Projekt rezolucji - B7-0077/2011Projekt rezolucji
B7-0077/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie kryzysu związanego z unieszkodliwianiem odpadów w Kampanii

26.1.2011

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0667/2010, B7‑0801/2010, B7‑0805/2010 i B7‑0806/2010
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni, Elisabetta Gardini w imieniu grupy politycznej PPE

Procedura : 2010/2963(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0077/2011
Teksty złożone :
B7-0077/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0077/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu związanego z unieszkodliwianiem odpadów w Kampanii

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 191 Traktatu o Unii Europejskiej, który stanowi, że polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

–   zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,

–   ochrony zdrowia ludzkiego,

–   ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,

–   promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w szczególności zwalczania zmian klimatu,

–   uwzględniając art. 227 TFUE dotyczący prawa do składania petycji,

–   uwzględniając przyjęte przez WE i państwa członkowskie akty ustawodawcze mające na celu ochronę środowiska oraz zdrowia publicznego,

–   uwzględniając, że przyjęta dyrektywa w sprawie odpadów określa, że środki w zakresie gospodarowania odpadami muszą być zgodne z prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska,

–   uwzględniając petycje skierowane do Parlamentu w latach 2005-2010,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Kampania w ciągu ostatnich 15 lat wielokrotnie doświadczała poważnego kryzysu w związku ze zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów, co powodowało sytuacje nadzwyczajne, które miały bardzo negatywny wpływ na lokalną ludność;

B.  mając na uwadze, że niezebrane odpady zalegające na ulicach stwarzają ryzyko groźnych skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska;

C. mając na uwadze, że mimo tego, że właściwa administracja lokalna jest świadoma tej sytuacji, do dzisiaj nie była w stanie wypracować odpowiedniego rozwiązania, tak aby uniknąć eskalacji problemu, zwiększenia dyskomfortu odczuwanego przez mieszkańców, a nawet zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska;

D. mając na uwadze, że opisana sytuacja stanowi naruszenie prawa UE dotyczącego ustanowienia odpowiedniej strategii oraz środków zarządzania w celu spełnienia wymogów wprowadzonych prawodawstwem UE w zakresie gospodarowania odpadami;

E.  mając na uwadze, że Komisja Europejska wszczęła przeciwko Włochom procedurę o naruszenie w związku z niewłaściwym zastosowaniem w Kampanii dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów) oraz skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku ze stałym naruszaniem w Kampanii prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska;

F.  mając na uwadze, że Komisja Europejska, w związku z procedurą o naruszenie, zamroziła środki na gospodarowanie odpadami i unieszkodliwianie odpadów we Włoszech, a zwłaszcza w regionie Kampanii;

G. mając na uwadze, że w sprawie przeciwko Włochom Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w dniu 4 marca 2010 r. wyrok skazujący za uchybienie obowiązkowi zapewnienia niezbędnej infrastruktury gwarantującej odpowiednie unieszkodliwianie odpadów miejskich (orzeczenie w sprawie C-297/08);

H. mając na uwadze, że podstawowe znaczenie ma, by niezbędnym działaniom towarzyszyło przyjęcie, a co najważniejsze, skuteczne wdrożenie strategicznych i długoterminowych środków, takich jak wystarczająca sieć infrastruktur przetwarzania odpadów, które będą w pełni zgodne z normami ustalonymi w prawie wspólnotowym, oraz które uzupełniać będzie spójna i długoterminowa strategia gospodarowania odpadami, z myślą o zwiększeniu recyklingu i segregowania odpadów;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki i zdolność lokalnych władz, które przyjęły środki nadzwyczajne w czasie ostatniego kryzysu związanego z odpadami miejskimi, do którego doszło jesienią 2010 r.;

2.  z zadowoleniem przyjmuje przyznanie finansowania wspólnotowego i wzywa Komisję do oceny sytuacji w Kampanii, która również niedawno została dotknięta kryzysem w związku z unieszkodliwianiem odpadów miejskich;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte niedawno przez lokalne władze w celu spełnienia do końca kwietnia obowiązków nałożonych na mocy wyroku;

4.  wzywa Komisję od zapewnienia właściwego wdrożenia wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza w zakresie gospodarowania odpadami w odnośnym regionie Włoch;

5.  wzywa Komisję do odblokowania dostępnych jeszcze funduszy UE, jeżeli władze Włoch w pełni spełnią odnośne warunki, oraz do prowadzenia kontroli pod kątem właściwego wykorzystania pozostałych dotacji UE, w celu zapewnienia zgodności przyszłych wydatków z zatwierdzonymi przez UE programami przekazanymi przez władze regionalne i lokalne, z myślą o definitywnym rozwiązaniu kryzysu związanego z gospodarowaniem odpadami w Kampanii, przy pełnym poszanowaniu przepisów wspólnotowych;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom zainteresowanych państw członkowskich.