Projekt rezolucji - B7-0086/2011Projekt rezolucji
B7-0086/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zwalczania gruźlicy w celu osiągnięcia 6. milenijnego celu rozwoju

26.1.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0006/2011
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Gabriele Zimmer, Marisa Matias, João Ferreira, Nikolaos Chountis w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Procedura : 2010/3016(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0086/2011
Teksty złożone :
B7-0086/2011
Teksty przyjęte :

B7‑0086/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania gruźlicy w celu osiągnięcia 6. milenijnego celu rozwoju

Parlament Europejski,

–   uwzględniając fakt, że dostęp do opieki zdrowotnej jest prawem uznanym na mocy Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz że rządy muszą spełnić obowiązek zapewnienia całej ludności świadczeń publicznej opieki zdrowotnej,

–   uwzględniając program „Stop gruźlicy”, opracowany przez WHO, którego celem jest zmniejszenie do roku 2015 współczynnika chorobowości i umieralności o 50% w porównaniu z rokiem 1990,

–   uwzględniając milenijne cele rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące zahamowania do roku 2015 wzrostu zapadalności na gruźlicę oraz odwrócenia tendencji zachorowalności na tę chorobę,

–   uwzględniając cel eliminacji gruźlicy do 2050 r.,

–   uwzględniając priorytety Unii Europejskiej określone w grudniu 2005 r. w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju,

–   uwzględniając posiedzenie Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, które odbyło się w Nowym Jorku w październiku 2010 r.,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie systemów opieki zdrowotnej w Afryce subsaharyjskiej i zdrowia na świecie (2010/2070(INI)),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że cztery lata przed zakończeniem realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR) zachorowalność na gruźlicę na świecie wciąż budzi niepokój mimo poczynionych postępów,

B.  mając na uwadze, że MCR obejmują także ograniczenie umieralności dzieci i poprawę zdrowia matek,

C. mając na uwadze, że gruźlica wciąż zaliczana jest do głównych przyczyn umieralności na świecie, jako że umiera na nią niemal 2 mln ludzi rocznie,

D. mając na uwadze, że celem WHO i opracowanej przez nią strategii DOTS (bezpośrednio nadzorowane leczenie krótkoterminowe) jest leczenie wszystkich potrzebujących, w tym osób najuboższych i najbardziej zagrożonych, i rozszerzenie leczenia na strefy najbardziej oddalone,

E.  mając na uwadze, że epidemia gruźlicy w dużej mierze, a nawet całkowicie lekoopornej, stanowi poważny problem,

F.  mając na uwadze, że w przypadku współzakażenia HIV/AIDS gruźlica jest chorobą groźną,

G. mając na uwadze, że gruźlica jest wymownym przykładem nierówności między ludźmi, zważywszy, że w państwach uprzemysłowionych prawie całkowicie ją wyeliminowano,

H. mając na uwadze, że brak pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się oraz niedofinansowanie służby zdrowia pogarszają dodatkowo sytuację ludności w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej,

1.  podkreśla, że dostęp do opieki zdrowotnej jest prawem powszechnym, w związku z czym rządy muszą zapewnić świadczenia publicznej opieki zdrowotnej, do której dostęp ma cała ludność, również ludność zamieszkująca obszary wiejskie;

2.  podkreśla, że należy wzmocnić systemy opieki zdrowotnej oparte na podstawowych świadczeniach zdrowotnych;

3.  podkreśla, że Komisja Europejska pozostaje największym donatorem pomocy publicznej na rzecz rozwoju w wysokości 49 mld euro;

4.  jest zdania, że należy niezwłocznie zbadać nowe sposoby finansowania, i zwraca się do Unii Europejskiej, by również wystąpiła z inicjatywą w tej sprawie, podejmując odpowiednie środki globalne w dziedzinie badań publicznych i profilaktyki w celu odniesienia zwycięstwa w walce z gruźlicą;

5.  zwraca się do Komisji i państw członkowskich o przestrzeganie zobowiązań w zakresie finansowania i o poczynienie niezbędnych kroków, tak aby środki przeznaczone na opiekę zdrowotną dotarły także do osób najuboższych w krajach rozwijających się; przypomina o konieczności zapewnienia świadczeń zdrowotnych w strefach najbardziej oddalonych;

6.  przypomina, że każde dziecko ma prawo skorzystać z programów szczepień i immunizacji; przypomina też, że co roku na choroby, którym można zapobiec i które można wyleczyć, nadal umiera 8,8 mln dzieci w wieku poniżej 5 lat, z czego połowa w Afryce subsaharyjskiej; zwraca się o dołożenie starań w celu zmobilizowania środków na rzecz profilaktyki i badań;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim oraz WHO.