Návrh usnesení - B7-0056/2011Návrh usnesení
B7-0056/2011

NÁVRH USNESENÍ o situaci křesťanů s ohledem na svobodu náboženského vyznání

17. 1. 2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0039/2011

Postup : 2011/2521(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0056/2011
Předložené texty :
B7-0056/2011
Přijaté texty :

B7‑0056/2011

Usnesení Evropského parlamentu o situaci křesťanů s ohledem na svobodu náboženského vyznání

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení a zejména na usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o vážných událostech, které ohrožují existenci křesťanských a jiných náboženských komunit, usnesení ze dne 21. ledna 2010 o útocích na křesťanské komunity, usnesení ze dne 6. května 2010 o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos, usnesení ze dne 20. května 2010 o náboženské svobodě v Pákistánu a usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o Iráku: trest smrti (především případ Tárika Azíze) a útoky proti křesťanským komunitám,

–   s ohledem na čl. 3 odst. 5 SEU,

–   s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že statistické údaje o náboženské svobodě z minulých let ukazují, že 75 % projevů náboženského násilí je namířeno proti křesťanům, jak je uvedeno ve zprávě z roku 2009 o náboženské svobodě ve světě, kterou připravila organizace „Aid to the Church in Need“; vzhledem k tomu, že počet útoků na křesťanské komunity v roce 2010 celosvětově vzrostl, stejně jako počet soudních řízení a rozsudků smrti za rouhačství, které se často týkají žen,

B.  vzhledem k tomu, že nedávný útok na kostel koptských křesťanů v egyptské Alexandrii způsobil smrt dvaceti tří lidí a zranění stovek dalších; vzhledem k tomu, že tento útok provedli násilní islamističtí extremisté, kteří jsou s velkou pravděpodobností propojeni s teroristickou sítí Al-Kajda,

C. vzhledem k tomu, že dne 4. ledna 2011 zabil policista v Islámabádu guvernéra významné pákistánské provincie Paňdžáb Salmana Tasíra, který byl známý tvrdou kritikou radikálních islamistů,

D. vzhledem k masakru, k němuž došlo 1. listopadu 2010 v syrském katolickém kostele panny Marie v Bagdádu, při němž zemřelo 52 lidí, mezi nimi ženy a děti,

E.  vzhledem k tomu, že takovéto útoky násilných islamistických extremistů zároveň představují útoky na stávající režim těchto zemí a jejich cílem je vyvolat nepokoje a zahájit občanskou válku mezi různými náboženskými skupinami,

F.  vzhledem k tomu, že dialog mezi jednotlivými komunitami je zásadní z hlediska upevňování míru a vzájemného porozumění mezi národy,

G. vzhledem k tomu, že rozvoj lidských práv, demokracie a občanských svobod je společným základem, na němž Evropská unie buduje své vztahy se třetími zeměmi a jenž je stanoven v doložce o demokracii, která je součástí dohod mezi EU a třetími zeměmi,

1.  vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí nedávných útoků namířeným proti náboženským komunitám v Egyptě, Pákistánu a Iráku;

2.  rozhodně odsuzuje celosvětové násilí namířené proti křesťanům a jejich pronásledování;

3.  je znepokojen v souvislosti s exodem křesťanů z islámských zemí, k němuž v posledních letech dochází;

4.  vítá reakci egyptského veřejného mínění, které teroristický čin důrazně odsoudilo a rychle pochopilo, že útok byl zosnován proto, aby podkopal hluboce zakořeněné pevné společenské vazby mezi křesťany a muslimy v Egyptě; vítá společné demonstrace koptských křesťanů a muslimů v Egyptě na protest proti tomuto útoku; vítá rovněž skutečnost, že útok veřejně odsoudili egyptský prezident Hosni Mubarak, jordánský král Abdalláh II., egyptský velký muftí dr. Ali Gomaa a někteří další muslimští vůdci;

5.  naléhavě vyzývá orgány států, v nichž dochází ke znepokojivě vysokému počtu útoků namířených proti náboženským skupinám, aby přijaly odpovědnost za zajištění obvyklých a veřejných náboženských úkonů pro všechny náboženské komunity, aby se intenzivněji snažily poskytnout těmto komunitám ve svých zemích spolehlivou a účinnou ochranu a aby zajistily osobní bezpečnost a fyzickou integritu členů náboženských společenství v jejich zemi, a splnily tak povinnosti, k nimž se zavázaly na mezinárodní scéně;

6.  vyjadřuje obavy ze skutečnosti, že vrahem guvernéra v Islámabádu byl policista z jeho vlastní ochranky; vyzývá pákistánskou vládu, aby z pákistánských bezpečnostních sil propustila islamistické extremisty a aby zajistila, že bezpečnostní síly budou dodržovat ústavu a právní stát; je také znepokojen tím, že pákistánský zákon o rouhačství, proti kterému guvernér Salman Tasír veřejně protestoval, je stále používán k pronásledování náboženských komunit, včetně křesťanů, jako v případě Asie Bibi, křesťanské matky pěti dětí, která byla odsouzena k smrti, a že vrah guvernéra Salmana Tasíra je v početných skupinách pákistánské společnosti považován za hrdinu;

7.  odsuzuje turecké orgány, které v obsazené části Kypru násilně přerušily vánoční mši, kterou tam na první svátek vánoční slavilo zbývajících 300 křesťanů;

8.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské komise, aby se v rámci vztahů a spolupráce EU s příslušnými třetími zeměmi věnovala zvláštní pozornost situaci náboženských komunit, včetně těch křesťanských; dále ji vyzývá, aby se téma náboženské svobody začlenilo do evropských vnějších politik tím, že bude do dohod se třetími zeměmi vkládána závazná doložka o dodržování svobody náboženského vyznání;

9.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské unie, aby naléhavě připravila strategii EU pro prosazování lidského práva na svobodu náboženského vyznání, včetně seznamu opatření namířených proti státům, které vědomě nechrání náboženské komunity;

10. žádá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské komise, aby s ohledem na nedávné události a zvýšenou potřebu analyzovat a chápat kulturní a náboženský vývoj v mezinárodních vztazích a současných společenstvích vytvořila v rámci Evropské služby pro vnější činnost stálou kapacitu pro strategický výzkum, rozvoj politik a školení v oblasti náboženství a přesvědčení;

11. vyzývá Radu, Komisi, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské komise, aby do výroční zprávy o lidských právech začlenily kapitolu o náboženské svobodě;

12. prohlašuje, že Komise Spojených států amerických pro mezinárodní náboženskou svobodu, která sleduje ochranu náboženské svobody ve světě a poskytuje poradenství a politické návrhy prezidentovi a ministrovi zahraničí USA, by mohla být pro Evropskou unii dobrým vzorem;

13. podporuje všechny iniciativy na podporu dialogu, náboženské svobody a vzájemného respektu mezi společenstvími; vyzývá všechny církevní orgány, aby podporovaly toleranci a podnikaly kroky proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremismu;

14. vyzývá muslimské organizace v Evropě, aby se jednoznačně zavázaly k aktivní solidaritě s křesťanskými komunitami na základě stejného respektu ke všem náboženským skupinám;

14a. naléhavě vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské unie, aby splnila povinnost podle čl. 17 odst. 3 SFEU vést pravidelný dialog s církvemi, a zajistila tak, že se otázka pronásledování křesťanů stane prioritním tématem, jež bude systematicky projednáváno;

15. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské komise a vládám a parlamentům členských států.