Διαδικασία : 2011/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0103/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0103/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 13
CRE 16/02/2011 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 162kWORD 108k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0103/2011
9.2.2011
PE459.635v01-00
 
B7-0103/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης


Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης  
B7‑0103/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άρθρα 49, 56, 114, 167 και 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και άλλες διατάξεις του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου σχετικά με το σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφραση και της πληροφόρησης, και ειδικότερα του δικαιώματος στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων),

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ελευθερία του Τύπου της 25ης Μαΐου 2009 και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (SEC(2007)0032), την "προσέγγιση τριών φάσεων για την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας" που όρισε η Επιτροπή και την ανεξάρτητη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και οριστικοποιήθηκε το 2009,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ιδίως στην Ιταλία, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία, καθώς και στην Επιτροπή LIBE στις 17 Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής LIBE να ζητήσει από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εκδίδει ετήσια συγκριτική έκθεση για την κατάσταση της ελευθερίας, του πλουραλισμού και της ανεξάρτητης διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων δεικτών,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και ιδίως 5, παράγραφος 2, 7, και 11,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου όπως αυτές εκτίθενται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και κατά συνέπεια εγγυάται και προωθεί την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τις οποίες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης και ότι τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης απόψεων και την ελευθερία της λήψης και μετάδοσης πληροφοριών χωρίς έλεγχο, παρέμβαση ή πίεση από τις δημόσιες αρχές,

Β.  εκτιμώντας ότι ο πλουραλισμός και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να είναι θέμα που προκαλεί μεγάλες ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της, όπως καταδεικνύεται από τις πρόσφατες κριτικές εναντίον της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης και των συνταγματικών αλλαγών που εισήχθησαν στην Ουγγαρία μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2010, κριτικές που εκφράστηκαν από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΑΣΕ και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, από επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων και εκδοτών, από ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και από κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εγείρει αμφιβολίες και έχει ζητήσει πληροφορίες από την ουγγρική κυβέρνηση σχετικά με το κατά πόσο η ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης είναι σύμφωνη με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Ενημέρωσης και με το κεκτημένο γενικά, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση ισόρροπης κάλυψης που επιβάλλεται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης, την αρχή της χώρας προέλευσης, τις απαιτήσεις καταχώρησης, και ότι η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες για τα ζητήματα αυτά και δηλώνοντας την ετοιμότητά της να επανεξετάσει τη νομοθεσία και να την τροποποιήσει,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες σε σχέση με την εμβέλεια των ουγγρικών ρυθμίσεων (υλική και εδαφική εμβέλεια), την ρύθμιση της ελευθερίας έκφρασης και του περιεχομένου, τον ορισμό μιας εθνικής αρχής μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών στο ίδιο πρόσωπο, τις δημόσιες υπηρεσίες μετάδοσης(1), αναφέροντας ότι η νέα νομοθεσία υπονομεύει τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, καταργεί την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης δημόσιας υπηρεσίας, εδραιώνει μακροπρόθεσμα τα αρνητικά χαρακτηριστικά για ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, ότι η Αρχή και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης είναι πολιτικώς ομοιογενή όργανα(2) και ασκούν έναν διεισδυτικό και συγκεντρωτικό κυβερνητικό και πολιτικό έλεγχο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης· ότι περαιτέρω ανησυχίες δημιουργούνται λόγω των δυσανάλογων και ακραίων κυρώσεων που προβλέπονται για συζητήσιμους και απροσδιόριστους λόγους, την έλλειψη αυτόματης αναστολής των κυρώσεων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στα δικαστήρια εναντίον κύρωσης που έχει επιβληθεί από την αρχή μέσων ενημέρωσης, την παραβίαση της αρχής του απορρήτου των δημοσιογραφικών πηγών και την προστασία των οικογενειακών αξιών, μεταξύ άλλων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τις ουγγρικές αρχές να ενσωματώσουν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ιδίως τα δεσμευτικά πρότυπα που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ότι ο ίδιος έκανε λόγο για τη χρήση ασαφών ορισμών οι οποίοι ενδέχεται να επιδέχονται παρερμηνεία· ότι, επίσης, έθιξε την δημιουργία ενός πολιτικά μη ισορροπημένου ρυθμιστικού μηχανισμού με δυσανάλογες εξουσίες και έλλειψη πλήρους δικαστικής εποπτείας, καθώς και τις απειλές στην ανεξαρτησία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και την εξασθένιση της προστασίας πηγών των δημοσιογράφων· ότι, παράλληλα, τόνισε την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, να μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην επανεξέταση αυτής της νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει μια τόσο θεμελιώδη πλευρά της λειτουργίας μιας δημοκρατικής κοινωνίας(3),

