Διαδικασία : 2011/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0107/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0107/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 13
CRE 16/02/2011 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 87k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0103/2011
9.2.2011
PE459.639v01-00
 
B7-0107/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία


Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία  
B7‑0107/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(3), και ειδικότερα τα άρθρα τους που σχετίζονται με τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης και ιδίως το δικαίωμα στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/EΕ της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων - ΟΥΟΜ),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (SEC(2007)0032), την προσέγγιση τριών βημάτων όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης που όρισε η Επιτροπή και την ανεξάρτητη μελέτη που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής και ολοκληρώθηκε το 2009,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα στην Ιταλία, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κατετέθησαν, καθώς και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2009 και στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 και στην επιτροπή LIBE στις 17 Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται και προάγει την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα οποία η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται η ελευθερία έκφρασης απόψεων και η ελευθερία παραλαβής και κοινοποίησης πληροφοριών χωρίς παρεμβάσεις ή άσκηση πιέσεων από τις δημόσιες αρχές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυφωνία και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως ανεδείχθη από τις πρόσφατες επικρίσεις που δέχθηκαν τα νομοθετήματα για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία που εγκρίθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2010, όπως εκφράστηκε από διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΟΑΣΕ και τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, διεθνείς και εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις δημοσιογράφων, αρχισυντακτών και εκδοτών, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, καθώς και από κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διατύπωσε ανησυχίες και ζήτησε πληροφορίες από την ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά τη συμβατότητα της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΟΥΟΜ), και ειδικότερα όσον αφορά την υποχρέωση για ισόρροπη κάλυψη που εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών, την αρχή της χώρας καταγωγής, τις απαιτήσεις ταξινόμησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες δηλώνοντας και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αναθεώρηση και τροποποίηση των νομοθετημάτων αυτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ διατύπωσε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το πεδίο αναφοράς της ρύθμισης (υλικό και εδαφικό), την ελευθερία έκφρασης και το περιεχόμενο της ρύθμισης, την εθνική αρχή μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών, τις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες(4), που αναφέρουν ότι η νέα νομοθεσία υπονομεύει την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καταργεί την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των δημοσίων μέσων ενημέρωσης, παγιώνει μακροπρόθεσμα τα αρνητικά χαρακτηριστικά των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, την πολιτική ομοιογένεια(5) της Αρχής Μέσων Ενημέρωσης και του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης, τα οποία αποπνέουν έναν διάχυτο κεντρικό, κυβερνητικό, δικαστικό και πολιτικό έλεγχο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης· επιπλέον ανησυχίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δυσανάλογες και ακραίες κυρώσεις με την επίκληση αμφιλεγόμενων και απροσδιόριστων λόγων, την έλλειψη αυτόματης αναστολής των κυρώσεων σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Αρχή των μέσων ενημέρωσης, την παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας των δημοσιογραφικών πηγών και την προστασία των οικογενειακών αξιών,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τις ουγγρικές αρχές, όταν προχωρήσουν στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, να ενσωματώσουν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα ελευθερίας της έκφρασης και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τις αντίστοιχες συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα τα δεσμευτικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ΕΣΑΔ και τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου· αναφέρθηκε επίσης στη χρήση ασαφών ορισμών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρερμηνείας· στη δημιουργία ενός πολιτικά ανισόρροπου κανονιστικού μηχανισμού με δυσανάλογες εξουσίες και έλλειψη πλήρους δικαστικής εποπτείας· απειλές κατά της ανεξαρτησίας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων και αποσάθρωση της προστασίας των δημοσιογραφικών πηγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι επεσήμανε επίσης την ανάγκη να δοθεί δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, στην αναθεώρηση της νομοθεσίας αυτής, η οποία διέπει μια τόσο θεμελιώδη πτυχή της λειτουργίας μιας δημοκρατικής κοινωνίας(6),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει, ως εκ τούτου, να αναθεωρηθεί με βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της στο δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

1.  πιστεύει ότι ο νέος ουγγρικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης δεν εγγυάται επαρκώς την ελευθερία έκφρασης και την πολυφωνία και ότι η υπερβολική ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης λειτουργεί αντιπαραγωγικά για την αποτελεσματική πολυφωνία στη δημόσια σφαίρα·

2.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να εγγυηθούν αποτελεσματικά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

3.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να προχωρήσουν είτε στην απόσυρση είτε στην ουσιαστική τροποποίηση του νόμου, με βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που διατύπωσαν ο ΟΑΣΕ, ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο Υπουργών, καθώς και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, με ανοικτό και διαφανή τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των φορέων, ΜΚΟ και πολιτών·

4.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ταχέως και εγκαίρως τις εμπεριστατωμένες έρευνές της και να καθορίσει χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου αναμένεται να υποβάλει τις συστάσεις της όσον αφορά την ευθυγράμμιση της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

5.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει αυστηρή προθεσμία εντός της οποίας οι ουγγρικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις προτάσεις της όσον αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας στα σημεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω και, σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει·

6.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει, πριν από τα τέλη του έτους, συζήτηση σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό να υπερκεραστούν οι ανεπάρκειες του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ώστε να καθοριστούν τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν, να εγγυώνται και να προάγουν την ελευθερία της πληροφόρησης και την πραγματική πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

7.  αναθέτει στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών (LIBE) να διοργανώσει σύντομα ακρόαση σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, προσκαλώντας οργανώσεις δημοσιογράφων και πολιτών, τον ΟΑΣΕ και τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον ΟΑΣΕ.

(1)

Ιδίως το άρθρο 2 της ΣΕΕ και αυτά που σχετίζονται με τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα άρθρα 11, 25, 49, 56, 103, 107, 114 και 167 της Συνθήκης ΕΚ.

(2)

Ιδίως το άρθρο 11.

(3)

Ιδίως το άρθρο 10.

(4)

Ανάλυση και αξιολόγηση της δέσμης της ουγγρικής νομοθεσίας και του νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, που εκπόνησε ο Δρ. Karol Jakubowicz για τον ΟΑΣΕ.

(5)

Επιστολή του Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης προς τον πρόεδρο της Επιτροπής LIBE του ΕΚ, 14.01.2010.

(6)

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου