Διαδικασία : 2011/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0112/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0112/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 13
CRE 16/02/2011 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 145kWORD 88k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0103/2011
9.2.2011
PE459.644v01-00
 
B7-0112/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία


Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία  
B7‑0112/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(3), και ειδικότερα τα άρθρα τους που σχετίζονται με τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης και ιδίως το δικαίωμα στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/EΕ της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων - ΟΥΟΜ),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (SEC(2007)0032), την προσέγγιση τριών βημάτων όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης που όρισε η Επιτροπή και την ανεξάρτητη μελέτη που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής και ολοκληρώθηκε το 2009,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα στην Ιταλία, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κατετέθησαν, καθώς και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2009 και στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 και στην επιτροπή LIBE στις 17 Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αξίες που ορίζει το άρθρο 2 της ΣΕΕ και αναγνωρίζει τη νομική αξία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των αρχών όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν περιληφθεί στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διασφαλίζουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία έκφρασης απόψεων και την ελευθερία παραλαβής και κοινοποίησης πληροφοριών χωρίς παρεμβάσεις ή άσκηση πιέσεων από τις δημόσιες αρχές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυφωνία και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως ανεδείχθη από τις πρόσφατες επικρίσεις που δέχθηκαν τα νομοθετήματα για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία που εγκρίθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2010, όπως εκφράστηκε από διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΑΣΕ και τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, πολλά μέλη διεθνών και εθνικών επαγγελματικών οργανώσεων των δημοσιογράφων, των αρχισυντακτών και των εκδοτών, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, καθώς και από κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διατύπωσε ανησυχίες και ζήτησε πληροφορίες από την ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά τη συμβατότητα της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΟΥΟΜ), και ειδικότερα όσον αφορά την υποχρέωση για ισόρροπη κάλυψη που εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών, εγείροντας επίσης ερωτήματα όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με την αρχή της αναλογικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης που έχει περιληφθεί στο άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την αρχή της χώρας καταγωγής, τις απαιτήσεις ταξινόμησης και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες και δηλώνοντας την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αναθεώρηση και τροποποίηση των νομοθετημάτων αυτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες που διατύπωσε ο ΟΑΣΕ, σύμφωνα με τις οποίες η σύνθεση και το χρονικό πλαίσιο της Αρχής Μέσων Ενημέρωσης και του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης είναι ομοιογενή(4) και αποπνέουν έναν διάχυτο κεντρικό, κυβερνητικό, δικαστικό και πολιτικό έλεγχο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης· ότι τα πιο προβληματικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας αυτής αντιβαίνουν τα πρότυπα του ΟΑΣΕ αλλά και τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ελευθερίας της έκφρασης, όπως η κατάργηση της πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, το πεδίο αναφοράς της ρύθμισης (υλικό και εδαφικό), ο ασαφής ορισμό των κομβικών όρων με τον οποίο είναι αδύνατο οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν πότε ενδέχεται να παραβιάζουν το νόμο,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τις ουγγρικές αρχές, όταν προχωρήσουν στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, να ενσωματώσουν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα ελευθερίας της έκφρασης και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τις αντίστοιχες συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα τα δεσμευτικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ΕΣΑΔ και τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου· αναφέρθηκε επίσης στη χρήση ασαφών ορισμών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρερμηνείας· στη δημιουργία ενός πολιτικά ανισόρροπου κανονιστικού μηχανισμού με δυσανάλογες εξουσίες και έλλειψη πλήρους δικαστικής εποπτείας· απειλές κατά της ανεξαρτησίας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων και αποσάθρωση της προστασίας των δημοσιογραφικών πηγών· επεσήμανε επίσης την ανάγκη να δοθεί δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, στην αναθεώρηση της νομοθεσίας αυτής, η οποία διέπει μια τόσο θεμελιώδη πτυχή της λειτουργίας μιας δημοκρατικής κοινωνίας(5),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει, ως εκ τούτου, να αναθεωρηθεί με βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της στο δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση οδηγίας σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή έχει καθυστερήσει μέχρι στιγμής την πρόταση αυτή, η οποία καθίσταται συνεχώς πιο αναγκαία και επείγουσα,

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, ως αρχική παρατήρηση, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης και την συμμόρφωσή της στις συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και την ανακοίνωση των ουγγρικών αρχών σχετικά με την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε τροποποίηση των νόμων·

2.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ταχέως και εγκαίρως τις εμπεριστατωμένες έρευνες όσον αφορά την ευθυγράμμιση της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

3.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που διατύπωσαν ο ΟΑΣΕ, ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Συμβούλιο Υπουργών, καθώς και τη νομολογία του ΕΔΑΔ·

4.  λαμβάνει γνώση των διαβεβαιώσεων που έδωσαν οι ουγγρικές αρχές σχετικά με την ερμηνεία και την συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπογραμμίζει ότι ασφάλεια δικαίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τροποποίηση των νόμων αυτών·

5.  καλεί την Επιτροπή, με βάση το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, να υποβάλει, πριν από τα τέλη του έτους, πρόταση οδηγίας για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καλύπτοντας έτσι το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητες που έχει στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της πολιτικής στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, του ανταγωνισμού, των τηλεπικοινωνιών, των κρατικών επιδοτήσεων, της υποχρέωσης για δημόσια υπηρεσία και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, προκειμένου να καθοριστούν τουλάχιστον οι ελάχιστες ουσιώδεις συνθήκες που πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν, να εγγυώνται και να προάγουν την ελευθερία της πληροφόρησης και επαρκές επίπεδο πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

6.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να προχωρήσουν σε αναθεώρηση των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης με ανοικτό και διαφανή τρόπο, με τη συμμετοχή όλων των φορέων, ΜΚΟ και πολιτών, με κατάλληλους ελέγχους και εξισορροπήσεις ώστε να διασφαλιστεί πραγματική ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

7.  καλεί τις ουγγρικές αρχές, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι νόμοι αυτοί είναι ασυμβίβαστοι με το γράμμα ή το πνεύμα των Συνθηκών ή του δικαίου της ΕΕ, και ειδικότερα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να καταργήσει και να μην εφαρμόσει τους νόμους ή τα στοιχεία αυτών που κρίνονται ασυμβίβαστα·

8.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει αυστηρή προθεσμία εντός της οποίας οι ουγγρικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις προτάσεις της όσον αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας στα σημεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω και, σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον ΟΑΣΕ.

(1)

Ιδίως το άρθρο 2 της ΣΕΕ και αυτά που σχετίζονται με τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα άρθρα 11, 25, 49, 56, 103, 107, 114 και 167 της Συνθήκης ΕΚ.

(2)

Ιδίως το άρθρο 11.

(3)

Ιδίως το άρθρο 10.

(4)

Επιστολή του Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης προς τον πρόεδρο της Επιτροπής LIBE του ΕΚ, 14.01.2010.

(5)

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου