Päätöslauselmaesitys - B7-0083/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0083/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Campanian jätekriisistä

26.1.2011

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0806/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Claudio Morganti, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0083/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0083/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0083/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Campanian jätekriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komissiolle 16. marraskuuta 2010 Campanian jätekriisistä esitetyn suullisen kysymyksen (O-0188/2010 – B7-0667/2010), komissiolle 30. marraskuuta 2010 Campanian jätekriisistä esitetyn suullisen kysymyksen (O-0197/2010 – B7-0801/2010), komissiolle 7. joulukuuta 2010 Campanian (Italia) jätekriisistä esitetyn suullisen kysymyksen (O-0208/2010 – B7-0805/2010) sekä komissiolle 7. joulukuuta 2010 Napolin ja Campanian alueen jätekriisistä ja Euroopan unionin varojen käytöstä esitetyn suullisen kysymyksen (O-0209/2010 – B7-0806/2010),

–   ottaa huomioon Campanian jätekriisistä tammikuun 2011 (tiistai 18. tammikuuta 2011) Strasbourgin täysistunnossa käydyn keskustelun,

–   ottaa huomioon unionin tuomioistuimen (neljäs jaosto) 4. maaliskuuta 2010 antaman tuomion asiassa C-297/08 - Euroopan komissio v. Italian tasavalta,

–   ottaa huomioon kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY sekä jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY,

–   ottaa huomioon ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin 23. lokakuuta 2010 antaman julkilausuman Campanian jätetilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Italian lainsäädännössä vastuu jätehuollosta kuuluu yksinomaan paikallisten (alueellisten, maakunnallisten ja kunnallisten) laitosten toimivaltaan,

B.  ottaa huomioon, että Campanian jätehuoltoinfrastruktuurien (varsinkin jätteenpolttolaitosten) riittämättömyys ja puutteellinen toiminta, jotka johtuvat paikallishallinnon tehottomuudesta, ovat yksi jätekriisin tärkeimmistä syistä,

C. ottaa huomioon, että toimivaltaisten viranomaisten viime vuosina laatimia erilaisia jätehuoltosuunnitelmia ei ole pantu täytäntöön, mikä johti siihen, että unionin tuomioistuin antoi asiassa 4. maaliskuuta 2010 tuomion (asia C-297/08),

D. ottaa huomioon, että kyseinen kriisi johtuu ainoastaan vuosikymmeniä jatkuneesta huonosta paikallishallinnosta ja järjestäytyneen rikollisuuden soluttautumisesta koko jätehuoltoketjuun sekä julkishallintoon,

E.  ottaa huomioon, että vuodesta 1994 lähtien Campanian alueen jätteenkäsittelyhankkeille on myönnetty varoja lähes 500 miljoonaa euroa ja että Euroopan aluekehitysrahasto on yhteisrahoittanut kyseisestä summasta noin puolet,

F.  ottaa huomioon, että jätteenkäsittelyhankkeisiin tarkoitettujen yhteisön varojen käytössä kaudella 2002–2006 havaittujen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi komissio epäsi 1. tammikuuta 2005 lähtien Euroopan aluekehitysrahaston yhteisrahoituksen myöntämisen jätteenkäsittelyhankkeisiin,

G. ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun rikkomismenettely oli käynnistetty vuonna 2007, komissio päätti asettaa Euroopan aluekehitysrahaston yhteisrahoituksen myöntämisen ehdoksi kaudella 2007–2014 (50 prosenttia 270 miljoonasta eurosta) yhteisön lainsäädännön mukaisen jätehuoltosuunnitelman tehokkaan täytäntöönpanon Campanian alueella,

H. ottaa huomioon, että Italiassa on myös käytössä useita edistyksellisiä alueellisia jätehuoltomalleja, jotka ovat kaikin puolin yhteisön lainsäädännön mukaisia, mikä osoittaa, että Campanian kriisi on vain alueellinen ongelma,

I.   panee merkille monien Campanian alueen asukkaiden vastuuttoman toiminnan viime vuosina ja erityisesti aikoina, jolloin tilanne on ollut kaikkein hälyttävin, kuten esimerkiksi jätekasojen ja roskasäkkien polttamisen, jäteautoihin kohdistuneen ilkivallan, jätteiden keräämisestä ja käsittelystä vastaavien yritysten työntekijöiden lakot ja luvattomat poissaolot, liikenteen laittoman estämisen, kaatopaikkojen sisäänkäyntien saartamisen ja ympäristöviranomaisiin sekä heitä suojanneisiin järjestysvoimiin kohdistuneen väkivallan,

J.   ottaa huomioon, että vaatimus Campaniassa tällä hetkellä varastoitujen kuuden miljoonan tonnin jätepaalimäärän käsittelemisestä on yhtä kiireellinen kuin tarve laatia ja panna täytäntöön uusi jätehuoltosuunnitelma, koska jätepaalit aiheuttavat yhden kaikkein vakavimmista terveys- ja ympäristöriskeistä,

K. toteaa, että Italian muilla alueilla on aiemmin ilmennyt vastaavanlaisia kriisejä, jotka on ratkaistu kohtuullisessa ajassa ja siten, että paikallisviranomaiset ja asianosaiset kansalaiset ovat toimineet vastuuntuntoisesti,

1.  katsoo, että jätekriisi on lopullisesti ratkaistu vasta sitten, kun jätehuollosta vastaavat Campanian alueen toimijat osoittavat aitoa poliittista tahtoa eivätkä ainoastaan tyydy odottamaan, että Italian valtio ja EU toteuttavat poikkeustoimenpiteitä;

2.  toivoo, että Campanian alueen komissiolle hiljattain esittelemä uusi jätehuoltosuunnitelma on niiden velvoitteiden mukainen, joista säädetään laissa ja jotka otetaan esille unionin tuomioistuimen asiassa C-297/08 antamassa tuomiossa, ja että se noudattaa yhteisön lainsäädäntöä (erityisesti direktiiviä 2006/12/EY ja sen myöhempiä muutettuja versioita sekä direktiiviä 1999/31/EY ja sen myöhempiä muutettuja versioita), ja kehottaa komissiota tutkimaan näitä näkökohtia tarkasti;

3.  kehottaa Campanian aluetta panemaan uuden jätehuoltosuunnitelman tosiasiallisesti täytäntöön viipymättä, varmasti sekä todennettavissa olevalla tavalla, ja kehottaa muita asianosaisia paikallisia toimijoita hoitamaan velvollisuutensa omalla toimialallaan;

4.  toivoo, että kyseinen jätehuoltosuunnitelma noudattaa mahdollisimman täydellisen avoimuuden periaatetta jätteiden käsittelyn eri vaiheisiin liittyvien palvelusopimusten myöntämisessä, että erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen estetään ja että palvelusopimuksia ei ylipäätään myönnetä sellaisille yrityksille, jotka eivät takaa suunnitelman tehokasta ja täsmällistä täytäntöönpanoa;

5.  tukee komission aikomusta asettaa Campanian alueen esittelemän uuden jätehuoltosuunnitelman tehokas täytäntöönpano Euroopan aluekehitysrahaston yhteisrahoituksen myöntämisen ehdoksi;

6.  kehottaa Campanian alueen toimivaltaisia viranomaisia seuraamaan muilla Italian alueilla noudatettavien jätehuollon hyvien käytäntöjen esimerkkiä;

7.  pahoittelee monien Campanian alueen asukkaiden vastuutonta toimintaa heidän asetettuaan esteitä kriisin ratkaisemisen tielle ja pahennettuaan huomattavasti alueensa jo ennestään heikkoja hygienia- ja ympäristöolosuhteita ja tuomitsee tällaisen toiminnan varauksetta;

8.  vaatii Italian toimivaltaisia viranomaisia etsimään välittömästi ratkaisun Campaniassa tällä hetkellä varastoitujen kuuden miljoonan tonnin jätepaalimäärän käsittelemiseen;

9.  suosittelee, että jos vastaavia kriisejä ilmenee myöhemmin Campaniassa tai muualla, muut alueet, joilla ei ole osaa eikä arpaa tämänhetkisessä kriisissä ja jotka hoitavat jätehuoltonsa moitteettomasti, eivät joutuisi huolehtimaan hätätilaan ajautuneilta seuduilta peräisin olevien, käsittelemättömien jätteiden hävittämisestä;

10. toivoo, että Campanian paikallisviranomaiset ja Italian valtion viranomaiset toimisivat yhdessä ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa pannakseen uuden jätehuoltosuunnitelman tehokkaasti ja tosiasiallisesti täytäntöön, jotta voidaan välttää uuden rikkomismenettelyn käynnistäminen ja siitä aiheutuvat seuraamukset;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, Italian hallitukselle, Campanian aluehallituksen puheenjohtajalle, Campanian alueen maakuntien johtajille sekä Napolin kaupunginjohtajalle.