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει κατά συνέπεια να επανεξεταστεί επειγόντως με βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες και τα πρότυπα για την ελευθερία, τον πλουραλισμό και την ανεξάρτητη διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για εκπόνηση οδηγίας σχετικά με την ελευθερία, τον πλουραλισμό και την ανεξάρτητη διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής καθυστερήσει αυτή την πρόταση η οποία καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία και επείγουσα,

Η. εκτιμώντας ότι οι όροι που τίθενται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξη στην ΕΕ, τα οποία καθορίστηκαν τον Ιούνιο του 1993 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, σχετικά με την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να προασπίζονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και να επιβάλλονται μέσω της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P, παράγραφοι 45 και 46, ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν από πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εγγυάται ότι η διοίκηση απολαμβάνει μεγαλύτερη νομιμότητα και είναι αποτελεσματικότερη και περισσότερο υπόλογη στους πολίτες σε ένα δημοκρατικό σύστημα και ότι αυτό "συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων" των πολιτών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακύπτουν ανησυχίες όχι μόνο σε σχέση με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σχετικά με την εξασθένιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία και τα σχέδια αναθεώρησης του Συντάγματος, που αφαιρούν τους συνταγματικούς περιορισμούς σχετικά με την προστασία του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και ορίζουν ότι ο ρόλος των μέσων δημόσιας υπηρεσίας είναι "η προστασία της εθνικής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η προστασία και ο εμπλουτισμός της ουγγρικής και των μειονοτικών γλωσσών, η ενίσχυση της εθνικής συνοχής και η εκπλήρωση των αναγκών των εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών κοινοτήτων και της οικογένειας"· λαμβάνοντας υπόψη ότι η "οικογένεια" θα μπορούσε να οριστεί ως αποτελούμενη από έναν άντρα και μια γυναίκα και έτσι να απαγορευθεί ο γάμος μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται αναφορά στη ζωή του εμβρύου αρχίζοντας από τη στιγμή της σύλληψης, αναφορά στις χριστιανικές ρίζες του ουγγρικού έθνους, σε ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και τη δημιουργία ενός δεύτερου Σώματος αποτελούμενου από εκπροσώπους της εκκλησίας, μαζικών και επαγγελματικών οργανώσεων, κτλ.,

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης και τη συμμόρφωσή της με τις Συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και την ανακοίνωση των ουγγρικών αρχών σε σχέση με την ετοιμότητά τους να τροποποιήσουν τη νομοθεσία· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή περιόρισε την εστίασή της σε τρία μόνο σημεία σε σχέση με την υλοποίηση του κεκτημένου στην Ουγγαρία και ιδίως εκφράζει τη λύπη του για τη μη αναφορά στο άρθρο 30 της Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα Ενημέρωσης περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την αρμοδιότητά της να ελέγχει την συμμόρφωση της Ουγγαρίας με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έθιξε τα βασικά ζητήματα της ενιαίας διοικητικής πυραμίδας διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης, των αυθαίρετων διατάξεων περί αδειοδότησης, των δυσανάλογων κυρώσεων και των γενικών ανησυχιών που απομένουν σε σχέση με τα επιτόπια συστήματα ελέγχου, την ιδιωτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και την ευθύνη των διαδικτυακών ενδιάμεσων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη συμμόρφωση της Ουγγαρίας με το καθεστώς υπαιτιότητας της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τη μεταφορά στο ουγγρικό δίκαιο των αποφάσεων πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσιμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (2008/913/ΔΕΥ) και σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2008/919/ΔΕΥ), που περιλαμβάνουν αναφορές στην παράκαμψη της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης·

3.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να αναστείλουν την εφαρμογή των νέων νόμων για τα μέσα ενημέρωσης, δεδομένου ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων της κυβέρνησης δεν της παρέχει το δικαίωμα να αποφασίζει μόνη σε θέματα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και αντιθέτως να ξεκινήσουν εκ νέου το νομοθετικό έργο σε ισομερή βήματα συζήτησης που να περιλαμβάνουν την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας με βάση επίσης τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τον ΟΑΣΕ και τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

4.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να αποκαταστήσουν την ανεξαρτησία της διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης, προβλέποντας ισομερή πολιτική σύνθεση και συμμετοχή των ενώσεων των δημοσιογράφων και περιορίζοντας την διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης στον οπτικοακουστικό τομέα, δηλαδή αίροντας τον έλεγχο στον τύπο και το διαδίκτυο· επίσης να αποκαταστήσουν τις συνταγματικές διασφαλίσεις του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και την πραγματική δικαστική εποπτεία μέσω εφέσεων σε συνήθη δικαστήρια· να περιορίσει αποκλειστικά στην τηλεόραση την παρέμβαση του κράτους στην ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με την ισορροπημένη κάλυψη· να προστατέψει την ερευνητική δημοσιογραφία με την προστασία των εμπιστευτικών πηγών και να άρει τις ειδησεογραφικές προδιαγραφές και την καταχώρηση ως προαπαιτούμενο της λειτουργία και να σεβαστεί την αρχή της χώρας προέλευσης που κατοχυρώνεται στην Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων·

5.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, που αποτελεί τη βάση για μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου, με απαραίτητους ελέγχους και διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της μειοψηφίας από τον κίνδυνο τυραννίας εκ μέρους της πλειοψηφίας·

6.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει μια σύντομη προθεσμία προκειμένου οι ουγγρικές αρχές να τροποποιήσουν τη νομοθεσία στα ζητήματα που τέθηκαν από τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προχωρήσει σε διαδικασίες παράβασης σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία·

7.  ζητεί από την Επιτροπή, με βάση το άρθρο 225 ΣΛΕΕ, να υποβάλει πρόταση για νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία, τον πλουραλισμό και την ανεξάρτητη διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης πριν από το τέλος του έτους, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές της στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της οπτικοακουστικής πολιτικής, του ανταγωνισμού, των τηλεπικοινωνιών, των κρατικών ενισχύσεων, των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ατόμου στην επικράτεια της ΕΕ, έτσι ώστε να ορισθούν τουλάχιστον τα ελάχιστα απαραίτητα πρότυπα που πρέπει να ικανοποιούν και να σέβονται όλα τα κράτη μέλη στην εθνική νομοθεσία τους έτσι ώστε να εξασφαλίζουν, να εγγυώνται και να προωθούν την ελευθερία της πληροφόρησης και ικανοποιητικό επίπεδο πλουραλισμού και ανεξάρτητης διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, τηρούνται στην ΕΕ και παραμένουν σε κεντρική θέση στην εξωτερική πολιτική της, συνεχίζοντας να στηρίζουν ακτιβιστές του τομέα των μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός της ΕΕ·

9.  υπενθυμίζει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δρομολογήσει τη διαδικασία βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1 ΣΕΕ προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Ουγγαρίας, των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, όπως είναι ο σεβασμός της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. συμβουλεύει τις Επιτροπές LIBE και CULT να εκπονήσουν έκθεση σχετικά με την ουγγρική δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα μέσα ενημέρωσης·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

 

 

(1)

Analysis and assessment of a package of Hungarian legislation and draft legislation on media and telecommunications, prepared by Dr Karol Jakubowicz for OSCE.

(2)

Επιστολή του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης προς τον πρόεδρο της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14.01.2010.

(3)

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου