Förfarande : 2011/2520(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0096/2011

Ingivna texter :

B7-0096/2011

Debatter :

PV 14/02/2011 - 16
CRE 14/02/2011 - 16

Omröstningar :

PV 16/02/2011 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0057

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 70k
9.2.2011
PE455.934v01-00
 
B7-0096/2011

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om praktiska aspekter som avser översynen av EU-instrument i syfte att stödja små och medelstora företags finanser under nästa programperiod


Othmar Karas, Bendt Bendtsen för PPE-gruppen
Edit Herczog för S&D-gruppen
Jürgen Creutzmann för ALDE-gruppen
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen
Derk Jan Eppink för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om praktiska aspekter som avser översynen av EU‑instrument i syfte att stödja små och medelstora företags finanser under nästa programperiod  
B7‑0096/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s 23 miljoner små och medelstora företag, vilka tillsammans utgör 99 procent av alla företag och tillhandahåller mer än 100 miljoner arbetstillfällen och vilka på ett avgörande sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten och den sociala sammanhållningen samt till skapandet av nya arbetstillfällen, utgör en av de främsta källorna till innovation och har därtill en viktig roll att spela när det gäller att bibehålla och öka sysselsättningen.

B.  De små och medelstora företagens begränsade möjligheter att få finansiering är ett stort hinder för nya företag och företagstillväxt, och detta problem har förvärrats av den rådande finansiella och ekonomiska krisen.

C. Många av de europeiska finansmarknaderna är i dagsläget av olika skäl oförmögna att ge små och medelstora företag tillgång till adekvat finansiering, även om läget för traditionella former för utlåning till små och medelstora företag har varit ganska stabilt under den nuvarande krisen. Ansträngningar måste göras för att hindra att bankernas fortsatta beredvillighet att finansiera små och medelstora företag avtar till följd av pågående reformer av bestämmelserna för internationella bankärenden och genomförandet av dessa i Europa.

D. Den europeiska sektorn för små och medelstora företag är mycket sammansatt och inbegriper ett mycket stort antal mikroföretag, framgångsrika familjeföretag verksamma inom traditionella sektorer och ett växande antal nyetablerade och snabbväxande företag med en högteknologisk och mycket innovativ profil. Dessa olika affärsmodeller står alla inför olika problem och har därför olika behov när det gäller tillgång till finansiering. Små och medelstora företag med en hög kapitaltäckningskvot (dvs. med en hög andel skuldfinansiering) är mycket mer utsatta i krislägen eller om deras mer riskbenägna projekt drabbas av problem.

E.  I takt med att banksektorns kapital- och riskkänslighet ökar tenderar bankerna att införa allt strängare villkor för lånefinansiering, härunder högre krav på säkerheter och riskpremier, och de är mindre benägna att finansiera riskfyllda affärsprojekt som att bevilja traditionella lån till nyetableringar, innovativa produkter och till och med företagsöverlåtelser.

F.  Tillgång till höginnovativa och snabbväxande företag är en förutsättning för den europeiska ekonomins fortsatta konkurrenskraft och för skapandet av arbetstillfällen, särskilt på de marknader som är pådrivande i övergången till en resurssnål ekonomi.

G. Av statistiken framgår att europeiska små och medelstora företag är mindre benägna att överväga möjligheten till finansiering med eget kapital än vad exempelvis deras motparter i Förenta staterna är.

H. Många finansförmedlare på europeisk och nationell nivå avskräcks av de administrativa bördor som följer av EU:s komplicerade finanslagstiftning och av de politiska och operativa riktlinjerna för unionens finansieringsprogram.

I.   EU:s institutioner måste nu utvärdera och se över de befintliga instrumenten till stöd för finansieringen av små och medelstora företag och blicka framåt mot den kommande programperioden i ljuset av nästa fleråriga budgetram.

Åtgärder för att stärka fungerande program för finansiering av små och medelstora företag

 

1.  Europaparlamentet konstaterar att många små och medelstora företag fortsatt till stor del kommer att vara beroende av krediter och lån för sin externa finansiering. Parlamentet oroas av att en alltmer kapital- och riskkänsliga banksektor kräver högre säkerheter och riskpremier, vilket i båda fallen resulterar i otillräcklig finansiering och missade affärs- och sysselsättningsmöjligheter för denna mycket stora ekonomisektor. Parlamentet ser därför tillgång till kredit- och lånegarantisystem som en förutsättning för att de möjligheter till tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen som små och medelstora företag erbjuder ska kunna utnyttjas. Parlamentet anser att åtgärder måste vidtas för att se till att befintliga program på nationell nivå och EU-nivå förbättras, och stöder den viktiga roll som Europeiska investeringsbanken spelar genom sin utlåning till små och medelstora företag.

2.  Europaparlamentet påpekar att om högre krav ska ställas på bankernas egna kapital, i enlighet med Baselkommitténs förslag, bör hänsyn tas till de små och medelstora företagens intressen.

3.  Europaparlamentet ställer sig mycket positivt till den fortsatta tillämpningen av de garantiinstrument som finns att tillgå genom programmet för konkurrenskraft och innovation liksom den riskdelnings- och finansieringsmekanism som ryms inom ramen för det sjunde ramprogrammet och strukturfonderna till stöd för utlåning till små och medelstora företag (Jeremie) och till stöd för mikrofinansieringsinstitutioner (Jasmine). Parlamentet påpekar att dagens onödigt komplicerade administrativa förfaranden reser hinder för en korrekt tillämpning av dessa instrument. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra det lättare att utnyttja de strukturfonder som avser finansieringsinstrumenten för små och medelstora företag, särskilt när det gäller att finansiera roterande fonder för garantisystem, och samtidigt bemöda sig om att inte inrätta mekanismer för funktioner som redan ingår i befintliga system, dvs. på nationell nivå.

4.  Europaparlamentet anser att finansieringen av i synnerhet programmet för konkurrenskraft och innovation är otillräcklig och att detta program bör bedömas utifrån det tänkta tillämpningsområdet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att anslagstilldelningen till innovativa finansieringsinstrument blir mer effektiv i nästa fleråriga budgetram.

5.  Europaparlamentet efterlyser en avsevärt utökad anslagstilldelning ur EU:s budget till innovativa finansieringsinstrument, för att möta små och medelstora företags behov av finansiering, samt uppmuntrar – i ljuset av Europa 2020-strategin och de sektorsövergripande nyckelinitiativen – genomförandet av gemensamma instrument tillsammans med EIB-gruppen, särskilt i form av system för riskdelning. Parlamentet anser att framtida program bör ha den flexibilitet som krävs för att man ska kunna undvika att tvingas tillgripa olämpliga schablonlösningar.

Åtgärder för att korrigera marknadsmisslyckanden

6.  Europaparlamentet understryker att nyetablerade företag och innovativa företag måste ha bättre tillgång till finansieringsinstrument som utgår från eget och därmed likställt kapital. Sådana instrument finns ännu inte i tillräcklig grad att tillgå på marknaden. Parlamentet begär att kommissionen lägger större tonvikt på instrument för mezzaninfinansiering i nästa generations program och på att stödja dessa med medel och mekanismer för riskdelning.

7.  Europaparlamentet konstaterar att höginnovativa och snabbväxande företag behöver tillgång till större europeiska riskkapitals- och obligationsmarknader, och uppmanar kommissionen att ta initiativ till att undanröja hinder för utvecklingen av sådana marknader, utvidga tillgängliga riskdelningsmekanismer för investeringar i eget kapital, stödja utfärdandet av gemensamma företagsobligationer samt uppmuntra medlemsstaterna att stödja företagsänglars verksamhet genom att erbjuda skatteincitament för investerare.

8.  Europaparlamentet konstaterar att den ordning som idag råder i många europeiska länder för finansiering av små och medelstora företag – på såväl utbuds- som efterfrågesidan – i hög grad påverkas av skatte- och stödsystem som ger kraftiga incitament för skuldfinansiering medan de reser hinder för finansiering med eget kapital. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till att skapa större medvetenhet om de problem som uppstår till följd av de missriktade incitament som regelverket ger underlag för och att uppmuntra medlemsstaterna att genomföra de reformer som krävs för att åtgärda detta.

Åtgärder för att undanröja administrativa hinder

9.  Europaparlamentet oroas av den komplexitet som genomsyrar såväl EU:s budgetförordning som riktlinjerna för de europeiska finansieringsinstrumenten, i synnerhet då det gäller användningen av europeiska medel och program till stöd för enskilda företag genom tilldelning av förhållandevis små bidragsbelopp. Parlamentet anser att kostnaden, i såväl tid som pengar, för att efterleva dessa bestämmelser står utom all rimlig proportion till den fördel som den slutliga mottagaren har av dessa medel. Parlamentet efterlyser för dessa innovativa finansieringsinstruments vidkommande en smidigare förvaltning, kostnadseffektivitet och en mer effektiv administration och rapportering. Parlamentet insisterar på att varken banker, mellanhänder eller mottagare får avskräckas från eller hindras att utnyttja de program och medel som står till buds på grund av administrativa bördor. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå förenklade och mindre kostsamma bestämmelser och riktlinjer, särskilt för program till stöd för småskalig finansiering till små och medelstora företag i form av garantier och mezzanininstrument eller instrument för eget kapital.

10. Europaparlamentet välkomnar inrättandet 2010 av forumet för små och medelstora företag och uppmanar kommissionen att vidareutveckla samarbetet med nationella utvecklingsbanker och affärsbanker i syfte att insamla erfarenheter, utbyta bästa praxis, utveckla synergier och identifiera sätt att förenkla och underlätta för EU:s finansieringsprogram för små och medelstora företag.

11. Europaparlamentet påpekar att i dagsläget ingår åtgärder för att stödja finansieringen av små och medelstora företag i en rad olika EU-program, bland vilka kan nämnas programmet för konkurrenskraft och innovation, strukturfonderna (Jeremie) och det sjunde ramprogrammet, och konstaterar att det brister i samordningen av dessa program. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa större samstämmighet mellan de olika garantiprogrammen och en god balans mellan de nationella system och EU-system som stödjer finansieringen av innovation eller tillhandahållandet av riskkapital till små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en enda kontaktpunkt för tillgång till EU:s olika finansieringsprogram för små och medelstora företag.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy