Návrh usnesení - B7-0055/2011Návrh usnesení
B7-0055/2011

NÁVRH USNESENÍ o prezidentských volbách v Bělorusku

17. 1. 2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL

Postup : 2011/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0055/2011
Předložené texty :
B7-0055/2011
Přijaté texty :

B7‑0055/2011

Usnesení Evropského parlamentu o prezidentských volbách v Bělorusku

Evropský parlament,

–   s ohledem na předběžná zjištění a závěry o prezidentských volbách v Bělorusku konaných dne 19. prosince 2010, které dne 20. prosince 2010 zveřejnil Úřad pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) společně s Parlamentním shromážděním OBSE,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že OBSE vyslala přibližně 452 mezinárodních pozorovatelů ze 44 zemí, včetně 63 členů Parlamentního shromáždění OBSE,

B.  vzhledem k tomu, že mise OBSE pro sledování průběhu voleb došla k závěru, že Bělorusko musí ještě intenzivně pracovat na plnění svých závazků vůči OBSE, ačkoliv některá konkrétní zlepšení lze již konstatovat; vzhledem k tomu, že celkově byl průběh voleb sice hodnocen kladně, ale při sčítání hlasů došlo k jeho znatelnému zhoršení, a tedy k oslabení kroků, jež byly podniknuty ke zlepšení voleb; vzhledem k tomu, že sčítání proběhlo do značné míry netransparentně a povětšinou v tichosti, což poškodilo jeho důvěryhodnost; vzhledem k tomu, že v řadě případů byla na pozorovatele uvalena různá omezení a ve skutečnosti neměli možnost sčítání sledovat; vzhledem k tomu, že v některých případech se údaje o výsledcích zaznamenané v protokolech ve volebních místnostech při příchodu územní volební komise lišily;

C. vzhledem k tomu, že průběh volebního večera byl narušen projevy násilí, potlačením demonstrace a zatčením přibližně 703 osob, mezi nimi i sedmi z devíti kandidátů na úřad prezidenta a novinářů; vzhledem k tomu, že většina zadržených byla po krátké době propuštěna poté, co jim byly uloženy tresty správní povahy; vzhledem k tomu, že s účastníky demonstrace a zadrženými bylo údajně špatně zacházeno,

D. vzhledem k tomu, že 27 osob, včetně kandidátů na úřad prezidenta a novinářů, je obviněno z „organizace masových nepokojů“, za což by jim mohl být uložen až patnáctiletý trest odnětí svobody,

E.  vzhledem ke zprávám o tom, že zadržovaným je odpírána zdravotní péče, že jejich právním zástupcům je vyhrožováno odejmutím povolení k výkonu činnosti a že jejich příbuzní je nesmějí navštívit,

F.  vzhledem ke zprávám o represích namířených proti opozičním stranám, organizacím obhajujícím lidská práva a sdělovacím prostředkům, které nejsou v rukou státu; vzhledem k tomu, že nedávné události jsou dokladem politicky motivovaného stíhání opozice,

1.  hluboce lituje, že běloruské orgány nesplnily svůj závazek zajistit řádné a transparentní prezidentské volby; zdůrazňuje, že neprůhledné sčítání hlasů zpochybňuje legitimitu volebního výsledku;

2.  odsuzuje násilí a potlačení demonstrace uspořádané dne 19. prosince 2010, jakož i masivní zatýkání vůdčích představitelů opozice, jejich stoupenců a novinářů;

3.  je toho názoru, že Bělorusko potřebuje veřejný celostátní dialog o budoucnosti země se zapojením všech demokratických politických sil a rovněž demokratické reformy bez zásahů zvenčí; vyzývá sousední země Běloruska, EU, její členské státy a Rusko, aby respektovaly svrchovanost této země a právo jejích občanů rozhodovat o jejím vývoji;

