Διαδικασία : 2010/3013(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0105/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0105/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0068

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 149kWORD 121k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0097/2011
9.2.2011
PE459.637v01-00
 
B7-0105/2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Ευρώπη 2020


Martin Schulz, Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020  
B7‑0105/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση»,

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»,

 

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας εν συνεχεία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Ιουνίου 2010,

 

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2000, του 2001, του 2005, του 2006, του 2007 και του Δεκεμβρίου 2009,

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση και την στρατηγική ΕΕ 2020,

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση,

 

    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων,

 

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αύξηση της ανεργίας, καθώς πάνω από 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, και καθώς ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί λόγω της αναιμικής ανάπτυξης στα περισσότερα κράτη μέλη και σε άλλες ζωτικές περιοχές του κόσμου, γεγονός που θα επιφέρει τεράστιες δυσκολίες στον κοινωνικό και ανθρωπιστικό τομέα·

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, και ότι η έλλειψη κοινών εννοιών και μέσων έχει οδηγήσει σε κρίση αξιοπιστίας και δαπανηρούς πολιτικούς δισταγμούς ανάμεσα στα κράτη μέλη·

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ και οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και για τη δημιουργία διαδικασίας εποπτείας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες αποτελούν ένα αναγκαίο αλλά ακόμα ανεπαρκές βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης οικονομικής και νομισματικής ένωσης·

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει ισχυρότερη, μέσω της αύξησης των θέσεων εργασίας και μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης η οποία θα βασίζεται σε πέντε βασικούς στόχους της ΕΕ που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την εκπλήρωση των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη βελτίωση των βαθμίδων εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας,

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας αναφέρει με σαφήνεια ότι η Ένωση ορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική της δράση προκειμένου να ενισχύσει την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία,

 

1.   εκφράζει τη βαθιά λύπη του όσον αφορά την πρώτη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του που η εν λόγω οικονομική ανάλυση και οι συστάσεις πολιτικής που περιέχει, είναι σημαντικά κατώτερες των προσδοκιών για μια ολοκληρωμένη και καλά σταθμισμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την έξοδο της ΕΕ από την τρέχουσα κρίση, την επιστροφή της στην ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την πορεία προς την αξιοπρεπή εργασία ως πλήρη απασχόληση υψηλής ποιότητας όσο το δυνατόν συντομότερα·

 

2.   τονίζει ότι μια πιο συνεπής και συνεκτική στρατηγική συνιστά προϋπόθεση για την ενίσχυση της πολιτικής υιοθέτησης της στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, όπως και για τη διασφάλιση της υλοποίησής της και της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων·

 

3.   θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται μια πιο έξυπνη και καινοτόμο στρατηγική οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, η οποία να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά και να αποκαταστήσει την απασχόληση, διασφαλίζοντας συγχρόνως την κοινωνική δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας επαρκή επίπεδα δημοσίων επενδύσεων και διατηρώντας τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων πρόνοιας και των ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών·

 

4.   εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με πρωτοβουλίες δημιουργίας νέων εργαλείων ενισχυμένου συντονισμού οικονομικών πολιτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το κοινοτικό πλαίσιο· θεωρεί ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 και οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση στην οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό στο πλαίσιο της Συνθήκης· προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις στην εργατική νομοθεσία και τη συλλογική διαπραγμάτευση θα διαβρώσουν περαιτέρω την πίστη και την στήριξη των πολιτών όσον αφορά το ευρωπαϊκό όραμα·

 

5.   τονίζει ότι η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να επαναφέρουν τη δημοσιονομική πολιτική σε βιώσιμη πορεία προστατεύοντας ταυτόχρονα την βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση μέσα σε ένα πλαίσιο χαμηλών ποσοστών επενδύσεων, υψηλής ανεργίας και ανησυχητικά χαμηλού αναπτυξιακού δυναμικού· θεωρεί ότι η οδός της ταχείας δημοσιονομικής εξυγίανσης του διαρθρωτικού ισοζυγίου του προϋπολογισμού κατά έως και 1% του ΑΕΠ ανά έτος, την οποία προτείνει η Επιτροπή, δεν θα επιτρέψει την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων χωρίς την ύπαρξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί μια πιο διαφοροποιημένη και προσεκτική προσέγγιση της δημοσιονομική εξυγίανσης σε επίπεδο χώρας·

 

Πρωταρχικοί στόχοι και διακυβέρνηση της στρατηγικής ΕΕ 2020

 

