Διαδικασία : 2010/3013(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0098/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0098/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0068

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 185kWORD 125k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0097/2011
9.2.2011
PE459.630v01-00
 
B7-0098/2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"


Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras, Artur Zasada εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"  
B7‑0098/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την «Στρατηγική ΕΕ 2020 / εμβληματικές πρωτοβουλίες»,

 

-     έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

 

-     έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή για τη «Στρατηγική ΕΕ 2020» και τα αποτελέσματά της (SEC(2010)116),

 

-     έχοντας υπόψη το Έγγραφο Αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας από την Επιτροπή (SEC(2010)114),

 

-     έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Επτά μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση»,

 

-     έχοντας υπόψη το ψήφισμά του του Ιουνίου 2010 για τις Εμβληματικές Πρωτοβουλίες της Στρατηγικής ΕΕ 2020,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας πως η Ευρώπη πρέπει να δώσει την προτεραιότητα σε μέτρα που θα τονώνουν την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση,

 

Β.   εκτιμώντας πως οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη στρατηγική πρέπει να συνδυασθεί με συγκεκριμένες δράσεις ώστε να ανταποκριθεί στις άμεσες ανησυχίες και τους φόβους των ευρωπαίων πολιτών, κι ότι η Στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να εξυπηρετήσει το βασικό σκοπό μας, που είναι η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση,

 

Γ.   εκτιμώντας πως η Στρατηγική της Λισαβόνας μόνο εν μέρει υπήρξε επιτυχής, εξ αιτίας της αδύναμης δομής διακυβέρνησης και της μη υποχρεωτικής ανάληψης ευθυνών για τα κράτη μέλη,

 

Δ.   εκτιμώντας πως η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς δεν αποτελεί μόνο ένα μέσον για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω Στρατηγικής, αλλά και έναν αυτόνομο στόχο, κι ότι η Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς είναι το μέσον για την επίτευξή του,

 

Ε.   εκτιμώντας πως η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αλλά και οι διασυνοριακές ανταλλαγές εμπορευμάτων παρεμποδίζονται σήμερα από τις κατακερματισμένες εθνικές αγορές και τους εθνικούς κανονισμούς, λόγω του μικρού βαθμού εναρμόνισης, και ότι η απελευθέρωση του δυναμικού της αγοράς των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ αποτελεί ζωτική ανάγκη,

Διαχείριση της Στρατηγικής ΕΕ 2020

 

1.   καλεί το Συμβούλιο να παραμείνει προσηλωμένο στην «κοινοτική μέθοδο» και το καλεί να ενισχύσει τη διαχείριση του «πακέτου» οικονομικής διακυβέρνησης και της Στρατηγικής ΕΕ 2020 σε αυτή την κατεύθυνση·

 

2.   διαπιστώνει με ανησυχία τη σχετικώς ασθενή διαχείριση της Στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί συνεπώς να ενισχυθεί η «κοινοτική μέθοδος» και να καταστεί το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» μέρος του «πακέτου» νομοθετικής διακυβέρνησης· φοβάται πως, διαφορετικά, η Στρατηγική αυτή πιθανόν να γνωρίσει την ίδια μοίρα με εκείνην της Λισαβόνας, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις Εμβληματικές Πρωτοβουλίες·

 

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν καλύτερα τη δημοκρατική νομιμότητα της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και να προβλέψουν τη συμμετοχή, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να προσφέρουν στήριξη στις πολιτικές εκείνες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της απασχόλησης και της οικονομικής μεγέθυνσης· θεωρεί λυπηρή επ΄αυτού την περιορισμένη πρόοδο και την επικοινωνιακή πολιτική για τα σχέδια εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·

 

4.   καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τη δημοσιονομική διάσταση των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών δεδομένου ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης διατρέχουν εγκάρσια όλες τις χρηματοδοτούμενες από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πολιτικές· εκτιμά πως το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα να δοθεί μια αποφασιστική ώθηση στις προτεραιότητες που έχει ορίσει η Στρατηγική ΕΕ 2020·

 

5.   εκτιμά πως το βελτιωμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να στηρίζεται σε διάφορες αλληλένδετες μεταξύ τους πολιτικές οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης, που πρέπει να είναι συνεκτικές μεταξύ τους· εκτιμά πως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το πλήρες πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να στηρίξουν τη Στρατηγική ΕΕ 2020 και να είναι συμβατά μαζί της·

 

6.   εκτιμά πως η Ενιαία Αγορά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και πιστεύει πως η επανεκκίνησή της θα πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020·

 

7.   εκτιμά πως μια δυνατή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική της συνοχής, που θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να αποτελέσει βασικό συμπληρωματικό στοιχείο της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"· εκτιμά πως η πολιτική της συνοχής, με την οριζόντια αντίληψή της, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής·

 

8.   είναι πεπεισμένο πως με το σωστό πολιτικό πλαίσιο και τους κατάλληλους δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αποσκοπεί στην οικονομική ανάκαμψη ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, θα διαφυλάσσει το αγροτικό τοπίο που αντιπροσωπεύει το 90% του εδάφους της ΕΕ, θα επιτυγχάνει περιβαλλοντικά οφέλη και θα συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα για εναλλακτικές πηγές ενέργειας·

 

9.   προτείνει στα κράτη μέλη τη σύναψη ενός «Εδαφικού Συμφώνου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ευρώπη του 2020» ως μέρος της διαχείρισης αυτής της στρατηγικής, με σκοπό την παροχή κινήτρων σε περιφέρειες και πόλεις, για να συμβάλουν σωστά στην επίτευξη των στόχων του και να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης, με ταυτόχρονη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διεργασία·

 

10. στηρίζει τη γραμμή που υιοθετεί η Επιτροπή στην Ετήσια Έρευνά της για την Οικονομική Μεγέθυνση, εκτιμά πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αποτελέσουν το κλειδί για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας εκείνων των κρατών μελών που σήμερα παραμένουν πίσω, επικροτεί τη δέσμευση υπέρ των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και υπέρ του περιορισμού του συνολικού δανεισμού σε επίπεδο ίσο προς το 60% του ΑΕγχΠ, στηρίζει τις προσπάθειες προκειμένου τα εν λόγω κράτη μέλη που έχουν μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές να μπορούν να προμηθεύονται ρευστό όσο καιρό προχωρούν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ζητεί τη διόρθωση των διαρθρωτικών ανισοσκελειών·

 

11. χαιρετίζει τη σημασία που σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή αποδίδει στην ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κλίματος ευνοϊκού για την αειφόρο μεγέθυνση, ώστε να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες και για τις μικροσκοπικές επιχειρήσεις· ζητεί να συζητηθεί στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η κατάσταση στο θέμα της επανεκκίνησης της Ενιαίας Αγοράς, βάσει μιας εποπτικής μεθόδου που θα αξιολογεί τις επιδόσεις των ενδιάμεσων στόχων και την επίδοση και τα προβλήματα της ίδιας της Ενιαίας Αγοράς σε ό,τι αφορά την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

 

12. επισημαίνει πως η Ετήσια Έρευνα για την Οικονομική Μεγέθυνση και το πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» αναμένεται να επιτρέψουν συνέργειες με τους υπάρχοντες μηχανισμούς, με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων που η Συνθήκη αναγνωρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τη γενική οικονομική πολιτική και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών σε θέματα απασχόλησης·

 

13. εκφράζει την απογοήτευσή του για την επικοινωνιακή στρατηγική στο θέμα των σχεδίων εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, που καθιστά δύσκολο το να εντοπισθεί οποιαδήποτε πρόοδος στο θέμα των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών·

 

Εμβληματικές Πρωτοβουλίες

 

14. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε πλέον την έκδοση όλων των Ανακοινώσεων για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες και την καλεί να διευκρινίσει τις συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που οι εμβληματικές πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία για την καινοτομία

 

15. χαιρετίζει τη στρατηγική προσέγγιση που υιοθετεί η Επιτροπή στην "Ένωση της Καινοτομίας" για την αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικών ζητημάτων όπως είναι η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η υγεία και ο γηράσκων πληθυσμός· τονίζει πάντως ότι έχει ζωτική σημασία να σημειωθεί πρόοδος σε συγκεκριμένα θέματα προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την καινοτομία και να τονωθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

 

16. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η καινοτομία μπορεί να προωθηθεί μόνον εάν το νομοθετικό πλαίσιο είναι καλό και εάν η γραφειοκρατική επιβάρυνση είναι ελάχιστη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· χαιρετίζει κατά συνέπεια την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει τις συνθήκες χάρη στις οποίες θα προχωρούν οι εταιρίες σε καινοτομίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή: (i) να υποβάλει, αμέσως μετά την έγκριση της ενισχυμένης συνεργασίας στο πεδίο της δημιουργίας ενιαίου συστήματος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, τις προτάσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, και (ii) να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος πλαισίου που διέπει τα δικαιώματα αντιγραφής (copyright), ιδίως στο πεδίο της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων και των "ορφανών" έργων·

 

17. εκτιμά πως το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) είναι ανεπαρκές σε όγκο και πολύ στενό ως προς την κάλυψη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στο επόμενο πολυετές πλαίσιο ένα ευρύτερο πεδίο και μια καλύτερη χρηματοδότηση του CIP·

 

18. τονίζει την ανάγκη του να ενισχυθεί, να αποκτήσει κίνητρα και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω μιας σημαντικής αύξησης του κονδυλίου ερευνητικών πιστώσεων μετά το 2013· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί μια καλύτερη πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο 8ο Πρόγραμμα-πλαίσιο (FP8) και στο CIP μέσω του κατάλληλου επανασχεδιασμού και της απλοποίησης αυτών των προγραμμάτων· ζητεί την αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, για να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει τη σημαντική συμβολή του Προγράμματος-πλαισίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

 

19. τονίζει την ανάγκη καλύτερης πρόσβασης των καινοτόμων επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ στα χρηματοδοτικά μέσα ιδίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, που ακόμη δεν προσφέρονται από τις αγορές· ζητεί από την Επιτροπή για την επόμενη γενεά προγραμμάτων να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα ενδιάμεσα χρηματοδοτικά μέσα και να τα στηρίξει με ταμεία και μηχανισμούς επιμερισμού των κινδύνων·

 

20. υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 3% υποδιαιρείται σε 2% (ιδιωτικός τομέας) συν 1% (δημόσιες δαπάνες)· επισημαίνει πως ακόμη υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στο πεδίο των ιδιωτικών ερευνητικών δαπανών· επισημαίνει πως οι ελλείψεις αυτές και το ανεκμετάλλευτο καινοτομικό δυναμικό της Ευρώπης μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο μέσω της αναπροσαρμογής του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες·

 

21. τονίζει το μοχλευτικό δυναμικό του προϋπολογισμού της ΕΕ, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω ώστε να στηρίξει την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς την παροχή κινήτρων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και των χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα-πλαίσιο·

 

22. χαιρετίζει την προγραμματισμένη από την Επιτροπή αναθεώρηση του συστήματος εμπορικών σημάτων στην ΕΕ, υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί ενίσχυσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (2009/2178(ΙΝΙ) και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μέτρα που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων και να υποβάλει επίσης μια συνολική στρατηγική σε αυτό το πεδίο·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση"

 

23. τονίζει τη σημαντική συμβολή πολυετών προγραμμάτων όπως του προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης, για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ιδιαίτερης ταυτότητας και για την εκπαίδευση των ευρωπαίων νέων εν όψει των απαιτήσεων μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας·

 

24. καλεί την Επιτροπή να μην εκτρέψει τις χρηματοδοτικές ροές, από τα υπάρχοντα προγράμματα κινητικότητας και νέων όπως είναι η Δια Βίου Μάθηση (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtwig), Νεολαία σε Δράση και Marie Curie, προς τις βασικές δράσεις του "Νεολαία σε Κίνηση", αλλά να ενισχύσει τα υπάρχοντα προγράμματα με μια καλύτερη χρηματοδότηση· εκτιμά πως τούτο θα συνέβαλλε σημαντικά στον αγώνα κατά της νεανικής ανεργίας ώστε το ποσοστό νεανικής απασχόλησης να ανέβει στο 75%·

 

25. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να επιτύχουν υψηλότερο βαθμό συγκρισιμότητας των σχολικών και πανεπιστημιακών σπουδών και μεγαλύτερη τυποποίηση της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθεί η ανταγωνιστικότητα και να επεκταθεί η κινητικότητα εντός της ΕΕ, ενώ τονίζει τη σημασία μιας καλύτερης αναγνώρισης των πτυχίων και διπλωμάτων στην Ευρώπη·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη"

 

26. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια Απόφαση που θα καθορίζει το πρώτο πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα των ραδιοφωνικών συχνοτήτων· θεωρεί ότι αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την προώθηση μιας αποτελεσματικότερης διαχείρισης των συχνοτήτων σε όλη την Ευρώπη που θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν πραγματικότητα το ταχύτερο την πρώτη πολιτική στον τομέα των ραδιοφωνικών συχνοτήτων·

 

27. τονίζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην ολοκλήρωση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη· επισημαίνει πάντως ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα εξακολουθεί να παρεμποδίζεται σοβαρά από τους κατακερματισμένους κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο και γι΄αυτό καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να θέσουν εμπράκτως σε εφαρμογή το νέο κανονιστικό πλαίσιο, να προωθήσουν την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και να αναπτύξουν την ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένων και γνώσεων, την λεγόμενη "Πέμπτη Ελευθερία"·

 

28. εκτιμά πως, λόγω της όλο και μεγαλύτερης δημογραφικής γήρανσης και της αυξανόμενης πίεσης επί των δημοσίων οικονομικών και επί της ιδιωτικής παραγωγικότητας, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της την πολιτική της σταθερής προαγωγής της αρχής της πρόληψης (από άποψη ιατρικών πρακτικών όσο και από άποψη ενθάρρυνσης υγιέστερων τρόπων ζωής) και την καθιέρωση υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική υγεία·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης"

 

29. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής περί μιας Βιομηχανικής Πολιτικής για την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης· εκτιμά πως οποιαδήποτε συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική θα έπρεπε να επιδιώκει τη διατήρηση και ανάπτυξη μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη· εκτιμά πως μια τέτοια πολιτική θα έπρεπε να καλύπτει ολόκληρο το βιομηχανικό τομέα και να έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία του σωστού πλαισίου συνθηκών όπου η επιλογή μεταξύ των διαφόρων τεχνολογικών δυνατοτήτων θα παραμένει στην αρμοδιότητα των εταιριών· τονίζει πως οποιαδήποτε ανταγωνιστική βιομηχανία στην Ευρώπη απαιτεί τον ανταγωνισμό και τις ελεύθερες συναλλαγές, που θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρίες να αποκτήσουν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο·

 

30. χαιρετίζει ειδικότερα την δήλωση της Επιτροπής ότι θα αναλάβει τη φανερή και εκτεταμένη "δοκιμή ανταγωνιστικής αντοχής" κάθε νέας νομοθετικής πράξης και καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο σε εθνικό επίπεδο· ζητεί να ξεκινήσει η Επιτροπή τα "τεστ φόρμας" αξιολογώντας εκ των υστέρων τη σωρευτική επίπτωση των νομοθετικών πράξεων· επανεπιβεβαιώνει ότι τα τεστ αυτά είναι βασικό στοιχείο μιας έξυπνης κανονιστικής πολιτικής που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο·

 

31. εκφράζει την απογοήτευσή του που δυο χρόνια μετά την έγκριση του Νόμου Small Business Act η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν ένα πιο φιλικό προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κανονιστικό πλαίσιο μέσα από την αυστηρή εφαρμογή των "τεστ" για τις ΜΜΕ· εκτιμά πως οι συστηματικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις των επιπτώσεων όλων των πολιτικών προτάσεων πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

 

32. επισημαίνει την πρωταρχική σημασία των υποδομών για μια βιομηχανική οικονομία· ζητεί συνεπώς να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι κατά την επόμενη περίοδο του ΠΔΠ υπέρ των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ), ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, προς υποστήριξη των έργων εκείνων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την αγορά· ζητεί επ΄αυτού να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα Ομόλογα Έργων για τα μείζονα ευρωπαϊκά έργα υποδομών με πλήρη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· επισημαίνει τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Galileo ως σημαντικού ευρωπαϊκού έργου υποδομής·

 

33. ζητεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική πρώτων υλών, για την προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών και την καλύτερη πρόσβαση σε αυτές εντός και εκτός ΕΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, μέσω δίκαιων εμπορικών συμφωνιών και στρατηγικών συμπράξεων· επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής περί καταπολέμησης της κερδοσκοπίας στα χρηματιστηριακά παράγωγα επί βασικών προϊόντων· προειδοποιεί ότι η τυχόν ευρεία θεώρηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα των πρώτων υλών δεν πρέπει να εξουδετερώσει τους διάφορους χωριστούς πυλώνες της·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους"

 

34. τονίζει την επείγουσα ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, της ανάπτυξης "έξυπνων" δικτύων και της δημιουργίας διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την βελτίωση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού και την εκπλήρωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων μας· εκτιμά πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις νέες υποδομές και ειδικά για τα δίκτυα δεν είναι μόνο χρηματοδοτικής φύσεως, αλλά αφορά τις μακρόχρονες διαδικασίες αδειοδότησης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν αμέσως σε ενέργειες και να επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης· χαιρετίζει επ΄αυτού τις προτάσεις που συνυποβλήθηκαν με το "πακέτο" μέτρων της Επιτροπής για την ενεργειακή υποδομή·

 

35. ζητεί μια στροφή προς μια οικονομία με ενεργειακές επιδόσεις και χαμηλές εκπομπές άνθρακα και προς μια οικονομική μεγέθυνση συνδυασμένη με τη χρήση πόρων και ενέργειας με χαμηλές εκπομπές CO2, με υψηλότερη ενεργειακή ασφάλεια και με μειωμένη ένταση χρήσης πόρων· προτείνει να συμπληρωθεί αυτή η στροφή με μια βιομηχανική πολιτική που θα καθιστά ανταγωνιστικότερη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, θα μειώνει την υπερεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές εταιρίες να διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο στις αναγκαίες τεχνολογίες χάρη σε περισσότερες καινοτομίες καθώς και με περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη·

 

36. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε προσφυγές κατά των κρατών μελών εκείνων που ακόμη δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα και να τους επιβάλει υψηλά πρόστιμα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η τρίτη δέσμη πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τέλος Μαρτίου 2011·

 

37. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ρεαλιστικές ιδέες για το "ενεργειακό μίγμα" από το 2050 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της πυρηνικής σύντηξης· εκτιμά πως πρέπει να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την τήρηση των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ·

 

38. χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης του Κανκούν για το κλίμα, που αποτελούν ένα σημαντικό περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός συνολικού και νομικά δεσμευτικού κλιματικού πλαισίου στη Νότιο Αφρική την περίοδο μετά το 2012· επανεπιβεβαιώνει τη βούλησή του να επισπευσθούν οι ευρωπαϊκές προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020, εάν οι προϋποθέσεις είναι σωστές· υπενθυμίζει πως η Συμφωνία του Κανκούν αποτελεί πρόοδο ως προς τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αλλά όχι και ως προς την ουσία·

 

39. επισημαίνει ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος σε ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν μέχρι το 2020 το στόχο βελτίωσης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης· υπενθυμίζει ότι η πλήρης δέσμευση των κρατών μελών στην επίτευξη των στόχων που μόνα τους όρισαν έχει ζωτική σημασία για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους και τάσσεται υπέρ ενός ισχυρότερου ρόλου της Επιτροπής κατά την έγκριση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

 

40. τονίζει ότι η πολιτική στον τομέα των μεταφορών πρέπει να καταστεί "έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς", έτσι όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Ιουλίου 2010 με το σημαντικό από στρατηγική άποψη ψήφισμά του σχετικά με ένα βιώσιμο μέλλον για τις μεταφορές· ζητεί κατά συνέπεια μια ερευνητική και τεχνολογική ατζέντα για τον τομέα των μεταφορών, με προτεραιότητα στην απεξάρτηση από τον άνθρακα ή τουλάχιστον στη μείωση των εκπομπών CO2 για όλους τους τύπους μεταφορών, βελτιωμένη διαφάνεια της αλυσίδας ανεφοδιασμού και μεγαλύτερη ασφάλεια μεταφορών, βελτιωμένη διαχείριση της κυκλοφορίας· αναμένει πως ο κλάδος των μεταφορών θα φροντίσει ώστε η αγορά της ΕΕ να διατηρήσει τη θέση της ως παραγωγικής περιοχής υψηλών προσόντων·

 

41. τονίζει τη στρατηγική σημασία ενός παραγωγικού γεωργικού τομέα και υπογραμμίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας"

 

42. τονίζει ότι μόνο μέσα από τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των προσόντων θα μπορέσει να μειωθεί η ανεργία και η φτώχεια και να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης· τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο των ΜΜΕ στο θέμα αυτό και ζητεί τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου φιλικού προς τους επιχειρηματίες, που θα διευκολύνει ειδικότερα τις ΜΜΕ·

 

43. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη πως η Ενιαία Αγορά είναι ο εγγυητής της απασχόλησης στην Ευρώπη και η κεντρική επιδίωξη και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

44. εκτιμά ότι στο πλαίσιο της Πράξης περί Ενιαίας Αγοράς επείγει να εγκριθούν δράσεις προτεραιότητας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 που είναι η 20ή επέτειος της εσωτερικής αγοράς, και να μεταφερθούν εγκαίρως στο εσωτερικό δίκαιο·

