Návrh uznesenia - B7-0055/2011Návrh uznesenia
B7-0055/2011

NÁVRH UZNESENIA o prezidentských voľbách v Bielorusku

17.1.2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2011/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0055/2011
Predkladané texty :
B7-0055/2011
Prijaté texty :

B7‑0055/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o prezidentských voľbách v Bielorusku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch z prezidentských volieb konaných 19. decembra 2010 v Bielorusku, ktoré 20. decembra 2010 prijal Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE/ODIHR a Parlamentné zhromaždenie OBSE (PZ OBSE),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže OBSE povolala 452 medzinárodných pozorovateľov zo 44 krajín vrátane 63 členov Parlamentného zhromaždenia OBSE,

B.  keďže členovia volebnej pozorovateľskej misie OBSE sa uzniesli na tom, že Bielorusko má ešte stále čo robiť, aby splnilo svoje záväzky voči OBSE, hoci isté zlepšenie sa dosiahlo; keďže hlasovací proces bol označený za celkovo dobrý, no značne sa zhoršil počas sčítavania hlasov, čo ohrozilo kroky smerujúce k zlepšeniu volieb; keďže sčítavanie hlasov sa uskutočnilo prevažne netransparentným spôsobom, všeobecne v tichosti, čo ohrozilo jeho dôveryhodnosť; keďže v mnohých prípadoch boli pozorovatelia obmedzovaní a nemali skutočnú šancu pozorovať sčítavanie hlasov; keďže v niektorých prípadoch sa údaje zaznamenané vo volebných výsledkoch z protokolov volebných miestností líšili od údajov, ktoré dostala Územná volebná komisia,

C. keďže volebná noc bola zmarená násilnosťami, zásahom proti demonštrantom a zatknutím približne 703 ľudí, medzi ktorými boli aj siedmi z deviatich prezidentských kandidátov a novinári; keďže väčšinu zadržaných osôb prepustili po výkone krátkeho administratívneho trestu; keďže existujú správy o zlom zaobchádzaní s účastníkmi demonštrácie a zatknutými osobami;

D. keďže 27 osôb vrátane prezidentských kandidátov a novinárov je obvinených z organizovania hromadných nepokojov, za čo im môže hroziť trest odňatia slobody až na 15 rokov,

E.  keďže vyšlo najavo, že väzňom sa upiera lekárska starostlivosť, že ich právnym zástupcom hrozí odňatie advokátskych oprávnení a že väzňov nesmú navštevovať ich príbuzní,

F.  keďže na verejnosť prenikli správy o represáliách voči opozičným stranám, organizáciám pre ľudské práva a neštátnym médiám; keďže nedávny vývoj poukazuje na politicky motivované prenasledovanie opozície,

1.  hlboko odsudzuje neschopnosť bieloruských orgánov splniť svoj záväzok, že prezidentské voľby budú spravodlivé a transparentné; zdôrazňuje, že netransparentný postup pri sčítavaní hlasov spochybňuje legitímnosť volebných výsledkov;

2.  odsudzuje násilnosti a potlačenie demonštrácie 19. decembra 2010, ako aj masívnu vlnu zatýkania popredných predstaviteľov opozície, jej stúpencov a novinárov;

3.  zastáva názor, že Bielorusko potrebuje vnútroštátny, verejný dialóg bez vonkajšieho zasahovania so všetkými demokratickými politickými silami o budúcnosti krajiny a demokratických reformách; vyzýva štáty, ktoré susedia s Bieloruskom, EÚ a jej členské štáty a Rusko, aby rešpektovali suverenitu krajiny a právo jej občanov rozhodnúť, akým vývojom sa bude uberať;

4.  pripomína bieloruským orgánom, že na riadne fungovanie demokratického štátu je potrebná existencia a nenarúšaná politická činnosť demokratických politických strán a nezávislej a energickej občianskej spoločnosti; vyzýva preto bieloruské orgány, aby zaručili jednotu politických a sociálnych ľudských práv, a v tomto období najmä demokratických slobôd a politických práv, pre všetkých občanov Bieloruska vrátane nevládnych organizácií a všetkých demokratických politických strán;

5.  vyjadruje svoj zámer naďalej rozvíjať a prehlbovať vzťahy s bieloruskými partnermi; vyzýva bieloruské orgány, aby nebránili upevňovaniu vzťahov medzi občianskymi spoločnosťami v EÚ a Bieloruskom, ale podporovali ho; zdôrazňuje, že je to základná podmienka rozvoja dobrých susedských vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom;

6.  vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite zastavili trestné konanie voči organizátorom a účastníkom mierovej demonštrácie, ktorá sa konala 19. decembra 2010, a prepustili všetkých politických väzňov;

7.  žiada nezávislé a transparentné prešetrenie okolností zásahu proti demonštrantom 19. decembra 2010 a prijatie náležitých opatrení voči osobám zodpovedným za násilie a porušovanie ľudských práv;

8.  vyzýva bieloruské orgány, aby zaručili slobodu prejavu a slobodu médií a skoncovali s umlčovaním neštátnych médií;

9.  konštatuje, že politika EÚ voči Bielorusku zlyhala a prispela k nedávnemu vývoju a je presvedčený, že najlepšou podporou demokratických reforiem v krajine by bolo opätovné nadviazanie otvoreného a kritického politického dialógu s vládou a parlamentom Bieloruska; potvrdzuje svoj názor, že predstavitelia Bieloruska by nemali byť vylučovaní zo štruktúr spolupráce, ako sú Východné partnerstvo a parlamentné zhromaždenie EURONEST, ale že tieto fóra by sa mali využívať na dialóg o všetkých sporných otázkach;

10. vyslovuje podporu Komisii, ktorá odmietla reagovať na nedávny vývoj izoláciou občanov Bieloruska, ako aj jej zámeru začať proces zjednodušenia vízového režimu v záujme podpory vzťahov s občianskou spoločnosťou, najmä výmenných pobytov študentov;

11. myslí si, že odlišné politické smerovania EÚ a Ruska ako vplyvných susedov Bieloruska sú pre vývoj krajiny kontraproduktívne; vyzýva vysokú predstaviteľku Únie/podpredsedníčku Komisie Catherine Ashtonovú, aby so svojim ruským partnerom rokovala o kooperatívnom prístupe k spoločnému susedstvu aj s Bieloruskom;

12. vyzýva Radu a Komisiu, aby prehodnotili svoje vzťahy s Bieloruskom vrátane hospodárskych vzťahov a finančnej podpory s cieľom ukončiť jeho podriadenosť jednostrannému záujmu EÚ, čo sa týka dodávok energie;

13. žiada predsedu Európskeho parlamentu, aby v súlade s návrhom Konferencie predsedov z 13. januára 2011 vycestoval do Bieloruska s poverením pripraviť pôdu na začatie komplexného a inkluzívneho politického dialógu s bieloruskými orgánmi, poslancami bieloruského parlamentu a zástupcami bieloruskej občianskej spoločnosti, o všetkých otázkach, ktoré sú pre účastníkov dialógu dôležité, a aby trval na požiadavke EP prepustiť s okamžitou platnosťou všetkých politických väzňov zadržiavaných v súvislosti s demonštráciami z 19. decembra 2010 ako základnej podmienke ďalších krokov pre budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom;

14. vyzýva Bielorusko, aby prispelo k normalizácii svojich vzťahov s EÚ a ostatnými susedmi a aby prijalo primerané opatrenia na prekonanie izolácie krajiny; zastáva názor, že okamžité prepustenie politických väzňov, povolenie opätovne otvoriť úrad OBSE v Minsku a privítanie delegácie Európskeho parlamentu by predstavovalo dôležité kroky týmto smerom;

15. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil bieloruskému parlamentu a bieloruským orgánom, členským štátom, Komisii, Rade a Parlamentnému zhromaždeniu OBSE.