Resolutsiooni ettepanek - B7-0053/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0053/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Valgevenes

17.1.2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski, Tadeusz Cymański fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0044/2011

Menetlus : 2011/2514(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0053/2011
Esitatud tekstid :
B7-0053/2011
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0053/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene poliitilise olukorra kohta;

–   võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2008. aasta teatist idapartnerluse kohta (KOM(2008)0823);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19. ja 20. märtsi 2009. aasta kohtumisel vastu võetud deklaratsiooni idapartnerluse kohta ning 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse teemalisel tippkohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsiooni;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 10. ja 11. detsembri 2009. aasta kohtumisel tehtud avaldust idapartnerluse kohta;

–   võttes arvesse idapartnerluse välisministrite 13. detsembri 2010. aasta kohtumise järeldusi;

–   võttes arvesse välissuhete nõukogu 13. oktoobri 2008. aasta kohtumise (nr 2897), välissuhete nõukogu 17. novembri 2009. aasta kohtumise (nr 2974) ning välisasjade nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta kohtumise (nr 3041) järeldusi Valgevene kohta;

–   võttes arvesse ELi ja Valgevene inimõigustealast dialoogi;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et on üldiselt teada, et Lukašenka režiimil puudub demokraatlik legitiimsus, sest see on seisnud pidevalt vastu vabadele ja õiglastele presidendi- ja parlamendivalimistele ning on Euroopa viimane diktatuur;

B.  arvestades, et Valgevene viimased presidendivalimised toimusid 19. detsembril 2010;

C. arvestades, et erinevate sõltumatute uuringute järgi, millest ühe viis läbi TV Belsat, sai Lukašenka 30–45% häältest, kuid ametlike tulemuste kohaselt oli tema toetus 80% tasemel;

D. arvestades, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ametlike vaatlejate hinnangul ei taganud valimismenetlus häälte lugemisel läbipaistvust ja vastutust, ehkki valimiskampaania perioodil täheldati mõningaid edusamme, nt opositsioonikandidaatide paremat juurdepääsu meediale;

E.  arvestades, et OSCE vaatlusmissiooni esialgsed tulemused näitavad, et Valgevene valimised ei vastanud rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele standarditele;

F.  arvestades, et Valgevene ametivõimude tegevuse pärast presidendivalimisi on hukka mõistnud ELi liikmesriigid – eelkõige Poola, Saksamaa ja Rootsi –, aga ka liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja paruness Ashton koos USA riigisekretäri Hillary Clintoniga 23. detsembril 2010 esitatud ühisavalduses;

G. arvestades, et politsei ajas laiali rahumeelse meeleavalduse, kus protesteeriti Valgevene hiljutiste presidendivalimiste tulemuste vastu;

H. arvestades, et üks president Lukašenka oponente hiljutistel presidendivalimistel, Vladimir Nekljajev, peksti politsei poolt rängalt läbi ning pandi vangi, kus teda hoitakse siiani koos veel kolme presidendikandidaadiga, ning talle ei võimaldata arstiabi;

I.   arvestades, et seitset presidendikandidaati ja enam kui 20 opositsioonijuhti süüdistatakse valitsusvastaste meeleavalduste ja massirahutuste korraldamises;

J.   arvestades, et Valgevene ametivõimud otsivad läbi opositsioonijuhtide ja ajakirjanike kodusid, kusjuures mõned neist kuuluvad organisatsiooni „Harta 97”, mille asutaja leiti 3. septembril 2010 surnuna;

K. arvestades, et Valgevene üldine tsiviil- ja demokraatlike inimõiguste olukord on jätkuvalt mitterahuldav, hoolimata mõnedest varasematest edusammudest, nt kõikide poliitvangide vabastamisest 2008. aastal;

L.  arvestades, et Valgevene president Aleksandr Lukašenka deklareeris 2. novembril 2009. aastal, et „suhted Euroopa Liidu kui tugeva ja tervikliku partneriga on üks põhitegureid Valgevene sõltumatuse ja suveräänsuse ning majandusliku, teadusliku ja tehnoloogilise arengu tagamisel”,

1.  mõistab hukka hiljutised kodanikuühiskonna liikmete, sõltumatu meedia esindajate ja opositsioonijuhtide, eriti hiljutistel presidendivalimistel president Lukašenka oponentideks olnud isikute inimõiguste rikkumised Valgevene Vabariigis;

2.  palub Valgevene valitsusel vabastada viivitamata kõik poliitvangid, kes on vangistatud seoses hiljutiste presidendivalimistega, teiste seas neli presidendikandidaati (Andrei Sannikov, Ales Mihhalevitš, Mikola Statkevitš ja Vladimir Nekljajev) ning paljud teised, kes on vahistatud selle eest, et nad on kasutanud õigust väljendada oma poliitilisi seisukohti;

3.  palub Valgevene valitsusel vabastada koduarestist paljud teised poliitvangid, teiste seas Valgevene kristlike demokraatide presidendikandidaat Vital Rõmaševski;

4.  palub Valgevene ametivõimudel loobuda kõigist süüdistustest, mis on presidendikandidaatide ja opositsioonijuhtide vastu hiljutiste presidendivalimistega seoses esitatud;

5.  palub saata Valgevenesse ELi vaatlusmissiooni, et uurida praegust poliitilist olukorda ja anda selle kohta Euroopa Parlamendile aru;

6.  palub Valgevene valitsusel kinnitada valmisolekut luua soodsamad tingimused ELi ja Valgevene viljakamaks koostööks;

7.  palub Valgevene valitsusel viivitamata lõpetada tegelike ja kujuteldavate poliitiliste vastaste vahistamised ja ülekuulamised ning muuta radikaalselt paremaks Valgevenes tegutseva kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja poliitilise opositsiooni olukorra;

8.  avaldab lootust, et Valgevene konstitutsioonikohus tühistab rikkumiste tõttu valimistulemused ning Valgevene valitsus lubab 2010. aasta presidendivalimised uuesti korraldada – vastavalt OSCE ODIHRi poolt heaks kiidetud standarditele ja nii, et riigis viibib ulatuslik ja pikaajaline ELi valimiste vaatlusmissioon, mis tähendaks, et valimiste tulemused pälvivad rahvusvahelise tunnustuse ja taastavad Valgevene presidendi ametikoha legitiimsuse, nagu on 10. jaanuaril 2011 nõudnud ka seitse opositsioonierakonda;

9.  nõuab 2008. aastal peatatud Valgevene ametivõimude vastaste ELi sanktsioonide uuendamist ja pikendamist;

10. usub, et EL peaks kehtestama tingimuste rangel täitmisel põhineva samm-sammult rakendatavate sanktsioonide kava, alustades viisakeelu taastamisest, kuni kõik kõnealused kinnipeetavad ja vahistatud on vabaks lastud ning süüdistustest vabastatud; märgib, et Valgevene ametivõimude poolt selles osas õigeaegsete meetmete võtmata jätmisega kaasneb uute rangemate meetmete, nt diplomaatiliste ja majanduslike sanktsioonide kehtestamine;

11. palub nõukogul, komisjonil ja rahvusvahelisel demokraatlikul kogukonnal tervikuna toetada Valgevene kodanikuühiskonda ja poliitilist opositsiooni, eriti viisalihtsustuse abil inimeste jaoks, kes on kaotanud töö- ja haridusvõimalused oma tegevuse tõttu opositsioonijuhtidena;

12. nõuab, et Valgevene organisatsioonidel – nii registreeritud kui ka Valgevene ametivõimude poolt keelatud organisatsioonidel – oleks lihtsam ja parem juurdepääs ELi vahenditele;

13. palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel anda rahalist toetust sõltumatule meediale, nagu Belsat TV, Radio Racja ja European Radio for Belarus; mõistab samal ajal hukka Valgevene riiklikus televisioonis edastatud saadete rahastamise Euroopa Komisjoni vahenditest;

14. soovitab Euroopa Liidu liikmesriikidel ja ELi seisukohti jagavatel riikidel üle vaadata majandussuhted Valgevenega; sellega seoses soovitab, et ELi äriringkonnad vaataksid uuesti läbi tingimused, millele nende koostöö Valgevene ettevõtete ja äriühingutega rajatud on;

15. peab väga oluliseks poliitiliste, tsiviil- ja inimõiguste liberaliseerimist ning õigusriigi tugevdamist Valgevenes ning rõhutab, et nende õiguste jätkuv rikkumine toob kaasa ELi ja Valgevene suhete halvenemise, muu hulgas suunatud poliitiliste ja majandussanktsioonide taaskehtestamise;

16. palub Valgevene valitsusel anda opositsioonijuhtidele luba osaleda Euronesti töös;

17. palub Valgevene ja rahvusvahelistel ametiasutustel uurida nõuetekohaselt „Harta 97” asutaja ja presidendikandidaat Andrei Sannikovi nõustaja Oleg Bebenini surma, kelle surnukeha leiti 3. septembril 2010;

18. kordab taas, et Euroopa Liit on valmis parandama suhteid Valgevenega Euroopa naabruspoliitika raamistikus tingimusel, et Valgevene valitsus näitab üles tingimusteta toetust demokraatlikele väärtustele ja põhilistele inimõigustele, tõestades seda konkreetsete näitajate saavutamise abil;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE parlamentaarsele assambleele ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsele assambleele, Sõltumatute Riikide Ühenduse sekretariaadile ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.