6.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για την αντίθεση ανάμεσα στους δεδηλωμένους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο και τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση του ισχύοντος χρηματοπιστωτικού πλαισίου, και να εκπονήσει σημαντικές προτάσεις για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων άνευ των οποίων θα είναι αδύνατον να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020·

 

7.   εκφράζει την ανησυχία του για τις δέκα επιπρόσθετες δράσεις που προτείνει η Επιτροπή και την έλλειψη συνοχής με την επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων για την στρατηγική ΕΕ 2020 που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης, τις συνθήκες έρευνας και ανάπτυξης, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. υπενθυμίζει την προηγούμενη έκκλησή του για συνεκτική και συνεπή στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που συνδυάζει τα προγράμματα δράσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξής της προκειμένου να παρουσιάσει μια πραγματικά συνεκτική προσέγγιση που να βασίζεται στους πέντε πρωταρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010·

 

8.   θεωρεί ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξής και το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι εργαλεία ζωτικής σημασίας για τον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών· τονίζει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν ούτε και να μειώνουν τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων που ορίζονται από τη Συνθήκη, ιδίως των ευρύτερων κατευθυντηρίων γραμμών οικονομική πολιτικής και των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση των κρατών μελών, όπου το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά και παρέχει νομικές συμβουλές· εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την τάση υποβάθμισης της ετήσιας συζήτησης σχετικά με αυτά τα εργαλεία και προειδοποιεί ότι αυτό υπονομεύει σημαντικά τον δεδηλωμένο στόχο της Επιτροπής και του Συμβουλίου για αύξηση της ανάληψης της ευθύνης και της δημοκρατικής λογοδοσίας·

 

9.   παρακινεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια μιας διοργανικής συμφωνίας προκειμένου να οριστεί και να επισημοποιηθεί ένας δημοκρατικός και αποτελεσματικός δρόμος για το μέλλον·

 

10. θεωρεί ότι η επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτεί να μην παραμελούνται δυναμικά και ουσιαστικά νέα έσοδα προερχόμενα από καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα· καλεί, για αυτόν τον λόγο, την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρύ και φιλόδοξο σύστημα ευρωομολόγων, προκειμένου να δημιουργήσει μια αποτελεσματική ασπίδα για την προστασία του ευρώ και τις χώρες της ζώνης του ευρώ ως σύνολο, με σκοπό την επίτευξη αγοράς δημοσίων ομολόγων υψηλής ρευστότητας και την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών επιπέδων επιτοκίων, καθώς και για να δημιουργήσει έναν πανευρωπαϊκό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας και των επιβλαβών και επιζήμιων εμπορικών δραστηριοτήτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, για τη μείωση της υπερβολικής αστάθειας των τιμών, τη δημιουργία κινήτρων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε αυτός να προβαίνει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία, και να συνεισφέρει στο κόστος της κρίσης και την βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

 

11. ζητεί τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις επενδύσεις, η οποία να βασίζεται σε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών δημοσιονομικών προσπαθειών, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές, στις πράσινες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στις ΜΜΕ, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ είναι σύμφωνες με αυτές της Ένωσης και ότι οι ενέργειές τους υπάγονται στο δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου· ζητεί τη δημιουργία κατάλληλου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

 

12. πιστεύει ότι μια ρεαλιστική στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης· από αυτήν την άποψη τονίζει την ανάγκη για επίσημη σύνδεση μεταξύ του οικονομικού πακέτου διακυβέρνησης, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, και της στρατηγικής ΕΕ 2020· πιστεύει επίσης ότι η ανάπτυξη και η στρατηγική για την απασχόληση δεν πρέπει να υπονομεύεται από την τρέχουσα βραχυπρόθεσμη προσέγγιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης αλλά ότι θα πρέπει μάλλον να αναγνωριστεί πλήρως στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), συγκεκριμένα λαμβάνοντας δεόντως υπόψη στους στόχους του τις δημόσιες επενδύσεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, προκειμένου να αυξηθεί η εθνική συμμετοχή στην όλη διαδικασία·

 

13. υπενθυμίζει ότι τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης πρέπει να συνδυαστούν με μια απασχόληση υψηλής ποιότητας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την προσέγγιση της Επιτροπής που αντίκειται στην κοινωνική προστασία, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και την ισχυρή ανάπτυξη· θεωρεί ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνιστούν ζήτημα ζωτικής σημασίας για την πλήρη επίτευξη της στρατηγικής ΕΕ 2020·

 

14. υπογραμμίζει ότι οι μισθοί είχαν την τάση να αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό από ότι η παραγωγικότητα στα περισσότερα κράτη μέλη κατά την τελευταία δεκαετία, σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης· κατά συνέπεια, ζητεί την εξασφάλιση επαρκών και αξιοπρεπών μισθών και την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ως μέσο για την ανάκαμψη, και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης· θεωρεί ότι τα κίνητρα αδιάκριτης φορολόγησης της εργασίας δεν είναι βιώσιμα και συνεπώς θα πρέπει να απευθύνονται στις ευάλωτες ομάδες, εταιρείες χαμηλού κέρδους και να στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων ποιοτικής απασχόλησης·

 

15. αναγνωρίζει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς έχει πρωταρχική σημασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· υπενθυμίζει τη φιλοδοξία της Πράξης για την Ενιαία Αγορά για την επίτευξη ολιστικής προσέγγισης με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης οικονομικής απόδοσης και ενισχυμένης κοινωνικής διάστασης, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη τοποθετώντας τους πολίτες στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δεν έχει υιοθετήσει παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά την ενιαία αγορά·

 

16.  καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί μιας διαδικασίας που, μέσα από ένα δεύτερο πρόγραμμα δράσης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα καταστήσει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τα μέτρα που επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς, και τα οποία λειτουργούν κατά κάποιας ενδεχόμενης νέας οικονομικής κατάρρευσης και κερδοσκοπικών φουσκών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει με την άντληση κεφαλαίων και μέσω της επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης· εκτιμά ότι τα διδάγματα από την κρίση όσον αφορά την άνευ όρων υποστήριξη από το δημόσιο προς τους προβληματικούς ιδιωτικούς φορείς δεν έχουν ακόμη αντληθεί στο σύνολό τους, και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε βαθιά ανάλυση των επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης·

 

Εμβληματικές πρωτοβουλίες για μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

 

17. επισημαίνει τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνέπειας και η επικάλυψη μεταξύ όλων αυτών των πρωτοβουλιών και των υφιστάμενων μέσων και προτάσεων· υπογραμμίζει ότι αυτό το σύνολο των πρωτοβουλιών θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων και συνεπών νομοθετικών προτάσεων·

 

18. τονίζει ότι τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας, η επένδυση σε ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους είναι απαραίτητα στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας και την πρόληψη του μακροπρόθεσμου αποκλεισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», αλλά προειδοποιεί ότι η ευελιξία με ασφάλεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη με χαμηλή δυνατότητα ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού τους και των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και θεωρεί ότι η μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή επαρκούς ασφάλειας για τους εργαζομένους όλων των ειδών των συμβάσεων, και ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες· τονίζει ότι τυχόν μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας πρέπει να εφαρμοσθούν με την επίτευξη ενός υψηλού βαθμού κοινωνικής συναίνεσης μέσω συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις πιθανές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών που συνήφθησαν στο πλαίσιο του τρόπου 4 της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (GATS) όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε αξιολόγηση του αντικτύπου πριν από κάθε σύναψη εμπορικής συμφωνίας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

 

19. χαιρετίζει τις προτάσεις για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά ζητεί πιο συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης, κυρίως για την ενίσχυση της Κοινωνικής Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, ως ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη συμμετοχή εθνικών και τοπικών φορέων, και ιδίως των ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενσωματώσουν μια προσέγγιση που να βασίζεται στα δικαιώματα η οποία να υλοποιεί τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την οριζόντια κοινωνική ρήτρα (άρθρο 9 της ΣΛΕΕ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης της φτώχειας και δεν τον υπονομεύουν·

 

20. υποστηρίζει την προσέγγιση της επιλογής μίας στοχοθετημένη και συνεκτικής νέας βιομηχανικής πολιτικής ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης του 2020· χαιρετίζει τη ρητή δέσμευση για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να χαραχθεί τομεακή βιομηχανική πολιτική προκειμένου να δοθεί βιώσιμη ώθηση στις ευρωπαϊκές βασικές βιομηχανίες, κυρίως με την εξέταση των διαφόρων πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας, της χρηματοδότησης της έρευνας, των έργων επίδειξης, της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας, των κανόνων της ενιαίας αγοράς, της εμπορικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη της βιομηχανικής στροφής προς μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

 

21  τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του εντατικού διαλόγου με τους εργαζόμενους. Μια πολιτική για τη βιομηχανία η οποία είναι κατάλληλη για το μέλλον, χρειάζεται καινοτομία, ευφυή αναδιάρθρωση, βελτίωση των διαδικασιών και την ανάπτυξη των προτύπων για τα προσόντα, στοιχεία τα οποία κερδίζουν σε αξία με τη συμμετοχή των εργαζομένων·

 

22. χαιρετίζει τις προτάσεις για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, αλλά υπενθυμίζει την έκκλησή του για ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης, με χρονοδιάγραμμα και στόχους, το οποίο να αποδώσει γρήγορα και απτά αποτελέσματα στην ουδετερότητα του δικτύου και μια ενιαία αγορά για ένα επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, προς το συμφέρον μιας ανοικτής και ευημερούσας ψηφιακής κοινωνίας και να αντιμετωπίσει το ψηφιακό χάσμα·

 

23. θεωρεί ότι η καινοτομία είναι αναγκαία για τους ηγετικούς και τους αναδυόμενους τομείς που μπορεί να έχουν καθοριστική σημασία για μια ανταγωνιστική αγορά και ότι αποτελεί επίσης βασική κινητήρια δύναμη για τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς για μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη·

 

24. Χαιρετίζει την εμβληματική πρωτοβουλία με τίτλο «Ένωση καινοτομίας» ως βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· Θεωρεί ότι ο στόχος της Ένωση καινοτομίας θα πρέπει να υποστηρίζεται από την αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας· υπογραμμίζει ότι τα μείζονα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, οι καίριες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στην πολιτική του διαστήματος, και η χρηματοδότηση της πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ, απαιτούν καίρια, αξιόπιστη και αειφόρο οικονομική στήριξη από την ΕΕ· Εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον σύνδεσμο μεταξύ των καινοτόμων εταιρικών σχέσεων και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας·

 

25. χαιρετίζει την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» και τις αναλύσεις σχετικά με τις ανάγκες για να διασφαλιστεί ότι μακροπρόθεσμες στρατηγικές σε τομείς πολιτικής όπως η ενέργεια, η αλλαγή του κλίματος και η καινοτομία, η βιομηχανία, η γεωργία, η αλιεία και το περιβάλλον, παράγουν αποτελέσματα σε επίπεδο αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων· παροτρύνει την Επιτροπή να επεξεργαστεί σύντομα πρόταση για την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων με στόχο την επίτευξη δεσμευτικών στόχων και συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης·

 

26. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο συνδυασμός του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος με τη δέσμευση να μειωθεί στο σύνολό του το οικολογικό ίχνος μας, σε μια προσπάθεια διατήρησης των φυσικών πόρων, δεδομένου ότι οι οικολογικά καινοτόμες τεχνολογίες και οι εναλλακτικές λύσεις για την απόκτηση ενέργειας με χαμηλή χρήση άνθρακα εξαρτώνται από πόρους που σπανίζουν·

27. υπογραμμίζει τη σημασία του μέτρου για την προώθηση και την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης κατά την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική μέτρηση των χρησιμοποιούμενων πόρων και της παραγωγικότητάς τους·

28. υπενθυμίζει το βασικό ρόλο μιας γνήσια κοινής, αποτελεσματικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020· τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να καταναλώνεται με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ΕΕ και ότι η συνολική ενεργειακή κατανάλωση πρέπει να μειωθεί και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εισαγάγει δεσμευτικό στόχο για 20% ενεργειακή εξοικονόμηση έως το 2020· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθέτημα για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών της ΕΕ·

29. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια γνήσια προοδευτική ενεργειακή πολιτική για την ΕΕ έως το 2050, που θα αντιμετωπίζει τις πολλαπλές προκλήσεις, όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας, η βιωσιμότητα αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών και η φτώχεια· υπογραμμίζει ότι ο στόχος του 95% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050 πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και ότι, σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο διπλασιασμός των ετήσιων επενδύσεων κεφαλαίου στο πλαίσιο της ΕΕ 2020· ζητεί την πλήρη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης για να αυξηθεί η τροφοδότηση σε ανανεώσιμη ενέργεια, να περιορισθούν οι ενεργειακές απώλειες και να αυξηθεί ο έλεγχος των καταναλωτών μέσω της εφαρμογής έξυπνων λύσεων· τονίζει ότι, για να επιτευχθεί αυτό, η ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή οικονομική στήριξη πρέπει να αυξηθεί και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της ανεπάρκειας της χρηματοδότησης όσον αφορά τη δικτυακή υποδομή·

 

30. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας προκειμένου να αναγάγει τις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο σε ένα από τα βασικά κριτήρια για τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων, έτσι ώστε να δώσει περισσότερα κίνητρα για τη μετάβαση σε αειφόρες και χωρίς άνθρακα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μετακυλισθεί σταδιακά η φορολογική επιβάρυνση από τον τομέα της εργασίας σε δραστηριότητες που ρυπάνουν το περιβάλλον, έχουν μεγάλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες πόρων·

 

31. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει μαζικά στις υποδομές στον τομέα των μεταφορών, όπως το ΔΕΔ-Μ, για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη δημιουργία αειφόρου και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών· επισημαίνει την ανάγκη να κατευθυνθούν οι ροές εμπορευμάτων και μεταφορών προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς στο πλαίσιο της αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ·

 

32. υπενθυμίζει την προηγούμενη έκκλησή του για μια ατζέντα έρευνας και τεχνολογίας για τον τομέα μεταφορών, στην οποία θα δίνεται προτεραιότητα στη μείωση της χρήσης άνθρακα στις μεταφορές, την αύξηση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην ασφάλεια των μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας·

 

33. υπενθυμίζει τη σημασία των πρωταρχικών στόχων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, τη στήριξη της διά βίου μάθησης και την παροχή της δυνατότητας στους νέους ανθρώπους ιδιαίτερα να βρουν απασχόληση· για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να επικεντρωθούν οι ενέργειες στο πώς θα δοθεί επαρκής οικονομική στήριξη στους νέους και στη διευκόλυνση της μετάβασης από τη μελέτη και την κατάρτιση στην απασχόληση· λυπάται για την απουσία προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση·

 

34. χαιρετίζει την πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση"· επιμένει ότι απαιτείται η παροχή οικονομικής βοήθειας σε όλους τους νέους για να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη·

 

35. εμμένει στην άποψη ότι η ισότητα των φύλων είναι βασικός στόχος προκειμένου να υλοποιηθεί η ΕΕ 2020· ζητεί ως εκ τούτου την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αρχικά επιτυγχάνοντας το 75% ως ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έως το 2020, και την πλήρη ένταξη των εργαζόμενων γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση ειδικά για τις πράσινες θέσεις εργασίας για μια νέα αειφόρο οικονομία· ζητεί επίσης η νομοθετική ατζέντα να μεριμνά για την εξάλειψη της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών με ετήσιο ρυθμό 1% προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 10% έως το 2020· επιμένει ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στόχο για τη μείωση της γυναικείας φτώχειας στην ΕΕ, δεδομένου ότι το 17% των γυναικών καταγράφονται ως διαβιούσες υπό συνθήκες φτώχειας, κυρίως οι μόνες μητέρες, οι μετανάστριες και οι ηλικιωμένες γυναίκες·

 

36. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η πολιτική συνοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι η ανάγκη για κατάλληλη χρηματοδότηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη διάθεση λιγότερων πόρων για την πολιτική συνοχής· θεωρεί συγκεκριμένα ότι είναι απαραίτητη μεγαλύτερη συνοχή για την μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική ευημερία της Ευρώπης·

 

37. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εμβαθύνει στην εμπορική ατζέντα της Ευρώπης και ειδικότερα να εστιάσει στην ολοκλήρωση των εν εξελίξει πολυμερών και διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων· υπενθυμίζει ότι η πολυμέρεια πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο ένα αποτελεσματικό και αναμορφωμένο πολυμερές εμπορικό πλαίσιο για την οικοδόμηση ενός πιο ισορροπημένου και δίκαιου οικονομικού συστήματος ως μέρους μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης στην υπηρεσία της ανάπτυξης παγκοσμίως· απαιτεί όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις να σέβονται την αρχή της ειδικής και της διαφοροποιημένης μεταχείρισης έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών·

 

38. τονίζει την ανάγκη να μετασχηματισθεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ σε ένα πραγματικό όχημα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως· πιστεύει ακράδαντα ότι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της ΕΕ είναι απαραίτητη και ότι η διαμόρφωση μιας νέας εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να συνάδει με μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη και στη συνέχεια να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας·

 

39. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει ανοικτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών, ιδίως για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ· ζητεί επιπλέον όλες οι διμερείς ή περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ υπό διαπραγμάτευση να περιλαμβάνουν νομικά δεσμευτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, ιδιαίτερα την εφαρμογή καίριων εργασιακών προτύπων και άλλων πτυχών αξιοπρεπούς εργασίας, όπως ορίζονται από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας· ζητεί επίσης να συμπεριληφθεί δεσμευτική ρήτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται από την ΕΕ·

 

40. εκτιμά ότι η μελλοντική επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προάγει επενδύσεις που είναι βιώσιμες, σέβεται το δικαίωμα των κυβερνήσεων να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και ενθαρρύνει τις καλής ποιότητας συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις·

 

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου