Návrh uznesenia - B7-0057/2011Návrh uznesenia
B7-0057/2011

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku

17.1.2011

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Rebecca Hams, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0044/2011

Postup : 2011/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0057/2011
Predkladané texty :
B7-0057/2011
Prijaté texty :

B7‑0057/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bielorusku, najmä uznesenie zo 17. decembra 2009,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ktorým sa predlžujú reštriktívne opatrenia aj obnovuje pozastavenie uplatňovania obmedzení do 31. októbra 2011,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 25. októbra 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch týkajúcich sa prezidentských volieb v Bielorusku, ktoré 20. decembra 2010 prijali Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a Parlamentné zhromaždenie OBSE (PZ OBSE),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. decembra 2008 o Východnom partnerstve (KOM(2008)0823),

–   so zreteľom na vyhlásenie o Východnom partnerstve zo zasadnutia Európskej rady konaného 19. – 20. marca 2009 a na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. novembra 2006 o pripravenosti Európskej únie obnoviť svoje vzťahy s Bieloruskom a jeho ľudom v rámci európskej susedskej politiky (ESP),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rada vo svojich záveroch zo 17. novembra 2009 uznala, že sa otvorili nové možnosti na dialóg a prehĺbenie spolupráce medzi EÚ a Bieloruskom s cieľom podporiť skutočný pokrok k demokracii a dodržiavaniu ľudských práv, a znovu potvrdila svoju pripravenosť zintenzívniť vzťahy s Bieloruskom, ak pokročí na ceste k demokracii, ľudským právam a zásadám právneho štátu, ako aj pomáhať tejto krajine pri dosahovaní týchto cieľov;

B.  keďže pražské vyhlásenie zo samitu o Východnom partnerstve opätovne potvrdilo oddanosť (okrem iných Bieloruska) princípom medzinárodného práva a základným hodnotám vrátane demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,

C. keďže samotné Bielorusko sa zaviazalo zvážiť odporúčania OBSE a jej Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktoré sa týkajú zlepšenia jeho volebného práva, s cieľom zosúladiť ho s medzinárodnými normami pre demokratické voľby a prekonzultovať navrhované zmeny a doplnenia s OBSE, a keďže bieloruské národné zhromaždenie schválilo reformu volebného kódexu bez predchádzajúcej konzultácie s OBSE,

D. keďže Rada bola pripravená zintenzívniť vzťahy s Bieloruskom a ísť až tak ďaleko, že zlepší jeho zmluvné postavenie, ak sa v Bielorusku dosiahne hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj priebeh volieb;

E.  keďže po vyhodnotení vývoja v Bielorusku sa Rada rozhodla predĺžiť reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ale pozastaviť uplatňovanie obmedzení cestovať do EÚ, a to do 31. októbra 2011 vrátane Lukašenka,

F.  keďže podľa vyhlásenia PZ OBSE a OBSE/ODIHR o predbežných zisteniach a záveroch týkajúcich sa prezidentských volieb v Bielorusku prezidentské voľby naznačili, že Bielorusko ešte musí vykonať veľký kus práce, aby splnilo svoje záväzky voči OBSE, hoci určité zlepšenia nastali; volebná noc bola poznačená zadržaním väčšiny prezidentských kandidátov a stoviek aktivistov, novinárov a zástupcov občianskej spoločnosti;

G. keďže v reakcii na tieto predbežné zistenia bieloruská vláda požiadala Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o opustenie krajiny tvrdiac, že táto organizácia už splnila svoje poslanie a jej prítomnosť nie je viac potrebná; keďže technické uzatvorenie kancelárie OBSE je naplánované na 31. marca 2011,

H. keďže predseda Európskeho parlamentu, vysoká predstaviteľka EÚ a generálny tajomník OSN dôrazne odsúdili policajný zásah proti demonštrácii konanej 19. decembra 2010 a represívne opatrenia prijaté orgánmi presadzovania práva proti demokratickej opozícii, slobodným médiám a aktivistom občianskej spoločnosti,

I.   keďže bieloruský režim považuje väznených protestantov a opozičných kandidátov skôr za zločincov ako politických väzňov, a preto existuje riziko, že im budú vymerané prehnane vysoké tresty,

J.   keďže obhajcovia zastupujúci protestantov, politickú opozíciu alebo ich rodiny sú vystavení hrozbám straty licencie, resp. bránenia vo výkone povolania;

K. keďže po týchto dramatických udalostiach členské štáty opäť nedokázali vystupovať jednotne, čím Minsku vyslali rozporuplné signály, že vzťahy môžu pokračovať ako obvykle,

1.  dôrazne odmieta brutálne zásahy policajných síl a útvarov KGB voči protestantom v deň volieb a masové zatýkanie, ktoré nastalo po týchto udalostiach, a vyjadruje solidaritu obetiam takéhoto násilia; považuje to za nehanebné porušenie základných demokratických zásad, ako je sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu, ako aj ľudských práv;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie z trestných konaní, ktoré bieloruské orgány vedú proti skoro všetkým prezidentským kandidátom, vedúcim predstaviteľom demokratickej opozície, ako aj mnohým aktivistom občianskej spoločnosti, novinárom, učiteľom a študentom a ktoré by mohli vyústiť do trestov odňatia slobody až na 15 rokov; požaduje nezávislé a nestranné medzinárodné vyšetrenie týchto udalostí;

3.  požaduje bezpodmienečné prepustenie všetkých demonštrantov, ktorí sú stále zadržiavaní, a žiada, aby boli okamžite zrušené ich obvinenia a trestné stíhania; súčasne vyzýva bieloruské orgány, aby zadržiavaným osobám zabezpečili neobmedzený prístup k príbuzným, právnej pomoci a zdravotnej starostlivosti;

4.  naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne skončili so všetkými formami obťažovania, zastrašovania alebo vyhrážok voči aktivistom občianskej spoločnosti vrátane razií, prehliadok a zabavovania materiálov v súkromných bytoch, priestoroch nezávislých médií a kanceláriách organizácií občianskej spoločnosti, ako aj s vyhadzovaním z univerzít a pracovísk;

5.  vyzýva vládu v Minsku, aby opätovne zvážila svoje rozhodnutie nepredĺžiť misiu kancelárie OBSE v Bielorusku, a nalieha na bieloruské orgány, aby znovu začali spolupracovať s touto organizáciou s cieľom umožniť zopakovanie prezidentských volieb;

6.  vyzýva Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku EÚ, aby prehodnotili politiku EÚ voči Bielorusku; zdôrazňuje, že orientácia ESP a národnej pomoci pre Bielorusko by sa mala presmerovať s cieľom zaručiť izoláciu režimu a súčasne vyčleniť zvýšenú pomoc pre občiansku spoločnosť; znovu opakuje dôležitosť účinného využívania európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva; vyzýva Radu, aby sa zamyslela nad možnosťou pozastaviť účasť Bieloruska na činnostiach Východného partnerstva na budapeštianskom samite Východného partnerstva, ak nedôjde k skutočným zmenám;

7.  zastáva názor, že EÚ by mala vytvoriť na základe prísnej podmienenosti takzvaný plán postupného vykonávania sankcií počnúc obnovením zákazu vydávania víz, pokiaľ všetky zadržiavané a väznené osoby nebudú prepustené a zbavené obvinení; upozorňuje, že nevykonanie včasných krokov bieloruskými orgánmi v tomto ohľade by malo vyústiť do zavedenia nových, prísnejších opatrení, t. j. diplomatických a hospodárskych sankcií;

8.  v tejto súvislosti vyzýva Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku EÚ, aby okamžite začali uplatňovať zákaz vydávania víz predstaviteľom hlavných bieloruských orgánov a rozšírili ho na štátnych úradníkov, členom súdnictva a príslušníkov bezpečnostných síl, ktorých možno považovať za zodpovedných za manipuláciu volieb, brutálne povolebné represálie a zatýkanie členov opozície, ako aj aby zmrazili ich aktíva; zdôrazňuje, že sankcie by mali zostať v platnosti až do prepustenia všetkých politických väzňov a zadržiavaných osôb a do prehodnotenia rozhodnutia o zatvorení kancelárie OBSE;

9.  očakáva, že členské štáty EÚ neoslabia kroky EÚ svojimi dvojstrannými iniciatívami s bieloruským režimom, ktoré podkopávajú dôveryhodnosť a účinnosť európskej zahraničnej politiky;

10. naliehavo vyzýva Radu, Komisiu, vysokú predstaviteľku EÚ a členské štáty, aby demokraciu v Bielorusku podporili zosilnením finančnej pomoci určenej nezávislým médiám a organizáciám občianskej spoločnosti a zvýšili počet štipendií pre bieloruských študentov;

11. víta iniciatívu zorganizovať konferenciu s názvom Solidarita s bieloruskými darcami vo Varšave a Vilniuse a očakáva, že Európska únia bude hlavným prispievateľom; zdôrazňuje, že sú potrebné konkrétne podporné opatrenia zamerané na zadržiavané osoby, ich rodiny a jednotlivcov vystavených reštriktívnym opatreniam v Bielorusku;

12. dôrazne nabáda Komisiu, aby zvýšila finančnú podporu Európskej humanitnej univerzite so sídlom v litovskom Vilniuse, ktorá je pripravená prijať študentov vylúčených z bieloruských univerzít v dôsledku násilných zákrokov po prezidentských voľbách;

13. zastáva názor, že športové podujatia ako majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2014 by sa nemali konať v Bielorusku, pokiaľ v krajine existujú politickí väzni, a vyzýva medzinárodné športové organizácie, aby bieloruskej reprezentácii pozastavili účasť na medzinárodných športových podujatiach až do prepustenia všetkých politických väzňov;

14. vyzýva Radu, aby zvážila zavedenie inteligentných a cielených hospodárskych sankcií voči spoločnostiam, ktoré vlastní bieloruská vláda, až do bezpodmienečného prepustenia všetkých politických väzňov; odporúča, aby členské štáty EÚ a podobne zmýšľajúce krajiny prehodnotili svoje hospodárske vzťahy s Bieloruskom, a v tejto súvislosti naliehavo vyzýva európsku podnikateľskú obec, aby opätovne preskúmala podmienky, na ktorých sa zakladá jej spolupráca s bieloruskými obchodnými spoločnosťami; zároveň vyzýva členské štáty, aby zabránili uľahčovaniu a podporovaniu ekonomickej činnosti/podnikania európskych spoločností v Bielorusku;

15. vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlili rokovania s Bieloruskom týkajúce sa dohody o zjednodušení vízového režimu s cieľom posilniť medziľudské kontakty a ukázať skutočnú vôľu EÚ otvoriť Bielorusku svoje dvere;

16. vyjadruje poľutovanie nad postojom Ruskej federácie, ktorá uznala voľby a pokračujúce represie popísala ako „vnútornú záležitosť“; zdôrazňuje dôležitú úlohu susedov Bieloruska a Európskej únie pri normalizácii situácie a nabádaní na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Bieloruska a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a OBSE.