Förslag till resolution - B7-0077/2011Förslag till resolution
B7-0077/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om avfallskrisen i Kampanien

26.1.2011

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0667/2010, B7‑0801/2010, B7–0805/2010 och B7–0806/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Crescenzio Rivellini, Erminia Mazzoni, Elisabetta Gardini för PPE-gruppen

Förfarande : 2010/2963(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0077/2011
Ingivna texter :
B7-0077/2011
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0077/2011

Europaparlamentets resolution om avfallskrisen i Kampanien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 191 i fördraget om Europeiska unionen, enligt vilken unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås:

–   att bevara, skydda och förbättra miljön;

–   att skydda människors hälsa;

–   att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt;

–   att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen,

–   med beaktande av artikel 227 i EUF-fördraget om rätten att göra en framställning,

–   med beaktande av den lagstiftning som kommissionen och medlemsstaterna har antagit för att skydda miljön och folkhälsan,

–   med beaktande av det antagna avfallsdirektivet i vilket anges att alla avfallshanteringsåtgärder måste överensstämma med miljölagstiftningen,

–   med beaktande av de framställningar som har gjorts till parlamentet under perioden 2005−2010,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Under de gångna 15 åren har regionen Kampanien vid upprepade tillfällen drabbats av omfattande kriser vad gäller avfallsinsamling och avfallshantering, vilket skapat nödsituationer som drabbat den lokala befolkningen hårt.

B.  Oinsamlat avfall som ligger kvar på gatorna kan få farliga konsekvenser för såväl folkhälsan som miljön.

C. Trots att de berörda lokala myndigheterna är medvetna om situationen har de hittills inte kunnat finna en lämplig lösning för att undvika en upptrappning av problemet, ett ökat obehag för invånarna samt till och med en fara för folkhälsan och miljön.

D. Detta bryter mot EU:s lagstiftning om att upprätta en strategi och förvaltning som innebär att kraven i lagstiftningen om avfallshantering kan uppfyllas.

E.  Med anledning av den felaktiga tillämpningen av ramdirektivet om avfall (direktiv 2006/12/EG om avfall) i Kampanien har kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Italien och i juli 2008 hänsköts frågan till EG-domstolen, eftersom EU:s miljölagstiftning fortfarande överträddes i regionen.

F.  Kommissionen har till följd av överträdelseförfarandet frusit alla medel för hantering och deponering av avfall i Italien och i synnerhet i regionen Kampanien.

G. I domstolens domslut av den 4 mars 2010 konstateras att Italien har underlåtit att inrätta de anläggningar som krävs för att ombesörja en ändamålsenlig deponering av stadsavfall (dom i mål C–297/08).

H. Det är av avgörande betydelse att inte bara de nödvändiga åtgärderna vidtas, utan att långsiktiga strategiska åtgärder också antas och, framför allt, verkligen genomförs, till exempel ett dugligt nätverk för avfallshanteringsanläggningar som till fullo överensstämmer med de gemenskapsrättsliga standarderna samt en långsiktig strategi för avfallshantering i syfte att främja en ökad återvinning och avfallsseparering.

1.  Europaparlamentet välkomnar de lokala myndigheternas insatser och förmåga i arbetet med att vidta extraordinära åtgärder i samband med den senaste stadsavfallskrisen hösten 2010.

2.  Europaparlamentet välkomnar det EU-stöd som har anslagits och uppmanar kommissionen att utvärdera den situation som råder i Kampanien och som även nyligen har påverkats av stadsavfallskrisen.

3.  Europaparlamentet välkomnar de lokala och regionala myndigheternas ansträngningar att fullgöra de ålägganden som anges i domen och att göra det före slutet av april.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all gällande lagstiftning om miljö- och hälsoskydd genomförs på ett korrekt sätt vad gäller avfallshanteringen i den berörda italienska regionen.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att häva frysningen av det återstående EU‑stödet om villkoren uppfylls fullt ut av de italienska myndigheterna, och att övervaka att det återstående EU-stödet används på lämpligt sätt samt se till så att alla framtida utgifter överensstämmer med de planer som EU godkänt och som lämnats in av de regionala och lokala myndigheterna för att få ett definitivt slut på avfallshanteringskrisen i Kampanien, i full överensstämmelse med unionslagstiftningen.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de berörda medlemsstaternas regeringar.