Päätöslauselmaesitys - B7-0108/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0108/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä

9.2.2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0101/2011

Menettely : 2011/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0108/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0108/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0108/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista ja erityisesti 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä sekä 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU–Venäjä-huippukokouksen päätelmistä,

–   ottaa huomioon voimassa olevan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon Donin Rostovissa toukokuussa 2010 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa käynnistetyn modernisaatiokumppanuuden ja Venäjän johdon nimenomaisen sitoutumisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Venäjän uudistamisessa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni on sitoutunut syventämään ja kehittämään edelleen suhteitaan Venäjään modernisaatiokumppanuuteen sisältyvien periaatteiden eli demokratian, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti,

B.  toteaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä ja YK:n julistusten allekirjoittajana sitoutunut ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen ja edistämiseen,

C. toteaa, että kansainvälinen yhteisö on arvostellut Mihail Hodorkovskille ja Platon Lebedeville toisessa Jukos-oikeudenkäynnissä 27. joulukuuta 2010 langetettuja uusia tuomioita ja katsonut tuomioiden olleen poliittisia,

D. panee merkille Boris Nemtsovin ja noin 70 muun ihmisen pidättämisen Moskovassa 31. joulukuuta 2010 järjestetyssä opposition mielenosoituksessa,

E.  katsoo, että edellä mainitut suurta julkisuutta saaneet tapaukset ovat vain Venäjän ulkopuolella tunnetuimmat tapaukset ja osoittavat, että Venäjän valtio on epäonnistunut kautta linjan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja kansalaistensa oikeudenmukaisessa kohtelussa,

F.  toteaa, että Venäjän käyttämiä pakkokeinoja on usein arvosteltu julmina ja epäoikeudenmukaisina,

G. toteaa, että useita alueella toimivia riippumattomia toimittajia, kansalaisaktivisteja, asianajajia ja ihmisoikeusaktivisteja on uhkailtu ja pahoinpidelty,

1.  katsoo edelleen, että Venäjä on jatkossakin Euroopan unionin tärkeimpiä kumppaneita kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden ylläpitämisessä ja että siksi EU:n ja Venäjän yhteistyötä olisi tehostettava; toistaa olevansa sitoutunut käsittelemään yhdessä Venäjän kanssa yhteisiä suuria haasteita, kuten terrorismin torjunta, energiapolitiikka, maailmantalouden ohjaus ja ydinaseiden leviämisen estäminen;

2.  kehottaa EU:ta ja Venäjää tehostamaan neuvotteluja uudesta kattavasta ja sitovasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja toistaa kannattavansa laaja-alaista sopimusta, joka kattaa myös demokratia-, oikeusvaltio-, ihmisoikeus- ja perusvapausnäkökohdat; korostaa, että on tärkeää varmistaa oikeuslaitoksen toimivuus ja tehostaa korruption torjuntaa;

3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan yhdessä Venäjän hallituksen kanssa toteutettavia toimia kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden ja erityisesti yhteisten naapurimaiden turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi ja Vuoristo-Karabahin, Transnistrian ja Georgian konfliktien ratkaisemiseksi rauhanomaisesti kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

4.  tuomitsee jyrkästi Moskovan Domodedovon lentokentällä tehdyn terrori-iskun ja esittää surunvalittelunsa Venäjälle ja erityisesti terrori-iskun uhrien omaisille; luottaa siihen, että Venäjän viranomaiset reagoivat iskuun oikeuden ja kohtuuden mukaisesti ja antavat Venäjän oikeusjärjestelmän huolehtia vapaasti ja riippumattomasti iskun tekijöiden syytteeseenpanosta ja tuomitsemisesta;

5.  on huolestunut Venäjällä lisääntyvistä ihmisoikeusloukkauksista ja rauhanomaisten kokoontumisten rajoittamisesta ja pitää erittäin tärkeänä, että jatketaan EU:n ja Venäjän välistä ihmisoikeusvuoropuhelua ja keskitytään siinä Venäjän viranomaisten toteuttamiin toimiin, joiden tavoitteena on varmistaa ihmisoikeusaktivistien turvallisuus;

6.  pitää erittäin tärkeänä oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja muistuttaa tässä yhteydessä, että oikeusvaltioperiaate on yksi modernisaatiokumppanuuden tavoitteista;

7.  palauttaa mieliin kansainvälisen oikeuden perusperiaatteen, jonka mukaan ketään ei saa tuomita kahdesti samassa asiassa;

8.  tuomitsee Mihail Hordorkovskille ja hänen liikekumppanilleen Platon Lebedeville Moskovan Hamovnikin piirioikeudessa 30. joulukuuta 2010 poliittisin perustein langetetun tuomion; tuomitsee poliittisen puuttumisen oikeudenkäyntiin;

9.  kehottaa komissiota esittämään parlamentille pikaisesti arvion siitä, ovatko Jukosiin ja sen johtajiin kohdistetut oikeustoimet sopusoinnussa niiden vaatimusten kanssa, joita Venäjälle on asetettu sen WTO-täysjäsenyyden ehdoksi;

10. kiinnittää erityistä huomiota Pohjois-Kaukasian tilanteeseen, koska siellä esiintyy edelleen katoamistapauksia ja ilman oikeudenkäyntiä toimeenpantuja teloituksia; kehottaa Venäjän viranomaisia suojelemaan Pohjois-Kaukasiassa toimivia ihmisoikeusaktivisteja, asianajajia ja toimittajia; odottaa Venäjän viranomaisten reagoivan pikaiseen tarpeeseen lujittaa oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksien kunnioittamista Pohjois-Kaukasiassa;

11. korostaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston jäsenenä velvollinen noudattamaan täysimääräisesti eurooppalaisia demokratia-, perusoikeus-, ihmisoikeus- ja oikeusvaltionormeja ja että sitä sitovat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot; kehottaa jälleen kerran Venäjää noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ja tehostamaan niiden täytäntöönpanoa;

12. kehottaa Venäjän oikeusviranomaisia saattamaan oikeuden eteen toimittajien, asianajajien ja ihmisoikeusaktivistien ahdisteluun ja uhkailuun syyllistyneet tahot;

13. kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan Venäjälle konkreettista apua ja asiantuntemusta oikeuslaitoksen ja lainvalvontaviranomaisten riippumattomuuden vahvistamisessa ja oikeusjärjestelmän suojaamisessa poliittiselta ja taloudelliselta painostukselta; korostaa olevansa halukas osallistumaan tätä varten tarkoitetun oikeusalan tukiohjelman laatimiseen ja lainvalvontahenkilöstön, syyttäjien ja tuomareiden koulutukseen;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.