Päätöslauselmaesitys - B7-0077/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0077/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Campanian jätehuoltokriisistä

26.1.2011

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0667/2010, B7‑0801/2010, B7‑0805/2010 ja B7‑0806/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni, Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0077/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0077/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0077/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Campanian jätehuoltokriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan, jossa säädetään, että unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

–   ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,

–   ihmisten terveyden suojelu,

–   luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,

–   sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan vetoomusoikeudesta,

–   ottaa huomioon komission ja jäsenvaltioiden hyväksymät säädökset ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi,

–   ottaa huomioon hyväksytyn jätedirektiivin, jossa todetaan, että jätehuoltotoimien on oltava ympäristölainsäädännön mukaisia,

–   ottaa huomioon parlamentille toimitetut vetoomukset vuosien 2005–2010 välisenä aikana,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Campania on viimeisten 15 vuoden aikana joutunut toistuvasti jätehuoltokriiseihin, jotka aiheuttavat paikalliselle väestölle erittäin vaikeita hätätilanteita,

B.  ottaa huomioon, että kaduille jätetyt keräämättömät jätteet voivat aiheuttaa vaarallisia seurauksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

C. ottaa huomioon, että ongelmasta tietoinen paikallishallinto ei tähän mennessä ole voinut käsitellä sitä asianmukaisella tavalla ilman, että ongelma laajenisi, asukkaiden kokemat häiriöt lisääntyisivät ja kansanterveyteen ja ympäristöön kohdistuvat uhat konkretisoituisivat,

D. ottaa huomioon, että kuvatun kaltainen tilanne on EU:n oikeuden vastainen, sillä EU:n jätelainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi on perustettava tarpeellinen strategia ja hallintojärjestelmä,

E.  ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt rikkomismenettelyn Italiaa vastaan jätealan puitedirektiivin (jätteestä annettu direktiivi 2006/12/EY) väärästä soveltamisesta Campaniassa ja siirtänyt asian heinäkuussa 2008 Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi Campaniassa edelleen tapahtuvan EU:n ympäristölainsäädännön rikkomisen vuoksi,

F.  ottaa huomioon, että rikkomismenettelyn käynnistyttyä komissio on jäädyttänyt Italian ja erityisesti Campanian alueen jätehuoltoon tarkoitetut varat,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin tuomitsi Italian 4. maaliskuuta 2010 siitä, ettei se ole perustanut riittävän monia välttämättömiä laitoksia kaupunkijätteen loppukäsittelyä varten (tuomio asiassa C-297/08),

H. ottaa huomioon, että tarpeellisten toimien tukena on oleellisen tärkeää ottaa käyttöön ja etenkin panna täytäntöön pitkän aikavälin strategisia toimia, kuten yhteisön lainsäädännön mukaisia normeja täysin noudattavien jätteenkäsittelylaitosten riittävän verkoston perustaminen ja pitkän aikavälin johdonmukaisen jätehuoltostrategian siten, että kierrätystä ja erillistä jätteen keräystä tehostetaan,

1.  suhtautuu myönteisesti toiminnaltaan ja valmiuksiltaan kyvykkäisiin paikallisviranomaisiin, jotka ryhtyivät poikkeustoimiin syksyllä 2010 tapahtuneen edellisen kaupunkijätekriisin aikana;

2.  pitää myönteisenä yhteisön myöntämää rahoitusta ja kehottaa komissiota arvioimaan tilannetta Campaniassa, jossa on tapahtunut kaupunkien jätehuoltokriisejä myös viime aikoina;

3.  pitää myönteisenä paikallisten alueviranomaisten viimeaikaisia pyrkimyksiä saada asian tutkinta päätökseen ennen huhtikuun loppua;

4.  kehottaa komissiota huolehtimaan voimassa olevan lainsäädännön asianmukaisesta täytäntöönpanosta ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun alalla ja erityisesti kyseisen Italian alueen jätehuollon tapauksessa;

5.  kehottaa komissiota vapauttamaan jäljellä olevat EU:n varat, jos Italian viranomaiset täyttävät täysimääräisesti kaikki ehdot, ja valvomaan jäljellä olevien EU:n tukien asianmukaista käyttöä varmistamalla, että vastaisuudessa kaikki kulut hoidetaan alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimittamien ja EU:n hyväksymien suunnitelmien mukaisesti, jotta Campanian jätehuoltokriisit voidaan ratkaista lopullisesti täysin yhteisön oikeuden mukaisesti;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä asianosaisten jäsenvaltioiden hallituksille.