Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0052/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0052/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl krikščionių padėties atsižvelgiant į religijos laisvę

17.1.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2521(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0052/2011
Pateikti tekstai :
B7-0052/2011
Priimti tekstai :

B7‑0052/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl krikščionių padėties atsižvelgiant į religijos laisvę

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į JT Chartijos ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnius, ir į ES pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į JTŽTT rezoliucijas dėl kovos su „religijų šmeižimu“,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl 2011 m. sausio 1 d. įvykdyto koptų krikščionių bažnyčios Aleksandrijoje teroristinio išpuolio žuvo 21 žmogus iš abiejų – ir krikščionių, ir musulmonų – bendruomenių ir daug jų buvo sužeista,

B.  kadangi 2010 m. gruodžio 24 d. įvykdyti kelių Maidugūrio bažnyčių užpuolimai, o gruodžio 25 d. buvo vykdomi sprogdinimai Nigerijos Džoso mieste, ir dėl to žuvo 38 civiliai gyventojai ir daug jų buvo sužeista,

C. kadangi 2010 m. gruodžio 25 d. Jolo (Filipinai) krikščionių bažnyčioje susprogdinta bomba ir sužeista keletas žmonių,

D. kadangi 2010 m. gruodžio 25 d. okupuotoje Kipro dalyje esančio Karpasijos pusiasalio Rizokarpaso ir Hagia Triados kaimuose Turkijos okupacinio režimo atstovai jėga nutraukė Kalėdų mišias, kurios buvo aukojamos okupuotoje teritorijoje gyvenantiems Kipro graikams,

E.  kadangi pagal JT Chartijos ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnius ir pagal ES pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnį „Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę“; kadangi ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, mokant tikėjimo, jį praktikuojant, laikant pamaldas ar atliekant tikėjimo apeigas,

F.  kadangi keliose JTŽTT rezoliucijose raginama, kad visos valstybės, laikydamosi tarptautinių dokumentų žmogaus teisių klausimais, nacionaliniuose teisės aktuose imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamos kovoti su religinės netolerancijos skatinama neapykanta, diskriminacija, netolerancija ir smurto aktais, bauginimu ir prievarta, įskaitant išpuolius prieš religines vietas, ir skatinti su religija ar tikėjimo laisve susijusių klausimų supratimą ir toleranciją bei pagarbą jiems,

1.  griežtai smerkia prie Šventųjų bažnyčios Aleksandrijoje, Nigerijoje ir Filipinuose įvykdytus sprogdinimus, griežtai smerkia visų formų smurtą religijos ir įsitikinimų pagrindu prieš tikinčius, tikėjimo atsisakiusius ir netikinčius asmenis, jų diskriminaciją ir netoleranciją;

2.  reiškia užuojautą per neseniai įvykdytus išpuolius prieš religines bendruomenes žuvusių asmenų šeimoms ir sužeistiesiems; ragina atitinkamas vyriausybes ištirti išpuolius siekiant užtikrinti, kad jų vykdytojai neliktų nenubausti;

3.  smerkia tai, kad Turkijos okupacinis režimas jėga nutraukė Kalėdų mišias, kurias Kalėdų dieną šventė okupuotoje Kipro teritorijoje likusių 300 krikščionių; pabrėžia, kad tai yra pagrindinės žmogaus teisės naudotis religijos laisve, Europos žmogaus teisių konvencijos ir 3-ojo Vienos susitarimo (1975), kuriame nustatomos okupuotoje Kipro teritorijoje izoliuotai gyvenančių Kipro graikų gyvenimo sąlygos, pažeidimas;

4.  pažymi, kad teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra pagrindinė žmogaus teisė, kuri užtikrinama tarptautinės teisės dokumentuose; taip pat primena savo įsipareigojimą remti pagrindinę visų žmogaus teisių tarpusavio priklausomybės sąvoką;

5.  smerkia manipuliavimą religija įvairiuose politiniuose konfliktuose; remia visas iniciatyvas, kurių tikslas – skatinti dialogą ir abipusę religinių bendruomenių pagarbą; ragina visas vyriausybes ir visas religines institucijas skatinti toleranciją ir pagarbą religijos laisvei ir imtis iniciatyvos kovojant su neapykanta; reikalauja, kad vyriausybės užtikrintų religijos ir tikėjimo laisvę; dar kartą primena savo įsipareigojimą remti pasaulietiškumo principą;

6.  paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.