4.  připomíná běloruským orgánům, že demokratické politické strany a jejich politická činnost bez jakýchkoli omezení, jakož i silná, nezávislá a aktivní občanská společnost jsou pro řádné fungování každého demokratického státu nanejvýš důležité; proto tyto orgány vyzývá, aby zaručily integritu politických a sociálních lidských práv, a aby zejména v této době zaručily demokratické svobody a politická práva všem občanům Běloruska, a to i nevládním organizacím a všem demokratickým stranám;

5.  vyjadřuje záměr dále udržovat a posilovat vztahy se svými partnery v Bělorusku; vyzývá běloruské orgány, aby nebránily upevňování vztahů mezi občanskou společností EU a Běloruska, ale aby jej naopak podporovaly; podtrhuje, že tato podpora je základním předpokladem pro rozvoj dobrých sousedských vztahů mezi EU a Běloruskem;

6.  vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě zastavily trestní stíhání organizátorů a účastníků poklidné demonstrace, jež se konala dne 19. prosince 2010, a aby propustily všechny politické vězně;

7.  vyzývá k nezávislému a transparentnímu prošetření okolností potlačení demonstrace, která proběhla dne 19. prosince 2010, a k podniknutí náležitých kroků v souvislosti s osobami odpovědnými za násilí a porušení lidských práv;

8.  vyzývá běloruské orgány, aby zaručily svobodu projevu, a to i sdělovacím prostředkům, a ukončily pronásledování státních sdělovacích prostředků;

9.  poukazuje na to, že politika EU vůči Bělorusku selhala a přispěla k nedávnému vývoji; domnívá se, že nejlepším způsobem, jak podpořit v zemi demokratické reformy, je opět zahájit otevřený a kritický politický dialog s vládou a parlamentem Běloruska; opakuje svůj názor, že představitelé Běloruska by neměli být vyloučeni ze struktur pro spolupráci, jako je Východní partnerství a parlamentní shromáždění EURONEST, ale že by tyto platformy měly být používány k dialogu o všech sporných otázkách;

10. podporuje postoj Komise, která odmítla reagovat na nedávné události izolací občanů Běloruska, a podporuje rovněž její záměr zahájit proces usnadnění udělování víz, prosazovat kontakty s občanskou společnost, obzvláště studentské výměny;

11. domnívá se, že rozdílné politické směřování EU a Ruska, tedy vlivných zemí v sousedství Běloruska, působí na vývoj v tomto státě kontraproduktivně; vyzývá Catherine Ashtonovou, vysokou představitelku Unie a místopředsedkyni Komise, aby se svým ruským partnerem projednala přístup ke společným sousedům, včetně Běloruska, jenž by byl založen na spolupráci;

12. vyzývá Radu a Komisi, aby vztahy s Běloruskem přehodnotily, a to i hospodářské vztahy a finanční podporu, a ukončily jejich podřizování jednostranným zájmům EU souvisejícím s dodávkami energie;

13. žádá předsedu Evropského parlamentu, aby v návaznosti na návrh Konference předsedů ze dne 13. ledna 2011 uskutečnil cestu do Běloruska s pověřením připravit půdu pro zahájení komplexního a otevřeného politického dialogu s běloruskými orgány, a to i s poslanci běloruského parlamentu a představiteli běloruské občanské společnosti, o všech otázkách, o nichž chtějí účastníci jednat, a s pověřením trvat na požadavku EP okamžitého propuštění všech vězněných osob zadržených v souvislosti s demonstrací uspořádanou dne 19. prosince 2010, který je základní podmínkou pro všechny další kroky v budoucích vztazích mezi EU a Běloruskem;

14. vyzývá Bělorusko, aby přispělo k normalizaci vztahů s EU a s dalšími svými sousedy a přijalo náležitá opatření k překonání izolace země; je toho názoru, že okamžité propuštění politických vězňů, povolení ke znovuotevření kanceláře OBSE v Minsku a přijetí delegace Evropského parlamentu by představovalo důležité kroky na cestě zmíněným směrem;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení parlamentu a dalším orgánům Běloruska, členským státům EU, Komisi, Radě a parlamentnímu shromáždění OBSE.