от Устава на ООН и Международния пакт за граждански и политически права, както и член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност и вероизповедание,

–   като взе предвид резолюциите на ВКБООН за борба с „оклеветяването на религиите“,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник

A. като има предвид, че на 1 януари 2011 г. терористично нападение над църква на християни-копти в Александрия причини смъртта на 21 души и рани няколко десетки души – както християни, така и мюсюлмани,

Б.  като има предвид, че на 24 декември 2010 г. бяха нападнати няколко църкви в Maiduguri, а на 25 декември имаше бомбени нападения в нигерийския град Jos, при което загинаха 38 цивилни лица, а няколко десетки бяха ранени,

В.  като има предвид, че на 25 декември 2010 г. в Jolo (Филипините) в една християнска църква бомба избухна и рани няколко души,

Г.  като има предвид, че на 25 декември 2010 г. в селата Rizokarpaso и Ayia Triada на полуостров Карпазия в окупираната част на Кипър турските окупационни сили прекъснаха насилствено рождественската литургия, която се провеждаше за кипърските гърци от анклава,

Д. като има предвид, че съгласно член 18 от Устава на ООН и Международният пакт за граждански и политически права, както и съгласно член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз, „всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.“,

Е.  като има предвид, че в няколко резолюции на ВКБООН се призовават „всички държави, в рамките на техните национални правни системи и в съответствие с международните инструменти за правата на човека, да вземат всички подходящи мерки за борба с омразата, дискриминацията, нетърпимостта и проявите на насилие, сплашване и принуда, породени от религиозна нетърпимост, включително нападенията над религиозни обекти, и да насърчават разбирателство, търпимост и зачитане по въпросите, свързани със свободата на религиозна принадлежност или вероизповедание“,

1.  силно осъжда бомбеното нападение над църквите в Александрия, Нигерия и Филипините; категорично отхвърля всякакъв вид насилие, дискриминация и нетърпимост, основани на религиозна принадлежност и вероизповедание, спрямо вярващи, вероотстъпници и невярващи;

2.  изразява съболезнованията си на семействата на жертвите и на ранените при неотдавнашните нападения срещу религиозни деноминации; призовава засегнатите правителства да разследват нападенията, за да гарантират, че те няма да останат ненаказани;

3.  осъжда насилственото прекъсване на рождественската литургия, чествана на Коледа от оставащите 300 християни в окупираната част на Кипър от страна на турския окупационен режим; подчертава, че това представлява нарушение на основното човешко право да се упражнява религиозна свобода, на Европейската конвенция за правата на човека и на Третото Виенско споразумение (1975 г.) относно условията на живот на кипърските гърци, останали в окупираната част на Кипър;

4.  подчертава, че правото на свобода на мисълта, съвестта и религията е основно право на човека, гарантирано от международни правни инструменти; в същото време повтаря отново ангажираността си с основното понятие за взаимна зависимост между всички права на човека;

5.  отхвърля превръщането на религията в инструмент в различни политически конфликти; подкрепя всички инициативи, насочени към насърчаване на диалога и взаимното уважение между религиозни общности; призовава всички правителства и религиозни органи да насърчават търпимост и зачитане на свободата на религиозна принадлежност и да предприемат инициативи срещу омразата; призовава правителствата да гарантират свобода на религиозната принадлежност и вероизповеданието; повтаря отново ангажираността си с ценностите на секуларизма;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на правителствата и парламентите на държавите-членки.