Návrh usnesení - B7-0053/2011Návrh usnesení
B7-0053/2011

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku

17. 1. 2011

předložené na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski, Tadeusz Cymański za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0044/2011

Postup : 2011/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0053/2011
Předložené texty :
B7-0053/2011
Přijaté texty :

B7‑0053/2011

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o politické situaci v Bělorusku,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. prosince 2008 o Východním partnerství (KOM(2008)0823),

–   s ohledem na prohlášení Evropské rady o Východním partnerství přijaté na jejím zasedání ve dnech 19. a 20. března 2009 a na společné prohlášení z pražského summitu o Východním partnerství ze dne 7. května 2009,

–   s ohledem na prohlášení o Východním partnerství, které vydala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 10. a 11. prosince 2009,

–   s ohledem na závěry ze zasedání ministrů zahraničí zemí Východního partnerství ze dne 13. prosince 2010,

–   s ohledem na závěry o Bělorusku přijaté na 2897. zasedání Rady pro vnější vztahy dne 13. října 2008, na 2974. zasedání Rady pro vnější vztahy dne 17. listopadu 2009 a na 3041. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 25. října 2010,

–   s ohledem na dialog mezi EU a Běloruskem o lidských právech,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se všeobecně uznává, že Lukašenkův režim postrádá demokratickou legitimitu, neboť soustavně brání svobodným a spravedlivým prezidentským a parlamentním volbách, a zůstává proto poslední evropskou diktaturou,

B.  vzhledem k tomu, že poslední prezidentské volby proběhly v Bělorusku dne 19. prosince 2010,

C. vzhledem k tomu, že podle různých nezávislých průzkumů, včetně průzkumu provedeného televizní stanicí Belsat, obdržel Lukašenko 30–45 % hlasů, zatímco podle oficiálních výsledků jej podpořilo 80 % voličů,

D. vzhledem k tomu, že podle oficiálních pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nezaručovaly volební postupy transparentnost a kontrolu při sčítání hlasů, přestože v období volební kampaně byly zaznamenány určité pozitivní změny, zejména širší přístup opozičních kandidátů ke sdělovacím prostředkům;

E.  vzhledem k tomu, že podle předběžných závěrů pozorovatelské mise OBSE nesplňovaly volby v Bělorusku mezinárodně uznávané demokratické standardy,

F.  vzhledem k tomu, že činnost běloruských orgánů po prezidentských volbách odsoudily členské státy EU, zejména Polsko, Německo a Švédsko, a rovněž baronka Ashtonová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, spolu s ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou ve společném prohlášení ze dne 23. prosince 2010,

G. vzhledem k tomu, že pokojnou demonstraci proti výsledkům nedávných prezidentských voleb v Bělorusku rozehnala policie,

H. vzhledem k tomu, že jeden ze soupeřů prezidenta Lukašenka v nedávných prezidentských volbách Vladimir Nekľajev byl krutě zbit policisty a spolu se třemi dalšími prezidentskými kandidáty je dosud ve vazbě bez přístupu k lékařské péči;

I.   vzhledem k tomu, že sedm prezidentských kandidátů a přes dvacet opozičních vůdců bylo obviněno z organizování protivládních demonstrací a masových nepokojů,

 

J.   vzhledem k tomu, že běloruské orgány provádějí prohlídky bytů opozičních vůdců a novinářů, včetně členů organizace Charta 97, jejíž zakladatel byl dne 3. září 2010 nalezen mrtev,

K. vzhledem k tomu, že celková situace v oblasti občanských a demokratických lidských práv v Bělorusku zůstává neuspokojivá, přestože v minulosti došlo k určitým zlepšením, jako bylo například propuštění všech politických vězňů v roce 2008,

L.  vzhledem k tomu, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko dne 2. listopadu 2009 prohlásil, že „vztahy s Evropskou unií jakožto mocným a jednotným partnerem patří mezi zásadní faktory zajištění nezávislosti a svrchovanosti Běloruska a jeho hospodářského, vědeckého a technologického pokroku“,

1.  odsuzuje porušování lidských práv v Běloruské republice, k němuž v poslední době dochází a  které je namířeno proti občanské společnosti, nezávislým sdělovacím prostředkům a vůdcům opozice, zejména soupeřům prezidenta Lukašenka v nedávno proběhnuvších prezidentských volbách;

2.  vyzývá běloruskou vládu, aby okamžitě propustila všechny politické vězně, kteří byli uvězněni v souvislosti s posledními prezidentskými volbami, a to včetně čtyř prezidentských kandidátů – Andreje Sannikova, Alese Michaleviče, Mikoly Statkeviče a Vladimira Nekľajeva – a mnoha dalších, kteří byli zatčeni za to, že uplatnili právo projevit svůj politický názor;

3.  vyzývá běloruskou vládu, aby zrušila domácí vězení mnoha dalších politických vězňů, včetně prezidentského kandidáta Běloruské křesťanské demokracie Vitala Rymašeuského;

4.  vyzývá běloruské orgány, aby tyto prezidentské kandidáty a opoziční vůdce zprostily všech obvinění, kterým čelí v souvislosti s nedávnými prezidentskými volbami;

5.  vyzývá k vyslání pozorovatelské mise EU do Běloruska, která by zkoumala současnou politickou situaci a podávala zprávy Evropskému parlamentu;

6.  vyzývá běloruskou vládu, aby potvrdila, že je ochotna vytvořit příznivé podmínky pro plodnější spolupráci mezi EU a Běloruskem;

7.  vyzývá běloruskou vládu, aby okamžitě přestala zatýkat a vyslýchat skutečné a domnělé politické odpůrce a aby radikálně zlepšila podmínky pro občanskou společnost, nezávislost médií a činnost politické opozice v Bělorusku;

8.  vyjadřuje naději, že běloruský ústavní soud zruší výsledky voleb z důvodu nesrovnalostí a že běloruská vláda pak umožní, aby se prezidentské volby z roku 2010 pořádaly znovu, tentokrát podle standardů schválených OBSE/ODIHR a za přítomnosti rozsáhlé a dlouhodobé volební pozorovatelské mise EU na běloruském území, a doufá, že výsledky těchto nových voleb proto dojdou mezinárodního uznání a obnoví demokratickou legitimitu úřadu běloruského prezidenta, k čemuž rovněž dne 10. ledna 2011 vyzvalo sedm opozičních stran;

9.  vyzývá k obnovení a rozšíření sankcí EU proti běloruským představitelům, které byly v roce 2008 pozastaveny;

10. je přesvědčen, že EU by měla vypracovat plán postupně zaváděných sankcí vázaných na přísné podmínky, počínaje obnovením zákazu udělování víz, dokud nebudou všechny zatčené a zadržované osoby propuštěny a zproštěny všech obvinění; jestliže běloruské orgány včas neučiní v tomto směru patřičné kroky, budou přijata nová, přísnější opatření, např. diplomatické a ekonomické sankce;

11. vyzývá Radu, Komisi a mezinárodní demokratické společenství jako celek, aby rozšířily svou podporu občanské společnosti a politické opozici v Bělorusku, zejména tím, že zjednoduší vízový režim pro občany, kteří kvůli své činnosti jako opoziční vůdci přišli o zaměstnání a o vzdělávací příležitosti;

12. požaduje, aby došlo ke zjednodušení a zlepšení dostupnosti prostředků EU pro běloruské organizace, ať už jsou běloruskými orgány registrované, nebo zakázané;

13. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby poskytly finanční podporu nezávislým sdělovacím prostředkům, například televizi Belsat, rozhlasové stanici Radio Racja nebo Evropskému rádiu pro Bělorusko; současně odsuzuje případ, kdy byly programy vysílané ve státní běloruské televizi financovány ze zdrojů Evropské komise;

14. doporučuje členským státům Evropské unie a ostatním státům, které sdílejí na tyto otázky stejný názor, aby revidovaly své ekonomické vztahy s Běloruskem; v této souvislosti doporučuje, aby podnikatelé v Evropské unii přehodnotili podmínky, na nichž je založena jejich spolupráce s běloruskými podniky a společnostmi;

15. přikládá velký význam liberalizaci politických, občanských a lidských práv a posilování právního státu v Bělorusku a zdůrazňuje, že další porušování těchto práv povede ke zhoršení vztahů mezi EU a Běloruskem včetně cílených politických a ekonomických sankcí;

16. žádá běloruskou vládu, aby opozičním vůdcům povolila podílet se na činnosti Euronestu;

17. žádá běloruské a mezinárodní orgány, aby řádně vyšetřily smrt Olega Bebenina, zakladatele Charty 97 a poradce prezidentského kandidáta Andreje Sannikova, jehož tělo bylo nalezeno dne 3. září 2010;

18. opakuje, že Evropská unie je připravena znovu oživit své vztahy s Běloruskem v rámci evropské politiky sousedství, pokud běloruská vláda prokáže – na základě jednoznačných ukazatelů – že bezpodmínečně podporuje demokratické hodnoty a základní lidská práva,

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.