 

45. καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν και να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή την Οδηγία περί Υπηρεσιών και ζητεί να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών εκείνων που ακόμη δεν έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή την Οδηγία περί Υπηρεσιών και την υπόλοιπη νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά· συνιστά να αναθεωρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου με σκοπό να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για να μπορούν οι ΜΜΕ να ενεργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη προσφέροντάς τους τη σχετική πρόσβαση μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης και της μείωσης του γραφειοκρατικού βάρους·

 

46. τονίζει πόσο σημαντική είναι η προσφορά ποιοτικής απασχόλησης στους νέους μέσω της ανάπτυξης ενοποιημένων πολιτικών flexicurity προκειμένου να ενισχυθεί και η ευελιξία της αγοράς εργασίας και η σίγουρη απασχόληση, και επίσης τη σημασία του να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία μεταξύ των νέων και να προωθηθεί αυτό μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και καθοδήγησης·

 

47. ζητεί το πλήρες άνοιγμα των αγορών στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, με ιδιαίτερη μνεία στο Κεντρικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, την απελευθέρωση του καμποτάζ στις μεταφορές, τις αποτελεσματικές συνδυασμένες μεταφορές, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα κρατήσεων και τα ενισχυμένα δικαιώματα των επιβατών· ζητεί να επισπευσθεί η ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, για τη βελτίωση του ελέγχου της εναερίου κυκλοφορίας, την βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας μέσω της ανάθεσης μεγαλύτερων αρμοδιοτήτων στην EASA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας), την ταχεία έναρξη εφαρμογής του έργου SESAR (Ερευνητικό Σχέδιο ΑΤΜ Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) μέσω της εξασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη φάση ανάπτυξής του·

 

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για την 14η Οδηγία περί Δικαίου των εταιριών, που θα ορίζει μέτρα για το συντονισμό της νομοθεσίας των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής μεταφοράς της καταστατικής έδρας των καταχωρημένων από τον Ιούλιο 2006 και μετά εταιριών· τονίζει τη σημασία του να απλοποιηθεί το δίκαιο των εταιριών ώστε να προαχθεί η οικονομική μεγέθυνση και το επιχειρηματικό πνεύμα στην ενιαία αγορά και να απλοποιηθούν οι έλεγχοι εφαρμογής στα κράτη μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε σχετική πολιτική·

 

49. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την επιχειρηματική κινητικότητα των ευρωπαίων νέων, π.χ. μέσω της αύξησης της εργασιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus και της ενίσχυσης της πρωτοβουλίας "Erasmus για νέους επιχειρηματίες"· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καλύτερη ενσωμάτωση του επιχειρηματικού πνεύματος στις σχολικές σπουδές·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινωνική και εδαφική συνοχή"

 

50. αναμένει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν σύντομα σε ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν για την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, για τη βελτίωση των προσόντων των ατόμων, για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης·

 

51. χαιρετίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να ενισχύσει την κοινωνική καινοτομία μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, όμως εκτιμά πως δεν πρέπει να παραμεληθεί το πρωταρχικό καθήκον του Κοινωνικού Ταμείου, που είναι η βελτίωση των προσόντων των υπαλλήλων, η διάχυση της οικονομίας της γνώσης σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης και σε όλους τους τομείς·

 

52. τονίζει ότι οι αγροτικές περιοχές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των σχετικώς υψηλών ποσοστών αγροτικής φτώχειας σε όλα τα κράτη μέλη και της απουσίας εναλλακτικών οικονομικών δυνατοτήτων σε αυτές τις περιοχές· στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας προς τους νεαρούς αγρότες ως ένα μέσον καταπολέμησης της αγροτικής φτώχειας·

 

53. τονίζει ότι η κινητικότητα στην αγορά εργασίας της ΕΕ θα αποκτήσει ζωτική σημασία τα ερχόμενα έτη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την οικονομική μεγέθυνση· εκτιμά κατά συνέπεια ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην εσωτερική και τη διασυνοριακή κινητικότητα·

 

54. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια μέσω των κατάλληλων μέτρων ώστε τα παιδιά να μην υφίστανται περιορισμούς ως προς την προσωπική τους ανάπτυξη και να μην βρίσκονται σε δυσμενή θέση κατά την είσοδό τους στην επαγγελματική ζωή λόγω της παρεμπόδισης της ελεύθερης ανάπτυξής τους από προβλήματα φτώχειας·

55. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου