Projekt rezolucji - B7-0052/2011Projekt rezolucji
B7-0052/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania

17.1.2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Procedura : 2011/2521(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0052/2011
Teksty złożone :
B7-0052/2011
Teksty przyjęte :

B7‑0052/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje,

–   uwzględniając art. 18 Karty Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz art. 10 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–   uwzględniając deklarację ONZ z 1981 r. w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji ze względu na wyznanie lub przekonania,

–   uwzględniając rezolucje Komisji Praw Człowieka ONZ w sprawie zwalczania zniesławiania religii,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w wyniku zamachu terrorystycznego na kościół koptyjski w Aleksandrii przeprowadzonego w dniu 1 stycznia 2011 r. zginęło 21 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych zarówno ze wspólnot chrześcijańskich, jak i muzułmańskich;

B.  mając na uwadze, że dnia 24 grudnia 2010 r. zorganizowano zamachy na kilka kościołów w Maiduguri, a dnia 25 grudnia podłożono bomby w mieście Jos w Nigerii, w wyniku czego śmierć poniosło 38 cywilów, a kilkadziesiąt zostało rannych,

C. mając na uwadze, że dnia 25 grudnia 2010 r. w Jolo (Filipiny) wybuch bomby w chrześcijańskim kościele ranił kilkanaście osób,

D. mając na uwadze, że dnia 25 grudnia 2010 r. w miejscowości Rizokarpaso i Hagia Triada na półwyspie Karpas w okupowanej części Cypru turecki reżim okupacyjny przerwał siłą bożonarodzeniową mszę celebrowaną dla enklawy cypryjskich Greków;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 18 Karty Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej „każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach”,

F.  mając na uwadze kilka rezolucji Komisji Praw Człowieka ONZ, które wzywają: „wszystkie państwa, zgodnie z ich narodowymi ramami prawnymi oraz międzynarodowymi instrumentami dotyczącymi praw człowieka, do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zwalczania nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i aktów przemocy, zastraszania i wymuszenia z powodów nietolerancji religijnej, w tym zamachów w miejscach kultu, a także do szerzenia zrozumienia, tolerancji i szacunku w kwestiach związanych z wolnością wyznania i przekonań”,

1.  surowo potępia zamachy bombowe na kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Aleksandrii, Nigerii i na Filipinach; zdecydowanie potępia wszelkie przejawy przemocy, dyskryminacji i nietolerancji ze względu na wyznanie i przekonania, skierowane przeciwko wiernym, apostatom i niewierzącym;

2.  składa kondolencje rodzinom ofiar i rannych w ostatnich zamachach skierowanych przeciwko wspólnotom religijnym; wzywa zainteresowane rządy do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tych zamachów, aby sprawcy nie pozostali bezkarni;

3.  potępia przerwanie z użyciem siły przez turecki reżim okupacyjny chrześcijańskiej mszy odprawianej w dniu Bożego Narodzenia z udziałem 300 chrześcijan pozostających w okupowanej części Cypru; podkreśla, że stanowi to naruszenie podstawowego prawa człowieka do korzystania z wolności religii, EKPC, oraz III Porozumienia wiedeńskiego (1975 r.) określającego warunki życia dla enklawy cypryjskich Greków z okupowanej części Cypru;

4.  podkreśla, że prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania to fundamentalne prawo człowieka, gwarantowane przez międzynarodowe instrumenty prawne; przypomina jednocześnie o swoim zaangażowaniu w podstawową koncepcję współzależności wszystkich praw człowieka;

5.  potępia instrumentalizację religii w licznych konfliktach politycznych; popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do wspierania dialogu i wzajemnego poszanowania między wspólnotami religijnymi; wzywa wszystkie rządy i władze religijne do propagowania tolerancji, poszanowania wolności wyznania i do podejmowania inicjatyw przeciwko nienawiści; zwraca się do rządów o zagwarantowanie wolności wyznania i przekonań; przypomina o swoim poparciu dla wartości jaką jest sekularyzm;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.