Päätöslauselmaesitys - B7-0082/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0082/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Campanian jätekriisistä

26.1.2011

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0667/2010, B7‑0801/2010, B7‑0805/2010 ja B7‑0806/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0073/2011

Menettely : 2010/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0082/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0082/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0082/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Campanian jätekriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottavat huomioon jätedirektiivin 75/42/ETY ja erityisesti sen 4 artiklan,

–   ottaa huomioon vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY ja erityisesti sen 2 artiklan,

–   ottaa huomioon ottaa huomioon kaatopaikkoja koskevan direktiivin 99/31/EY ja erityisesti sen 11 artiklan ja liitteen II,

–   ottaa huomioon muutetun jätepuitedirektiivin (2008/98/EY) ja erityisesti sen 17 ja 18 artiklan,

–   ottaa huomioon 19. marraskuuta 2003 antamansa päätöslauselman jätepuitedirektiivistä[1],

–   ottaa huomioon 16. syyskuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle jätehuoltoa koskevien direktiivien soveltamisesta[2],

–   ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan Italian Campaniaan 28.–30. huhtikuuta 2010 tekemää tiedonhankintamatkaa koskevan työasiakirjan,

–   ottaa huomioon Italian tasavallan 14. heinäkuuta 2008 vahvistetun lain 123/2008,

–   ottaa huomioon direktiivin 2008/99 ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 26. huhtikuuta 2007 antaman tuomion asiassa C-135/06,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 4. maaliskuuta 2010 antaman tuomion asiassa C-297/08,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 260 artiklan,

–   ottaa huomioon direktiivin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen ja erityisesti sen 2 artiklan,

–   ottaa huomioon Århusin yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Campanian maakunnan jätekriisi on jätehuollon ongelmiin eri puolilla Italiaa, kuten Laziossa, Calabriassa ja Sisiliassa, liittyvän tapahtumasarjan dramaattisin luku, ja että 1990-luvulla julistettiin kaikkiin edellä mainittuihin alueisiin jätehätätila ja alueille nimitettiin hallituksen erikoisvaltuutettuja, joilla oli erityisiä valtuuksia ja varoja käytettävissään,

B.  ottaa huomioon, että alueen jätehuolto-ongelmista vuosien aikana esitettyjen useiden vetoomusten johdosta Campaniassa Italiassa 28.–30. huhtikuuta 2010 vierailleen tiedonhankintavaltuuskunnan 5. lokakuuta 2010 esittämä työasiakirja[3] hyväksyttiin lähes yksimielisesti Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnassa,

C. ottaa huomioon, että kesän 2008 kriisin jälkeen uusi kriisi syntyi pian sen jälkeen, kun vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan kertomus oli hyväksytty, ja että Campaniassa julistettiin uusi hätätila; ottaa huomioon, että hätätilasta johtuvista uusista toimista kuten uusien kaatopaikkojen avaamisesta ilmoittaminen on aiheuttanut massiivisia mielenosoituksia,

D. ottaa huomioon, että ensimmäisessä ratkaisuehdotuksessa, jonka mukaan jätteistä olisi tuotettava polttoainetta (jätepaaleja, "Ecobales") ja orgaanista jätettä, ei otettu lainmukaisuutta riittävästi huomioon; ottaa huomioon, että jätteiden suodattamisen ja lajittelun puuttumisen vuoksi arviolta yli kuusi miljoonaa jätepaalia, joiden laatu on ala-arvoinen ja joiden epäillään sisältävän myrkyllisiä jätteitä, on sijoitettu väliaikaisesti,

E.  ottaa huomioon, että ensimmäinen, Acerrassa sijaitseva polttolaitos voitiin ottaa käyttöön vasta maaliskuussa 2010, mutta sen toiminta on kärsinyt jätteen erotteluun ja käsittelyyn tarkoitetun infrastruktuurin puutteesta, ottaa huomioon, että poltettavan jätteen tyypeille ei ilmeisesti ole asetettu selkeitä rajoja ja että polttamisesta syntyvän myrkyllisen tuhkan käsittely aiheuttaa edelleen huolta,

F.  ottaa huomioon, että edistyminen jätteiden vähentämisessä ja talousjätteen kierrättämisessä on ollut minimaalista ja että lajittelematonta kotitalousjätettä ja muuta jätettä tuodaan edelleen kaatopaikoille ja joissakin tapauksessa ilmeisesti eri tyyppisiin teollisuusjätteisiin sekoitettuna,

G. ottaa huomioon, että monet kaatopaikat on julistettu strategisesti tärkeiksi alueiksi, minkä vuoksi kansalaiset ja paikallisviranomaiset sen enempää kuin poliisikaan eivät ole päässeet tutkimaan, mitä mainituille kaatopaikoille todellisuudessa tuodaan; ottaa huomioon, että valtaosa kaatopaikoista on yksityisessä omistuksessa ja niitä hoidetaan ilman asianmukaista toimilupaa tai lupaa ja julkisen valvonnan ulkopuolella,

H. ottaa huomioon, että erityisvaltuutettujen hätäjohtamisen keskeinen tekijä on heille myönnetty lupa poiketa asetuksista ja valvontatoimista, kuten lupa jättää toteuttamatta ympäristövaikutusten arviointeja ja julkisia hankintamenettelyjä, sekä mahdollisuus käyttää julkisia varoja nähtävästi ilman valvontaa; ottaa huomioon, että erityisvaltuutetuille myönnettiin lupa päättää niin yksikköjen, kaatopaikkojen ja polttolaitosten sijainnista kuin sopimusyrityksistäkin ilman, että heillä olisi ollut velvollisuus tiedottaa tekemistään päätöksistä paikallisille viranomaisille ja asukkaille; ottaa huomioon, että itse erityisvaltuutettuja koskevaa järjestelmää on arvosteltu ankarasti ja vireille on pantu useita sitä koskevia oikeudellisia selvityksiä, ja toteaa, että itse asiassa suuri osa väestöstä pitää jätehuollon antamista hätävaltuutettujen tehtäväksi osana ongelmaa, ei sen ratkaisuna,

I.   ottaa huomioon, että Århusin yleissopimuksen mukaisesti kansalaisilla on oikeus saada tietoja oman alueensa tilanteesta ja viranomaiset ovat velvoitettuja antamaan tietoja ja huolehtimaan kansalaisten asenteiden ja käyttäytymisen vastuullisuudesta; ottaa huomioon, että direktiivin 2003/35/EY mukaisesti jäsenvaltiot ovat velvollisia varmistamaan, että kansalaiset voivat varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti osallistua laadittavien suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun, muuttamiseen tai tarkistamiseen,

J.   ottaa huomioon, että tilanteen johdosta mieltään osoittaneet tai vaihtoehtoisia toimintatapoja ehdottaneet kansalaiset jätettiin vaille huomiota tai heidät sivuutettiin julkisesti; ottaa huomioon, että kansallisten poliittisten päättäjien pääasiallinen ratkaisu oli määrätä armeija valvomaan tiukasti jätealueita ja Acerran polttolaitosta; ottaa huomioon, että asiaa koskevien julkisten mielenosoitusten yhteydessä on tehty pidätyksiä ja että vaikuttaa selvältä, että kansalaisten ja viranomaisten välinen suhde on tilanteen johdosta kärsinyt vakavasti, ja että kansalaisten tyytymättömyys lisääntyy koko ajan,

K. ottaa huomioon, että erityisvaltuutettujen johtama hätätila-tyyppinen hallinto ja heidän kyvyttömyytensä ratkaista ongelmat, mitä institutionaalisen tarkastusjärjestelmän puuttuminen on ollut omiaan pahentamaan, on luonut uusia mahdollisuuksia järjestäytyneelle rikollisuudelle; ottaa huomioon, että on olemassa selkeää näyttöä siitä, että järjestäytyneet rikollisryhmät, toisin sanoen Camorra, ovat pitkään olleet osallisina tuottoisassa jätekäsittelyprosessissa muun muassa kuljettamalla Pohjois-Italian teollisuuden tuottamat myrkylliset jätteet sadoille laittomille kaatopaikoille tai jopa laskemalla ne mereen; katsoo olevan mahdotonta uskoa, että viranomaiset eivät olleet tietoisia näin laajamittaisesta toiminnasta,

L.  ottaa huomioon, että Euroopan komissio päätti vuonna 2007 keskeyttää vuosien 2006–2013 rahoituskaudella jätteisiin liittyville hankkeille osoitettujen 135 miljoonan euron suuruisten määrärahojen ja vuosia 2000–2006 koskevan rahoituskauden 10,5 miljoonan euron suuruisten määrärahojen maksamisen kunnes erityisvaltuutettujärjestelmä on lopetettu,

M. ottaa huomioon, että nykyinen jätesykli perustuu yhä pitkälti kaatopaikkojen ja polttolaitosten käyttämiseen, mikä on vastoin uudessa jätepuitedirektiivissä (2008/98/EY) annettuja suuntaviivoja; ottaa huomioon, että alueella ei edelleenkään sovelleta johdonmukaista jätehuoltosuunnitelmaa, jossa noudatettaisiin EU:n jätelainsäädännössä vahvistettuja periaatteita, jotka koskevat jätteiden käsittelyhierarkiaa ja kaatopaikkojen ja polttolaitosten turvallista käyttöä,

N. ottaa huomioon, että vaarallisten jätteiden sekoittuminen talousjätteiden ja orgaanisten jätteiden joukkoon ja/tai kaikkien jätteiden samanaikainen hävittäminen sekä riittämätön perehtyminen geologisiin ja hydrologisiin tekijöihin päätettäessä kaatopaikkojen sijoittamisesta Chiaianon kaltaisella alueella on aiheuttanut suuren ympäröivään maaperään ja pohjavesilähteisiin kohdistuvan saastumisriskin; toteaa, että tämä on vastoin jätepuitedirektiivin 17 ja 18 artiklaa sekä kaatopaikkadirektiiviä,

O. ottaa huomioon, että Terzignossa, Cava Sarissa avattu kaatopaikka, joka sijaitsee Vesuviuksen kansallispuistossa olevalla, myös Unescon maailmanperintöluetteloon otetulla Natura 2000 -alueella, rikkoo kaatopaikkadirektiivissä lupamenettelyille asetettuja ehtoja,

P.  ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuin totesi 26. huhtikuuta 2007 asiassa C-135/05 antamassaan tuomiossa, että Italian tasavalta ei ollut noudattanut yhteisön lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ollut ollut toteuttanut kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä varmistaakseen erityisesti, että jätteet hyödynnetään tai niistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoa ympäristölle, ja estääkseen jätteiden hylkäämisen, upottamisen tai valvomattoman loppukäsittelyn; ottaa huomioon, että asiassa C-297/08 4. maaliskuuta 2010 antamassaan tuomiossa tuomioistuin katsoi, että Italian tasavalta ei ole Campanian alueella toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä noudattaakseen direktiivin 2006/12/EY 4 ja 5 artiklan mukaisia velvoitteitaan,

Q. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti vaati jo jätehuoltoa koskevien direktiivien soveltamisesta 16. syyskuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa komissiota käynnistämään järjestelmällisesti rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat jättäneet täyttämättä kaikki direktiivien säännökset, sekä toimittamaan Euroopan parlamentille neljännesvuosittaisen luettelon jäsenvaltioita koskevista laiminlyöntikanteista, jotka on nostettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, luettelon tuomioistuimen jo ratkaisemien tapausten tuloksista ja luettelon tuomioistuimen määräämistä sakoista, ja ottaa huomioon, että 19. marraskuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa jätteistä annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta Euroopan parlamentti edellytti nykyisen jätelainsäädännön täytäntöönpanon perusteellista ja jatkuvaa seurantaa ja koordinointia,

1.  pyytää löytämään pikaisesti EU:n vaatimusten mukaisen kestävän ratkaisun eli panemaan täytäntöön jätehuoltosuunnitelman, joka direktiivin 2008/98/EY mukaisesti perustuu jätteiden kierrättämisen ja jätehierarkian keskeiselle periaatteelle;

2.  huomauttaa, että EU:n jätelainsäädännön noudattaminen Campaniassa vaatii tarmokkaita ponnisteluja, jotta jätteen määrä saadaan vähenemään ja toiminnan painopiste siirtymään jätteen syntymisen ehkäisyyn, jätteen vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarjoamalla asianmukainen infrastruktuuri, ja panee merkille, että on korostettava enemmän orgaanisen jätteen hyödyntämistä erityisesti tällä enimmäkseen maatalousvaltaisella alueella – asia, johon tähän mennessä on kiinnitetty hyvin vähän huomiota;

3.  katsoo, että Italian viranomaisten laatimat pitkäkestoiset poikkeustoimet, mukaan lukien erityisvaltuutettujen nimittäminen tai jätteiden sijoituspaikkojen määrittäminen "strategisesti tärkeiksi" ja niiden antaminen armeijan valvontaan, ovat olleet vain haitaksi, ja pelkää, että vakiintunut avoimuuden puute jätehuollossa julkisten laitosten puolelta on helpottanut järjestäytyneiden rikollisryhmien läsnäolon lisääntymistä sekä alueen virallisessa jätehuollossa että teollisuusjätteen laittomassa loppukäsittelyssä sen sijaan, että se olisi estänyt sitä; kehottaa näin ollen asiasta vastaavia eri viranomaisia paljon suurempaan avoimuuteen;

4.  korostaa, että on tärkeää rakentaa uudelleen luottamus kansalaisten ja eri viranomaisten ja hallinnon tasojen välisellä suunnitelmallisella vuoropuhelulla jäsennellyissä puitteissa; pitää valitettavana, että viranomaiset syyttivät kansalaisia, jotka osoittivat rauhanomaisesti mieltään uusien kaatopaikkojen avaamista vastaan, ja että turvallisuusjoukot kohtelivat heitä väkivaltaisesti;

5.  vaatii komissiota jatkamaan toistaiseksi alueen jätehankkeisiin myönnettyjen EU:n varojen jäädyttämistä siihen saakka, kunnes toteen näytettävissä oleva jätehuoltosuunnitelma on valmis ja kaikki asianomaiset sidosryhmät ovat sen yhdessä hyväksyneet;

6.  kiinnittää huomion siihen, että 7 miljoonaa tonnia jätepaaleja on kasaantunut varastointialueille, eritoten paikkaan nimeltä Taverna del Ré, ja korostaa, että nämä jätepaalit on ehdottomasti siirrettävä muualle ja loppukäsiteltävä, kunhan niiden tarkka sisältö on asianmukaisesti arvioitu; vaatii, että jätepaalien loppukäsittelyn on tapahduttava asianmukaisesti[4] ja noudattaen jätehuoltosuunnitelmaa, jossa määritetään tarkasti paikat kullekin käsittelylle ja joka perustuu laillisille käytännöille;

7.  toteaa, että olisi kiireesti kiinnitettävä huomiota sekajätteen ja tunnistamattoman jätteen avoimeen ja laittomaan kuljettamiseen Ferandellen lähelle, ja kehottaa ottamaan käyttöön tiukat jätehuollon valvontatoimet; muistuttaa toimivaltaisia viranomaisia, että teollisuuden päästöistä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin[5] noudattamiseksi täysimääräisesti viranomaisten on otettava käyttöön tietyn tyyppisten teollisuusjätteiden käsittelyn tiukka valvonta jätteen alkuperästä riippumatta; huomauttaa myös, että on perustettava erityisesti valittuja paikkoja, jotka ovat EU:n direktiivien mukaisia, ja varmistettava, että kehitetään asianmukainen infrastruktuuri teollisuusjätteelle, ongelmajätteelle ja myrkylliselle jätteelle; pyytää selitystä sille, miksi orgaanisen jätteen vastaanottoa varten suunniteltua paikkaa ei käytetä, ja vaatii sen käyttöön ottamista, sillä edellytyksellä että se täyttää jätehuoltodirektiivissä säädetyt vaatimukset;

8.  pitää valitettavana, että Vesuviuksen luonnonpuiston suojelluilla alueilla, muun muassa Terzignossa, on avattu kaatopaikkoja; vastustaa voimakkaasti suunnitelmia näiden kaatopaikkojen laajentamiseksi ja pitää ehdotusta toisen kaatopaikan avaamisesta Terzignoon (tarkemmin Cava Vitielloon) erehdyksenä, jota ei pidä hyväksyä; ehdottaa komissiolle, että tämä pyytää unionin tuomioistuimelta kieltotuomiota, jos nykyisiä luonnonsuojelualueilla sijaitsevia kaatopaikkoja laajennetaan tai uusia avataan Natura 2000 -alueilla;

9.  kehottaa Italian hallitusta toimimaan tässä asiassa EU:n lainsäädännön ja erityisesti unionin tuomioistuimen kahden viimeisimmän tuomion mukaisesti ja korjaamaan kaikki todetut EU:n lainsäädännön rikkomiset ja muistuttaa velvoitteesta ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäädäntöä noudatetaan kaikilla tasoilla;

10. kehottaa komissiota tekemään kaikkensa toimivaltansa puitteissa sen valvomiseksi, että Italian toimivaltaiset viranomaiset todellakin varmistavat, että jäte kerätään, lajitellaan ja käsitellään asianmukaisesti, esimerkiksi järjestelmällisten tarkastusten avulla ja että alueviranomaiset esittävät uskottavan suunnitelman;

11. katsoo, että erilaisten jätteiden saastuttamien alueiden puhdistamisesta Campaniassa koituvan taakan ei tulisi jäädä veronmaksajien harteille, vaan saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti saastumisesta vastuussa olevien olisi vastattava siitä;

12. panee merkille, että Italia ei ilmoittanut ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan 26. joulukuuta 2010 mennessä, mutta odottaa Italian noudattavan direktiiviä täysimääräisesti ja langettavan seuraamuksia direktiivissä luetelluista jätteisiin liittyvistä rikoksista myös oikeushenkilöille, kun niitä koskevat edellytykset täyttyvät;

13. kehottaa komissiota panemaan viipymättä vireille rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan mukaisesti, jotta Italialle voidaan määrätä seuraamuksia, joilla varmistetaan, että Italian viranomaiset noudattavat tuomioistuimen ratkaisua ja erityisesti, että nykyiset kaatopaikat ovat EU:n lainsäädännön mukaiset; pitää asianmukaisena ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-304/02 antaman tuomion mukaisena määrätä Italia maksamaan sekä kertasuorituksen rangaistuksena pitkään jatkuneesta EU:n direktiivien vastaisesta toiminnasta vuosien varrella että päivittäisen rangaistusmaksun tästä eteenpäin;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Italian hallitukselle ja parlamentille.