Πρόταση ψηφίσματος - B7-0077/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0077/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κρίση διάθεσης των απορριμμάτων στην Καμπανία

26.1.2011

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0667/2010, B7‑0801/2010, B7‑0805/2010 και B7‑0806/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni, Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Διαδικασία : 2010/2963(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0077/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0077/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0077/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση διάθεσης των απορριμμάτων στην Καμπανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:

     -    τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

     -    την προστασία της υγείας του ανθρώπου,

     -    τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,

      -  την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, ιδιαίτερα δε της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ για το δικαίωμα αναφοράς,

–   έχοντας υπόψη τις εγκριθείσες νομοθετικές πράξεις από την ΕΚ και τα κράτη μέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα οδηγία για τα απορρίμματα, η οποία ορίζει ότι τα μέτρα διαχείρισης των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι συμβατά με την περιβαλλοντική νομοθεσία,

–   έχοντας υπόψη τις αναφορές που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο στην περίοδο 2005-2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, η Καμπανία έχει πληγεί επανειλημμένως από μείζονες κρίσεις αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων, οι οποίες οδήγησαν σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που επηρέασαν σοβαρά τον τοπικό πληθυσμό,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή που προέρχεται από τα μη περισυλλεγέντα απορρίμματα στους δρόμους μπορεί να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και έχει επίγνωση της κατάστασης, η οικεία τοπική διοίκηση δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσει ορθά το πρόβλημα, αποφεύγοντας την κλιμάκωση του προβλήματος, την αύξηση της ενόχλησης των κατοίκων ή και ακόμα τις επικίνδυνες απειλές για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιγραφείσα κατάσταση παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ για τη θέσπιση της απαραίτητης στρατηγικής και διαχείρισης που συνάδει προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απορρίμματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας λόγω μη ορθής εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για τα απορρίμματα (Οδηγία 2006/12/ΕΚ) στην Καμπανία και προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2008 για τη συνεχιζόμενη παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στην Καμπανία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεπεία της διαδικασίας επί παραβάσει, έχει παγώσει τα κονδύλια για τη διαχείριση και διάθεση των απορριμμάτων στην Ιταλία, και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Καμπανίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ιταλία διότι δεν δημιούργησε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις προκειμένου να διασφαλίσει τη διάθεση των αστικών αποβλήτων κατά τον κατάλληλο τρόπο (απόφαση στην υπόθεση C--297/08),

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία, οι απαραίτητες ενέργειες να συμπληρώνονται από την έγκριση και, πιο σημαντικό, από την πραγματική εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών μέτρων, όπως ένα επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας των απορριμμάτων που να είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα που θέτει το κοινοτικό δίκαιο, συνοδευόμενο από μια συνεκτική μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ξεχωριστής συλλογής των απορριμμάτων,

1.  χαιρετίζει τις προσπάθειες και την ικανότητα των τοπικών αρχών που έλαβαν έκτακτα μέτρα κατά την τελευταία επείγουσα κρίση των αστικών απορριμμάτων που συνέβη το φθινόπωρο του 2010·

2.  χαιρετίζει τη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση στην Καμπανία, η οποία επλήγη ακόμη και πρόσφατα από κρίσεις διάθεσης των αστικών απορριμμάτων·

3.  χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες των τοπικών και περιφερειακών αρχών να συμμορφωθούν προς το διατακτικό της απόφασης πριν από το τέλος Απριλίου·

4.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή όλης της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, ιδίως δε στην περίπτωση της διαχείρισης απορριμμάτων στην πληττόμενη ιταλική περιφέρεια·

5.  καλεί την Επιτροπή να ξεπαγώσει τα εναπομένοντα κονδύλια της ΕΕ, εάν πληρούνται πλήρως οι όροι από τις ιταλικές αρχές, και να παρακολουθεί την ορθή χρήση των εναπομενουσών επιδοτήσεων της ΕΕ, μεριμνώντας ώστε όλες οι μελλοντικές δαπάνες να είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα σχέδια της ΕΕ που υπέβαλαν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να επιλυθούν μόνιμα οι κρίσεις διαχείρισης των απορριμμάτων στην Καμπανία, σε πλήρη συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών..